Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.101

Rīgā 2014.gada 25.februārī (prot. Nr.24, 23.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 13.pantu,
23.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 26.pantu,
likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
9.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.111; 2012, Nr.55; 2013, Nr.199) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 6.punktu aiz vārdiem "rakstveida iesniegumu" ar vārdiem "ar lūgumu sniegt neatliekamo palīdzību, norādot, vai nepieciešams izīrēt pagaidu dzīvojamo telpu,";

1.2. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija (turpmāk - Izīrēšanas komisija) izīrē pagaidu dzīvojamo telpu cietušajai personai, kura lieto atjaunojamu dzīvojamo telpu vai cietušo dzīvojamo telpu, ja minētā persona ir izteikusi šādu lūgumu un Tehniskā komisija apsekošanas aktā ir norādījusi, ka cietušajai personai nepieciešams izīrēt pagaidu dzīvojamo telpu.";

1.3. izteikt 12.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Ja Izīrēšanas komisijas sēde nenotiek piecu darba dienu laikā pēc cietušās personas iesnieguma saņemšanas un Tehniskā komisija sastādījusi noteikumu 8.1., 8.2. vai 8.3.apakšpunktā minēto aktu, iesniegti noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, kā arī izpildīts noteikumu 7.punktā minētais pienākums, Departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšnieks divu darba dienu laikā izdod rīkojumu par:";

1.4. izteikt 13.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13. Pēc cietušās personas iesnieguma, noteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas, kā arī noteikumu 7.punktā noteiktā izpildes, ja Tehniskā komisija sastādījusi noteikumu 8.2., 8.3. vai 8.4.apakšpunktā minēto aktu, Departamenta direktors divu darba dienu laikā pieņem lēmumu, izdodot administratīvo aktu par:";

1.5. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ja Departamenta direktors pieņēmis noteikumu 13.1. vai 13.2.apakšpunktā minēto lēmumu, cietusī persona piecu darba dienu laikā iesniedz Departamentā:

14.1. Departamenta speciālista klātbūtnē parakstītu vienošanos, kas noslēgta starp atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas īpašnieku un/vai īrnieku un šajā dzīvoklī uz tiesiska pamata deklarētām pilngadīgām personām vai starp dzīvokļa kopīpašniekiem par to, kurš kļūs par pabalsta saņēmēju (1.pielikums);

14.2. dzīvojamās telpas remontam nepieciešamo izmaksu tāmi (turpmāk - tāme), kuru sastādījis sertificēts tāmētājs;

14.3. Departamenta speciālista klātbūtnē parakstītu vienošanos par pabalsta izmantošanu, kuru paraksta pabalsta saņēmējs un Departamenta direktors (2.pielikums).";

1.6. svītrot 15., 22., 23. un 27.punktu;

1.7. aizstāt 17.punktā skaitli "19." ar skaitli "18." un skaitli "20." ar skaitli "19.";

1.8. aizstāt 19.punktā skaitli "996,01" ar skaitli "1422,87";

1.9. aizstāt 20.punktā vārdus "personas norādītajā norēķinu kontā" ar vārdiem un skaitli "vienošanās par pabalsta izmantošanu (2.pielikums) norādītajā personas norēķinu kontā";

1.10. papildināt III.nodaļu ar 22.1punktu šādā redakcijā:

"22.1 Izīrēšanas komisijas faktisko rīcību un lēmumus var apstrīdēt Rīgas domē, Rīgas domes lēmumu par apstrīdēto faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.";

1.11. svītrot 25.punktā vārdu "Departamenta";

1.12. aizstāt 26.punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

1.13. papildināt saistošos noteikumus ar 2.pielikumu "Vienošanās par pabalsta izmantošanu" (pielikums) un pielikumu "Vienošanās par pabalsta saņēmēju" uzskatīt par 1.pielikumu.

2. Atcelt Rīgas domes 2013.gada 23.aprīļa saistošos noteikumus Nr.216 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā"".

3. Atcelt Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošos noteikumus Nr.89 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā"".

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

 

Pielikums
Rīgas domes 2014.gada 25.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.101

"2.pielikums
Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.81

Vienošanās par pabalsta izmantošanu

Rīgā 201___. gada _____._____________________  
 

(datums)

 

Saskaņā ar 201___.gada _____._____________________ noslēgto Vienošanos par pabalsta saņēmēju vienreizējā pabalsta atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontam saņēmējs (turpmāk - pabalsta saņēmējs)

     

,

(vārds)

 

(uzvārds)

 

(personas kods)

 

(pases sērija un Nr.)

 

no vienas puses, un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk - Departaments) direktors _____________________________________, no otras puses, noslēdz šādu vienošanos par pabalsta izmantošanu (turpmāk - Vienošanās):

1. Pabalsta saņēmējs apņemas:

1.1. saņemto vienreizējo pabalstu atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontam (turpmāk - pabalsts) izmantot tikai atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas

 

(adrese)

remontam atbilstoši 201___._____________________________ atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontam nepieciešamo izmaksu tāmei, kuras kopija ir šīs Vienošanās pielikums un tās neatņemama sastāvdaļa;

1.2. atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontu veikt 6 (sešu) mēnešu laikā no pabalsta saņemšanas brīža. Atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remonta pabeigšanas termiņš ir 201___.gada _____._____________________;

1.3. nodrošināt, lai Departaments atjaunojamo vai cietušo dzīvojamo telpu var apsekot pēc Vienošanās 1.2.apakšpunktā noteiktā remonta pabeigšanas termiņa;

1.4. ja atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remonts nav veikts šīs Vienošanās 1.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā, atmaksāt visu saņemto pabalstu viena kalendārā mēneša laikā, skaitot no dienas, kad Departaments sastādījis aktu par neveiktajiem atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontdarbiem, pārskaitot to uz Rīgas domes Finanšu departamenta bankas kontu:

 
 
 

;

1.5. ja atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remonts šīs Vienošanās 1.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir veikts daļēji, atmaksāt saņemto pabalstu proporcionāli neveiktajiem remontdarbiem viena kalendārā mēneša laikā, skaitot no dienas, kad Departaments sastādījis kontroltāmi par daļēji veiktajiem atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontdarbiem, pārskaitot to uz Rīgas domes Finanšu departamenta bankas kontu:

.

2. Departaments apņemas:

2.1. pārskaitīt atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontam piešķirto pabalstu kontā:

Kredītiestāde
Konts Nr.
Vārds, uzvārds
Personas kods

;

2.2. desmit darba dienu laikā pēc šīs Vienošanās 1.2.apakšpunktā minētā atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remonta pabeigšanas termiņa beigām apsekot atjaunojamo vai cietušo dzīvojamo telpu un sastādīt aktu par veiktajiem atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remontdarbiem vai sastādīt kontroltāmi, ja atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas remonts ir veikts daļēji.

3. Ja pabalsta saņēmējs saskaņā ar šīs Vienošanās 1.4. vai 1.5.apakšpunktu nav veicis pabalsta atmaksu, Departamentam ir tiesības vērsties tiesā ar prasību pret pabalsta saņēmēju par piešķirtā pabalsta atgūšanu.

Pabalsta saņēmējs:   Departaments:
     

"

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.101 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā"" paredz noslēgt ar pabalsta, ko pašvaldība, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13.pantā noteikto, piešķir stihiskā nelaimē vai avārijā cietušas dzīvojamās telpas remontam, saņēmēju Vienošanos par pabalsta izmantošanu (turpmāk - Vienošanās). Saskaņā ar noslēgto Vienošanos pabalsta saņēmējam būs pienākums cietušās dzīvojamās telpas remontu veikt noteiktā laikā, savukārt pašvaldība pēc remonta veikšanas vai pēc Vienošanās noteiktā remontdarbu termiņa apsekos dzīvojamo telpu un sastādīs aktu par veiktajiem remontdarbiem. Ja pašvaldība konstatēs, ka dzīvojamās telpas remonts nav veikts, pabalsta saņēmējam saņemtais pabalsts būs jāatmaksā, bet ja būs veikts tikai daļējs remonts - jāatmaksā pabalsts proporcionāli neveiktajiem remontdarbiem. Pabalsta neatmaksāšanas gadījumā pašvaldība var vērsties tiesā ar prasību par tā atgūšanu.

Saistošajos noteikumos paredzēts palielināt vienreizēja pabalsta summu cietušās dzīvojamās telpas remontam, nosakot maksimālo summu līdz 1422,87 euro apmērā.

Veikti vairāki Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošo noteikumu Nr.81 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā" (turpmāk - noteikumi) redakcionāli labojumi un precizējumi.

Izstrādājot saistošos noteikumus, ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 26.maija vēstulē Nr.18-6/4721 un 2014.gada 17.janvāra vēstulē Nr.18-6/477 izteiktie iebildumi par administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Noslēdzot Vienošanos ar pabalsta saņēmēju, pašvaldībai būs iespējams kontrolēt piešķirtā pabalsta izlietojumu, kā arī palielināsies pabalsta saņēmēja atbildība par tā izmantošanu.

2013.gadā ir piešķirti 8 pabalsti atjaunojamās dzīvojamās telpas remontam un 5 pabalsti cietušās dzīvojamās telpas remontam (divos gadījumos pabalsta apmērs ir mazāks par remontdarbu tāmē aprēķināto pabalstu cietušās dzīvojamās telpas remontam).

Saskaņā ar noteikumu 4.punktu šī pabalsta saņēmēji ir atsevišķi dzīvojošas pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kā arī maznodrošinātas ģimenes. Gadījumos, kad tāmē aprēķinātās remontdarbu izmaksas pārsniedz piešķiramā pabalsta maksimālo apmēru 996,01 euro, pabalsta saņēmējs nevar veikt pienācīgu cietušās dzīvojamās telpas remontu. Paaugstinot noteikumu 19.punktā noteiktā pabalsta summu līdz 1422,87 euro, uzlabojas palīdzības sniegšana sociāli mazaizsargātām personu kategorijām, ja viņu īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa cietusi stihiskā nelaimē vai avārijā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Prognozējams, ka izdevumi vienreizēja pabalsta izmaksai cietušās dzīvojamās telpas remontam gadā palielināsies par 3557-4269 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no iedzīvotājiem un Rīgas domes deputātiem saņemtos priekšlikumus.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par neatliekamās palīdzības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 101Pieņemts: 25.02.2014.Stājas spēkā: 04.03.2014.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 03.03.2014. OP numurs: 2014/44.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
264714
04.03.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)