Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.207

Rīgā 2014.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
16.2 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 202. nr.; 2013, 198. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. n+3 gadam, veic šajos noteikumos paredzētās korekcijas, aprēķinos pamatojoties uz vidēja termiņa budžeta ietvara likumā iepriekšējam gadam ministrijai apstiprināto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu."

2. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Finanšu ministrija valsts pamatbudžeta bāzi (izdevumus un resursus izdevumu segšanai) ministrijai n+1, n+2 un n+3 gadam aprēķina, ievērojot šo noteikumu 6. punktā minētos nosacījumus un ņemot vērā izmaiņas:

10.1. valsts budžeta ilgtermiņa saistībās normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteiktajos gadījumos, tai skaitā valsts budžeta ilgtermiņa saistībās procentu izdevumiem, kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un starptautiskai sadarbībai, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu finansēto vai līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši precizētajiem darba grafikiem un naudas plūsmām;

10.2. ieņēmumos no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošajos izdevumos;

10.3. valsts sociālo pabalstu saņēmēju kontingenta prognozēs, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām vidējā apmēra un saņēmēju kontingenta prognozēs, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, pabalstu saņēmēju kontingenta prognozēs;

10.4. uzturēšanas izdevumos, kas rodas no veiktajiem kapitālajiem ieguldījumiem pabeigtos projektos, kas ir nodoti ekspluatācijā un par kuriem tiks veikts galīgā norēķina maksājums (tai skaitā no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros veiktajām investīcijām) un kas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, citiem pamatojuma dokumentiem vai aprēķiniem;

10.5. n+3 gadam - izdevumu samazinājumā, kuri n+2 gadā paredzēti vienreizējo pasākumu veikšanai, par kuru īstenošanu vidējā termiņā vai ilgtermiņā nav pieņemts Ministru kabineta lēmums;

10.6. n+3 gadam - izdevumu palielinājumā, kuriem n+2 gadā paredzēts finansējums nepilnam gadam, bet kuri turpmāk jāfinansē pilnā apjomā visu gadu;

10.7. n+3 gadam - izdevumu palielinājumā, lai nodrošinātu Latvijas Republikas Satversmes 6. un 101. pantā, Saeimas vēlēšanu likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71. panta pirmās daļas 11. punktā paredzēto pasākumu finansēšanu, ievērojot šo noteikumu 8.1. apakšpunktu."

3. Svītrot 13.1. apakšpunktā vārdus "Labklājības ministrijas".

4. Izteikt 15. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"15. Finanšu ministrija nosūta Labklājības ministrijai veidlapas valsts speciālā budžeta bāzes projekta sagatavošanai n+1, n+2 un n+3 gadam, kā arī prognozes n+1, n+2 un n+3 gadam par:".

5. Izteikt 16. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"16. Labklājības ministrija, sagatavojot priekšlikumus par valsts speciālā budžeta bāzi (izdevumi un ieņēmumi to segšanai) n+1, n+2 un n+3 gadam, ievēro šo noteikumu 6. punktā minētos nosacījumus un ņem vērā:".

6. Izteikt 16.9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.9.1. nav pieļaujama pārdale no procentu izdevumiem, izdevumiem starptautiskajai sadarbībai un izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem;".

7. Izteikt 17. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17. Labklājības ministrija Finanšu ministrijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par trijām nedēļām no šo noteikumu 15. punktā minēto veidlapu un prognožu saņemšanas, iesniedz Finanšu ministrijā:".

8. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Ministru kabinets pirms lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajām jaunajām politikas iniciatīvām pēc Finanšu ministrijas priekšlikuma var noteikt kopējo pieejamo finansējumu sadalījumā pa pasākumiem, kas atbilst nacionālajam attīstības plānam un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, pasākumiem, kas atbilst valsts aizsardzības koncepcijai, kā arī jaunajām politikas iniciatīvām, kurām netiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem (turpmāk - administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi)."

9. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Finanšu ministrija savā tīmekļa vietnē publicē šo noteikumu 26., 27. un 28. punktā minētās veidlapas. Ministrijas, sagatavojot līdzekļu pieprasījumu jaunajām politikas iniciatīvām, izmanto Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē publicētās veidlapas MS Excel formātā, neveicot izmaiņas veidlapas struktūrā."

10. Papildināt noteikumus ar 25.1, 25.2 un 25.3 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ministrija katrai šo noteikumu 25. punktā minētajā sarakstā ietvertajai jaunajai politikas iniciatīvai piešķir kodu xx_xx_x_x, kas sastāv no četrām daļām, un tiek veidots, ievērojot šādus principus:

25.1 1. koda pirmā daļa (koda pirmā un otrā zīme) ir attiecīgā budžeta resora numurs atbilstoši gadskārtējam valsts budžeta likumam;

25.1 2. koda otrā daļa (koda trešā un ceturtā zīme) ir jaunās politikas iniciatīvas vieta ministrijas iesniegtajā jauno politikas iniciatīvu sarakstā (pirmajām deviņām jaunajām politikas iniciatīvām koda trešā zīme ir 0);

25.1 3. koda trešajā daļā (koda piektā zīme) norāda jaunās politikas iniciatīvas veidu (koda piektā zīme "P" - vienas ministrijas ietvaros īstenotā jaunā politikas iniciatīva, kurai tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem; koda piektā zīme "A" - vienas ministrijas ietvaros īstenotais administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākums; koda piektā zīme "H" - starpnozaru jaunā politikas iniciatīva, kurai tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem; koda piektā zīme "S" - starpnozaru administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākums);

25.1 4. koda ceturto daļu (koda sestā zīme "N") piemēro tikai šo noteikumu 30.1 punktā minēto institūciju iesniedzamajām jaunajām politikas iniciatīvām;

25.1 5. visas koda daļas tiek savstarpēji atdalītas ar apakšsvītru "_".

25.2 Ministrija, iesniedzot šo noteikumu 23. un 24. punktā minētos jauno politikas iniciatīvu pieteikumus (MS Excel formātā), nodrošina, ka jaunās politikas iniciatīvas ir apkopotas atsevišķos MS Excel failos atbilstoši šo noteikumu 25.1 3. apakšpunktā norādītajiem jauno politikas iniciatīvu veidiem. Jauno politikas iniciatīvu pieteikumos (MS Excel formātā) lapu (sheet) nosaukumos ministrija norāda tikai atbilstošo jaunajai politikas iniciatīvai piešķirto kodu. Tieslietu ministrija nodrošina, ka zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu pieteikumi jaunajām politikas iniciatīvām tiek nodalīti no pārējām Tieslietu ministrijas jaunajām politikas iniciatīvām un tiek iesniegti atsevišķā MS Excel failā, ievērojot šajā punktā noteikto.

25.3 Ministrija, iesniedzot šo noteikumu 25. punktā minēto jauno politikas iniciatīvu sarakstu prioritārā secībā (MS Excel formātā), lapu (sheet) nosaukumos norāda atbilstošās tabulas kārtas numuru (I, II, III, IV vai V) atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajai tabulu numerācijai. Tieslietu ministrija nodrošina, ka zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu jauno politikas iniciatīvu saraksts tiek nodalīts no pārējo Tieslietu ministrijas jauno politikas iniciatīvu saraksta un tiek iesniegts atsevišķā MS Excel failā. "

11. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Veidlapā "Jaunā politikas iniciatīva, kurai tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, vidējam termiņam" (1. pielikums) ministrija norāda:

26.1. jaunās politikas iniciatīvas nosaukumu un kodu;

26.2. jaunās politikas iniciatīvas mērķi un aprakstu;

26.3. to budžeta programmu (apakšprogrammu) kodus un nosaukumus, kuru ietvaros jauno politikas iniciatīvu plānots īstenot;

26.4. ziņas par attiecīgo attīstības plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu, kas pamato jaunās politikas iniciatīvas nepieciešamību;

26.5. ziņas par uzdevumiem, kas norādīti Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību;

26.6. jaunajām politikas iniciatīvām šo noteikumu 26.1 punktā minētajos gadījumos - kopējās ieņēmumu izmaiņas, to sadalījumu pa ieņēmumu veidiem un pamatojošos aprēķinus;

26.7. jaunās politikas iniciatīvas īstenošanas izmaksas sadalījumā pa budžeta programmām un apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā detalizācijas līmenī, to pamatojošos aprēķinus, kā arī jaunās politikas iniciatīvas īstenošanas fiskālo ietekmi;

26.8. papildu amata vietu skaitu, atlīdzību papildu amata vietām, izdevumus darba vietu iekārtošanai un darba vietu uzturēšanai, to pamatojošos aprēķinus. Atlīdzību papildu amata vietām plāno atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

26.9. jaunās politikas iniciatīvas īstenošanas darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus vidējam termiņam;

26.10. objektu (ēka, būve, zeme, inženiertehniskās un tehnoloģiskās iekārtas, specializētās iekārtas un operatīvais transports), veicamo darbību (iegāde, būvniecība vai atjaunošana) un minētā objekta teritoriālo atrašanās vietu (vietējās pašvaldības nosaukums), ja kapitālie izdevumi ir saistīti ar ēkas, būves, zemes, inženiertehniskās un tehnoloģiskās iekārtas, specializētās iekārtas un operatīvā transporta iegādi, būvniecību vai to atjaunošanu;

26.11. citu būtisku informāciju atbilstoši pieteikuma iesniedzēja ieskatiem."

12. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Ministrija prognozēto kopējo ieņēmumu izmaiņas no jaunās politikas iniciatīvas īstenošanas aprēķina jaunajai politikas iniciatīvai, kuras īstenošana ir vērsta uz nodokļu vai nenodokļu jauna veida ieņēmumu radīšanu vai ieņēmumu no esoša ieņēmumu veida apmēra izmaiņām. Pārējās ieņēmumu izmaiņas no jaunās politikas iniciatīvas īstenošanas nenosaka."

13. Izteikt 27., 28. un 29. punktu šādā redakcijā:

"27. Veidlapā "Administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākums vidējam termiņam" (2. pielikums) ministrija norāda:

27.1. administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma nosaukumu un kodu;

27.2. administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma mērķi un aprakstu;

27.3. to budžeta programmu (apakšprogrammu) kodus un nosaukumus, kuru ietvaros administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumu plānots īstenot;

27.4. kopējās ieņēmumu izmaiņas no administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanas šo noteikumu 26.1 punktā minētajos gadījumos, to sadalījumu pa ieņēmumu veidiem un pamatojošos aprēķinus;

27.5. administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma īstenošanas izmaksas sadalījumā pa budžeta programmām un apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā detalizācijas līmenī, kā arī administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma īstenošanas fiskālo ietekmi;

27.6. administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumam nepieciešamā finansējuma detalizētu aprēķinu, kas pamato pieprasīto līdzekļu apjomu;

27.7. papildu amata vietu skaitu, atlīdzību papildu amata vietām, izdevumus darba vietu iekārtošanai un darba vietu uzturēšanai, to pamatojošos aprēķinus. Atlīdzību papildu amata vietām plāno atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

27.8. objektu (ēka, būve, zeme, inženiertehniskās un tehnoloģiskās iekārtas, specializētās iekārtas un operatīvais transports), veicamo darbību (iegāde, būvniecība vai atjaunošana) un minētā objekta teritoriālo atrašanās vietu (vietējās pašvaldības nosaukums), ja kapitālie izdevumi ir saistīti ar ēkas, būves, zemes, inženiertehniskās un tehnoloģiskās iekārtas, specializētās iekārtas un operatīvā transporta iegādi, būvniecību vai to atjaunošanu;

27.9. citu būtisku informāciju atbilstoši pieteikuma iesniedzēja ieskatiem.

28. Veidlapā "Jauno politikas iniciatīvu saraksts prioritārā secībā" (3. pielikums) ministrija apkopo visas iesniedzamās jaunās politikas iniciatīvas četrās sadaļās prioritārā secībā un attiecīgi norāda:

28.1. jaunās politikas iniciatīvas kārtas numuru sarakstā, norādot to prioritāro secību;

28.2. jaunās politikas iniciatīvas kodu un nosaukumu;

28.3. budžeta resora numuru, tās budžeta programmas (apakšprogrammas) nosaukumu, kuras ietvaros jaunā politikas iniciatīva tiks īstenota;

28.4. jaunās politikas iniciatīvas īstenošanai nepieciešamo finansējumu;

28.5. jaunās politikas iniciatīvas pabeigšanas gadu;

28.6. kopējo jaunajām politikas iniciatīvām nepieciešamo finansējumu.

29. Ministrija vienu un to pašu līdzekļu pieprasījumu nedrīkst ietvert vienlaikus gan pieteikumā par jauno politikas iniciatīvu, kurai tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, gan pieteikumā par administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumu. Atsevišķa jaunā politikas iniciatīva nevar ietvert apakšpasākumus, kas nav saturiski vienoti."

14. Papildināt noteikumus ar 29.1 un 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par starpnozaru jaunās politikas iniciatīvas (kas skar vairāku ministriju kompetenci) sagatavošanu, kopējo līdzekļu pieprasījumu sagatavo un iesniedz tā ministrija, kurai šāds pienākums noteikts Ministru kabineta lēmumā, bet pārējās iesaistītās ministrijas līdzekļu pieprasījumu iesniedz ministrijai, kas atbildīga par kopējo līdzekļu pieprasījuma sagatavošanu.

29.2 Ja ministrija pēc savas iniciatīvas sagatavo un virza priekšlikumu starpnozaru jaunajai politikas iniciatīvai (kurai ir ietekme arī uz citu ministriju izdevumiem), ministrija pieprasa no iesaistītajām ministrijām izdevumu aprēķinu un nodrošina jaunās politikas iniciatīvas pieteikumā izdevumu sadalījumu pa visām iesaistītajām ministrijām, to savstarpēji saskaņojot."

15. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Finanšu ministrija vērtē ministriju jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā minētajam punktu skaitam saskaņā ar šādiem kritērijiem:

30.1. atbilstība nacionālajā attīstības plānā noteiktajiem stratēģiskajiem rādītājiem un uzdevumiem vai valsts aizsardzības koncepcijai;

30.2. atbilstība normatīvajiem aktiem (nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai Eiropas Savienības regulām un lēmumiem);

30.3. atbilstība citiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas nav minēti šo noteikumu 30.1. apakšpunktā;

30.4. atbilstība uzdevumiem, kas noteikti Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību;

30.5. atbilstība Ministru kabineta rīkojumiem un protokollēmumiem."

16. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Finanšu ministrija nevērtē Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Ģenerālprokuratūras sagatavotās jaunās politikas iniciatīvas."

17. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Pārresoru koordinācijas centrs vērtē ministriju jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā minētajam punktu skaitam saskaņā ar šādiem kritērijiem:

31.1. atbilstība nacionālajā attīstības plānā noteiktajiem stratēģiskajiem rādītājiem un uzdevumiem vai valsts aizsardzības koncepcijai;

31.2. atbilstība citiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas nav minēti šo noteikumu 31.1. apakšpunktā;

31.3. atbilstība uzdevumiem, kas noteikti Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību;

31.4. atbilstība Ministru kabineta rīkojumiem un protokollēmumiem."

18. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Pārresoru koordinācijas centrs nevērtē Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Ģenerālprokuratūras sagatavotās jaunās politikas iniciatīvas."

19. Svītrot 32. punktā vārdus "kā arī nosūta to attiecīgajai ministrijai".

20. Aizstāt 33. punktā vārdus "iegūtajam lielākajam punktu skaitam" ar vārdiem "iegūtajam lielākajam vidējam punktu skaitam".

21. Papildināt noteikumus ar 33.1, 33.2 un 33.3 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Finanšu ministrija saskaņā ar šo noteikumu 33. punktu, aprēķinot vidējo punktu skaitu jaunajai politikas iniciatīvai, vispirms aprēķina iegūto vidējo punktu skaitu atbilstoši kritērijiem, kurus vērtē gan Finanšu ministrija, gan Pārresoru koordinācijas centrs. Minētajam punktu skaitam pieskaita punktu skaitu, kas iegūts atbilstoši kritērijam, kuru vērtē tikai Finanšu ministrija, kā arī atbilstoši kritērijam "Jaunās politikas iniciatīvas vieta ministrijas iesniegtajā jauno politikas iniciatīvu sarakstā" iegūto punktu skaitu.

33.2 Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram jauno politikas iniciatīvu izvērtēšanas un apkopošanas procesā ir tiesības pieprasīt ministrijām papildu un precizējošu informāciju.

33.3 Finanšu ministrija un Pārresoru koordinācijas centrs divu nedēļu laikā no jauno politikas iniciatīvu iesniegšanas datuma, kas noteikts gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanas un iesniegšanas grafikā, izvērtē, vai ministrija jaunās politikas iniciatīvas ir iesniegusi saskaņā ar šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem. Finanšu ministrija nosūta ministrijai Finanšu ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra savstarpēji saskaņotu viedokli par konstatētajām neatbilstībām un norādījumus informācijas precizēšanai. Ministrija nedēļas laikā pēc Finanšu ministrijas viedokļa saņemšanas atkārtoti iesniedz precizēto informāciju atbilstoši saņemtajiem norādījumiem."

22. Papildināt 34.1. apakšpunktu aiz vārdiem "(pamatojoties uz šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegtajiem ministriju pieteikumiem)" ar vārdiem "izņemot valsts aizsardzības koncepciju".

23. Papildināt noteikumus ar 34.1.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1.1 saraksts, kurā prioritārā secībā norādītas jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība valsts aizsardzības koncepcijai (pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem);".

24. Aizstāt 34.2. apakšpunktā vārdus "kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem" ar vārdiem "kuras tiek iesniegtas atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam".

25. Izteikt 1., 2., 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867

Jaunā politikas iniciatīva vidējam termiņam, kurai tiek vērtēta atbilstība attīstības
plānošanas dokumentiem

 

(ministrija, centrālā valsts iestāde)

 

(jaunās politikas iniciatīvas nosaukums)
Jaunās politikas iniciatīvas kods: XX_XX_X_X


Nr. p. k.

Jaunās politikas iniciatīvas rādītāji un pamatojums

1. Jaunās politikas iniciatīvas mērķis un apraksts
1.1. Jaunās politikas iniciatīvas mērķis (ne vairāk kā 250 simbolu)

 

1.2. Jaunās politikas iniciatīvas apraksts

 

2. Valsts budžeta programmas (apakšprogrammas), no kurām plānots finansēt jauno politikas iniciatīvu, - kods, nosaukums

 

3. Atsauce uz attīstības plānošanas dokumentiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem
Dokuments Attiecīgā dokumenta nosaukums, pieņemšanas datums Pamatojums, norādot attiecīgā dokumenta pantu, punktu, uzdevumu
1. Atbilstība nacionālajam attīstības plānam

x

NAP stratēģiskais rādītājs  
NAP prioritāte  
NAP virziens  
NAP uzdevums  
2. Atbilstība valsts aizsardzības koncepcijai

x

 
3. Atbilstība nacionālajiem normatīvajiem aktiem    
4. Atbilstība Eiropas Savienības regulām un lēmumiem    
5. Atbilstība citiem attīstības plānošanas dokumentiem    
6. Atbilstība uzdevumiem, kas norādīti Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību

x

 
7. Atbilstība Ministru kabineta rīkojumiem un protokollēmumiem    
Papildu informācija par sagatavotajiem valsts līmeņa un (vai) nozares attīstības plānošanas dokumentu projektiem, likumprojektiem, citiem normatīvo aktu projektiem, kas pamato jauno politikas iniciatīvu, norādot attiecīgā projekta virzības stadiju

 

Papildu informācija par citiem dokumentiem atbilstoši pieteikuma iesniedzēja ieskatiem (tai skaitā direktīvām), kas pamato jauno politikas iniciatīvu

 

4. Nepieciešamais finansējums, prognozētās ieņēmumu izmaiņas, fiskālā ietekme un rezultatīvie rādītāji katram gadam
4.1. finanšu rādītājs (euro)

n + 1 gads

n + 2 gads

n + 3 gads

izmaiņas prognozētajos ieņēmumos no jaunās politikas iniciatīvas īstenošanas1

 

 

 

tai skaitā sadalījumā pa ieņēmumu veidiem:2
1.0. Nodokļu ieņēmumi      
1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa      
1.2. Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa      
1.3. Sociālās apdrošināšanas iemaksas      
1.4. Īpašuma nodokļi      
1.5. Pievienotās vērtības nodoklis      
1.6. Akcīzes nodoklis      
1.7. Muitas nodoklis      
1.8. Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem      
1.9. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces      
2.0. Nenodokļu ieņēmumi      

Prognozēto ieņēmumu izmaiņu detalizēts aprēķins, kas pamato ieņēmumu izmaiņu prognozes sadalījumā pa ieņēmumu veidiem

4.2. finanšu rādītājs (euro)

n + 1 gads

n + 2 gads

n + 3 gads

izdevumi kopā

 

 

 

tai skaitā izdevumi sadalījumā pa budžeta programmām un apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā detalizācijas līmenī:
       
 

 

 

 

 

 

 

Nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins, kas pamato pieprasīto līdzekļu apjomu (aizpilda, ja šīs veidlapas 3. punktā nav norādes uz tādiem jauno politikas iniciatīvu pamatojošiem dokumentiem, kuriem pievienots tiesību akta projekta (vai politikas plānošanas dokumenta) sākotnējās ietekmes izvērtējums vai ja tiesību akta projekta (vai politikas plānošanas dokumenta) sākotnējās ietekmes izvērtējumā minētais nepieciešamā finansējuma apmērs atšķiras no jaunās politikas iniciatīvas pieprasījumā norādītā)

 

tai skaitā:

informācija par jaunajām amata vietām

n + 1 gads

n + 2 gads

n + 3 gads

nepieciešamo papildu amata vietu skaits

 

 

 

atlīdzība papildu amata vietām (visām kopā) (euro)

 

 

 

izdevumi darba vietu iekārtošanai (euro)

 

 

 

izdevumi darba vietu uzturēšanai (euro)      
detalizēts aprēķins, kas pamato pieprasīto līdzekļu apjomu atlīdzībai, darba vietu iekārtošanai un darba vietu uzturēšanai (atlīdzību papildu amata vietām plāno atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" noteiktajai kārtībai)

 

4.3. finanšu rādītājs (euro)

n + 1 gads

n + 2 gads

n + 3 gads

fiskālā ietekme (prognozēto ieņēmumu izmaiņu saistībā ar jaunās politikas iniciatīvas īstenošanu un izdevumu (kopā) starpība)      
4.4. darbības rezultāts un rezultatīvais rādītājs3 Attīstības plānošanas dokuments (nosaukums un pieņemšanas datums), norādot atsauci uz attīstības plānošanas dokumentos apstiprinātajiem darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem

n +1 gads

n +2 gads

n +3 gads

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

5.

Papildu informācija.
Ja kapitālie izdevumi ir saistīti ar ēkas, būves, zemes, inženiertehniskās un tehnoloģiskās iekārtas, specializētās iekārtas un operatīvā transporta iegādi, būvniecību vai atjaunošanu, norāda:
objekta veidu  
veicamo darbību  
ieguldījuma teritoriju (vietējā pašvaldība)  

6.

Cita būtiska informācija atbilstoši pieteikuma iesniedzēja ieskatiem

 

Sagatavoja  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds, paraksts4)

     
     

(datums4)

   
     

(tālrunis)

   

Piezīmes.

1 Pie prognozētām ieņēmumu izmaiņām norāda valsts budžeta ieņēmumu izmaiņas saistībā ar jaunās politikas iniciatīvas īstenošanu, ievērojot šo noteikumu 26.1 punktā minētos nosacījumus.

2 Ieņēmumu veidu norāda saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" 3.1. apakšpunktu (grupu un apakšgrupu detalizēts dalījums). Ieņēmumu veida rindas, kurās netiek plānoti ieņēmumi, aizpildot šo veidlapu, nenorāda.

3 Darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus veido pēc iespējas atbilstošus attīstības plānošanas dokumentos apstiprinātajiem darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867

Administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākums vidējam termiņam

 

(ministrija, centrālā valsts iestāde)

 

(administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma nosaukums)
Jaunās politikas iniciatīvas kods: XX_XX_X_X


Nr.
p. k.

Administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma rādītāji un pamatojums

1. Administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma mērķis un apraksts
1.1. Administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma mērķis (ne vairāk kā 250 simbolu)

 

1.2. Administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma apraksts

 

2. Valsts budžeta programmas (apakšprogrammas), no kurām plānots finansēt administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumu, - kods, nosaukums

 

3. Nepieciešamais finansējums, prognozētās ieņēmumu izmaiņas un fiskālā ietekme katram gadam
3.1. finanšu rādītājs (euro)

n + 1 gads

n + 2 gads

n + 3 gads

prognozētās ieņēmumu izmaiņas no administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma īstenošanas1

 

 

 

tai skaitā sadalījumā pa ieņēmumu veidiem2:
1.0. Nodokļu ieņēmumi      
1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa      
1.2. Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa      
1.3. Sociālās apdrošināšanas iemaksas      
1.4. Īpašuma nodokļi      
1.5. Pievienotās vērtības nodoklis      
1.6. Akcīzes nodoklis      
1.7. Muitas nodoklis      
1.8. Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem      
1.9. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces      
2.0. Nenodokļu ieņēmumi      
Prognozēto ieņēmumu izmaiņu detalizēts aprēķins, kas pamato ieņēmumu izmaiņu prognozes sadalījumā pa ieņēmumu veidiem

 

3.2. finanšu rādītājs (euro)

n + 1 gads

n + 2 gads

n + 3 gads

izdevumi kopā

 

 

 

tai skaitā izdevumus norāda sadalījumā pa budžeta programmām un apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā detalizācijas līmenī:
 

 

 

 

       

 

 

 

Administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumam nepieciešamā finansējuma detalizēts aprēķins, kas pamato pieprasīto līdzekļu apjomu3

 

tai skaitā:

informācija par jaunajām amata vietām

 

n + 1 gads

n + 2 gads

n + 3 gads

nepieciešamo papildu amata vietu skaits

 

 

 

atlīdzība papildu amata vietām (visām kopā) (euro)

 

 

 

izdevumi darba vietu iekārtošanai (euro)

 

 

 

izdevumi darba vietu uzturēšanai (euro)      
detalizēts aprēķins, kas pamato pieprasīto līdzekļu apjomu atlīdzībai, darba vietu iekārtošanai un darba vietu uzturēšanai (atlīdzību papildu amata vietām plāno atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" noteiktajai kārtībai)

 

3.3. finanšu rādītājs (euro)

n + 1 gads

n + 2 gads

n + 3 gads

fiskālā ietekme (prognozēto ieņēmumu izmaiņu saistībā ar administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma īstenošanu un izdevumu (kopā) starpība)      
4. Papildu informācija.
Ja kapitālie izdevumi ir saistīti ar ēkas, būves, zemes, inženiertehniskās un tehnoloģiskās iekārtas, specializētās iekārtas un operatīvā transporta iegādi, būvniecību vai atjaunošanu, norāda:
objekta veidu  
veicamo darbību  
ieguldījuma teritoriju (vietējā pašvaldība)  
5. Cita būtiska informācija atbilstoši pieteikuma iesniedzēja ieskatiem

 

Sagatavoja  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds, paraksts3)

     
     

(datums3)

   
     

(tālrunis)

   

Piezīmes.

1 Pie prognozētām ieņēmumu izmaiņām uzrāda valsts budžeta ieņēmumu izmaiņas saistībā ar administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākuma īstenošanu, ievērojot šo noteikumu 26.1 punktā minētos nosacījumus.

2 Ieņēmumu veidu norāda saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" 3.1. apakšpunktu (grupu un apakšgrupu detalizēts dalījums). Ieņēmumu veida rindas, kurās netiek plānoti ieņēmumi, aizpildot šo veidlapu, nenorāda.

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867

Jauno politikas iniciatīvu saraksts prioritārā secībā

 

(ministrija, centrālā valsts iestāde)


I. Jaunās politikas iniciatīvas vidējam termiņam, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem (izņemot starpnozaru jaunās politikas iniciatīvas)

Nr.
p. K.

Jaunās politikas iniciatīvas kods

Jaunās politikas iniciatīvas nosaukums

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Nepieciešamais finansējums

Jaunās politikas iniciatīvas pabeigšanas gads (ja tā ir terminēta)

n + 1 gadam

n + 2 gadam

n + 3 gadam

turpmākā laikposmā līdz jaunās politikas iniciatīvas pabeigšanai (ja tā ir terminēta)

turpmāk ik gadu
(ja jaunā politikas iniciatīva nav terminēta)

1.                  
Tai skaitā sadalījumā pa budžeta programmām/ apakšprogrammām1              
             
2.                  
Tai skaitā sadalījumā pa budžeta programmām/ apakšprogrammām1              
             
..                  
Kopā            

II. Pārējās jaunās politikas iniciatīvas (administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi) vidējam termiņam (izņemot starpnozaru jaunās politikas iniciatīvas)

Nr.
p. k.

Jaunās politikas iniciatīvas kods

Jaunās politikas iniciatīvas nosaukums

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Nepieciešamais finansējums

Jaunās politikas iniciatīvas pabeigšanas gads (ja tā ir terminēta)

n + 1 gadam

n + 2 gadam

n+3 gadam

turpmākā laikposmā līdz jaunās politikas iniciatīvas pabeigšanai (ja tā ir terminēta)

turpmāk ik gadu (ja jaunā politikas iniciatīva nav terminēta)

1.                  
Tai skaitā sadalījumā pa budžeta programmām/ apakšprogrammām1              
             
2.                  
Tai skaitā sadalījumā pa budžeta programmām/ apakšprogrammām1              
             
..                  
Kopā            

III. Starpnozaru jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, vidējam termiņam

Nr.
p. k.

Jaunās politikas iniciatīvas kods

Jaunās politikas iniciatīvas nosaukums

Budžeta resora numurs

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Nepieciešamais finansējums

Jaunās politikas iniciatīvas pabeigšanas gads (ja tā ir terminēta)

n + 1 gadam

n + 2 gadam

n +3 gadam

turpmākā laikposmā līdz jaunās politikas iniciatīvas pabeigšanai (ja tā ir terminēta)

turpmāk ik gadu (ja jaunā politikas iniciatīva nav terminēta)

1.                    
Tai skaitā sadalījumā pa budžeta programmām/ apakšprogrammām                
               
2.                    
Tai skaitā sadalījumā pa budžeta programmām/ apakšprogrammām                
               
..                    
Kopā            

IV. Starpnozaru pārējās jaunās politikas iniciatīvas (administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi) vidējam termiņam

Nr.
p. k.

Jaunās politikas iniciatīvas kods

Jaunās politikas iniciatīvas nosaukums

Budžeta resora numurs

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Nepieciešamais finansējums

Jaunās politikas iniciatīvas pabeigšanas gads (ja tā ir terminēta)

n + 1 gadam

n + 2 gadam

n + 3 gadam

turpmākā laikposmā līdz jaunās politikas iniciatīvas pabeigšanai (ja tā ir terminēta)

turpmāk ik gadu (ja jaunā politikas iniciatīva nav terminēta)

1.                    
Tai skaitā sadalījumā pa budžeta programmām/ apakšprogrammām                
               
2.                    
Tai skaitā sadalījumā pa budžeta programmām/ apakšprogrammām                
               
...                    
Kopā            

V. Jaunajām politikas iniciatīvām nepieciešamais kopējais finansējums

Jaunajām politikas iniciatīvām nepieciešamais finansējums (I + II + III + IV)

n + 1 gadam

n + 2 gadam

n + 3 gadam

Kopā      

Sagatavoja  
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds, paraksts2)

     
     

(datums2)

   
     

(tālrunis)

   

Piezīmes.

1 Rindas "Tai skaitā sadalījumā pa budžeta programmām/apakšprogrammām" aizpilda tad, ja finansējums konkrētai jaunajai politikas iniciatīvai tiek paredzēts vairākās budžeta programmās/apakšprogrammās.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867

Vērtēšanas kritēriji jaunajām politikas iniciatīvām, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, un atbilstošais punktu skaits

Nr.
p. k.

Kritēriji

Atbilstošais punktu skaits*

1. Atbilstība nacionālajā attīstības plānā noteiktajiem stratēģiskajiem rādītājiem un uzdevumiem vai valsts aizsardzības koncepcijai atbilst - 6
daļēji atbilst - 3
neatbilst - 0
2. Atbilstība normatīvajiem aktiem (nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai Eiropas Savienības regulām un lēmumiem) atbilst - 4
nav pamatojošo dokumentu - 0
3. Atbilstība citiem attīstības plānošanas dokumentiem atbilst - 3
nav pamatojošo dokumentu - 0
4. Atbilstība uzdevumiem, kas norādīti Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību atbilst - 3
neatbilst - 0
5. Atbilstība Ministru kabineta rīkojumiem un protokollēmumiem atbilst - 1
nav pamatojošo dokumentu - 0
6. Jaunās politikas iniciatīvas vieta ministrijas iesniegtajā jauno politikas iniciatīvu sarakstā 1.-5.vieta - 2
no 6. līdz pēdējai vietai - 1

Piezīme.

*Novērtējot jauno politikas iniciatīvu, var piemērot tikai šajā pielikumā norādītās punktu vērtības, piemēram, 1. kritērijam vērtējums var būt tikai 0 vai 3, vai 6 punkti. 2. kritērija vērtējumā jaunajai politikas iniciatīvai var piešķirt 4 punktus, ja jauno politikas iniciatīvu pamatojošie Ministru kabineta noteikumi ir pieņemti vai attiecīgais likumprojekts atbalstīts Ministru kabinetā."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 207Pieņemts: 22.04.2014.Stājas spēkā: 08.05.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 07.05.2014. OP numurs: 2014/86.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
265996
08.05.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)