Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1519

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 65.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.78 "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma
nodokli
" 27.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.78 "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 20.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 17.punktā skaitļus un vārdus "2013.gada 1.oktobrim" ar skaitļiem un vārdiem "2014.gada 31.martam";

1.2. svītrot 19.punkta ievaddaļā, 20.punkta ievaddaļā un 21.punktā vārdus "ekvivalentu latos";

1.3. papildināt noteikumus ar 32.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.6. ja komisijas rīcībā nav pietiekami daudz informācijas, lai projektu izvērtētu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem atbilstības, administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, komisija var lūgt iesniegt papildu informāciju par projektu.";

1.4. svītrot 37.punktā vārdus "ekvivalentu latos";

1.5. aizstāt 1.pielikumā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.6. aizstāt 1.pielikuma 2.7.apakšpunktā skaitli "35" ar skaitli "50";

1.7. izteikt 1.pielikuma 3.sadaļu šādā redakcijā:

"3. sadaļa - Projekta pieteikuma apliecinājums

 

Es, projekta iesniedzēja
 

(projekta iesniedzēja nosaukums)

atbildīgā amatpersona

,

 

(vārds, uzvārds)

 

,

 

(amats)

ar parakstu apliecinu, ka uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu
 

(dd./mm./gggg.)

3.1. projekta iesniedzējs ir reģistrēts Latvijā kā nodokļu maksātājs, tam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

3.2. projekta iesniedzēja pamatkapitāls nav samazinājies vairāk nekā uz pusi un vairāk nekā ceturtā daļa no šā pamatkapitāla nav samazināta pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesniegšanas Ekonomikas ministrijā. Šis punkts neattiecas uz komercsabiedrībām, kuras atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Dokuments attiecas uz EEZ), 1.pielikumā ietvertajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, ja tās reģistrētas mazāk nekā pirms trim gadiem;

3.3. projekta iesniedzējam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto pārskata gadu gada pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu pieaugums, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, aktīvu vērtības samazināšanās vai vienādošanās ar nulli. Šis punkts neattiecas uz komersantiem, kuri atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Dokuments attiecas uz EEZ), 1.pielikumā ietvertajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai;

3.4. projekta iesniedzējam taksācijas perioda pēdējā dienā nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām";

3.5. uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko valsts vai Eiropas Savienības atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

3.6. projekta pieteikumā norādītie sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi nav veikti un netiks veikti pirms Ministru kabineta lēmuma par projekta atbalstīšanu;

3.7. projekta pieteikumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai, un projekta ietvaros veiktie sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti atbilstoši projekta aprakstam;

3.8. visi Ekonomikas ministrijā iesniegtie projekta pieteikuma eksemplāri satur identisku informāciju.

Apliecinu, ka projekta ietvaros ieguldījumi tiks veikti nelietotos (jaunos) pamatlīdzekļos (jaunās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, telekomunikāciju un datorprogrammēšanas iekārtās, cauruļvados, sakaru un elektropārvades līnijās (būvju klasifikācijas kods 22) un to palīgiekārtās, kas nodrošina to pilna ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas cikla tehnoloģisko operāciju kopumu), kā arī ieguldījumos ēkās un būvēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, klasificētas kā satiksmes un sakaru ēkas (būvju klasifikācijas kods 124), rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (būvju klasifikācijas kods 125) un transporta būves (būvju klasifikācijas kods 21).

Apliecinu, ka projekta ietvaros sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks izmantoti projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības veikšanai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta astotajā daļā norādītajās atbalstāmajās prioritārajās nozarēs, vienlaikus izpildot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4.punktā minētās prasības.

Apliecinu, ka projekta pieteikumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta pieteikuma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta pieteikuma oriģinālam.

Atbildīgās amatpersonas
amats
vārds, uzvārds
Datums
 

(dd./mm./gggg.)

Vieta
Paraksts

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Projekta iesniedzējs    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)"

1.8. aizstāt 2.pielikumā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.9. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra
noteikumiem Nr.78

Atbalstāmo investīciju projektu vērtēšanas kritēriji

1. Atbilstības kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

1.1. Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēta komercsabiedrība vai ārvalsts komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijā kā nodokļu maksātājs  

N

1.2. Projekta ietvaros ieguldījumi tiks veikti nelietotos (jaunos) pamatlīdzekļos (jaunās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, telekomunikāciju un datorprogrammēšanas iekārtās, cauruļvados, sakaru un elektropārvades līnijās (būvju klasifikācijas kods 22) un to palīgiekārtās, kas nodrošina to pilna ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas cikla tehnoloģisko operāciju kopumu), kā arī ieguldījumos ēkās un būvēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, klasificētas kā satiksmes un sakaru ēkas (būvju klasifikācijas kods 124), rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (būvju klasifikācijas kods 125) un transporta būves (būvju klasifikācijas kods 21)  

N

1.3. Projekta ietvaros tiks veikti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 10 miljonus euro  

N

1.4. Ieguldījumi ēkās un būvēs nepārsniedz 40 procentus no kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas  

N

1.5. Kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa tiks ieguldīta piecu gadu laikā, sākot no dienas, kurā Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par projekta atbalstīšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.jūnijam  

N

1.6. Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi nodrošinās jauna darbības profila uzsākšanu vai esošās darbības modernizāciju vai paplašināšanu, kas ietver jaunu produktu ražošanu, darbības maiņu, pārejot no viena produktu veida ražošanas uz citu vai no viena pakalpojumu veida sniegšanas uz citu, vai vispārēju darbības procesu būtisku maiņu  

N

1.7. Nekustamais īpašums, kurā tiks izmantoti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašums vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz vēl 13 gadu pēc projekta uzsākšanas), kas ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja nekustamais īpašums tiek nomāts no valsts vai pašvaldības, projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl 12 gadu pēc projekta uzsākšanas  

N

1.8. Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta  

N

1.9. Projekta iesniedzēja pamatkapitāls nav samazinājies vairāk nekā uz pusi, un vairāk nekā ceturtā daļa no šā pamatkapitāla samazinājuma nav samazināta pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesniegšanas Ekonomikas ministrijā. Šis nosacījums neattiecas uz komercsabiedrībām, kuras atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (dokuments attiecas uz EEZ), 1.pielikumā ietvertajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, ja tās reģistrētas mazāk nekā pirms trim gadiem  

N

1.10. Projekta iesniedzējam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto pārskata gadu gada pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu pieaugums, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, aktīvu vērtības samazināšanās vai vienādošanās ar nulli. Šis punkts neattiecas uz komersantiem, kuri atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Dokuments attiecas uz EEZ), 1.pielikumā ietvertajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai  

N

1.11. Projekta iesniedzējam taksācijas perioda pēdējā dienā nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām"  

N

1.12. Uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko valsts vai Eiropas Savienības atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu  

N

1.13. Projekta ietvaros sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti atbalstāmās prioritārās nozarēs, kas minētas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta astotajā daļā  

N

1.14. Projekta īstenošana netiks uzsākta pirms Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās  

N

2. Administratīvie kritēriji

Nr.

p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

2.1. Projekta pieteikums ir sagatavots atbilstoši projekta pieteikuma veidlapai, ir pievienoti visi šajos noteikumos minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā  

P

2.2. Projekta pieteikuma oriģinālam, tam pievienotajiem dokumentiem un dokumentu atvasinājumiem, kuri ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā, ir dokumenta juridiskais spēks  

P

2.3. Projekta pieteikuma veidlapa ir pilnībā aizpildīta  

P

2.4. Ja projekta pieteikums ir iesniegts papīra formā, projekta pieteikuma oriģināls ir ar sanumurētām lapām  

P

2.5. Projekta pieteikumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu  

P

2.6. Projekta pieteikumā lietotā naudas vienība ir euro  

P

2.7. Projekta pieteikums iesniegts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā  

N

2.8. Projekta pieteikums ir aizpildīts latviešu valodā datorrakstā  

P

2.9. Ja projekta pieteikums ir iesniegts papīra formā, projekta pieteikums ir iesniegts divos eksemplāros (oriģināls un kopija)  

P

3. Kvalitātes kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Punkti

3.1. Plānotais sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs

maksimālais skaits - 20

3.1.1. sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 50 milj. euro

20

3.1.2. sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 35 milj. euro, bet nepārsniedz 50 milj. euro

15

3.1.3. sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 20 milj. euro, bet nepārsniedz 35 milj. euro

10

3.1.4. sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 10 milj. euro, bet nepārsniedz 20 milj. euro

5

3.2. Plānotais projekta vidējais pievienotās vērtības pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc projekta īstenošanas. Pievienotā vērtība tiek rēķināta, izmantojot šādu formulu:
(plānotā bruto peļņa + darbiniekiem plānotā darba alga + amortizācijas atskaitījumi)/plānotais darbinieku skaits

maksimālais skaits - 20

3.2.1. vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo pārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

20

3.2.2. vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

15

3.2.3. vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

10

3.2.4. vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.2.5. nākamajos piecos taksācijas periodos pēc projekta īstenošanas nav pievienotās vērtības pieauguma uz vienu strādājošo attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

0

3.3. Projekta īstenošanas vieta un tās ietekme uz reģionālo attīstību

maksimālais skaits - 15

3.3.1. projekta īstenošanas vieta atrodas īpaši atbalstāmā teritorijā saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs veic sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumus

15

3.3.2. projekta īstenošanas vieta atrodas ārpus īpaši atbalstāmās teritorijas un ārpus Rīgas plānošanas reģiona saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu

10

3.3.3. projekta īstenošanas vieta atrodas Rīgas plānošanas reģionā, bet ārpus īpaši atbalstāmās teritorijas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu

5

3.3.4. projekta īstenošanas vieta atrodas Rīgā

0

3.4. Projekta īstenošanas plānotā ietekme uz darba vietu skaitu

maksimālais skaits - 15

3.4.1. tiks radītas vairāk nekā 150 jaunas darba vietas

15

3.4.2. tiks radītas no 81 līdz 150 jaunām darba vietām

13

3.4.3. tiks radītas no 51 līdz 80 jaunām darba vietām

10

3.4.4. tiks radītas no 31 līdz 50 jaunām darba vietām

7

3.4.5. tiks radītas no 1 līdz 30 jaunām darba vietām

5

3.4.6. darba vietu skaits nemainīsies

3

3.4.7. darba vietu skaits samazināsies

0

3.5. Vidējais bruto darba algu līmenis (par pēdējo noslēgto finanšu gadu) attiecībā pret komercsabiedrības pamatdarbības nozares vidējo rādītāju (tiek attiecināts pret datiem par pēdējo pieejamo gadu)

maksimālais skaits - 5

 
3.5.1. vidējais bruto darba algu līmenis pārsniedz 120 % no komercsabiedrības pamatdarbības nozares vidējā rādītāja

5

3.5.2. vidējais bruto darba algu līmenis pārsniedz 100 %, bet nepārsniedz 120 % no komercsabiedrības pamatdarbības nozares vidējā rādītāja

3

3.5.3. vidējais bruto darba algu līmenis nepārsniedz 100 % no komercsabiedrības pamatdarbības nozares vidējā rādītāja

0

3.6. Prognozējamais samaksājamais nodokļu lielums (IIN un VSAOI)

maksimālais skaits - 5

 
3.6.1. prognozējamais nodokļu maksājumu pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas pārsniedz 20 %, salīdzinot ar gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.6.2. prognozējamais nodokļu maksājumu pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas ir līdz 20 %, salīdzinot ar gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

3

3.6.3. prognozējams nodokļu maksājumu samazinājums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas, salīdzinot ar gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

0

3.7. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir augsti vai vidēji augsti tehnoloģiska (pēc NACE 2.red.)

maksimālais skaits - 10

 
3.7.1. jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiek veikta vienā no šādām augsti tehnoloģiskām nozarēm:
ražošana - farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (C21), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (C26), lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana (C30.3)
pakalpojumi - telekomunikācijas (J61), datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (J62), izņemot konsultēšanu datoru lietojuma jautājumos (J62.02)

10

3.7.2. jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiek veikta vienā no šādām vidēji augsti tehnoloģiskām nozarēm:
ražošana - ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (C20), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu (C20.6), ieroču un munīcijas ražošana (C25.4), elektrisko iekārtu ražošana (C27), citur nekvalificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (C28), automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (C29), citu transportlīdzekļu ražošana (C30), izņemot kuģu un peldošo iekārtu būvi (C30.11) un lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošanu (C30.3)

5

 
3.7.3. jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiks veikta nozarēs, kas nav minētas 3.7.1. un 3.7.2.apakšpunktā

0

3.8. Plānotais projekta iesniedzēja vidējais neto apgrozījuma pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits - 20

 
3.8.1. vidējais pieaugums pārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

20

3.8.2. vidējais pieaugums pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

10

3.8.3. vidējais pieaugums nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.8.4. nav plānots pieaugums

0

3.9. Plānotais projekta iesniedzēja vidējais eksporta apjoma pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits - 20

 
3.9.1. vidējais pieaugums pārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

20

3.9.2. vidējais pieaugums pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

10

3.9.3. vidējais pieaugums nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.9.4. nav plānots pieaugums

0

3.10. Projekta paredzamā ietekme uz vidi

maksimālais skaits - 5

 
3.10.1. īstenojot projektu, tiek sasniegti vismaz divi no šādiem mērķiem:

1) vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;

2) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

3) dabas un energoresursu racionāla izmantošana;

4) draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

5

3.10.2. īstenojot projektu, netiks sasniegti vismaz divi no šādiem mērķiem:

1) vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;

2) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

3) dabas un energoresursu racionāla izmantošana;

4) draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

0

 

Kopā

maksimālais skaits - 135

minimālais skaits - 35

* Piezīmes.

1. N - negatīvs vērtējums (projekta pieteikumu noraida).

2. P - ja vērtējums ir negatīvs, komisija var lūgt precizēt projekta pieteikumu vai papildus iesniegt nepieciešamos dokumentus.";

1.10. aizstāt 4.pielikumā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.78 "Atbalstāmo investīciju projekta .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1519Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 29.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2013. OP numurs: 2013/252.31
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
263392
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)