Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 206.nr.; 2011, 88.nr.; 2013, 232.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "laikraksts "Latvijas Vēstnesis"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis"" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) abonentlīnija - fiziska līnija, kas savieno publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu abonenta telpās ar centrāles krosu vai ekvivalentu iekārtu;";

papildināt pantu ar jaunu 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71droši Transeiropas telemātikas pakalpojumi starp administrācijām (sTESTA) - elektronisko sakaru platforma, kas ietver fizisko elektronisko sakaru infrastruktūru un savienojumus, kā arī saistītos elektronisko sakaru pakalpojumus, lai nodrošinātu drošu datu apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstu publiskās pārvaldes institūcijām un Eiropas Savienības institūcijām;";

uzskatīt līdzšinējo 7.1 punktu par 7.2 punktu;

papildināt pantu ar 20.l punktu šādā redakcijā:

"201) kabeļu kanalizācija - zemē vai būvju konstrukcijās izvietotas caurules vai to kopums un kabeļu akas vai citas apakšzemes telpas, kas paredzētas elektronisko sakaru kabeļu līniju ierīkošanai un ekspluatācijai;";

izteikt 24.1 punktu šādā redakcijā:

"241) nepareiza numerācijas izmantošana - numerācijas izmantošana neatbilstoši nacionālajā numerācijas plānā noteiktajam numerācijas lietošanas mērķim, kā arī izsaukumu uzsākšana, maršrutēšana vai saņemšana uz ģeogrāfisko vai neģeogrāfisko numuru, kas nav aktivizēts vai izmantots publiskajā telefonu tīklā Latvijas Republikā, vai uz publiskā mobilo telefonu tīkla numuru, kas nav izmantots galalietotāja galiekārtas pieslēgumam Latvijas elektronisko sakaru komersanta publiskajā mobilo telefonu tīklā, izņemot viesabonēšanu publiskajā mobilo elektronisko sakaru tīklā."

3. 5.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) drošus Transeiropas telemātikas pakalpojumus starp administrācijām (sTESTA) Latvijas teritorijā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētāju uzskatāms starptautiskās organizācijas, kas apstiprina augstākā līmeņa domēnu reģistra uzturētājus, - Interneta vārdu un numuru piešķires korporācijas - apstiprināts tiesību subjekts, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzinusi Satiksmes ministrija. Ministru kabinets nosaka augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības, kā arī tā atzīšanas kārtību. Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzīto prasību izpildi uzrauga Satiksmes ministrija."

4. 6.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) pieņem lēmumu par normatīvajiem aktiem neatbilstoši lietotu radioiekārtu darbības pārtraukšanu;";

aizstāt 10.punkta "d" apakšpunktā vārdu "regulējošiem" ar vārdu "reglamentējošiem".

5. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izskata strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem starpsavienojuma, piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas un nomāto līniju jautājumos, kā arī strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem, ja strīds saistīts ar lietotāju pretenzijām, likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā;";

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) nosaka un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" prasības atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai un kārtību, kādā tiek atsaistīta piekļuve abonentlīnijai vai tās daļai un piekļuve saistītām iekārtām un pakalpojumiem, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta piekļuve kabeļu kanalizācijai nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai, un kārtību, kādā tiek nodrošināts papildu kabeļu kanalizācijas tilpums kabeļu kanalizācijas būvniecības, rekonstrukcijas vai elektronisko sakaru tīkla pievadu izbūves laikā gadījumos, kad dublējošas infrastruktūras izbūve ir fiziski neiespējama vai ekonomiski neefektīva (vietās, kur pēc ierīkošanas, būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas ir nepieciešams atjaunot ceļa brauktuves vai ietves segumu, vietās, kuras plānots asfaltēt turpmāko divu gadu laikā, vai vietās, kurās aizsargjosla gar kabeļu kanalizāciju sava kabeļa ieguldīšanai padarīs neiespējamu elektronisko sakaru komersantam paralēlas aizsargjoslas veidošanu, u.tml.);";

papildināt pirmās daļas 12.punktu ar vārdiem "kā arī pietiekamu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodiku";

aizstāt pirmās daļas 17.punktā skaitļus un vārdus "31. un 32.pantu" ar skaitļiem un vārdiem "30., 31. un 31.1 pantu";

aizstāt pirmās daļas 20.punktā vārdus "Regulatora pārsūdzētajiem lēmumiem" ar vārdiem "pārsūdzētajiem Regulatora lēmumiem";

papildināt pirmo daļu ar 22.punktu šādā redakcijā:

"22) izskata pārrobežu domstarpības starp pusēm, ja viena puse ir Latvijas elektronisko sakaru komersants, bet otra puse - citas Eiropas Savienības dalībvalsts elektronisko sakaru komersants, kā arī pārrobežu domstarpības, kas ir vēl kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetencē. Regulators pārrobežu domstarpību izskatīšanā sadarbojas ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts regulatoru un BEREC. Regulators var pieprasīt, lai BEREC sniedz ieteikumu par pārrobežu domstarpību izskatīšanu, un pēc BEREC ieteikuma saņemšanas pārrobežu domstarpības izskata saskaņā ar to. Ja nepieciešams, Regulators pirms BEREC ieteikuma saņemšanas var noteikt Latvijas elektronisko sakaru komersantam veicamos pienākumus pārrobežu domstarpību izskatīšanā. Ja pārrobežu domstarpības nav izskatītas četru mēnešu laikā un tiesā nav iesniegta prasība vai ja kāda no pārrobežu domstarpību pusēm to pieprasa, Regulators turpina saskaņot pārrobežu domstarpību izskatīšanu saskaņā ar BEREC ieteikumu.";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pieņemtā lēmuma vai izdotā administratīvā akta pamatojumā Regulators var ņemt vērā arī Eiropas Komisijas ieteikumus attiecīgajā jautājumā."

6. 9.panta pirmajā daļā:

aizstāt 9.punktā vārdus "standarta noteikumiem" ar vārdiem "vispārīgiem noteikumiem";

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14) noteikt, ka krāpniecības, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizas numerācijas izmantošanas gadījumā elektronisko sakaru komersantam, kuram piešķirtas vai tālāk nodotas attiecīgās numerācijas lietošanas tiesības vai numurs ir pārvietots tā publiskajā telefonu tīklā, ir pienākums nekavējoties pārtraukt izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi attiecīgajam numuram vai numuru diapazonam;";

papildināt daļu ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15) noteikt, kādas pazīmes ir krāpniecībai, kas veikta, izmantojot numerāciju, kā arī termiņus un kārtību, kādā notiek informācijas aprite starp elektronisko sakaru komersantu un Regulatoru, un kā Regulators konstatē un elektronisko sakaru komersants novērš krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju;

16) nepiešķirt vai anulēt numerācijas lietošanas tiesības elektronisko sakaru komersantam, kura darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu;

17) nepiešķirt numerācijas lietošanas tiesības individuālam komersantam, ārvalsts komersanta filiālei vai komercsabiedrībai, ja šis individuālais komersants, ārvalsts komersanta filiāles pārstāvis vai komercsabiedrības dalībnieks, akcionārs, biedrs, padomes vai valdes loceklis vai prokūrists ir bijis tāda elektronisko sakaru komersanta - kapitālsabiedrības - padomes vai valdes loceklis vai prokūrists, personālsabiedrības pārstāvēttiesīgais biedrs, ārvalsts komersanta filiāles pārstāvis vai individuālais komersants, kura darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu."

7. 16.pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdu "regulējošus" ar vārdu "reglamentējošus";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pieņem šā likuma 6.panta pirmās daļas 10.punkta "d" apakšpunktā minēto lēmumu par tāda elektronisko sakaru tīkla vai tā daļas demontāžu, kura ierīkošana vai būvniecība neatbilst elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, elektronisko sakaru tīkla īpašniekam ir pienākums veikt attiecīgā tīkla vai tīkla daļas demontāžu par saviem līdzekļiem."

8. 19.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) nodrošināt noslodzes datu nodošanu šā likuma 70.pantā minētajai institūcijai, ja tā likumā noteiktajā gadījumā un kārtībā attiecīgos datus pieprasa;";

papildināt 17.punktu pirms vārda "informēt" ar vārdu "individuāli";

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19) Regulatora noteiktajā kārtībā, apjomā un atbilstoši Regulatora nosacījumiem sniegt informāciju par kabeļu kanalizācijas izvietojumu, pieejamo ietilpību un citiem fiziskiem parametriem, kuri ir nepieciešami citiem operatoriem nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai. Šī informācija nav uzskatāma par komercnoslēpumu. Elektronisko sakaru komersants nesniedz informāciju par publisko elektronisko sakaru tīklu un tā elementiem, kurus aizsargā nacionālo drošību un informācijas tehnoloģiju drošību reglamentējoši normatīvie akti. Informācijas sniegšanas maksa, ja tāda tiek piemērota, ir tuvināta izmaksām;";

papildināt daļu ar 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"23) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina kabeļu kanalizāciju, - atbilstoši tehniskajām iespējām nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai citam elektronisko sakaru komersantam nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai pēc tā pieprasījuma un par izmaksām tuvinātu tarifu. Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums piemērot līdzvērtīgus nosacījumus līdzvērtīgos apstākļos citiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem nodrošina piekļuvi kabeļu kanalizācijai;

24) ja elektronisko sakaru komersants būvē vai rekonstruē kabeļu kanalizāciju vai izbūvē elektronisko sakaru tīkla pievadu, - nodrošināt papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai Regulatora noteiktajā kārtībā gadījumos, kad dublējošas infrastruktūras izbūve ir fiziski neiespējama vai ekonomiski neefektīva (vietās, kur pēc ierīkošanas, būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas ir nepieciešams atjaunot ceļa brauktuves vai ietves segumu, vietās, kuras plānots asfaltēt turpmāko divu gadu laikā, vai vietās, kurās aizsargjosla gar kabeļu kanalizāciju sava kabeļa ieguldīšanai padarīs neiespējamu elektronisko sakaru komersantam paralēlas aizsargjoslas veidošanu, u.tml.)."

9. Izteikt 22.panta astotās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) elektronisko sakaru komersants pirms elektronisko sakaru pakalpojumu līguma slēgšanas informē, kā arī iekārtas pirkuma vai nomas līgumā norāda, ka iekārta nav izmantojama analoģiska veida elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanai no citiem elektronisko sakaru komersantiem;".

10. Izteikt 30.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nosakot no Eiropas Komisijas ieteikumā minētajiem tirgiem atšķirīgus tirgus, Regulators pirms attiecīga lēmuma pieņemšanas ievēro šā likuma 8.panta pirmās daļas 13.punktu. Ja Eiropas Komisija, izvērtējusi Regulatora lēmuma projektu par elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, norāda, ka tas radīs šķēršļus vienotam Eiropas Savienības tirgum vai neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, Regulators atliek lēmuma pieņemšanu uz diviem mēnešiem. Ja Regulators saņem Eiropas Komisijas lēmumu par Regulatora izstrādāto lēmuma projektu, tas sešu mēnešu laikā no Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datuma saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu groza vai atsauc savu lēmuma projektu. Ja Regulators lēmuma projektu groza, tas organizē publiskās konsultācijas ar tirgus dalībniekiem un saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmās daļas 13.punktu atkārtoti paziņo Eiropas Komisijai par grozīto lēmuma projektu."

11. 31.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pirms pieņemt lēmumu vai atzinumu par plānoto pasākumu kopuma noteikšanu attiecībā uz elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū, Regulators ievēro šā likuma 8.panta pirmās daļas 13.punktu. Ja Eiropas Komisija, izvērtējusi Regulatora lēmuma projektu vai atzinumu par plānoto pasākumu kopuma noteikšanu, norāda, ka tas radīs šķēršļus vienotam Eiropas Savienības tirgum vai neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, Regulators atliek lēmuma pieņemšanu vai plānoto pasākumu kopumu uz diviem mēnešiem, lai saņemtu Eiropas Komisijas lēmumu. Ja Regulators saņem Eiropas Komisijas lēmumu par Regulatora sagatavoto lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu, tas sešu mēnešu laikā no Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datuma saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu groza vai atsauc savu lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu. Ja Regulators savu lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu groza, tas organizē publiskās konsultācijas ar tirgus dalībniekiem un saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmās daļas 13.punktu atkārtoti paziņo Eiropas Komisijai par grozīto lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Regulators veic konkrēto elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus analīzi ne vēlāk kā trīs gadus pēc tam, kad pieņemts iepriekšējais lēmums par prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu elektronisko sakaru komersantiem. Izņēmuma gadījumā šo termiņu var pagarināt vēl par trim gadiem, ja Regulators Eiropas Komisijai ir iesniedzis termiņa pagarināšanas pamatojumu un Eiropas Komisija to viena mēneša laikā nav noraidījusi. Ja noteiktajā periodā Regulators nav veicis tirgus analīzi, tas var vērsties BEREC ar pieprasījumu sniegt atbalstu tirgus analīzes pabeigšanai. Regulators kopīgi ar BEREC izstrādāto lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu sešu mēnešu laikā paziņo Eiropas Komisijai."

12. Izteikt 31.1 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Procedūra saskaņošanai ar Eiropas Komisiju un citām regulējošām iestādēm

(1) Ja Regulators par tāda plānotā lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu attiecībā uz tirgus definēšanas vai analīzes procedūrām, kurš var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm un kura mērķis ir uzlikt, grozīt vai atcelt kādu operatora pienākumu, saņem Eiropas Komisijas paziņojumu, kurā norādīti iemesli, kāpēc lēmuma projekts vai plānoto pasākumu kopums var radīt šķēršļus iekšējam tirgum, vai saņem norādījumus par tā neatbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, Regulators lēmumu vai plānoto pasākumu kopumu nepieņem vēl trīs mēnešus pēc Eiropas Komisijas paziņojuma. Ja šāds paziņojums netiek sniegts, Regulators var pieņemt lēmumu vai īstenot plānoto pasākumu kopumu, pēc iespējas ņemot vērā Eiropas Komisijas, BEREC vai citu valstu regulatoru ieteikumus.

(2) Regulators šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā sadarbojas ar Eiropas Komisiju un BEREC, lai konstatētu veicamos vispiemērotākos un visefektīvākos pasākumus. Ja BEREC publicē atzinumu, ka piekrīt Eiropas Komisijas ieteikumiem, Regulators pirms šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām var:

1) grozīt vai atsaukt lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu, pēc iespējas ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minēto Eiropas Komisijas paziņojumu un BEREC atzinumu un ieteikumus;

2) atstāt spēkā lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu.

(3) Ja Regulators ir izdarījis grozījumus lēmuma projektā vai plānoto pasākumu kopumā vai tos atstājis spēkā vai BEREC nav piekritis šā panta pirmajā daļā minētajam Eiropas Komisijas paziņojumam vai nav sniedzis atzinumu un Eiropas Komisija mēneša laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām ir sniegusi ieteikumu labot vai atsaukt lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu vai pieņēmusi lēmumu atsaukt šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu, Regulators viena mēneša laikā paziņo Eiropas Komisijai un BEREC par savu galīgo lēmumu vai plānoto pasākumu kopumu. Ja Regulators organizē publiskās konsultācijas ar tirgus dalībniekiem, tas par pieņemto galīgo lēmumu vai plānoto pasākumu kopumu paziņo pēc publiskajām konsultācijām.

(4) Ja Regulators nav ņēmis vērā šā panta trešajā daļā minēto Eiropas Komisijas ieteikumu, tas Eiropas Komisijai iesniedz attiecīgu pamatojumu.

(5) Regulators var atsaukt lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu jebkurā procedūras posmā."

13. 31.2 pantā:

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) norāda nošķirtās vienības aktīvus, nošķirtās vienības sniegtos elektronisko sakaru pakalpojumus vai nodrošinātos produktus;";

aizstāt ceturtajā daļā skaitļus un vārdus "41. un 42.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "41., 42. un 44.pantā" un vārdu "Komisijas" - ar vārdu "Komisijai".

14. Aizstāt 31.3 panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "41. un 42.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "41., 42. un 44.pantā".

15. Izteikt 36.panta 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(42) Regulators var pieņemt attiecīgu lēmumu, lai nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersanti savstarpējos norēķinos par piekļuvi kabeļu kanalizācijai piemēro izmaksām tuvinātus tarifus."

16. Izteikt 37.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu un to savietojamību, operatoram ir tiesības un, ja to pieprasa citi elektronisko sakaru komersanti, arī pienākums veikt sarunas par starpsavienojumu."

17. 42.pantā:

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Regulators izmaksu aprēķināšanai var izmantot arī citādas metodes, nevis tās, kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants, kā arī pietiekamu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpības aprēķināšanas metodiku.";

papildināt sesto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Regulators, nosakot tarifu augšējo robežu vai arī uzdodot koriģēt tarifus, tos nebalsta uz tāda elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas izmaksām un rentabilitāti, kuram nav piemērotas izmaksu aprēķināšanas saistības un šā panta trešā daļa. Regulators, nosakot tarifu augšējo robežu vai uzdodot koriģēt tarifu, var izmantot salīdzinošo novērtēšanu un analīzi, informāciju par izmaksām, kas rodas, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu visefektīvākajā veidā un izmantojot jaunākās pieejamās tehnoloģijas, kā arī izmaksu aprēķināšanas modeļus un citas metodes. Ja mainās visefektīvākajā veidā sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma izmaksas, Regulators var pārskatīt tarifu augšējo robežu vai uzdot koriģēt tarifu."

18. Izslēgt 43.pantu.

19. Papildināt 44.panta otro daļu pēc vārdiem "un šo pamatpiedāvājumu publicēšanu" ar vārdiem "kā arī operatora izvēles pakalpojuma vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus un šo pakalpojumu ieviešanas termiņus".

20. 47.pantā:

izteikt 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Elektronisko sakaru komersants nav tiesīgs nodot tālāk radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ja tas nav samaksājis par šo tiesību iegūšanu.";

aizstāt 3.2 daļā vārdu "Pasākumi" ar vārdu "Lēmumi";

izslēgt 3.2 daļā vārdus "dalībvalstu noteiktas";

papildināt piektās daļas sesto teikumu pirms vārda "pagarināšanu" ar vārdu "termiņa".

21. Izslēgt 55.panta trešo daļu.

22. 58.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "radiofrekvenču spektra vai";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "radiofrekvenču spektra un".

23. Aizstāt 68.panta pirmajā daļā vārdus "ja šī informācija nepieciešama šā likuma" ar vārdiem un skaitli "ja šī informācija nepieciešama šā likuma 70.panta astotajā un devītajā daļā minētajām institūcijām, kā arī".

24. 70.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "šā panta septītajā daļā un" ar vārdiem "šā panta septītajā, astotajā un devītajā daļā, kā arī";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Regulatoram ir tiesības no elektronisko sakaru komersanta pieprasīt un saņemt noslodzes datus, kas nepieciešami, lai izskatītu strīdu, jautājumu par starpsavienojumu vai krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, kā arī attiecīgā iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos noslodzes datus par lietotāju, kas Regulatoram iesniedzis iesniegumu.";

papildināt pantu ar devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Finanšu un kapitāla tirgu reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu izmeklēšanas nolūkos Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības, pamatojoties uz tiesneša lēmumu, pieprasīt un no elektronisko sakaru komersanta saņemt noslodzes datus, kas minēti šā likuma 1.pielikuma 1.punktā un 2.punkta 1., 2., 3., 4., 5. un 6.apakšpunktā, kā arī datus, kas minēti šā likuma 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktā.

(10) Elektronisko sakaru komersantam nav pienākuma veikt papildu pasākumus šā panta astotajā un devītajā daļā minētās informācijas iegūšanai, ja, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu, elektronisko sakaru komersanta tehniskās iekārtas to neģenerē, neapstrādā un nereģistrē.

(11) Ministru kabinets nosaka noslodzes datu pieprasīšanas un nodošanas kārtību šā panta astotajā un devītajā daļā minētajām institūcijām."

25. Pārejas noteikumos:

aizstāt 14.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2013.gada 1.jūnijam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2015.gada 1.jūnijam";

papildināt pārejas noteikumus ar 20.1, 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.septembrim izdod šā likuma 25.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus.";

"27. Šā likuma 19.panta pirmās daļas 19.punkta jaunā redakcija stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā. Regulators līdz 2014.gada 30.jūnijam nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants sniedz šajā punktā minēto informāciju.

28. Regulators līdz 2014.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 8.panta pirmās daļas 9.punktā noteiktos tiesību aktus un šā likuma 44.pantā noteiktos operatora izvēles pakalpojuma vai operatora iepriekšējās izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus, paredzot šo pakalpojumu ieviešanas termiņus. Līdz šo tiesību aktu spēkā stāšanās dienai piemēro Regulatora 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 1/37 "Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem", 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.1/36 "Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai" un ar Regulatora 2005.gada 8.jūnija lēmumu Nr.139 apstiprinātos noteikumus "Operatora izvēles pakalpojuma vai operatora iepriekšējās izvēles pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

29. Šā likuma 43.panta izslēgums stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā. Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū Regulatora noteiktais pienākums nodrošināt abonentiem operatora izvēles pakalpojumu vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu attiecībā uz piekļuvi publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā (publiskā fiksētā telefonu tīkla nodrošināšanas jomā) ir spēkā līdz brīdim, kad Regulators, pamatojoties uz objektīviem tirgus analīzes datiem, attiecīgo pienākumu atcēlis.

30. Grozījumi šā likuma 68.panta pirmajā daļā un 70.panta trešajā daļā, kā arī 19.panta pirmās daļas 11.1 punkts un 70.panta devītā, desmitā un vienpadsmitā daļa, kas regulē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pieprasīt un elektronisko sakaru komersanta pienākumu sniegt noslodzes datus, stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.

31. Ministru kabinets līdz 2014.gada 31.maijam izdod šā likuma 70.panta vienpadsmitajā daļā minētos noteikumus.

32. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumi Nr.524 "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāja noteikšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

33. Šā likuma 19.panta pirmās daļas 24.punkta nosacījums par papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīklu ierīkošanai nav piemērojams, ja elektronisko sakaru komersants:

1) līdz 2014.gada 31.martam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis plānošanas un arhitektūras uzdevumu kabeļu kanalizācijas būvniecībai vai rekonstruēšanai vai elektronisko sakaru tīkla pievadu izbūvei republikas pilsētās;

2) līdz 2014.gada 31.decembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis plānošanas un arhitektūras uzdevumu kabeļu kanalizācijas būvniecībai vai rekonstruēšanai vai elektronisko sakaru tīkla pievadu izbūvei ārpus republikas pilsētām."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 9.janvārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 24.janvārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Elektronisko sakaru likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.01.2014.Stājas spēkā: 07.02.2014.Zaudē spēku: 29.07.2022.Tēma: Transports un sakari; Konkurences tiesības; Mediji, reklāma; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 24.01.2014. OP numurs: 2014/17.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
263973
07.02.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)