Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"10) pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) - augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni;

11) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;

12) profesionālā tālākizglītība - profesionālās izglītības īpašs veids, kas pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

13) profesionālā pilnveide - profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes."

2. Izteikt 4.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība);".

3. Papildināt 6.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās pilnveides izglītības programmu, tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi.

(6) Izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās ievirzes izglītības programmu, tiek izsniegta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi."

4. 7.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) nosaka profesiju standartus un to izstrādes kārtību;";

izslēgt 3.punktu;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas dokumentu formu, izsniegšanas kritērijus un kārtību, kā arī profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu formu un izsniegšanas kārtību;";

izslēgt 6.punktu;

papildināt pantu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nosaka kārtību, kādā akreditējami eksaminācijas centri, kuros kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

5. 8.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

"3) organizē profesiju standartu izstrādi;";

uzskatīt līdzšinējo 3., 4. un 5.punktu attiecīgi par 4., 5. un 6.punktu, bet 6.punktu - par 9.punktu;

papildināt pantu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) veic eksaminācijas centru akreditāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) apstiprina koledžu un Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo valsts profesionālo izglītības iestāžu nolikumus."

6. Papildināt 9.pantu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

"5) organizē pieaugušo profesionālo tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, kā arī bezdarbnieku pārkvalifikāciju un apmācību;";

uzskatīt līdzšinējo 5.punktu par 6.punktu.

7. Izteikt 11.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) sniedz organizatorisku un metodisku palīdzību profesiju standartu izstrādē, izglītības programmu izstrādē un īstenošanā, profesionālās orientācijas un citos ar profesionālo izglītību saistītos jautājumos;".

8. 15. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Profesionālās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti un attiecīgās profesionālās izglītības iestādes nolikums. Profesionālās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs. Koledžas nolikumu pieņem tās dibinātājs un apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija. Koledža var uzsākt savu darbību pēc tam, kad tās nolikumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija un tā reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.";

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja izglītības un zinātnes ministrs konstatē koledžas vai valsts profesionālās izglītības iestādes nolikuma vai tās darbības neatbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, viņš var apturēt nolikuma darbību līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai vai nepilnību novēršanai viņa norādītajā termiņā.

(5) Ja izglītības un zinātnes ministrs konstatē pašvaldības vai privātās izglītības iestādes, izņemot koledžas, nolikuma vai tās darbības neatbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, viņš var ierosināt iestādes dibinātājam apturēt iestādes nolikuma darbību līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai vai nepilnību novēršanai viņa norādītajā laikā.

(6) Ja izglītības un zinātnes ministra norādītajā laikā izglītības iestāde nav izdarījusi attiecīgos grozījumus nolikumā vai nav novērsusi norādītās nepilnības, ministrs ir tiesīgs uz laiku apturēt izglītības iestādes darbību vai atsaukt izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, izslēdzot šo izglītības iestādi no Izglītības iestāžu reģistra."

9. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Profesionālās izglītības iestādes nosaukumā atkarībā no īstenojamās izglītības pakāpes iekļaujams viens no šādiem vārdiem:

1) skola (arodskola vai cita izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās pamatizglītības vai daļējas profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt pirmo vai otro profesionālās kvalifikācijas līmeni);

2) vidusskola (profesionālā vidusskola vai cita izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni);

3) koledža [izglītības iestāde, kura īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas un dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni].";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Profesionālās izglītības iestāde ir tiesīga īstenot dažādu izglītības pakāpju profesionālās izglītības programmas. Izglītības iestādes nosaukumu nosaka atbilstoši augstākajai attiecīgajā izglītības iestādē īstenojamai izglītības pakāpei, ja attiecīgo izglītības programmu īpatsvars nav mazāks par 30 procentiem."

10. Izslēgt 20.panta otro daļu.

11. Papildināt 24.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Profesiju standartu izstrādi organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Profesionālās izglītības sadarbības padomi."

12. Papildināt 25.panta pirmo daļu pēc vārda "standartam" ar vārdiem "un profesijas standartam".

13. 26.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas;";

papildināt pantu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) profesionālās pilnveides izglītības programmas;

7) profesionālās ievirzes izglītības programmas."

14. 27.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "tālākizglītības" ar vārdiem "pilnveides izglītības";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt otro profesionālās kvalifikācijas līmeni, persona tiek uzņemta bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma.

(7) Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, persona tiek uzņemta pēc arodizglītības vai vidējās izglītības ieguves.

(8) Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni un kuras tiek īstenotas koledžā vai augstskolā, persona tiek uzņemta, ja tai ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

(9) Uzņemšanas noteikumus profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka attiecīgā izglītības programma."

15. 28.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārdiem "divi gadi" ar vārdiem "(ar pedagoģisko korekciju - ne vairāk kā trīs gadi)";

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) arodizglītības ieguves ilgums - ne vairāk kā trīs gadi;";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Profesionālās tālākizglītības programma ietver ne mazāk kā 30 procentus no valsts arodizglītības vai valsts profesionālās vidējās izglītības standartā noteiktā obligātā profesionālā satura apjoma vai ne mazāk kā 30 procentus no valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktā obligātā satura apjoma.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma."

16. 29.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "uzsācis" ar vārdiem "profesionālās pamatizglītības vai";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni atbilstoši profesionālās izglītības standarta prasībām tiek kārtoti akreditētās profesionālās izglītības iestādēs vai akreditētos eksaminācijas centros. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, kuros kārtojami profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, nosaka izglītības un zinātnes ministrs, saskaņojot ar dibinātāju un Sadarbības padomi. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centri kvalifikācijas eksāmenu norisi organizē sadarbībā ar profesionālās izglītības atbalsta iestādēm, nozaru ministrijām un profesionālajām organizācijām. Eksaminācijas centri akreditējami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

17. 30.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Profesionālās izglītības programmas licencējamas un profesionālās izglītības iestādes reģistrējamas un akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.";

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

(6) Akreditētas pašvaldību un privātās profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir tiesīgas likumā noteiktajā kārtībā pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai."

18. Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izglītības un zinātnes ministrija un nozaru ministrijas nosaka valsts finansēto vietu skaitu valsts, pašvaldību un privāto izglītības iestāžu akreditētajās profesionālajās izglītības programmās."

19. Izteikt 32.panta tekstu šādā redakcijā:

"Akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās studējošie, lai segtu maksu par studijām, var saņemt studiju kredītu no valsts budžeta vai kredītiestādes līdzekļiem ar valsts galvojumu. Kredīta piešķiršanai, atmaksāšanai un dzēšanai piemērojama kārtība, kas noteikta Augstskolu likumā attiecībā uz akreditētās studiju programmās studējošajiem."

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3. Valsts profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēm līdz akreditācijai, bet ne vēlāk kā līdz 2004.gada 1.septembrim ir tiesības izsniegt profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus atbilstoši šā likuma 6. panta nosacījumiem un organizēt centralizētos kvalifikācijas eksāmenus.

4. Valsts profesionālās izglītības iestādes dibinātāja pienākumus likuma 15.panta pirmajā daļā, 25.panta otrajā daļā un 29.panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos veic Izglītības un zinātnes ministrija vai cita ministrija, kuras pārziņā nodota profesionālās izglītības iestāde.

5. Neakreditētas privātās profesionālās izglītības iestādes līdz to akreditācijai, bet ne vēlāk kā līdz 2003.gada 1.janvārim ir tiesīgas pretendēt uz likuma 30.panta sestajā daļā paredzēto valsts finansējumu."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 5.jūlijā.

  Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 20.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Profesionālās izglītības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.07.2001.Stājas spēkā: 01.09.2001.Tēma: Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 20.07.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 23.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
26313
01.09.2001
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)