Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā

Izdarīt Fizisko personu datu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2002, 23.nr.; 2007, 3., 8.nr.; 2008, 7.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 78.nr.; 2012, 104.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.panta 9.punktu šādā redakcijā:

"9) pārzinis - fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kura pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar šo likumu."

2. 3.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajos gadījumos pārzinis ieceļ pilnvaroto personu, kas ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona vai Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārvalstnieks, kuram ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja un dzīvesvietas adrese ir deklarēta Latvijā. Pārzinis pirms datu apstrādes uzsākšanas rakstveidā informē Datu valsts inspekciju par iecelto pilnvaroto personu. Pilnvarotās personas iecelšana neatbrīvo pārzini no atbildības par šā likuma ievērošanu.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja personas datu apstrādei ir vairāki pārziņi un normatīvajos aktos nav noteikti katra pārziņa pienākumi, viņi rakstveidā var vienoties par savstarpējiem pienākumiem, lai izpildītu šo likumu."

3. Aizstāt 5.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "9. un 11.pants" ar skaitļiem un vārdiem "9., 11. un 21.pants".

4. 8.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "un personas datu operatora";

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "un pamatojums";

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) personas datu apstrādes tiesiskais pamats."

5. 9.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "un personas datu operatora";

izslēgt otro daļu;

izslēgt trešās daļas ievaddaļā vārdus "un otrā";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) personas datu apstrādi paredz cits likums;";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "vai nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanai" ar vārdiem "nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanai vai oficiālās publikācijas nodrošināšanai".

6. 10.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanai" ar vārdiem "vai oficiālās publikācijas nodrošināšanai";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Oficiālajā izdevumā publicētos personas datus oficiālā izdevuma izdevējs dzēš, pamatojoties uz Datu valsts inspekcijas lēmumu. Datu valsts inspekcija lēmumu par oficiālajā izdevumā publicēto personas datu dzēšanu var pieņemt, ja datu subjekta tiesību uz privāto dzīvi aizskārums ir lielāks nekā sabiedrības ieguvums no oficiālās publikācijas nemainīguma."

7. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa
Datu subjekta tiesības un pienākumi
".

8. 15.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi";

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids;";

papildināt trešo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) iespēja izmantot šā panta pirmajā un otrajā daļā un šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētās tiesības.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja datu subjekts pieprasa informāciju attiecībā uz videonovērošanu, datu subjektam ir pienākums pēc pārziņa attiecīga pieprasījuma sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā šajā pantā minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šajā pantā minēto informāciju. Informācijas izsniegšanu var atteikt, ja datu subjekts atsakās veikt šā panta 3.1 daļā noteikto pienākumu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Datu subjektam nav tiesību saņemt šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minēto informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi."

9. 17.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā likuma 15.panta otro daļu un 16.pantu nepiemēro, ja personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem oficiālās publikācijas nodrošināšanai.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

10. 18.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no dienas, kad iesniegts pieprasījums par lēmuma pārskatīšanu, rakstveidā saņemt pārziņa pamatotu atbildi par pieprasījuma izskatīšanu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

11. 19.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no dienas, kad iesniegts pieprasījums par personas datu apstrādes aizliegumu, rakstveidā saņemt pārziņa pamatotu atbildi par pieprasījuma izskatīšanu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

12. Aizstāt 20.pantā skaitli un vārdu "16.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "16., 18. un 19.pantā".

13. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu - datu aizsardzības speciālistu -, ja pārzinis:

1) paredz personas datus nodot valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;

2) paredz personas datus apstrādāt, sniedzot finanšu vai apdrošināšanas pakalpojumus, veicot izlozes vai loterijas, tirgus vai sabiedriskā viedokļa pētījumus, personāla atlasi vai personāla novērtēšanu kā komercdarbības veidu, sniedzot parāda atgūšanas pakalpojumus un kredītinformācijas apstrādes pakalpojumus kā komercdarbības veidu;

3) veic sensitīvo personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad minēto datu apstrādi veic grāmatvedības, personāla uzskaites (darba tiesisko attiecību) mērķiem vai to veic reliģiskās organizācijas;

4) apstrādā personas datus attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, sodāmību un sodiem administratīvo pārkāpumu lietās;

5) veic videonovērošanu, saglabājot personas datus;

6) veic ģenētisko datu apstrādi."

14. Aizstāt 21.2 panta trešajā daļā vārdus "pēc darba tiesisko vai dienesta attiecību izbeigšanas" ar vārdiem "pēc darba, dienesta vai citu tiesisko attiecību izbeigšanas".

15. 22.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Reģistrējot personas datu apstrādi, Datu valsts inspekcija izsniedz pārzinim vai viņa pilnvarotajai personai lēmumu par datu apstrādes reģistrāciju. Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecību Datu valsts inspekcija izsniedz par maksu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi pēc to šā likuma 21.pantā minēto personu pieprasījuma, kuras vēlas uzsākt personas datu apstrādi.";

izslēgt septītās daļas ievaddaļā vārdus "kā arī anulē personas datu apstrādes reģistrācijas apliecību".

16. Papildināt 23.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) personas datu apstrādei nosaka pirmsreģistrācijas pārbaudi saskaņā ar šā likuma 22.panta otro daļu."

17. 26.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts un pašvaldības institūcijas un privātpersonas, kurām deleģēti pārvaldes uzdevumi, sagatavo personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu, ietverot tajā arī riska analīzi un pārskatu par informācijas drošības jomā veiktajiem pasākumiem.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nosacījumus personas datu apstrādes atbilstības novērtējumam, tā sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, kā arī termiņu nosaka Ministru kabinets."

18. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Personas datus var nodot citai valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, vai starptautiskai organizācijai, ja šī valsts vai starptautiskā organizācija nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai datu aizsardzības pakāpei Latvijā.";

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus "un tiek ievērots" ar vārdiem "vai tiek ievērots";

papildināt otrās daļas 1.punktu ar vārdiem "personas datu nodošanai";

izslēgt ceturtās daļas trešo teikumu;

papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(41) Izņēmumi šā panta ceturtajā daļā minēto prasību pildīšanā ir pieļaujami, ja:

1) pārzinis nodrošina, ka uz viņu attiecas uzņēmuma saistošie noteikumi, kas ietver personas datu apstrādes un aizsardzības principus, nodrošina datu subjektu tiesības un ir apstiprināti vienā no Eiropas Savienības dalībvalstu personas datu aizsardzības uzraudzības iestādēm;

2) pārzinis noslēdz līgumu atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātām līguma standartklauzulām par personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm.

(42) Šā panta 4.1 daļā minētie izņēmumi neattiecas uz starptautiskās sadarbības, nacionālās drošības un krimināltiesību jomu, un minētajās jomās līgumu par personas datu nodošanu neslēdz."

19. 29.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "nodrošināt valstī" ar vārdu "uzraudzīt";

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ierosināt un veikt darbības, kā arī pieņemt lēmumus, kas vērsti uz efektīvāku personas datu aizsardzību;";

papildināt ceturto daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) veikt Datu valsts inspekcijas uzdevumu īstenošanai nepieciešamo personas datu, tai skaitā sensitīvo personas datu, apstrādi."

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Grozījumi šā likuma 3.panta otrajā daļā, ar kuriem noteiktas prasības pilnvarotajam pārstāvim un pienākums par pilnvarotā pārziņa iecelšanu informēt Datu valsts inspekciju, stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī.

9. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 26.panta 2.1daļā minētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 1.jūnijam ir spēkā Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumi Nr.1322 "Prasības audita atzinumam par personas datu apstrādi valsts un pašvaldību institūcijās."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 6.februārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 21.februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.02.2014.Stājas spēkā: 07.03.2014.Zaudē spēku: 05.07.2018.Tēma: Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzība; CilvēktiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 21.02.2014. OP numurs: 2014/38.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
264557
07.03.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)