Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1523

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 76.§)
Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14.panta 36.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātajai izglītības iestādei Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā minētajā gadījumā (turpmāk – pašvaldības atbalsts).

2. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem ar Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 8 stundas dienā) un īsteno licencētu vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde).

3. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē, ar kuru bērna likumīgais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.515)

4. Pašvaldības atbalsts par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

5. Pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

6. Pašvaldības atbalsts var būt lielāks par šo noteikumu 5.punktā minēto izmaksu apmēru atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.

7. Ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē ir mazāka nekā pašvaldības atbalsts, pašvaldības atbalstu nodrošina tādā apmērā, kāda ir maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē.

8. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli privātās izglītības iestādes apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā.

(Grozīts ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.515)

9. Pašvaldības atbalstu pārtrauc izmaksāt 30 kalendāra dienas pēc tam, kad bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, ja pēc minētā atteikuma pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas brīva vieta, uz kuru nav citu pretendentu. Ja bērnu uzņem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi vai bijis attaisnotā prombūtnē šo noteikumu 8. punkta izpratnē.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.515 redakcijā)

10. Ja bērnam, kurš apmeklē privāto izglītības iestādi, piedāvā vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bērna likumīgajam pārstāvim pašvaldības noteiktajā kārtībā ir tiesības atteikties no šā piedāvājuma un turpināt saņemt pašvaldības atbalstu.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.515 redakcijā)

11. Privātai izglītības iestādei visā pašvaldības atbalsta izmaksas periodā ir pienākums samazināt bērna likumīgā pārstāvja līdzfinansētās daļas apmēru tādā apjomā, kas atbilst izmaksātajam pašvaldības atbalsta apmēram.

12. Privātā izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam pašvaldības noteiktajā kārtībā iesniedz pašvaldībā pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai.

13. Pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc privātās izglītības iestādes pārskata saņemšanas pārskaita pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.

(Grozīts ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.515)

14. Ja bērns, par kuru tiek saņemts pašvaldības atbalsts, tiek deklarēts citā pašvaldībā un turpina izglītības ieguvi privātajā izglītības iestādē, pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek atkārtoti izvērtēta atbilstoši situācijai pašvaldībā, kurā tiek deklarēta bērna dzīvesvieta.

15. Privātās izglītības iestādes pienākums ir atmaksāt pašvaldības atbalsta summas pārmaksu, ja tā izveidojusies privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības atbalstu. Privātā izglītības iestāde mēneša laikā pēc pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos līdzekļus pašvaldības kontā, kas norādīts pašvaldības rakstiskajā paziņojumā.

16. 2014. un 2015.gadā papildus pašvaldības atbalstam tiek noteikts valsts atbalsts. Valsts atbalsta apmērs par vienu bērnu tiek noteikts līdz 142 euro mēnesī, ievērojot nosacījumu, ka valsts atbalsta un pašvaldības atbalsta kopējais apjoms (turpmāk – kopējais atbalsts) vienam bērnam nepārsniedz:

16.1. 228 euro Rīgas plānošanas reģionā esošā privātā izglītības iestādē;

16.2. 185 euro ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošā privātā izglītības iestādē.

17. Valsts atbalsts par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

18. Ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē ir:

18.1. šo noteikumu 16.1. vai 16.2.apakšpunktā minētajā apmērā vai mazāka, valsts atbalsts tiek piešķirts atbilstoši starpībai starp līgumā par izglītības pakalpojumu sniegšanu noteikto pakalpojuma cenu un pašvaldības atbalstu, bet ne vairāk par 142 euro;

18.2. lielāka par šo noteikumu 16.1. vai 16.2.apakšpunktā minēto kopējā atbalsta apmēru, valsts atbalsts tiek piešķirts atbilstoši starpībai starp kopējā atbalsta summu un pašvaldības pabalstu, bet ne vairāk par 142 euro.

19. Ja pašvaldības piešķirtais atbalsts par bērnu ir šo noteikumu 16.1. vai 16.2.apakšpunktā minētajā apmērā vai lielāks par to, valsts atbalsts netiek paredzēts.

20. Privātā izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam sistēmā aizpilda pieprasījumu (pielikums) par iepriekšējo mēnesi valsts atbalsta saņemšanai (turpmāk – valsts atbalsta pieprasījums), norādot tos bērnus, kuri saņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu atbilstoši pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.515 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

21. Privātajai izglītības iestādei visā valsts atbalsta izmaksas periodā ir pienākums samazināt bērna likumīgā pārstāvja līdzfinansētās daļas apmēru tādā apjomā, kas atbilst izmaksātajam kopējam atbalsta apmēram. Ja valsts atbalsta izmaksas periodā privātā izglītības iestāde paaugstina pakalpojuma cenu, tā sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai cenas pieauguma pamatojumu.

22. Pašvaldība sistēmā 10 darbdienu laikā pēc valsts atbalsta pieprasījuma aizpildīšanas pārbauda un apstiprina vai noraida valsts atbalsta pieprasījumā iekļauto informāciju par bērniem, kas reģistrēti pašvaldībā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, un pašvaldības izmaksāto atbalsta apmēru attiecīgajā mēnesī. Privātā izglītības iestāde ir tiesīga precizēt valsts atbalsta pieprasījumu triju darbdienu laikā, to sistēmā atkārtoti aizpildot un iesniedzot pašvaldības apstiprinājuma saņemšanai.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.515 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

23. Izglītības un zinātnes ministrija, ievērojot sistēmā pašvaldības apstiprināto informāciju par privātās izglītības iestādes valsts atbalsta pieprasījumā iekļautajiem bērniem, kas reģistrēti pašvaldībā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, un pašvaldības izmaksāto atbalsta apmēru attiecīgajā mēnesī, 10 darbdienu laikā pārskaita valsts atbalstu attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē. Izglītības un zinātnes ministrija valsts atbalstu par privātās izglītības iestādes sniegto izglītības pakalpojumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.515 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

24. Privātās izglītības iestādes pienākums ir atmaksāt Izglītības un zinātnes ministrijas izmaksātās valsts atbalsta summas pārmaksu mēneša laikā no konstatēšanas brīža, ja tā izveidojusies privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz valsts atbalstu.

25. Valsts atbalstu par 2015. gada decembri privātai izglītības iestādei piešķir, pamatojoties uz valsts atbalsta pieprasījumu par novembri. Ja par 2015. gada decembri konstatē valsts atbalsta pārmaksu, privātā izglītības iestāde neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus mēneša laikā ieskaita Izglītības un zinātnes ministrijas atvērtajā kontā Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izglītības un zinātnes ministrija neizlietotos valsts atbalsta līdzekļus pārskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

(MK 26.08.2014. noteikumu Nr.515 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

26. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

Pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.1523

(Pielikums MK 26.08.2014. noteikumu Nr.515 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pieprasījums valsts atbalsta saņemšanai

par laikposmu no 20___. gada ___._________________ līdz 20___. gada ___._________________

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums 

 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs 

 
Bankas rekvizīti: 
Banka 
Kods 
Konts 

 

Nr.
p.k.

Bērns

Maksa, kas norādīta līgumā par izglītības pakalpojuma sniegšanu (euro)

Pašvaldības atbalsta apmērs attiecīgajā mēnesī (euro)

Pašvaldība, kura maksā pašvaldības atbalstu

Apmaksājamo dienu skaits
(dienu skaits, kad apmeklēta izglītības iestāde, tai skaitā dienas, kad izglītības iestāde netika apmeklēta attaisnojošu iemeslu dēļ)

vārds

uzvārds

personas kods

        
        

 
Datums  

 
Sagatavotājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, tālrunis)

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1523
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pieprasījums valsts atbalsta saņemšanai

(Pielikums svītrots ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.515; grozījums par pielikuma svītrošanu stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1523Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 30.12.2013. OP numurs: 2013/253.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
263463
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2014","iso_value":"2014\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-04.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"