Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.167

Rīgā 2014.gada 25.martā (prot. Nr.18 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
2.panta septīto daļu, 18.panta ceturto daļu, 21.panta otro daļu,
likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas
un lietošanas ierobežošanu" 7.panta pirmo daļu
un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138. nr.; 2006, 208. nr.; 2008, 162. nr.; 2009, 157., 201. nr.; 2010, 34., 52., 138. nr.; 2012, 25. nr.; 2013, 223. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai, attiecīgajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

19.1 1. komercdarbībai izmantojamo telpu, tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

19.1 2. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas vai reģistrēta saņēmēja darbības vietas robežas) un telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);

19.1 3. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.1 2. apakšpunktā minētajā teritorijas plānā esošo tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu, cauruļvadu ar iespējamiem plūsmas virzieniem, dzelzceļa pievadceļu un citu tehnoloģisko iekārtu un ierīču izvietojuma shēma, kurā iezīmē pieteiktās darbības vietas un darbības nodrošināšanai izmantojamās tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, norādot tvertņu un spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numurus un katras tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālo tilpumu (degvielai un spirtam - atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas vai spirta glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu, vai atbilstoši verificēšanas sertifikātam), kā arī cauruļvadus, norādot to tilpumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar degvielu, kura nav fasēta, vai speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ja noliktavā paredzēts ražot, apstrādāt, pārstrādāt vai fasēt alkoholiskos dzērienus vai denaturēt spirtu;

19.1 4. skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu;

19.1 5. ja noliktavā paredzēta degvielas ražošana, sajaukšana, pārstrāde, apstrāde vai fasēšana (izņemot gāzes fasēšanu, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai), par katru ražojamās, sajaucamās, pārstrādājamās, apstrādājamās vai fasējamās produkcijas veidu papildus iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, norādot:

19.1 5.1. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas ciklu un tajā izmantojamo tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuru;

19.1 5.2. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā izmantojamo izejvielu nosaukumu, Kombinētās nomenklatūras kodu un izejvielu uzglabāšanas tvertņu numuru;

19.1 5.3. izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara vienībās), lai saražotu, sajauktu, pārstrādātu vai apstrādātu galaprodukta vienību;

19.1 5.4. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā iegūtā produkta daudzumu (procentos), ja ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā iegūtā produkta iznākums nav 100 %, norādot blakusproduktus vai zudumus un to veidošanās iemeslus;

19.1 5.5. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes vai apstrādes procesā iegūstamā produkta Kombinētās nomenklatūras kodu;

19.1 5.6. ja atbilstoši šo noteikumu 101. punktam degvielas izsniegšanas procesā paredzēta piedevu pievienošana degvielai, izmantojot plūsmas metodi, papildus iesniedz informāciju par piedevu pievienošanas procesa atbilstību šo noteikumu 101.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

19.1 6. ja noliktavā paredzēta spirta ražošana, papildus iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, norādot:

19.1 6.1. ražošanas ciklu un tajā izmantojamo tvertņu numuru;

19.1 6.2. ražošanas procesā izmantojamo izejvielu nosaukumu, Kombinētās nomenklatūras kodu un izejvielu uzglabāšanas tvertņu numuru;

19.1 6.3. izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara vienībās), lai saražotu galaprodukta vienību;

19.1 6.4. ražošanas procesā iegūstamā produkta Kombinētās nomenklatūras kodu;

19.1 7. ja paredzēta spirta ražošana vai spirta denaturēšana, - spirta vai denaturētā spirta daudzuma uzskaitē lietojamā skaitītāja tehniskā dokumentācija, norādot skaitītāja rādījumu iesnieguma iesniegšanas dienā, kā arī skaitītāja atrašanās vietu tehnoloģiskajā shēmā;

19.1 8. dokumenta kopija, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām;

19.1 9. ja paredzēta darbība ar spirtu vai denaturētu spirtu, - skaidrojums par plānotajām darbībām ar attiecīgo preci (ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai);

19.1 10. ja akcīzes preču noliktavā paredzētas darbības ar naftas produktiem, spirta vai tabakas izstrādājumu ražošana, - ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.12. apakšpunktā minētajā teritorijas un telpu plānā esošo novērošanas kameru izvietojuma shēma.";

1.2. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ja atbilstoši šo noteikumu 101. punktam degvielas izsniegšanas procesā paredzēta piedevu pievienošana degvielai, izmantojot plūsmas metodi, komersants atbilstoši šo noteikumu 19.1 5. apakšpunktam iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, kuru ir apstiprinājusi testēšanas laboratorija, kas akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorija.";

1.3. svītrot 35.2. apakšpunktu;

1.4. izteikt 35.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.3. komersants iesniedzis iesniegumu speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanai sakarā ar tāda darbības veida vai akcīzes preču veida deklarēšanu, kurš gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas dienas ir anulēts no šā komersanta speciālās atļaujas (licences) par šo noteikumu 51.3. vai 51.5. apakšpunktā minēto pārkāpumu;";

1.5. papildināt noteikumus ar 35.1 un 35.2 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Valsts ieņēmumu dienests komersantam var neizsniegt šo noteikumu 11.4., 11.6., 11.7. vai 11.8. apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci), ja komersanta:

35.1 1. darbībā triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas konstatēti akcīzes preču apriti un nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi;

35.1 2. sniegtais skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu neliecina par normatīvo aktu izpratni, kuri reglamentē komercdarbību ar akcīzes precēm, kā arī par gatavību un spēju veikt attiecīgo komercdarbību.

35.2 Valsts ieņēmumu dienests komersantam neizsniedz šo noteikumu 11.6., 11.7. vai 11.8. apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci), ja nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai ja par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis.";

1.6. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Valsts ieņēmumu dienests komersantam neizsniedz vai nepārreģistrē speciālo atļauju (licenci) sakarā ar darbības vietas deklarēšanu, ja:

36.1. darbības ar akcīzes precēm paredzētas vietās, kurās saskaņā ar akcīzes preču apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tās ir aizliegtas;

36.2. gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienests ir anulējis speciālo atļauju (licenci) vai tajā norādīto darbības vietas ierakstu, pamatojoties uz šo noteikumu 49.10.4 apakšpunktu;

36.3. komersanta izpildinstitūcijā ir personas, kuras iesnieguma iesniegšanas dienā vai gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas tā komersanta izpildinstitūcijā, kuram speciālā atļauja (licence) ir anulēta, pamatojoties uz šo noteikumu 49.10.4 apakšpunktu;

36.4. vietējā pašvaldība nav izsniegusi atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā;

36.5. vietējā pašvaldība nav saskaņojusi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē;

36.6. nodokļu maksātājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro;

36.7. nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu vai ja par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

36.8. nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir sodīts par pārkāpumu saistībā ar personas nodarbināšanu bez rakstiski noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

36.9. gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai nodokļu maksātājam ir konstatēta nesadarbošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu, un tādēļ nodokļu maksātājs ir izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par pārkāpumu, kas saistīts ar nodokļa deklarācijas neiesniegšanu termiņā vai nepatiesas informācijas sniegšanu nodokļa deklarācijā, vai pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu neiesniegšanu;

36.10. nodokļu maksātājam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.";

1.7. papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Ja komersants paredz deklarēt jaunu degvielas ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģisko procesu vai veikt izmaiņas esošajā degvielas ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskajā procesā, komercdarbību atbilstoši jaunajam tehnoloģiskajam procesam ir atļauts veikt, sākot ar otro darbdienu pēc informācijas un izmaiņas apliecinošo dokumentu iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā.";

1.8. izteikt 43. un 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43. Valsts ieņēmumu dienests uz laiku līdz 90 dienām var apturēt attiecīgās speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbību vai akcīzes preču veida darbību, kā arī speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu un noteikt termiņu konstatēto pārkāpumu novēršanai, par to rakstiski informējot komersantu, ja:

43.1. netiek ievērotas sanitārās, ugunsdrošības, darba drošības vai vides aizsardzības prasības (pamatojoties uz attiecīgo institūciju pieprasījumu);

43.2. akcīzes nodoklis netiek maksāts nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

43.3. netiek ievērotas citas šajos noteikumos un citos akcīzes preču apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

43.1 Valsts ieņēmumu dienests uz laiku līdz 90 dienām aptur speciālās atļaujas (licences) darbību vai darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu, ja akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība nav izsniegta, ir zaudējusi spēku vai ir apturēta, un nosaka termiņu nodrošinājuma apliecības saņemšanai vai darbības atjaunošanai.";

1.9. papildināt noteikumus ar 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.2 Valsts ieņēmumu dienests aptur speciālās atļaujas (licences) darbību, ja komersants normatīvajos aktos, kas reglamentē pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājumu darījumiem ar naftas produktiem, noteiktajā kārtībā nav saņēmis pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājuma apliecību vai tās darbība ir apturēta.";

1.10. papildināt 45. punktu aiz skaitļa "43." ar skaitļiem un vārdiem "43.1 vai 43.2 punktā";

1.11. svītrot 49.7. apakšpunktu;

1.12. papildināt noteikumus ar 50.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.4. saņemta informācija, ka nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu vai ka par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis.";

1.13. papildināt noteikumus ar 50.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.1 4. speciālajā atļaujā (licencē) norādīto telpu īpašnieks iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, paziņojot par šo telpu nomas līguma izbeigšanos, un Valsts ieņēmumu dienests, apsekojot minētās telpas, konstatē, ka komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci), minētajās telpās faktiski neveic komercdarbību.";

1.14. papildināt noteikumus ar 51.5. un 51.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.5. var anulēt speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta saņēmēja darbībai norādīto attiecīgo akcīzes preču veida ierakstu, ja komersants 12 mēnešus pēc kārtas nav veicis darbības ar attiecīgo preču veidu;

51.6. anulē speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, ja saņemta informācija, ka nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai ka par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis.";

1.15. izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Ja pēc speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas konstatē, ka komercdarbība notiek vietā, kurā saskaņā ar akcīzes preču apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem tā ir aizliegta vai nav iespējama (telpa vai ēka neeksistē dabā), Valsts ieņēmumu dienests anulē darbības vietas ierakstu, kas norādīts attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē), vai anulē attiecīgo speciālo atļauju (licenci), ja tajā norādīta tikai viena darbības vieta.";

1.16. svītrot 56. punktu;

1.17. papildināt 64. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts nodevu nemaksā par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju, ja tiek anulēta darbības vieta, akcīzes preču veids vai darbības veids.";

1.18. izteikt 68. un 69. punktu šādā redakcijā:

"68. Ja, pārvietojot degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, pievieno dokumentu, kas noteikts Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 684/2009 par datorizētajām procedūrām, pārvietojot akcīzes preces atliktā nodokļa maksāšanas režīmā (turpmāk - elektroniskais administratīvais dokuments), vai Komisijas 1992. gada 17. decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītāja dalībvalstī (turpmāk - pavaddokuments), piegādes dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām nenoformē.

69. Pārvietojot alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem minētajām darbības vietām), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, noformē un pievieno piegādes dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norādot:

69.1. tabakas izstrādājumiem:

69.1.1. nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrētam saņēmējam - akcīzes identifikācijas numuru, apstiprinātam noliktavas turētājam - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60. punktā minētā atļauja, - tās sēriju un identifikācijas numuru;

69.1.2. veidu, maksimālo mazumtirdzniecības cenu, cigarešu skaitu paciņā;

69.1.3. tabakas izstrādājumu pārvadāšanai izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;

69.2. alkoholiskajiem dzērieniem:

69.2.1. nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrētam saņēmējam - akcīzes identifikācijas numuru, apstiprinātam noliktavas turētājam - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60. punktā minētā atļauja, - tās sēriju un identifikācijas numuru;

69.2.2. alkoholisko dzērienu pārvadāšanai izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;

69.2.3. attiecīgajām precēm:

69.2.3.1. alkoholisko dzērienu veidu;

69.2.3.2. absolūtā spirta saturu (tilpumprocentos);

69.2.3.3. atsevišķas mazākās pārvietošanas vienības (piemēram, pudeles, tetrapakas, mucas, cisternas) tilpumu litros;

69.2.3.4. preču mazāko pārvietošanas vienību daudzumu;

69.2.4. akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru (katram nosūtītajam produkcijas nosaukumam norāda kopējo izsniegto akcīzes nodokļa marku numuru intervālu), izņemot gadījumus, ja piegādes dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam;

69.2.5. akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot attaisnojuma dokumentu);

69.3. elektroniskā administratīvā dokumenta numuru, ja tiek veikta tiešā piegāde.";

1.19. papildināt noteikumus ar 69.1 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Par darījumiem ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, noformē attaisnojuma dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norādot:

69.1 1. tabakas izstrādājumiem:

69.1 1.1. nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrētam saņēmējam - akcīzes identifikācijas numuru, apstiprinātam noliktavas turētājam - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60. punktā minētā atļauja, - tās sēriju un identifikācijas numuru;

69.1 1.2. veidu, maksimālo mazumtirdzniecības cenu, cigarešu skaitu paciņā;

69.1 1.3. akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot attaisnojuma dokumentu);

69.1 2. alkoholiskajiem dzērieniem:

69.1 2.1. nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrētam saņēmējam - akcīzes identifikācijas numuru, apstiprinātam noliktavas turētājam - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60. punktā minētā atļauja, - tās sēriju un identifikācijas numuru;

69.1 2.2. attiecīgajām precēm:

69.1 2.2.1. alkoholisko dzērienu veidu;

69.1 2.2.2. absolūtā spirta saturu (tilpumprocentos);

69.1 2.2.3. atsevišķas mazākās pārdošanas vienības (piemēram, pudeles, tetrapakas, mucas, cisternas) tilpumu litros;

69.1 2.2.4. preču mazāko pārdošanas vienību daudzumu;

69.1 2.2.5. vienas pārdošanas vienības kopējo cenu (ieskaitot muitas nodokli un akcīzes nodokli);

69.1 2.2.6. viena nosaukuma preču kopējo vērtību (preču daudzumu, kas reizināts ar vienas pārdošanas vienības kopējo cenu);

69.1 2.2.7. akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot attaisnojuma dokumentu);

69.1 2.3. akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru (katram nosūtītajam produkcijas nosaukumam norāda kopējo izsniegto akcīzes nodokļa marku numuru intervālu), izņemot gadījumus, ja attaisnojuma dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam;

69.1 3. elektroniskā administratīvā dokumenta numuru, ja tiek veikta tiešā piegāde.";

1.20. izteikt 70., 71. un 72. punktu šādā redakcijā:

"70. Ja pārvieto degvielu (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar degvielu minētajām darbības vietām), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, komersanti noformē un pievieno degvielas piegādes dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norādot:

70.1. ja izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu, degvielas piegādes dokumentā norāda nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai ar degvielu atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrēts saņēmējs norāda akcīzes identifikācijas numuru, apstiprināts noliktavas turētājs - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60. punktā minētā atļauja, - tās sēriju un identifikācijas numuru;

70.2. iekraušanas (iepildīšanas) vietā norāda tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru. Tās tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru, no kuras tiek veikta iekraušana (noliešana), var nenorādīt, ja pārvieto fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai, kā arī degvielu šo noteikumu 88., 88.1 un 88.2 punktā minētajos gadījumos nerealizē vai neiekrauj (neiepilda) no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm vai veicot tiešo piegādi;

70.3. izkraušanas (noliešanas) vietā norāda tās tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru, kurā tiek izkrauta (nolieta) degviela. Tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru nenorāda, ja pārvieto fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai vai pārvieto degvielu komersantam, kam izsniegta speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, vai lietotājam, kas izmanto degvielu savām vajadzībām;

70.4. ziņas par degvielu (ja degviela iegādāta mazumtirdzniecībā, lietotājs šajā punktā minētās informācijas vietā norāda degvielas iegādi mazumtirdzniecībā apliecinoša dokumenta datumu un numuru):

70.4.1. degvielas veidu, marku un Kombinētās nomenklatūras kodu. Ja degvielas piegādes dokumentu noformē gāzes pārvietošanai, norāda gāzes izmantošanas mērķi;

70.4.2. faktisko temperatūru un faktisko blīvumu (norāda nefasētai degvielai, ja nosūtītājam izsniegta speciāla atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu);

70.4.3. daudzumu litros (nododot patēriņam, apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda arī litros 15 °C temperatūrā) un kilogramos;

70.4.4. fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda iepakojuma vienību skaitu un daudzumu katrā iepakojuma vienībā;

70.4.5. ziņas par degvielas kvalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām:

70.4.5.1. atbilstības sertifikāta numuru un izdošanas datumu, ja degvielu importē;

70.4.5.2. atbilstības sertifikāta vai atbilstības apliecinājuma numuru un datumu un tam pievienotā akreditētas testēšanas laboratorijas izsniegtā degvielas testēšanas pārskata numuru un datumu, ja piegādā dalībvalstī ražoto degvielu;

70.5. akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot attaisnojuma dokumentu);

70.6. elektroniskā administratīvā dokumenta numuru, ja tiek veikta tiešā piegāde;

70.7. degvielas pārvietošanai izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru.

71. Ja pārvieto vai realizē šo noteikumu 62.3. apakšpunktā minēto gāzi, degvielas piegādes un degvielas attaisnojuma dokumentu izraksta tikai akcīzes nodokļa maksātājs un tikai tad, ja minēto gāzi realizē vai pārvieto uz komersanta struktūrvienību tālākai realizācijai.

72. Par darījumiem ar degvielu, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, noformē degvielas attaisnojuma dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norādot:

72.1. ja izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu, degvielas attaisnojuma dokumentā norāda nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai ar degvielu atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrēts saņēmējs norāda akcīzes identifikācijas numuru, apstiprināts noliktavas turētājs - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60. punktā minētā atļauja, - tās sēriju un identifikācijas numuru;

72.2. ziņas par degvielu (ja degviela iegādāta mazumtirdzniecībā, lietotājs šajā punktā minētās informācijas vietā norāda degvielas iegādi mazumtirdzniecībā apliecinoša dokumenta datumu un numuru):

72.2.1. degvielas veidu, marku un Kombinētās nomenklatūras kodu. Ja degvielas attaisnojuma dokumentu noformē gāzes pārvietošanai, norāda gāzes izmantošanas mērķi;

72.2.2. faktisko temperatūru un faktisko blīvumu (norāda nefasētai degvielai, ja nosūtītājam izsniegta speciāla atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu);

72.2.3. daudzumu litros (nododot patēriņam apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda arī litros 15 °C temperatūrā) un kilogramos;

72.2.4. fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda iepakojuma vienību skaitu un daudzumu katrā iepakojuma vienībā;

72.3. akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot attaisnojuma dokumentu).";

1.21. aizstāt 72.1 punktā vārdus "pievieno attaisnojuma dokumentu" ar vārdiem "pievieno piegādes dokumentu";

1.22. papildināt noteikumus ar 72.2 punktu šādā redakcijā:

"72.2 Ja realizē vai pārvieto bezalkoholiskos dzērienus vai kafiju un nosūtītājs vai saņēmējs ir apstiprināts noliktavas turētājs, piegādes un attaisnojuma dokumentā, kas noformēts saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.";

1.23. izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Saņemot akcīzes preces, komersanti pārbauda preču atbilstību sortimentam un daudzumam, kas norādīts piegādes dokumentā, attaisnojuma dokumentā, degvielas piegādes dokumentā, degvielas attaisnojuma dokumentā, pavaddokumentā, elektroniskajā administratīvajā dokumentā, starptautiskajā transporta pavadzīmē vai citos normatīvajos aktos noteiktajos piegādes vai attaisnojuma dokumentos, ar kuriem pārvieto akcīzes preces.";

1.24. papildināt noteikumus ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, degvielas piegādes dokumentu var izmantot dokumentu, kas sagatavots attiecībā uz precēm saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām, ja tajā ir attiecīgi šo noteikumu 69. un 70. punktā minētie papildu rekvizīti. Ja minētajā gadījumā alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas pārvietošanai izmanto attaisnojuma dokumentu, to pievieno, pārvietojot minētās preces.";

1.25. izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Visus vienas dienas laikā izsniegtos un saņemtos piegādes dokumentus, attaisnojuma dokumentus, pavaddokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos piegādes un attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, līdz uzsākta šo preču realizācija vai citas darbības ar šīm precēm, komersanti reģistrē normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajā dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā). Visus vienas dienas laikā izsniegtos un saņemtos degvielas piegādes dokumentus, degvielas attaisnojuma dokumentus, pavaddokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos piegādes un attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto degvielu, līdz uzsākta degvielas realizācija vai citas darbības ar degvielu, komersanti reģistrē normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajā atsevišķā dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā). Minētajā reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā) informāciju par saņemto un izsniegto degvielu var reģistrēt atsevišķi.";

1.26. izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Piegādes dokumentus, attaisnojuma dokumentus, degvielas piegādes dokumentus, degvielas attaisnojuma dokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, pavaddokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos piegādes un attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto akcīzes preces, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, reģistrē atsevišķi no preču uzskaites, izņemot gadījumus, ja tos reģistrē datorprogrammā. Ja piegādes dokumentus, attaisnojuma dokumentus, degvielas piegādes dokumentus, degvielas attaisnojuma dokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus un pavaddokumentus, kā arī preču uzskaiti reģistrē datorprogrammā, komersants nodrošina iespēju atsevišķi izdrukāt informāciju par reģistrētajiem piegādes dokumentiem, attaisnojuma dokumentiem, degvielas piegādes dokumentiem, degvielas attaisnojuma dokumentiem, elektroniskajiem administratīvajiem dokumentiem un pavaddokumentiem, kā arī par preču uzskaiti.";

1.27. izteikt 81. punktu šādā redakcijā:

"81. Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11. punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) darbībām ar akcīzes precēm (izņemot šo noteikumu 11.5. un 11.8. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences)), saņemtās un izsniegtās akcīzes preces vienas dienas laikā, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgo akcīzes preču realizācijas uzsākšanai vai citu darbību uzsākšanai ar akcīzes precēm reģistrē preču reģistrācijas žurnālā vai preču uzskaites kartītēs, vai datorprogrammā. Komersants par katru mazākās vienības akcīzes preces veidu un nosaukumu norāda šādus rekvizītus (degvielai norāda arī Kombinētās nomenklatūras kodu, tai skaitā benzīna, tā aizstājējproduktu un komponentu (turpmāk - benzīns) pētniecisko oktānskaitli):

81.1. ieraksta kārtas numurs;

81.2. ieraksta datums;

81.3. piegādes dokumenta, degvielas piegādes dokumenta, attaisnojuma dokumenta, degvielas attaisnojuma dokumenta, elektroniskā administratīvā dokumenta, pavaddokumenta, starptautiskās transporta pavadzīmes vai cita normatīvajos aktos noteiktā piegādes vai attaisnojuma dokumenta, ar kuru pārvieto akcīzes preces, numurs un datums, akta numurs un datums, ja akcīzes preces iegūst, ražojot, sajaucot, apstrādājot, pārstrādājot, safasējot vai pārvietojot starp tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm noliktavas ietvaros;

81.4. preces veids un nosaukums (alkoholiskajiem dzērieniem papildus norāda alkohola tilpumkoncentrāciju, atsevišķās mazākās vienības (piemēram, pudeles, tetrapakas, mucas, cisternas) tilpumu; cigaretēm norāda cigarešu skaitu atsevišķā mazākajā vienībā; fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda degvielas daudzumu katrā mazākajā iepakojuma vienībā);

81.5. saņemtās preces daudzums un mērvienība (nefasētam spirtam noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda litros 20 °C temperatūrā, nefasētiem naftas produktiem, ja uzskaiti veic litros, apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda 15 °C temperatūrā);

81.6. izsniegtās preces daudzums un mērvienība (nefasētam spirtam apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda litros 20 °C temperatūrā, nefasētiem naftas produktiem, ja uzskaiti veic litros, apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda 15 °C temperatūrā);

81.7. preces atlikums (daudzums) pēc katras darbības ar preci (nefasētam spirtam apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda litros 20 °C temperatūrā, nefasētiem naftas produktiem, ja uzskaiti veic litros, apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda 15 °C temperatūrā);

81.8. preču reģistrētājs (paraksts un tā atšifrējums). Ja akcīzes preces reģistrē datorprogrammā, norāda reģistrētāja vārdu un uzvārdu;

81.9. citi rekvizīti, ja nepieciešams.";

1.28. aizstāt 85. punktā vārdus un skaitļus "izņemot šo noteikumu 86. un 86.1 punktā minēto gadījumu" ar vārdiem un skaitļiem "(prasība neattiecas uz komersantiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) saskaņā ar 19.3punktu, kā arī uz šo noteikumu 86. un 86.1 punktā minēto gadījumu)";

1.29. papildināt noteikumus ar 99.1, 99.2, 99.3 un 99.4 punktu šādā redakcijā:

"99.1 Komersants spirtu drīkst ražot tikai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestam deklarēto tehnoloģisko procesu.

99.2 Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic spirta vai tabakas izstrādājumu ražošanu, uzstāda novērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību, kā arī spirta vai tabakas izstrādājumu ražošanas procesa, minēto preču uzglabāšanas un izsniegšanas vietas pārskatāmību.

99.3 Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic darbības ar naftas produktiem, uzstāda novērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību.

99.4 Apstiprināts noliktavas turētājs šo noteikumu 99.2 un 99.3 punktā minētajos gadījumos nodrošina novērošanas kameru informācijas saglabāšanu par iepriekšējiem trim mēnešiem. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma apstiprināts noliktavas turētājs nodrošina pieejamību novērošanas kameru ierakstiem.";

1.30. papildināt 100. punktu aiz vārdiem "pirms katra" ar vārdiem "tabakas izstrādājumu ražošanas vai";

1.31. papildināt noteikumus ar 101.1 punktu šādā redakcijā:

"101.1 Naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu), izmantojot plūsmas metodi, var veikt, ja šādu procesu pieļauj normatīvie akti, kas reglamentē naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) kārtību un to aprites kārtību.";

1.32. papildināt 103. punkta ievaddaļu iekavās aiz vārda "darbināšanai" ar vārdiem "kā arī degvielas ražošanu, izmantojot plūsmas metodi";

1.33. svītrot 104. punkta trešo teikumu;

1.34. aizstāt 121. punktā vārdu "komercdarbībai" ar vārdu "mazumtirdzniecībai";

1.35. papildināt 126. punkta otro teikumu aiz vārda "kārtību" ar vārdiem "un gadījumus, ja komersanti apgādā muitas kontrolē esošus kuģus, lidmašīnas, beznodokļu tirdzniecības veikalus, kā arī ārvalstu vēstniecības Latvijas Republikas teritorijā";

1.36. svītrot 128., 129., 130. un 132. punktu;

1.37. izteikt 141.3. un 141.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"141.3. tīru un sausu aerometru, turot aiz augšējā gala, iegremdē cilindrā ar degvielu;

141.4. kad aerometra svārstības ir norimušas, nolasa rādījumus (temperatūru (°C) un blīvumu (r)) pēc augšējās meniska malas. Meniskam jāatrodas nolasītāja acu augstumā. Aerometra skalas rādījums atbilst degvielas blīvumam mērīšanas temperatūrā;";

1.38. aizstāt 142., 143. un 144. punktā vārdu "areometrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "aerometrs" (attiecīgā locījumā);

1.39. izteikt 190. punktu šādā redakcijā:

"190. Personām, kurām nav speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar degvielu, ir aizliegts pārvadāt un uzglabāt degvielu (izņemot degvielu transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē) bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, izņemot fiziskās personas, kurām atļauts pārvadāt degvielu bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, ja degvielas daudzums (izņemot degvielu transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē) nepārsniedz 40 litrus, un kurām atļauts uzglabāt degvielu tikai izmantošanai savām vajadzībām bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, ja degvielas daudzums nepārsniedz 80 litrus.";

1.40. papildināt noteikumus ar 190.1 punktu šādā redakcijā:

"190.1 Personām ir aizliegts pārvadāt un uzglabāt gāzes balonus bez to iegādi apliecinošiem dokumentiem, izņemot fiziskās personas, kurām atļauts pārvadāt gāzes balonus, ja kopējais gāzes balonu tilpums nepārsniedz 50 litrus, un uzglabāt izmantošanai savām vajadzībām, ja kopējais gāzes balonu tilpums nepārsniedz 100 litrus.";

1.41. svītrot 191. punktu;

1.42. papildināt noteikumus ar 211. punktu šādā redakcijā:

"211. Komersanti, kuriem ir izsniegtas speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, šo noteikumu 99.2, 99.3 un 99.4 punktā minētās prasības nodrošina, sākot ar 2014. gada 1. jūniju, un šo noteikumu 19.1 10. apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 40. punktā minētajā kārtībā.";

1.43. papildināt 2.1 pielikumu aiz apzīmējuma "E920" ar apzīmējumu "E930";

1.44. svītrot 2.1 pielikumā vārdus "nosūtot uz   ";
 

(elektroniskā pasta adrese)

 

1.45. papildināt 2.2 pielikumu aiz apzīmējuma "E920" ar apzīmējumu "E930";

1.46. svītrot 2.2 pielikumā vārdus "nosūtot uz   ";
 

(elektroniskā pasta adrese)

 

1.47. papildināt 2.3 pielikumu aiz apzīmējuma "E920" ar apzīmējumu "E930";

1.48. svītrot 2.3 pielikumā vārdus "nosūtot uz   ";
 

(elektroniskā pasta adrese)

 

1.49. papildināt 2.4 pielikuma tabulu "Akcīzes preču kodi" ar jaunu rindu šādā redakcijā:

"Piedevas, kas atbilst KN kodiem 381111, 38111900 un 38119000

E930"


1.50. svītrot 2.5 pielikumā vārdus "nosūtot uz   ";
 

(elektroniskā pasta adrese)

 

1.51. papildināt 4.1, 4.2 un 4.3 pielikumu aiz apzīmējuma "E920" ar apzīmējumu "E930";

1.52. svītrot 7., 8. un 14. pielikumā vārdus "nosūtot uz   ";
 

(elektroniskā pasta adrese)

 

1.53. izteikt 19. pielikumu šādā redakcijā:

"19.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr. TV

Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā
20____. gada ________________________

Komersants, kas veic tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese     Izpildītājs  
       

(vārds, uzvārds, paraksts)


Speciālā atļauja (licence) Nr.   izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

1. tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids1

Piegādātāja nosaukums

Piegādātāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)

Iepirkts (tūkst. gab. vai kg)

Saņemts no savām struktūrvienībām (tūkst. gab. vai kg)

Realizēts

Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (tūkst. gab. vai kg)

Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)

Nosūtīts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti (tūkst. gab. vai kg)

Zudumi (tūkst. gab. vai kg)

Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab. vai kg)

mazumtirdzniecībai (tūkst. gab. vai kg)

kopā (tūkst. gab. vai kg)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                           
                           

Kopā

                   

1. tabulas 9. ailes "Realizēts kopā (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums

(norādīt datus par citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

2. tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids1

Saņēmēja

Realizētais daudzums
(tūkst. gab. vai kg)

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) Nr.

1

2

3

4

5

6

           
           

Kopā

 

1. tabulas 11. ailes "Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)" un 12. ailes "Nosūtīts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums

3. tabula

Nr. p.k.

Tabakas izstrādājuma veids1

Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)

Nosūtīts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti (tūkst. gab. vai kg)

Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai Eiropas Savienības dalībvalsts kods

1

2

3

4

5

         
         
         

Kopā

   

-

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) (euro) __________________________

Eksportētās produkcijas vērtība (euro) __________________________

Uz Eiropas Savienības dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība (euro) __________________________

Piezīme. 1 Tabakas izstrādājumu veidi:
- cigaretes (daudzumu norāda tūkst. gab.);
- cigaretes, kuru garums pārsniedz 80 mm (daudzumu norāda tūkst. gab.);
- cigaretes, kuru garums pārsniedz 110 mm (daudzumu norāda tūkst. gab.);
- cigarillas, cigāri (daudzumu norāda tūkst. gab.);
- smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai (daudzumu norāda kg);
- cita smēķējamā tabaka (daudzumu norāda kg)."

2. Šo noteikumu 1.53. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 167Pieņemts: 25.03.2014.Stājas spēkā: 01.04.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 31.03.2014. OP numurs: 2014/64.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
265334
01.04.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)