Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 2.1, 14.1 un 20.1 punktu šādā redakcijā:

"21) formālā izglītība - sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments;"

"141) neformālā izglītība - ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība;"

"201) profesionālās ievirzes izglītība - sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā."

2. Izteikt 4.panta tekstu šādā redakcijā:

"Obligāta ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei un pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai."

3. 14.pantā:

izslēgt 2.punktu;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nosaka kārtību, kādā valsts finansē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes;";

izslēgt 4.punktā vārdus "un profesionālajās vidējās izglītības programmās";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) apstiprina augstskolu (izņemot universitātes tipa) satversmes;";

izslēgt 14. punktu;

papildināt 17.punktu ar vārdiem "un internātskolās";

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18) nosaka vienotu valsts politiku un stratēģiju izglītībā un iesniedz Saeimā apstiprināšanai izglītības attīstības koncepciju turpmākajiem četriem gadiem;";

izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21) nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmās palīdzības pieejamība, kā arī izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos;";

izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23) nosaka stipendiju saņemšanas kārtību un stipendiju minimālo apmēru augstākās izglītības programmās izglītojamajiem, kuri uzņemti konkursa kārtībā atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, un profesionālās izglītības programmās izglītojamajiem, kuri uzņemti atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam;";

papildināt pantu ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25) reglamentē bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumus."

4. Izteikt 15.panta 24.punktu šādā redakcijā:

"24) apstiprina koledžu, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo valsts izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu nolikumus;".

5. 17.pantā:

izteikt trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību tās pārziņā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;";

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju, dibina, reorganizē un likvidē pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās ievirzes izglītības iestādes;";

izteikt ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās pārziņā esošo izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju;";

izteikt ceturtās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību tās pārziņā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība;".

6. 24.pantā:

papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Mēneša laikā no šā panta otrajā un trešajā daļā minēto dokumentu iesniegšanas dienas Izglītības un zinātnes ministrija apstiprina koledžas nolikumu, iekļauj koledžu Izglītības iestāžu reģistrā un izsniedz tai reģistrācijas apliecību.";

uzskatīt līdzšinējo piekto un sesto daļu attiecīgi par sesto un septīto daļu.

7. 30.pantā:

izteikt ceturtās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts vai pašvaldību pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādes vadītājs kārto atestāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, un tā var notikt vienlaikus ar izglītības iestādes akreditāciju.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Izglītības iestāžu vadītāju amatu nosaukumi ir šādi:

1) vadītājs - pirmsskolas izglītības iestādēs;

2) direktors - pamatizglītības, vidējās izglītības iestādēs, koledžās, profesionālās ievirzes, interešu izglītības iestādēs;

3) rektors - augstskolās."

8. Izslēgt 33.panta trešajā daļā vārdu "Ikviena".

9. Papildināt 38.panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) profesionālās ievirzes izglītības programmas."

10. Aizstāt 42.panta pirmajā daļā vārdu "Personas" ar vārdu "Persona" un vārdus "izglītojamajam tajā" - ar vārdiem "tai šajā iestādē".

11. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

"46.pants. Pieaugušo izglītības programmas

(1) Pieaugušo izglītībā var piedāvāt formālās un neformālās izglītības programmas.

(2) Pieaugušo formālās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka šis likums, Profesionālās izglītības likums, Augstskolu likums un citi normatīvie akti.

(3) Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaka šīs izglītības saturu un to atbilstību valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm, un šīs programmas pieaugušajiem ir tiesības apgūt visa mūža garumā neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības.

(4) Pieaugušo neformālās izglītības programmas un mācību kursus izstrādā un īsteno izglītības iestādes, kā arī citas juridiskās vai fiziskās personas patstāvīgi vai sadarbībā ar pasūtītājiem.

(5) Valsts un pašvaldību dibinātās izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, citas juridiskās un fiziskās personas - pēc licences saņemšanas vietējā pašvaldībā.

(6) Pieaugušo izglītību var finansēt no:

1) valsts un pašvaldību budžeta;

2) darba devēju līdzekļiem;

3) izglītojamo līdzekļiem;

4) ziedojumiem un dāvinājumiem;

5) citiem līdzekļiem."

12. Papildināt likumu ar 47.1 pantu šādā redakcijā:

"47.1 pants. Profesionālās ievirzes izglītības programmas

(1) Profesionālās ievirzes izglītība ir brīvprātīga. Profesionālās ievirzes izglītības programmas atbilstoši valsts izglītības standartiem izstrādā izglītības iestāde.

(2) Profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanas kārtību nosaka Profesionālās izglītības likums. Profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence."

13. 55.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;";

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos."

14. Izteikt 60.panta trešās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pedagogu darba samaksa valsts vai pašvaldību izglītības iestādēs, tajā skaitā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai, tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Pašvaldību pārējo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no pašvaldību budžetiem."

15. Pārejas noteikumos:

izteikt 4.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 53.panta otrā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.septembrī. Līdz 2003.gada 1.septembrim pedagogu darba samaksa tiek palielināta saskaņā ar Ministru kabineta akceptēto pedagogu darba samaksas palielinājuma grafiku.";

papildināt pārejas noteikumus ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Ministru kabinets līdz 2001.gada 31.decembrim izstrādā kārtību, kādā izglītojamajiem nodrošināma profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs.

15. Grozījumi likuma 4.pantā par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei un 60.panta trešajā daļā par pedagogu darba samaksas nodrošinājumu no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām valsts vai pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai stājas spēkā 2002.gada 1.septembrī."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 5.jūlijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 20.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Izglītības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.07.2001.Stājas spēkā: 01.09.2001.Tēma: Izglītība, zinātne, sports; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 20.07.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 23.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
26312
01.09.2001
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"