Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14., 23.nr.; 2009, 7., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16.nr.; 2012, 56., 100., 186.nr.; 2013, 142., 193.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 7.punktā vārdu "Savienības";

izslēgt 22., 23., 24., 25., 26., 26.1, 26.2, 26.4 un 51.punktu;

izteikt 26.3 punktu šādā redakcijā:

"263) Eiropas Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība - ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir Eiropas Savienības mātes iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk - Regula Nr. 575/2013) 4.panta 1.punkta 29.apakšpunkta izpratnē;";

izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28) sākotnējais kapitāls - kapitāls, kuru veido viens vai vairāki šādi elementi, kas atbilst Regulas Nr. 575/2013 prasībām attiecībā uz pirmā līmeņa pamata kapitāla elementiem:

a) akcijas, kā arī citi kapitāla instrumenti un to emisijas uzcenojums,

b) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi,

c) citi uzkrātie ienākumi, kas uzrādīti visaptverošo ienākumu pārskatā,

d) pārējās rezerves,

e) kārtējā darbības gada peļņa;";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu un papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Šādi termini atbilst Regulā Nr. 575/2013 lietotajiem terminiem:

1) mātes sabiedrība - terminam "mātesuzņēmums" Regulas Nr. 575/2013 4.panta 1.punkta 15.apakšpunkta izpratnē;

2) meitas sabiedrība - terminam "meitasuzņēmums" Regulas Nr. 575/2013 4.panta 1.punkta 16.apakšpunkta izpratnē;

3) jaukta pārvaldītājsabiedrība - terminam "jauktas darbības pārvaldītājsabiedrība" Regulas Nr. 575/2013 4.panta 1.punkta 22.apakšpunkta izpratnē.

(3) Papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem terminiem Regulas Nr. 575/2013 izpratnē ir lietoti šādi termini:

1) finanšu iestāde - Regulas Nr. 575/2013 4.panta 1.punkta 26.apakšpunkta izpratnē;

2) finanšu pārvaldītājsabiedrība - Regulas Nr. 575/2013 4.panta 1.punkta 20.apakšpunkta izpratnē;

3) dalībvalsts mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība - Regulas Nr. 575/2013 4.panta 1.punkta 30.apakšpunkta izpratnē;

4) Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība - Regulas Nr. 575/2013 4.panta 1.punkta 31.apakšpunkta izpratnē;

5) pašu kapitāls - Regulas Nr. 575/2013 4.panta 1.punkta 118.apakšpunkta izpratnē."

2. 3.pantā:

papildināt 1.1 daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Regula Nr. 575/2013.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Netirdzniecības portfeļa finanšu instrumentu pozīciju turēšana, lai ieguldītu kredītiestādes vai brokeru sabiedrības pašu kapitālu, nav uzskatāma par darījumu ar finanšu instrumentiem izpildi uz kredītiestādes vai brokeru sabiedrības rēķina."

3. 4.pantā:

papildināt ceturtās daļas 4.punktu pēc vārda "apturēt" ar vārdiem "vai aizliegt";

papildināt ceturto daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) izslēgt pārvedamus vērtspapīrus no regulētā tirgus;";

izteikt ceturtās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) noteikt ieguldījumu brokeru sabiedrībai pienākumu uzturēt tādas pašu kapitāla prasības, kas pārsniedz Regulas Nr. 575/2013 92.pantā paredzētās minimālās pašu kapitāla prasības;";

papildināt ceturto daļu ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11) noteikt ieguldījumu brokeru sabiedrības valdes vai padomes loceklim vai citai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai pagaidu aizliegumu veikt tai noteiktos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā;

12) pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties pārtrauc šā likuma 148.panta piecpadsmitajā daļā minētās darbības;

13) sniegt publisku paziņojumu, kurā norādīta par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona un pārkāpuma būtība.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pieņemot lēmumu par sankciju piemērošanu personām, kuras pārkāpušas finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, Komisija ņem vērā jebkādas pārkāpuma potenciālās sistēmiskās sekas."

4. 10.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) tās personas nevainojama reputācija un profesionālā pieredze, kura plānotās līdzdalības iegūšanas rezultātā vadīs regulētā tirgus organizētāja vai Latvijas Centrālā depozitārija darbību;";

papildināt daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) padomes, ja tāda ir izveidota, valdes un augstākās vadības, kura plānotās līdzdalības iegūšanas rezultātā vadīs ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību, zināšanu un profesionālās pieredzes atbilstība šā likuma prasībām un nevainojama reputācija;".

5. Izslēgt 28.panta ceturtajā daļā vārdu "Savienības".

6. Papildināt 70.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja akciju atpirkšanas piedāvājums tiek izteikts šā likuma 66.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā un vienas atpērkamās akcijas cena tiek noteikta atbilstoši šā likuma 74.panta septītajā daļā minētajai kārtībai, piedāvātājs papildus iesniedz mērķa sabiedrības likvidācijas vērtības aplēsi."

7. Papildināt 72.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā tiek izmantotas šā likuma 74.panta septītajā vai astotajā daļā minētās cenas noteikšanas metodes, Komisija pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu izteikt piedāvājumu 30 darbdienu laikā pēc visu šā likuma 70.pantā minēto atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas."

8. Papildināt 74.pantu ar septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja tiesa ir ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesa lietu, akciju atpirkšanas cenu obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā nosaka, dalot mērķa sabiedrības likvidācijas vērtību ar emitēto akciju skaitu. Likvidācijas vērtību aprēķina kā aplēsto vērtību, kuru varētu iegūt, pārdodot mērķa sabiedrības aktīvus, izņemot tos nemateriālos aktīvus, kurus nevar pārdot kā atsevišķus aktīvus. No iegūtās vērtības atskaita šo aktīvu pārdošanas izmaksas un mērķa sabiedrības saistības. Likvidācijas vērtību Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā iekļauts mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperts nosaka pēc stāvokļa dienā, kad iestājušies apstākļi, kas rada piedāvātājam pienākumu izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

(8) Komisijai pēc piedāvātāja lūguma ir tiesības obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā noteikt citu akciju atpirkšanas cenu, kas atšķiras no šā panta pirmajā daļā minētās cenas, ja mērķa sabiedrības finanšu stāvokli ir ietekmējuši ārkārtas apstākļi, kuru dēļ akciju atpirkšanas cena, kas noteikta saskaņā ar šā panta pirmo daļu, nav samērīga ar akciju vērtību dienā, kad iestājušies apstākļi, kas rada piedāvātājam pienākumu izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Šīs daļas pirmajā teikumā minētajā gadījumā piedāvātājs Komisijai iesniedz pierādījumus par apstākļiem, kuru dēļ akciju atpirkšanas cena nosakāma, neievērojot šā panta pirmajā daļā ietvertos akcijas cenas noteikšanas principus. Šajā daļā minētajā gadījumā akciju vērtību aprēķina saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktā noteikto kārtību, izmantojot datus no pēdējiem pieejamiem mērķa sabiedrības finanšu pārskatiem, kuri, ja nepieciešams, koriģēti, ņemot vērā ārkārtas apstākļu ietekmi.

(9) Komisijai ir tiesības obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā noteikt citu akciju atpirkšanas cenas noteikšanas periodu, kas atšķiras no šā panta pirmajā daļā norādītā perioda, ja piedāvātājs ir iesniedzis Komisijai iesniegumu par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu pēc šā likuma 70.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa.

(10) Ja Komisija izdod administratīvo aktu, kurā konstatē, ka personai saskaņā ar šā likuma noteikumiem ir pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, bet persona to nav izteikusi, minētajai personai šā pienākuma izpildes termiņš sākas administratīvā akta spēkā stāšanās dienā. Šādā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumā vienas akcijas atpirkšanas cenu aprēķina saskaņā ar šā likuma 74.panta pirmajā daļā noteikto kārtību, akciju atpirkšanas cenas noteikšanas periodu rēķinot no administratīvā akta izdošanas dienas."

9. Aizstāt 83.panta trešajā daļā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

10. Papildināt likumu ar 99.1 pantu šādā redakcijā:

"99.1 pants. Centrālā depozitārija tiesības atvērt naudas kontus

(1) Centrālais depozitārijs šā likuma 92.panta otrās daļas 1., 4., 5. un 7.punktā minēto funkciju izpildei ir tiesīgs savā vārdā atvērt naudas kontu dalībvalsts centrālajā bankā, ja tā sniedz šādu pakalpojumu, kā arī kredītiestādē. Naudas kontā ieskaitītos līdzekļus Centrālais depozitārijs tur šķirti no saviem naudas līdzekļiem.

(2) Centrālais depozitārijs nodrošina tā dalībnieku ar naudas kontā veiktajām norēķinu operācijām saistīto prasību un saistību uzskaiti.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētos naudas līdzekļus nedrīkst izmantot Centrālā depozitārija kreditoru prasījumu apmierināšanai. Šī prasība attiecas arī uz gadījumiem, kad Centrālais depozitārijs likumā noteiktajā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu."

11. Papildināt likumu ar 106.1 pantu šādā redakcijā:

"106.1 pants. Noteikumi par ieguldījumu brokeru sabiedrības valdes un padomes locekļa ieņemamo padomes un valdes locekļa amata vietu kopējo skaitu

(1) Nosakot, cik padomes un valdes locekļa amata vietu ieguldījumu brokeru sabiedrības padomes, ja tāda ir izveidota, vai valdes loceklis drīkst ieņemt vienlaikus, tiek ņemti vērā individuāli apstākļi, kā arī ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības veids, apjoms un sarežģītība.

(2) Lieluma, iekšējās organizācijas un darbības veida, apjoma un sarežģītības ziņā nozīmīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības padomes un valdes loceklis, izņemot gadījumus, kad tas pārstāv Latvijas Republiku, vienlaikus neieņem vairāk kā:

1) vienu valdes locekļa amata vietu un divas padomes locekļa amata vietas;

2) četras padomes locekļa amata vietas.

(3) Šā panta izpratnē par vienu padomes vai valdes locekļa amata vietu tiek uzskatītas padomes vai valdes locekļa amata vietas:

1) vienas konsolidācijas grupas ietvaros;

2) iestādēs, kuras ietilpst vienā un tajā pašā Regulas Nr. 575/2013 113.panta 7.punkta nosacījumiem atbilstošā institucionālās aizsardzības shēmā;

3) sabiedrībās (tai skaitā tādās, kas nav finanšu iestādes), kurās ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir būtiska līdzdalība.

(4) Šā panta izpratnē par padomes vai valdes locekļa amata vietu netiek uzskatītas padomes vai valdes locekļa amata vietas biedrībās, nodibinājumos un citās organizācijās, kuru darbībai nav peļņas gūšanas rakstura.

(5) Komisija ir tiesīga atļaut ieguldījumu brokeru sabiedrības padomes vai valdes loceklim ieņemt vienu papildu padomes locekļa amata vietu.

(6) Komisija regulāri sniedz Eiropas Banku iestādei informāciju par saskaņā ar šā panta piekto daļu dotajām atļaujām."

12. Aizstāt 108.panta piektajā daļā vārdu "valdes" ar vārdiem "padomes, ja tāda ir izveidota, un valdes".

13. Papildināt 109.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura ir zaudējusi tiesības uz finanšu instrumentu turēšanu kā ieguldījumu blakuspakalpojuma sniegšanu, rīkojas ar saviem klientiem piederošo mantu, ievērojot šā likuma I sadaļas prasības."

14. 111.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdus "atkārtoti vai ilgstoši";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai ir anulēta licence, rīkojas ar saviem klientiem piederošo mantu, ievērojot šā likuma I sadaļas prasības."

15. Papildināt 118.pantu ar piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par revīzijas pakalpojumu sniegšanas laikā un lietpratēja vai uzticības uzdevuma izpildes laikā konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem vai citiem faktiem, kuru dēļ ir apdraudēta ieguldījumu brokeru sabiedrības saistību izpilde vai darbības nepārtrauktība, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu intereses vai kuru dēļ zvērināts revidents atsakās sniegt atzinumu vai sniedz atzinumu ar iebildēm, zvērināts revidents nekavējoties iesniedz rakstveida ziņojumu Komisijai. Vienlaikus šo ziņojumu iesniedz arī ieguldījumu brokeru sabiedrības vadībai, ja vien nav nepārvaramu iemeslu to nedarīt.

(6) Zvērināta revidenta pienākums ir nekavējoties iesniegt rakstveida ziņojumu Komisijai par šā panta piektajā daļā minētajiem faktiem, kas atklāti, sniedzot revīzijas pakalpojumus klientam, kuru ar ieguldījumu brokeru sabiedrību saista ciešas attiecības dalības vai kontroles veidā, vai pildot šāda klienta doto lietpratēja vai uzticības uzdevumu.

(7) Šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētās informācijas sniegšana Komisijai nav uzskatāma par neizpaužamu ziņu izpaušanu, un zvērinātam revidentam par to neiestājas civiltiesiska atbildība.

(8) Ieguldījumu brokeru sabiedrība mēnesi pirms tam, kad plāno izmaksāt dividendes, par to paziņo Komisijai. Komisijai ir tiesības aizliegt ieguldījumu brokeru sabiedrībai izmaksāt dividendes, ja dividenžu izmaksas rezultātā ieguldījumu brokeru sabiedrība neievēros tādus šajā likumā un tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktos rādītājus un ierobežojumus, kuru apmēru (līmeni) ietekmē dividenžu izmaksa."

16. Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XI nodaļa
Ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību regulējošās prasības
"

17. Izteikt 119.1 pantu šādā redakcijā:

"119.1 pants. Vispārīgie jautājumi

(1) Šā likuma 122.panta prasības ir saistošas tādai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, uz kuru attiecas Regulas Nr. 575/2013 ceturtajā daļā noteiktie lielo riska darījumu ierobežojumi. Šā likuma 121.1, 122.1, 122.2, 122.3, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4 un 123.5 panta prasības ir saistošas tādai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kura ir iestāde Regulas Nr. 575/2013 izpratnē.

(2) Šīs nodaļas izpratnē termins "uzņēmēja dalībvalsts" atbilst Regulā Nr. 575/2013 lietotajam terminam.

(3) Komisijai ir tiesības papildus šā likuma un Regulas Nr. 575/2013 prasībām noteikt vēl citas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību regulējošas prasības, lai mazinātu šo sabiedrību darbības risku un aizsargātu ieguldītāju intereses."

18. Izslēgt 121.pantu.

19. Papildināt likumu ar 121.1 pantu šādā redakcijā:

"121.1 pants. Kapitāla rezervju prasības, sadales ierobežojumi un kapitāla saglabāšanas plāns

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai licence ļauj sniegt šā likuma 3.panta ceturtās daļas 5. un 6.punktā minētos ieguldījumu pakalpojumus, ir saistoši Kredītiestāžu likuma IV nodaļas noteikumi par kapitāla saglabāšanas rezervi, pretciklisko kapitāla rezervi, globālas un citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezervi, sistēmiskā riska kapitāla rezervi, kopējo kapitāla rezervju prasību, sadales ierobežojumiem un kapitāla saglabāšanas plānu."

20. Izteikt 122.pantu šādā redakcijā:

"122.pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības riska darījumu ierobežojumi

(1) Riska darījumi ar ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, kuriem ieguldījumu brokeru sabiedrībā ir būtiska līdzdalība, un šo akcionāru vai dalībnieku - fizisko personu - laulātajiem, vecākiem un bērniem, ieguldījumu brokeru sabiedrības padomes un valdes locekļiem, iekšējā audita dienesta vadītāju, risku direktoru, par darbības atbilstības kontroli atbildīgo personu un sabiedrības kontrolieri, šo personu laulātajiem, vecākiem un bērniem, kā arī ar komercsabiedrībām, kurās minētajām personām ir būtiska līdzdalība, nedrīkst kopsummā pārsniegt 15 procentus no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla, kas ir piemērojams lielo riska darījumu ierobežojumu noteikšanai saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013.

(2) Kārtību, kādā nosakāms apmērs riska darījumiem ar šā panta pirmajā daļā minētajām personām, nosaka Komisija."

21. Papildināt likumu ar 122.1, 122.2 un 122.3 pantu šādā redakcijā:

"122.1 pants. Risku pārvaldība un rīcības plāni

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība izstrādā un īsteno piesardzīgu stratēģiju, politikas, procedūras un sistēmas, kas ļauj savlaicīgi identificēt, novērtēt, analizēt un pārvaldīt kredītrisku, koncentrācijas risku, tirgus risku, operacionālo risku, procentu likmju risku netirdzniecības portfelī, pārmērīgas sviras risku un citus ieguldījumu brokeru sabiedrībai būtiskus riskus.

(2) Ieguldījumu brokeru sabiedrības stratēģija, politikas, procedūras un sistēmas atbilst tās darbības sarežģītībai un apjomam, kā arī ieguldījumu brokeru sabiedrības padomes (vai dalībnieku sapulces, ja padome nav izveidota) noteiktajam pieļaujamam risku līmenim un tiek izstrādātas, ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības sistēmisko nozīmīgumu katrā dalībvalstī, kurā tā darbojas.

(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība izstrādā rīcības plānus ārkārtas situācijām, likviditātes atjaunošanai un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī nosaka to īstenošanai nepieciešamos pasākumus.

(4) Komisija nosaka prasības attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrības risku pārvaldīšanu un rīcības plāniem ārkārtas situācijām, likviditātes atjaunošanai un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

122.2 pants. Atveseļošanas plāna un noregulējuma plāna izstrāde

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība izstrādā, uztur un atjauno tās atveseļošanas plānu finanšu stabilitātes atjaunošanai pēc būtiskas tās pasliktināšanās.

(2) Komisija izstrādā ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānus to darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu sektora stabilitātes saglabāšanai.

(3) Komisija nosaka prasības attiecībā uz šā panta pirmajā daļā minētā plāna saturu un izstrādes kārtību.

(4) Komisija var noteikt pazeminātas prasības šā panta pirmajā daļā minētā atveseļošanas plāna izstrādei vai var neizstrādāt šā panta otrajā daļā minēto ieguldījumu brokeru sabiedrības noregulējuma plānu, ja pēc konsultācijas ar Latvijas Banku ir secinājusi, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības maksātnespēja, ņemot vērā šīs ieguldījumu brokeru sabiedrības lielumu, komercdarbības modeli, sasaisti ar citām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un finanšu sistēmu vai citus apstākļus, nevar apdraudēt finanšu tirgu un citu ieguldījumu brokeru sabiedrību stabilitāti vai finansēšanas nosacījumus.

(5) Komisija savlaicīgi paziņo Eiropas Banku iestādei tās rīkoto ar ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma plānu izstrādi saistīto sanāksmju norises laiku un darba kārtību.

122.3 pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības etalona portfeļu pašu kapitāla prasības aprēķins

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura saņēmusi atļauju izmantot iekšējās pieejas riska darījumu riska svērtās vērtības vai pašu kapitāla prasības aprēķinam, izņemot atļauju izmantot iekšējās pieejas operacionālā riska pašu kapitāla prasības aprēķinam, papildus Regulā Nr. 575/2013 noteiktajam aprēķina riska svērtās vērtības vai pašu kapitāla prasības Eiropas Banku iestādes noteiktā etalona portfelī vai portfeļos iekļautiem riska darījumiem un finanšu instrumentu pozīcijām.

(2) Komisija, konsultējoties ar Eiropas Banku iestādi, ir tiesīga noteikt etalona portfeli vai portfeļus, kas atšķiras no Eiropas Banku iestādes noteiktajiem.

(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība sagatavo un vismaz reizi gadā iesniedz Komisijai pārskatu par riska svērtās vērtības vai pašu kapitāla prasības aprēķinu Eiropas Banku iestādes noteiktā etalona portfelī vai portfeļos iekļautiem riska darījumiem un finanšu instrumentu pozīcijām un šā panta pirmajā daļā minētā aprēķina veikšanai izmantotās metodoloģijas skaidrojumu.

(4) Ja Komisija ir noteikusi etalona portfeli vai portfeļus, kas atšķiras no Eiropas Banku iestādes noteiktajiem, ieguldījumu brokeru sabiedrība sagatavo un vismaz reizi gadā iesniedz Komisijai atsevišķu pārskatu par riska svērtās vērtības vai pašu kapitāla prasības aprēķinu Komisijas noteiktā etalona portfelī vai portfeļos iekļautiem riska darījumiem un finanšu instrumentu pozīcijām."

22. 123.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 121.panta prasībām" ar vārdiem un skaitļiem "Regulā Nr. 575/2013 noteiktajām pašu kapitāla prasībām";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība regulāri pārskata šā panta otrajā daļā minēto stratēģiju un procedūras, lai nodrošinātu, ka tās aizvien ir visaptverošas un samērīgas ar ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības veidu, apjomu un sarežģītību."

23. 123.2 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība informāciju saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto publisko savā tīmekļa vietnē vai arī izvēlas informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai šā panta pirmajā daļā minētā informācija tiek publiskota biežāk nekā reizi gadā, un noteikt publiskošanas termiņus.

(12) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura ir mātes sabiedrība, katru gadu publisko informāciju par grupas juridisko struktūru, kā arī pārvaldības un darbības organizatorisko struktūru, kas nodrošina šā likuma 108.panta otrās daļas 2.punkta, 123.4 panta otrās daļas un 124.panta pirmās daļas 11.punkta prasību ievērošanu.";

izslēgt otro un trešo daļu.

24. Izteikt 123.3 pantu šādā redakcijā:

"123.3 pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības risku segšanai pietiekamā kapitāla uzturēšanas līmenis

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas nav ne Latvijas Republikā reģistrēta un konsolidētajai uzraudzībai pakļauta mātes sabiedrība, ne tās meitas sabiedrība, kā arī jebkura ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas nav pakļauta konsolidētajai uzraudzībai saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 19.panta prasībām, šā likuma 123.1 panta prasības izpilda individuāli.

(2) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura ir atbrīvota no pašu kapitāla prasības ievērošanas konsolidācijas grupas līmenī saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 15.pantu, šā likuma 123.1 panta prasības ievēro individuāli.

(3) Latvijas Republikas mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība šā likuma 123.1 panta prasības ievēro konsolidācijas grupas līmenī.

(4) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir Latvijas Republikas mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības vai Latvijas Republikas mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība, šā likuma 123.1 panta prasības ievēro konsolidācijas grupas līmenī. Ja mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība kontrolē vairāk nekā vienu iestādi, šīs daļas prasības piemēro tikai tai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, uz kuru saskaņā ar šā likuma 142.pantu attiecas konsolidētā uzraudzība.

(5) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas ir Latvijas Republikas mātes ieguldījumu brokeru sabiedrības, Latvijas Republikas mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības vai Latvijas Republikas mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība, vai tās mātes finanšu pārvaldītājsabiedrībai, vai tās mātes jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai ir ārvalstī reģistrēta meitas sabiedrība, kura ir iestāde, finanšu iestāde vai aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība vai kurai ir dalība minētajās iestādēs vai sabiedrībās, šāda ieguldījumu brokeru sabiedrība šā likuma 123.1 panta prasības ievēro subkonsolidēti."

25. Izteikt 123.4 pantu šādā redakcijā:

"123.4 pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrību plānu, politiku, procedūru un mehānismu piemērošanas līmenis

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas nav atbrīvota no regulējošo prasību ievērošanas individuāli saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 7.pantu, šā likuma 122.1, 122.2, 122.3 panta un 124.panta pirmās daļas 11.punkta un 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 un 1.6 daļas prasības ievēro individuāli.

(2) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir pakļauta konsolidētajai uzraudzībai saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas prasībām, šā likuma 122.1, 122.2, 122.3 panta un 124.panta pirmās daļas 11.punkta un 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 un 1.6 daļas prasības ievēro konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti un nodrošina, ka tās iekšējās kontroles sistēma ir konsekventa, labi integrēta un īstenota visās meitas sabiedrībās, tostarp arī tajās, kas nav iekļautas konsolidācijas grupā saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas prasībām, kā arī nodrošina visu uzraudzībai nepieciešamo datu un informācijas sagatavošanu. Ar Komisijas atļauju ieguldījumu brokeru sabiedrība var neievērot šā likuma 122.1, 122.2, 122.3 panta un 124.panta pirmās daļas 11.punkta un 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 un 1.6 daļas prasības ārvalsts meitas sabiedrībās, kas nav iekļautas konsolidācijas grupā atbilstoši Regulas Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas prasībām, ja tā var pierādīt, ka šīs prasības neatbilst meitas sabiedrības reģistrācijas ārvalsts tiesību aktiem."

26. Papildināt likumu ar 123.5 pantu šādā redakcijā:

"123.5 pants. Regulā Nr. 575/2013 paredzēto izvēles iespēju piemērošana, pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība, makroprudenciālo vai sistēmisko risku izvērtējums un rīcība

(1) Regulā Nr. 575/2013 paredzēto izvēles iespēju attiecībā uz prudenciālo prasību un pārejas periodu noteikšanu šīs regulas noteikumu piemērošanai nosaka Komisija.

(2) Komisija ir tiesīga noteikt ar atsevišķiem notikumiem saistītu ziņojumu sniegšanas, pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumus, kā arī ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzībai nepieciešamās informācijas sagatavošanas, sniegšanas kārtību un nepieciešamo atļauju saņemšanas kārtību, ja to nav noteikusi Eiropas Komisija.

(3) Komisija, ievērojot Regulu Nr. 575/2013, var noteikt tajā paredzētajās jomās stingrākas regulējošās prasības nekā šajā regulā noteiktās."

27. 124.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "šā likuma" ar vārdiem un skaitļiem "Regulas Nr. 575/2013";

papildināt pantu ar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 un 1.7 daļu šādā redakcijā:

"(11) Komisija nosaka prasības ieguldījumu brokeru sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas izveidei.

(12) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai licence ļauj sniegt šā likuma 3.panta ceturtās daļas 5. un 6.punktā minētos ieguldījumu pakalpojumus, tās amatpersonām vai darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilu:

1) nodrošina tādu atalgojuma politiku un praksi, kas atbilst piesardzīgai un efektīvai risku pārvaldīšanai un veicina to, bet neveicina risku uzņemšanos virs ieguldījumu brokeru sabiedrības noteiktā pieļaujamā risku uzņemšanās līmeņa;

2) nenosaka atalgojuma mainīgo daļu tik lielā apmērā, ka tā pārsniegtu attiecīgajai amatpersonai vai darbiniekam pārskata gadā noteikto atalgojuma nemainīgo daļu, izņemot gadījumus, kad tiek ievēroti šā panta 1.3, 1.4, 1.5 un 1.6 daļā minētie nosacījumi.

(13) Ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulce ar atsevišķu lēmumu tām amatpersonām vai darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilu, var noteikt atalgojuma mainīgo daļu tādā apmērā, kas pārsniedz - bet ne vairāk kā divas reizes - attiecīgajai amatpersonai vai darbiniekam pārskata gadā noteikto atalgojuma nemainīgo daļu.

(14) Ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulce attiecībā uz amatpersonām vai darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilu, lēmumu par atalgojuma mainīgās daļas apmēru, kas pārsniedz konkrētai amatpersonai vai darbiniekam pārskata gadā noteikto atalgojuma nemainīgo daļu, pieņem, pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrības sagatavoto lēmuma projektu, kurā ietverts šādas atalgojuma mainīgās daļas noteikšanas pamatojums, norādīts attiecīgo amatpersonu vai darbinieku skaits, ieņemamie amati un veicamās funkcijas, kā arī novērtēta lēmuma ietekme uz ieguldījumu brokeru sabiedrības spēju uzturēt tās stabilai darbībai nepieciešamo pašu kapitāla apmēru. Lēmumu pieņem ar vismaz 66 procentu balsstiesīgo akciju (daļu) vairākumu, ievērojot nosacījumu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcē ir pārstāvēti vismaz 50 procenti balsstiesīgo akciju (daļu), vai ar vismaz 75 procentu balsstiesīgo akciju (daļu) vairākumu, ievērojot nosacījumu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcē ir pārstāvēti mazāk nekā 50 procenti balsstiesīgo akciju (daļu), ja saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai ieguldījumu brokeru sabiedrības statūtu noteikumiem šāda akcionāru (dalībnieku) sapulce ir lemttiesīga. Ieguldījumu brokeru sabiedrības amatpersonas vai darbinieki, kas vienlaikus ir balsstiesīgo akciju (daļu) turētāji, nepiedalās tāda ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulces lēmuma pieņemšanā, kas attiecas uz viņu atalgojuma noteikšanu.

(15) Ieguldījumu brokeru sabiedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc saskaņā ar šā panta 1.4 daļas prasībām sagatavotā lēmuma projekta iesniegšanas akcionāriem (dalībniekiem) elektroniski iesniedz Komisijai šo lēmuma projektu un pierādījumus tam, ka attiecīgajām amatpersonām vai darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilu, atalgojuma mainīgās daļas noteikšana tādā apmērā, kas pārsniedz pārskata gadā noteikto atalgojuma nemainīgo daļu, neierobežo ieguldījumu brokeru sabiedrības spēju turpmāk ievērot šā likuma un Regulas Nr. 575/2013 prasības, īpaši pašu kapitāla prasības.

(16) Ieguldījumu brokeru sabiedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šā panta 1.3 daļā minētā ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulces lēmuma pieņemšanas to elektroniski iesniedz Komisijai.

(17) Komisija nosaka prasības šā panta 1.2 daļas 1.punktā minētajai atalgojuma politikai un praksei attiecībā uz tām ieguldījumu brokeru sabiedrības amatpersonām vai darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilu."

28. Papildināt likumu ar 137.1 pantu šādā redakcijā:

"137.1 pants. Uzraudzības institūcijas

(1) Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši savai kompetencei uzrauga Komisija, tās licencēts tirgus organizētājs un Centrālais depozitārijs.

(2) Komisija uzrauga arī tirgus organizētāja un Centrālā depozitārija veiktā uzraudzības procesa atbilstību normatīvo aktu prasībām."

29. Izteikt 138.pantu šādā redakcijā:

"138.pants. Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem piemērojamās uzraudzības darbības

Ja Komisija konstatē, ka ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs neievēro, vai Komisijai ir pamats uzskatīt, ka 12 mēnešu laikā no šajā pantā minēto darbību īstenošanas uzsākšanas brīža neievēros šā likuma vai citu ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību regulējošo likumu, tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto tiesību aktu vai Komisijas izdoto normatīvo noteikumu vai pieņemto lēmumu prasības, vai ja ieguldījumu brokeru sabiedrības darbība apdraud minēto prasību izpildi, Komisija papildus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā un citām šajā likumā noteiktajām tiesībām ir tiesīga tieši vai sadarbībā ar citām iestādēm īstenot vienu vai vairākas šādas darbības:

1) dot ieguldījumu brokeru sabiedrības pārvaldes institūcijām, to vadītājiem un locekļiem saistošus rakstveida norādījumus, kas nepieciešami šādas situācijas novēršanai;

2) pieprasīt no jebkuras personas informāciju par tās darbību finanšu un kapitāla tirgū, kā arī uzaicināt jebkuru personu ierasties Komisijā un sniegt informāciju klātienē;

3) iepazīties ar dokumentiem, kas nepieciešami Komisijas uzdevumu un funkciju veikšanai;

4) pieprasīt un saņemt no finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem telefonsarunu izdrukas un cita veida datu pārraides ierakstus;

5) pieprasīt, lai finanšu instrumentu tirgus dalībnieki izbeidz jebkādas darbības, kas ir pretrunā ar šā likuma prasībām;

6) apturēt finanšu instrumentu tirdzniecību;

7) ierobežot ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai turēt finanšu instrumentus;

8) uzlikt ieguldījumu brokeru sabiedrībai par pienākumu mazināt ar tās darījumiem un pakalpojumiem saistīto risku."

30. 139.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Komisija katru gadu sagatavo ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzības pārbaužu programmu, kurā norāda:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, šajā likumā un citos likumos noteikto Komisijas funkciju un pienākumu veikšanai paredzētos pasākumus un tiem nepieciešamos resursus;

2) plānotos uzraudzības pasākumus, kas piemērojami:

a) ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurās veikto šā panta 11.3 daļas 4. un 5.punktā minēto stresa testu rezultāti vai kuru novērtējums, ko veikusi Komisija saskaņā ar šā panta devīto daļu, norāda uz riskiem, kas būtiski apdraud attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības finanšu stabilitāti, vai uz šā likuma, tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto tiesību aktu vai Komisijas izdoto normatīvo noteikumu prasību pārkāpumiem,

b) ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas rada sistēmisku risku finanšu sistēmai,

c) citām ieguldījumu brokeru sabiedrībām pēc Komisijas ieskatiem;

3) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām paredzēts noteikt pastiprinātu uzraudzību, un tām piemērojamos pasākumus;

4) ieguldījumu brokeru sabiedrību klātienes pārbaužu plānu, atsevišķi norādot plānotās klātienes pārbaudes ieguldījumu brokeru sabiedrību filiālēs citās dalībvalstīs, ieguldījumu brokeru sabiedrību meitas sabiedrībās un ieguldījumu brokeru sabiedrību mātes sabiedrībā, kas ir finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jauktā finanšu pārvaldītājsabiedrība, vai šādas finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības citā meitas sabiedrībā.

(12) Ja saskaņā ar šā panta devītās daļas prasībām veiktā novērtējumā konstatēta tāda nepieciešamība, Komisija ir tiesīga veikt šādus pasākumus:

1) palielināt ieguldījumu brokeru sabiedrības klātienes pārbaužu skaitu vai biežumu;

2) norīkot pilnvarotu personu pastāvīgi atrasties ieguldījumu brokeru sabiedrībā;

3) pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība iesniedz papildu pārskatus vai sniedz pārskatus biežāk;

4) veikt ieguldījumu brokeru sabiedrības operatīvo, stratēģisko vai biznesa plānu papildu vai biežākas pārbaudes;

5) veikt mērķa pārbaudes, lai kontrolētu noteiktus riskus, kuru iestāšanās ir sagaidāma.";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Komisija pārbauda ieguldījumu brokeru sabiedrības stratēģiju, procedūras un pasākumus, ko tā īstenojusi, lai ievērotu šā likuma, citu normatīvo aktu, tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto tiesību aktu un Komisijas izdoto normatīvo noteikumu un lēmumu prasības, kā arī novērtē:

1) ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai piemītošos un varbūtējos riskus;

2) atbilstoši Eiropas Banku iestādes vadlīnijām un Eiropas sistēmisko risku kolēģijas ieteikumiem veiktā sistēmiskā riska izvērtējumā identificētos riskus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības darbība rada finanšu sistēmai;

3) riskus, kas konstatēti stresa testēšanas procesā, ņemot vērā veikto operāciju (darījumu) apjomu, dažādību un sarežģītību.";

aizstāt desmitās daļas pirmajā teikumā vārdu "minētā" ar vārdiem "minētās pārbaudes un";

papildināt desmitās daļas otro teikumu pēc vārda "informāciju" ar vārdiem "vismaz uzraudzības pārbaudes programmā iekļautām ieguldījumu brokeru sabiedrībām";

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Pamatojoties uz veikto pārbaudi un novērtējumu, Komisija izvērtē, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības stratēģija, procedūras un īstenotie pasākumi nodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu un vai ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāls ir pietiekams tās darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai.";

papildināt pantu ar 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 un 11.9 daļu šādā redakcijā:

"(111) Komisija informē Eiropas Banku iestādi par šā panta devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā daļā minēto pārbaužu un novērtēšanas procesa organizāciju.

(112) Komisija nekavējoties informē Eiropas Banku iestādi par ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras atzītas par sistēmiski nozīmīgām šajā pantā minētā novērtējuma rezultātā.

(113) Komisija šā panta devītajā daļā minētajā novērtējumā papildus kredītriska, operacionālā riska un tirgus risku novērtējumam izvērtē vismaz:

1) ieguldījumu brokeru sabiedrības pārvaldību, korporatīvo kultūru un vērtības, padomes, ja tāda ir izveidota, un valdes locekļu spēju pildīt savus pienākumus;

2) ieguldījumu brokeru sabiedrības komercdarbības modeli;

3) sistēmiskā riska novērtējumu saskaņā ar šā panta devītajā daļā minēto;

4) ja ieguldījumu brokeru sabiedrība saņēmusi atļauju izmantot iekšējo modeli kredītriska kapitāla prasības aprēķinam, - saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 prasībām veikto stresa testu rezultātus;

5) ja ieguldījumu brokeru sabiedrība saņēmusi atļauju izmantot iekšējo modeli tirgus risku kapitāla prasību aprēķinam, - saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 prasībām veikto stresa testu rezultātus;

6) ieguldījumu brokeru sabiedrības pakļautību koncentrācijas riskam un tā pārvaldīšanu, ieskaitot atbilstību Regulas Nr. 575/2013 prasībām attiecībā uz lielo riska darījumu ierobežojumiem;

7) ieguldījumu brokeru sabiedrības riska darījumu ģeogrāfisko izvietojumu;

8) diversifikācijas efektu ietekmi un to iekļaušanu risku mērīšanas sistēmā;

9) iespēju, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībai var rasties būtiski zaudējumi netirdzniecības portfeļa riska darījumu procentu likmju riska dēļ, un apsvērumus par iespējamiem šādu zaudējumu rašanās apstākļiem;

10) ieguldījumu brokeru sabiedrības pakļautību pārmērīgas sviras riskam;

11) citus ieguldījumu brokeru sabiedrībai būtiskus riskus.

(114) Komisija ne retāk kā reizi gadā veic ieguldījumu brokeru sabiedrības stresa testēšanu, kuras rezultātus ņem vērā novērtējumā, kas tiek veikts saskaņā ar šā panta devītās daļas prasībām. Stresa testēšanas metodoloģija atbilst Eiropas Banku iestādes vadlīnijās noteiktajai.

(115) Ja Komisija konstatē, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība neievēro, vai Komisijai ir pamats uzskatīt, ka 12 mēnešu laikā no šā panta 11.7 daļā minēto pasākumu piemērošanas uzsākšanas brīža neievēros šā likuma vai Regulas Nr. 575/2013 prasības, Komisija pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība savlaicīgi veic attiecīgo problēmu novēršanai nepieciešamos pasākumus. Šai nolūkā Komisija var piemērot jebkuru no šā panta 11.7 daļā minētajiem pasākumiem.

(116) Veicot šā panta devītajā daļā minēto novērtējumu, Komisija var piemērot vienādu vai līdzīgu pieeju ieguldījumu brokeru sabiedrībām ar līdzīgu riska profilu (līdzīgu biznesa modeli vai riska darījumu ģeogrāfisko izvietojumu vai citu līdzīgu pieeju), kuras ir vai var būt pakļautas līdzīgiem riskiem vai kuras rada vai var radīt līdzīgus riskus finanšu sistēmai.

(117) Lai piemērotu šā panta devītās un vienpadsmitās daļas, kā arī Regulas Nr. 575/2013 prasības, Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība:

1) uztur augstāku pašu kapitāla līmeni, nekā noteikts Regulā Nr. 575/2013, kas palielināts par kopējo kapitāla rezervju prasību, kura aprēķināta saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.22, 35.23, 35.24 un 35.25 pantu, lai segtu tos ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai piemītošos un varbūtējos riskus un to elementus, kas nav paredzēti Regulā Nr. 575/2013;

2) pilnveido savu stratēģiju, procedūras un pasākumus, kas veicami šā likuma 122.1, 122.2, 123.1 panta un 124.panta pirmās daļas 11.punkta prasību izpildei;

3) izstrādā plānu šā likuma, citu normatīvo aktu, tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto tiesību aktu un Komisijas izdoto normatīvo noteikumu prasību ievērošanas atjaunošanai, nosakot plānā iekļauto pasākumu izpildes termiņus;

4) pašu kapitāla aprēķina vajadzībām piemēro speciālu uzkrājumu vai aktīvu atzīšanas un vērtēšanas politiku;

5) sašaurina vai ierobežo komercdarbību, darbības vai iestāžu tīklu, atsakās no darbības jomām, kas pārmērīgi apdraud tās stabilitāti; samazina savai darbībai, produktiem vai darbības nodrošināšanai izveidotām sistēmām piemītošos riskus;

6) nosaka tādu ierobežojumu amatpersonu un darbinieku atalgojuma mainīgajai daļai, kas izteikts procentos no tīrajiem ieņēmumiem un ļauj ieguldījumu brokeru sabiedrībai uzturēt stabilu kapitāla bāzi;

7) novirza peļņu pēc nodokļu nomaksas pašu kapitāla stiprināšanai;

8) samazina vai neveic peļņas sadali vai procentu maksājumus saviem akcionāriem (dalībniekiem), pirmā līmeņa papildu kapitālā iekļauto instrumentu dalībniekiem vai turētājiem, ja tas nerada saistību neizpildi;

9) sniedz papildu pārskatus vai biežāk sniedz pārskatus, tai skaitā pārskatus par ieguldījumu brokeru sabiedrības kapitāla un likviditātes pozīcijām.

(118) Komisija pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība ievēro šā panta 11.7 daļas 1.punkta prasību vismaz šādos gadījumos:

1) ieguldījumu brokeru sabiedrība nav ievērojusi šā likuma 122.1, 123.1 vai 124.panta pirmās daļas 11.punkta prasības vai Regulā Nr. 575/2013 noteiktos lielo riska darījumu ierobežojumus;

2) ir identificēti riski vai risku elementi, kuri nav segti saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 noteiktajām kapitāla prasībām vai kopējo kapitāla rezervju prasību;

3) ir pamats uzskatīt, ka citu administratīvo pasākumu piemērošana vien nebūs pietiekama, lai pieņemamos termiņos atbilstoši uzlabotu ieguldījumu brokeru sabiedrības struktūru, procesus, mehānismus un stratēģiju;

4) kapitāla prasības nav pietiekamas tādēļ, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība, veicot tirdzniecības portfeļa pozīciju vērtības korekcijas, nav ņēmusi vērā iespēju pārdot īsā laikā vai ierobežot ar šīm pozīcijām saistītos riskus bez būtiskiem zaudējumiem funkcionējoša tirgus apstākļos vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas saņēmusi atļauju izmantot iekšējos modeļus kapitāla prasību aprēķinam, vairs neatbilst šādas atļaujas saņemšanas nosacījumiem;

5) ir pamats uzskatīt, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai piemītošie riski novērtēti pārāk zemu, lai gan ir ievērotas Regulas Nr. 575/2013 un šā likuma prasības;

6) ieguldījumu brokeru sabiedrība ir saņēmusi atļauju izmantot iekšējo modeli korelācijas tirdzniecības portfeļa kapitāla prasību aprēķinam, bet tās iesniegtie pārskati parāda, ka stresa testu rezultāti būtiski pārsniedz saskaņā ar iekšējo modeli aprēķinātās kapitāla prasības.

(119) Pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts saskaņā ar šā panta prasībām, Komisija izvērtē, vai nav nosakāmas pašu kapitāla prasības papildus tām, kas nepieciešamas ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai, ņemot vērā:

1) saskaņā ar šā likuma 123.1 panta prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrības veiktā novērtējuma kvalitatīvos un kvantitatīvos rezultātus;

2) saskaņā ar šā likuma 122.2 panta un 124.panta pirmās daļas 11.punkta prasībām izveidotās ieguldījumu brokeru sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas darbību, kā arī atveseļošanas un noregulējuma plānus;

3) saskaņā ar šā panta devītās daļas prasībām Komisijas veiktā novērtējuma rezultātus;

4) sistēmiskā riska izvērtējumu.";

izslēgt divpadsmito daļu;

papildināt trīspadsmito daļu pēc vārda "kārtību" ar vārdiem "kura atbilst Eiropas Banku iestādes vadlīnijām";

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Ja šā panta trīspadsmitajā daļā minētais aprēķins liecina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības ekonomiskā vērtība samazināsies par 20 vai vairāk procentiem no pašu kapitāla sakarā ar pēkšņām un negaidītām procentu likmju izmaiņām par 200 bāzes punktiem vai citām Eiropas Banku iestādes vadlīnijās noteiktām izmaiņām, Komisija pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība veic pasākumus, kas nodrošinātu pašu kapitāla atbilstību netirdzniecības portfeļa riska darījumu procentu likmju riska lielumam.";

papildināt pantu ar piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(15) Komisija, veicot tādas ieguldījumu brokeru sabiedrības uzraudzību, kas ir saņēmusi atļauju izmantot iekšējās pieejas riska svērto vērtību vai pašu kapitāla prasību aprēķinam, piemēro Kredītiestāžu likuma 105.3 un 105.4 pantu.

(16) Komisija piemēro šā panta prasības individuāli un konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti atbilstoši Regulas Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas prasību piemērošanas līmenim. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir atbrīvota no pašu kapitāla prasības ievērošanas konsolidācijas grupas līmenī saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 15.panta prasībām, Komisija šai ieguldījumu brokeru sabiedrībai šā panta devītās, desmitās, vienpadsmitās un 11.2 daļas prasības piemēro individuāli.

(17) Šā panta devītās, desmitās, vienpadsmitās, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, trīspadsmitās, četrpadsmitās, piecpadsmitās un sešpadsmitās daļas prasības attiecināmas uz tādas ieguldījumu brokeru sabiedrības uzraudzību, kura ir iestāde Regulas Nr. 575/2013 izpratnē.

(18) Komisija informē Eiropas Banku iestādi par šajā pantā minēto Komisijas lēmumu pieņemšanas principiem."

31. 139.1 pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "maksājumu" ar vārdiem "maksājumu, klīringa";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "centrālās bankas vai citas par monetāro sistēmu atbildīgās kompetentās iestādes un uzņēmēju dalībvalstu uzraudzības institūcijas" ar vārdiem "Eiropas Centrālo banku sistēmā iekļautas centrālās bankas, Eiropas Centrālo banku un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju".

32. Papildināt likumu ar 141.1 pantu šādā redakcijā:

"141.1 pants. Ar atalgojuma politiku un praksi saistītās informācijas apkopošana

(1) Komisija apkopo ar atalgojuma politiku un praksi saistīto informāciju, ko ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām licence ļauj sniegt šā likuma 3.panta ceturtās daļas 5. un 6.punktā minētos ieguldījumu pakalpojumus, publiskojušas saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 prasībām, kā arī informāciju, ko šīs ieguldījumu brokeru sabiedrības sniegušas saskaņā ar šā likuma 124.panta 1.6 daļas prasībām, un izvērtē atalgojuma tendences un praksi. Minēto informāciju Komisija iesniedz Eiropas Banku iestādei.

(2) Komisija, izmantojot intervālu viena miljona euro apmērā, apkopo informāciju, ko ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām licence ļauj sniegt šā likuma 3.panta ceturtās daļas 5. un 6.punktā minētos ieguldījumu pakalpojumus, ir publiskojušas saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 prasībām par to savu amatpersonu un darbinieku skaitu, kuriem pārskata gadā atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par vienu miljonu euro, tai skaitā informāciju par šādu amatpersonu un darbinieku darba pienākumiem, darbības jomu un galvenajiem atalgojuma elementiem. Minēto informāciju Komisija iesniedz Eiropas Banku iestādei."

33. 146.pantā:

papildināt ceturto daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) valsts iestādēm vai struktūrām, kurām ir uzlikts pienākums pārraudzīt finanšu stabilitāti dalībvalstīs, izmantojot makroprudenciālo regulējumu;

6) dalībvalstu reorganizācijas struktūrām vai valsts iestādēm, kuru mērķis saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir veikt reorganizāciju, kā arī aizsargāt finanšu stabilitāti;

7) dalībvalstu līgumiskajām vai institucionālajām klientu aizsardzības sistēmām.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai, Eiropas Banku iestādei, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei, Latvijas Bankai, dalībvalstu centrālajām bankām un citām institūcijām, kas ir atbildīgas par maksājumu, klīringa un norēķinu sistēmu pārraudzīšanu, ja šāda informācija tām nepieciešama savu likumā noteikto funkciju veikšanai, kā arī publicēt saskaņā ar uzraudzības iestāžu prasībām veikto stresa testu rezultātus."

34. 147.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"147.pants. Komisijas pienākums sniegt informāciju Eiropas Komisijai, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un Eiropas Banku iestādei";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Komisija informē Eiropas Banku iestādi par lēmumiem, kas pieņemti sakarā ar šā likuma 148.panta piecpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem, un to pārsūdzības procesa gaitu.

(8) Komisija informē Eiropas Komisiju, Eiropas Banku iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ieguldījumu brokeru sabiedrību dibināšanu un darbību Latvijas Republikā."

35. Izteikt 147.3 pantu šādā redakcijā:

"147.3 pants. Maksājumi Komisijas darbības finansēšanai

(1) Par ārējo kredītu novērtējuma institūciju (reitingu aģentūru) reģistrāciju un uzraudzību Komisija tiek finansēta Regulā Nr. 1060/2009 noteiktā apmērā un kārtībā.

(2) Ieguldījumu brokeru sabiedrība maksā Komisijai tās darbības finansēšanai līdz 1 procentam ieskaitot no ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2845 euro gadā.

(3) Regulētā tirgus organizētājs maksā Komisijai tās darbības finansēšanai līdz 2 procentiem ieskaitot no tā darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7114 euro gadā.

(4) Depozitārijs maksā Komisijai tās darbības finansēšanai līdz 2 procentiem ieskaitot no depozitārija darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7114 euro gadā.

(5) Komisija izdod normatīvos noteikumus par šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minēto maksājumu aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

(6) Šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētos maksājumus veic līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam.

(7) Par šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minēto maksājumu nokavētu pārskaitījumu vai pārskaitījumu nepilnā apmērā aprēķina nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

(8) Šajā pantā minētos maksājumus ieskaita Komisijas kontā Latvijas Bankā."

36. 148.pantā:

izslēgt divpadsmito daļu;

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Ja finanšu instrumentu tirgus dalībnieks vai cita persona, kurai ir saistoši tieši piemērojamie Eiropas Savienības institūciju izdotie tiesību akti finanšu instrumentu tirgus jomā (izņemot Regulu Nr. 575/2013), tos neievēro, Komisijai ir tiesības izteikt attiecīgajai personai brīdinājumu vai uzlikt soda naudu. Juridiskajām personām uzliek soda naudu līdz 142 300 euro, fiziskajām personām - līdz 57 000 euro.";

papildināt pantu ar piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(15) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība neievēro šā likuma 122.2 panta un 124.panta pirmās daļas 11.punkta, Kredītiestāžu likuma 35.26, 35.27 vai 35.28 panta vai Regulas Nr. 575/2013 28., 52. vai 63.panta prasības attiecībā uz maksājumiem pašu kapitālā iekļauto instrumentu turētājiem, Regulas Nr. 575/2013 99.panta 1.punkta, 101.panta, 394.panta 1.punkta, 395.panta, 405.panta, 415.panta 1. un 2.punkta, 430.panta 1.punkta, 431.panta 1., 2. un 3.punkta vai 451.panta 1.punkta prasības, atkārtoti vai ilgstoši nepilda Regulas Nr. 575/2013 412.panta prasības, veic darbības, kuru rezultātā ir pārkāptas normatīvo aktu prasības attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu vai arī ieguldījumu brokeru sabiedrības valdes un padomes loceklis neatbilst šā likuma 106.1 panta prasībām, Komisija ir tiesīga piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas:

1) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu un pārkāpuma būtību;

2) pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību;

3) noteikt pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā;

4) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 10 procentiem no iepriekšējā finanšu gada neto ienākumu summas, kas atbilst summai, kuru saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 izmanto, lai aprēķinātu operacionālā riska pašu kapitāla prasību saskaņā ar pamatrādītāja pieeju. Ja 10 procenti no iepriekšējā finanšu gada neto ienākumu summas, kas aprēķināta saskaņā ar šā punkta pirmajā teikumā noteikto, ir mazāk par 142 300 euro, tad Komisija ir tiesīga uzlikt soda naudu līdz 142 300 euro. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrības meitas sabiedrība, iepriekšējā finanšu gada neto ienākumu summa atbilst summai, kuru saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 izmanto, lai aprēķinātu operacionālā riska pašu kapitāla prasību saskaņā ar pamatrādītāja pieeju, pamatojoties uz galējās mātes sabiedrības iepriekšējā finanšu gada konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādīto;

5) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz pieciem miljoniem euro;

6) uzlikt soda naudu līdz pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu divkāršam apmēram."

37. Papildināt likumu ar 150.pantu šādā redakcijā:

"150.pants. Sankciju publiskošana

(1) Komisija informāciju par sankcijām, kas personām piemērotas par šā likuma 148.panta piecpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem, ievieto savā tīmekļa vietnē, norādot ziņas par tās izdotā administratīvā akta apstrīdēšanu un pieņemto nolēmumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju Komisija var publiskot, neidentificējot personu, ja pēc iepriekšēja izvērtējuma veikšanas konstatē, ka tās fiziskās personas datu atklāšana, kurai piemērota sankcija vai pasākums, nav samērīga vai arī fiziskās vai juridiskās personas datu atklāšana var apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti vai uzsākta kriminālprocesa norisi vai radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām.

(3) Ja paredzams, ka šā panta otrajā daļā minētie apstākļi saprātīgā laikposmā var izbeigties, šā panta pirmajā daļā minētās informācijas publiskošanu var atlikt uz šādu laikposmu.

(4) Šajā pantā noteiktajā kārtībā Komisijas tīmekļa vietnē ievietotā informācija ir pieejama piecus gadus no tās ievietošanas dienas.

(5) Komisija informē Eiropas Banku iestādi par sankcijām, kas piemērotas par šā likuma 148.panta piecpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem."

38. Papildināt likumu ar I sadaļu šādā redakcijā:

"I sadaļa
Rīcība ar klientiem piederošo mantu ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidācijas un maksātnespējas gadījumā

151.pants. Rīcība ar klientu naudas līdzekļiem

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators uzaicina ieguldījumu brokeru sabiedrības klientus saņemt tās turējumā esošos naudas līdzekļus un vienojas par to saņemšanas kārtību. Rakstveida paziņojumu ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators nosūta katram klientam, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Naudas līdzekļus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības klienti neizņem, ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators, noslēdzot rakstveida līgumu, nodod glabāšanā paša izraudzītai Latvijas Republikā reģistrētai kredītiestādei. Rakstveida paziņojumu par naudas līdzekļu nodošanu kredītiestādei glabāšanā ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators nekavējoties nosūta katram klientam, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(3) Maksu par kredītiestādei nodoto ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu naudas līdzekļu glabāšanu ietur atbilstoši kredītiestādes cenrādim no naudas līdzekļu summas, kas klientiem pienākas.

(4) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības klients desmit gadu laikā no brīža, kad naudas līdzekļi nodoti kredītiestādei, nav izņēmis naudas līdzekļus, kas tam pienākas, tas zaudē prasījuma tiesības uz tiem. Naudas līdzekļi, kuri pienākas ieguldījumu brokeru sabiedrības klientiem un attiecībā uz kuriem iestājies noilgums, piekrīt valstij kā bezīpašnieka manta.

(5) Pēc glabājuma līguma noslēgšanas ar kredītiestādi ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators iesniedz Komisijai informāciju par kredītiestādi, kurai naudas līdzekļi nodoti glabāšanā, un ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu sarakstu, norādot katra klienta identifikācijas datus un naudas summu, kas tam pienākas.

(6) Ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators pēc tam, kad pilnīgi izbeigušās tā saistības pret ieguldījumu brokeru sabiedrības klientiem, iesniedz Komisijai informāciju par saistību izbeigšanās faktu.

152.pants. Rīcība ar klientu finanšu instrumentiem

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators uzaicina ieguldījumu brokeru sabiedrības klientus saņemt tās turējumā esošos finanšu instrumentus un vienojas ar tiem par saņemšanas kārtību. Rakstveida paziņojumu ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators rakstveidā nosūta katram klientam, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Finanšu instrumentus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības klienti neizņem, ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators, noslēdzot rakstveida līgumu, var nodot turējumā paša izraudzītai Latvijas Republikā reģistrētai kredītiestādei vai citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai. Rakstveida paziņojumu par finanšu instrumentu nodošanu kredītiestādei vai citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai glabāšanā ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators nosūta katram klientam, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(3) Maksu par kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai nodoto ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu finanšu instrumentu turēšanu ietur atbilstoši kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības cenrādim no ieguldījumu brokeru sabiedrības klientiem brīdī, kad tie ceļ prasību par finanšu instrumentu saņemšanu, un no tiem piederošo finanšu instrumentu vērtības.

(4) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības klients desmit gadu laikā no brīža, kad finanšu instrumenti nodoti kredītiestādei vai citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, nav izņēmis finanšu instrumentus, kas tam pienākas, tas zaudē prasījuma tiesības uz tiem. Finanšu instrumenti, kuri pienākas ieguldījumu brokeru sabiedrības klientiem un attiecībā uz kuriem iestājies noilgums, piekrīt valstij kā bezīpašnieka manta.

(5) Pēc pārveduma līguma noslēgšanas ar kredītiestādi vai citu ieguldījumu brokeru sabiedrību ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators iesniedz Komisijai informāciju par kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurai finanšu instrumenti nodoti turējumā, un ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu sarakstu, norādot katra klienta identifikācijas datus un to finanšu instrumentu identifikāciju un skaitu, kuri tam pienākas.

(6) Ieguldījumu brokeru sabiedrības klientiem piederošos finanšu instrumentus, par kuru nodošanu kredītiestādei vai citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai turējumā ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators nav noslēdzis līgumu, tas var atsavināt publiskā izsolē. Izsoli organizē un tās noteikumus izstrādā ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators.

(7) Pēc finanšu instrumentu atsavināšanas izsolē ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators uzaicina ieguldījumu brokeru sabiedrības klientus pieteikt prasības par naudas līdzekļu izmaksu, ievērojot šā likuma 151.pantā rīcībai ar klientu naudas līdzekļiem noteikto kārtību.

(8) Ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidators vai administrators pēc tam, kad pilnīgi izbeigušās tā saistības pret ieguldījumu brokeru sabiedrības klientiem, iesniedz Komisijai informāciju par saistību izbeigšanās faktu."

39. Papildināt pārejas noteikumus ar 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"49. Šā likuma 1.panta 28.punkta "c" apakšpunktā minētos citus uzkrātos ienākumus, kas uzrādīti visaptverošo ienākumu pārskatā, iekļauj sākotnējā kapitālā no 2015.gada 1.janvāra saskaņā ar Komisijas noteiktiem pārejas perioda nosacījumiem.

50. Šā likuma 124.panta 1.2 daļas 2.punkta prasību piemēro attiecībā uz atalgojuma mainīgo daļu, ko nosaka ne vēlāk kā par 2014.gada otrā pusgada darbības rezultātiem, un attiecīgā perioda atalgojuma nemainīgo daļu neatkarīgi no darba līguma vai pilnvarojuma līguma noslēgšanas datuma."

40. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 30.punktu šādā redakcijā:

"30) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza direktīvu 2002/87/EK un atceļ direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 24.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 14.maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.04.2014.Stājas spēkā: 28.05.2014.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 14.05.2014. OP numurs: 2014/92.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
266154
28.05.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)