Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2006. gada 6. aprīļa likumu: Publisko iepirkumu likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) iepirkums — preču pirkšana, pakalpojumu saņemšana vai būvdarbu veikšana pasūtītāja vajadzībām;

2) kandidāts — persona vai personu grupa, kas uzaicināta piedalīties slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā;

3) pasūtītājs:

a) valsts pārvaldes iestādes, citas valsts iestādes, atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, publisko tiesību subjekti un to apvienības. Publisko tiesību subjekts šā likuma izpratnē ir privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

— juridisko personu ir nodibinājusi valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts,

— juridiskā persona ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības un valstisku funkciju izpildi,

— juridisko personu pārrauga vai tās vadībā, pārvaldē vai uzraudzības institūcijā vairāk nekā pusi locekļu ieceļ valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts vai to galvenokārt (vairāk nekā 50 procentus) finansē valsts, atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona vai cits publisko tiesību subjekts,

b) komersants (izņemot sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu), kurš saņem kredītu un kura galvotājs attiecībā uz šā kredīta atmaksāšanu un izmantošanu ir valsts vai pašvaldība,

c) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu),

d) koncesionārs (attiecībā uz būvdarbiem), ja koncesija ir slēgta par būves lietošanu, bet samaksa par koncesiju ir būvdarbi,

e) persona, kura realizē projektu, kas tiek finansēts arī no valsts vai pašvaldības budžeta attiecībā uz iegādēm šā projekta vajadzībām,

f) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu),

g) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu),

h) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu),

i) pasūtītājs šā likuma izpratnē nav sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums likuma "Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām" izpratnē;

4) pretendents — persona vai personu grupa, kas iesniegusi pieteikumu, lai piedalītos kandidātu atlasē slēgtam konkursam, vai piedāvājumu pārdot preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja prasībām;

5) nepamatoti lēts piedāvājums — pretendenta piedāvājums pārdot preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā citi pretendenti, ja:

a) pasūtītājs, pārbaudot cenas aprēķinu, atradis tajā kļūdas, kas bijušas par iemeslu tik zemas cenas noteikšanai, vai

b) pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejama īpaša tehnoloģija vai tirgus apstākļi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu,

c) pretendents nav ievērojis tehniskos noteikumus;

51) ievērojami zemāka cena — pretendenta piedāvātā cena, kas ir viszemākā piedāvātā cena, turklāt vairāk nekā par 10 procentiem atšķiras no nākamās zemākās cenas;

6) prece — jebkura ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas apmierina kādu vajadzību un kam var noteikt vērtību, to pērkot vai pārdodot tirgū;

7) pakalpojumi — transporta darbi, projektēšana, arī būvprojektēšana, konstruēšana, tehnoloģijas izstrādāšana, pētījumi, apmācība, konsultāciju sniegšana, pārbaudes, diagnostika, būvju un konstrukciju apsekošana, darbu un procesu vadīšana, arī projekta vadīšana būvniecībā, noma, tai skaitā nekustamā īpašuma noma, un citi darbi, kas nav būvdarbi un preču piegāde;

8) būvdarbi — darbi, kas tiek veikti būvē vai būvlaukumā (zemes gabalā) būvēšanas, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas, nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas laikā, lietojot būvizstrādājumus un būviekārtas;

9) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums — piedāvājums, kuru izvēlas, ņemot vērā dažādus kritērijus: piedāvāto kvalitāti, pretendenta pieredzi, vienas produkta vienības izmaksas, cenu. Cenas īpatsvars kopējā vērtējumā nedrīkst būt mazāks par 40 procentiem;

10) piedāvājuma nodrošinājums — konkursa nolikumā paredzēta naudas summa vai galvojums par šādu summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai;

11) līguma (saistību) nodrošinājums — starp pasūtītāju un konkursā uzvarējušo pretendentu vai izraudzīto kandidātu noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt:

1) iepirkuma procedūras atklātumu;

2) preču pārdevēju, pakalpojumu sniedzēju un būvdarbu veicēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3) valsts vai pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

3.pants. Iepirkuma pamatnoteikumi

(1) Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu vai kandidātu notiek rakstveidā, izņemot sarunu procedūru.

(2) Pretendents savu piedāvājumu paraksta un konkursam iesniedz rakstveidā, kā arī nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pretendents vairs nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

(3) Par iepirkumu, kura vērtība ir 1000 vai vairāk latu, līgumu slēdz rakstveidā.

(4) Pasūtītājs var sadalīt iepirkumu daļās, lai atļautu vairākiem pretendentiem piedalīties iepirkumā un iesniegt piedāvājumu par atsevišķām iepirkuma daļām. Vairākus iepirkuma priekšmetus var apvienot vienā iepirkumā, ja tam ir tehnisks pamatojums.

(5) Pasūtītājs nedrīkst izvirzīt pretendentiem vai kandidātiem jebkādas prasības, kas atsevišķam pretendentam vai kandidātam rada izdevīgākus apstākļus nekā pārējiem pretendentiem vai kandidātiem vai citādi ierobežo konkurenci.

(6) Būvniecības gadījumā, ievērojot veicamo darbu specifiku, var rīkot atsevišķus vai apvienotus projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursus. Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos rīkojami apvienotie projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursi. Projektēšanas konkursa uzvarētājam aizliegts piedalīties būvdarbu veikšanas konkursā.

(7) Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu procedūras pārtraukšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu internetā un nosūta informāciju par procedūras pārtraukšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Pasūtītājs publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ja par attiecīgo procedūru ir bijis publicēts paziņojums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

4.pants. Likuma piemērošanas izņēmumi

(1) Pasūtītājs nepiemēro šo likumu, ja tiek slēgts līgums par:

1) šķīrējtiesas pakalpojumiem;

2) finanšu pakalpojumiem monetārās politikas, valūtas kursa politikas, valsts parāda vadības, rezervju vadības un citas finanšu vadības politikas realizācijai, kas ietver darījumus ar vērtspapīriem un citiem finanšu instrumentiem, kā arī par Latvijas Bankas un Valsts kases pakalpojumiem un ar minēto finanšu pakalpojumu sniegšanu saistītajiem nemateriālajiem pakalpojumiem;

3) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;

4) komandējuma izdevumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

5) pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi no sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja pakalpojumus sniegt vai preces pārdot šiem uzņēmumiem ir izņēmuma tiesības atbilstoši likumam "Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām";

6) tādas institūcijas pakalpojumiem, kura ir izveidota pasūtītāja funkciju nodrošināšanai un pilnībā ievēro šā likuma prasības;

7) pētniecības pakalpojumiem, izņemot tos pakalpojumus, kurus pilnīgi apmaksā un izmanto paša vajadzībām tikai pasūtītājs;

8) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu, izmantojot NATO iepirkumu sistēmu, ja par to katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

9) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu kopīgi visām trim Baltijas valstīm, ja par piemērojamo procedūru katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

10) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu no ārvalstu bruņotajiem spēkiem, ja par piemērojamo procedūru katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

11) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu, kas netiek izdarīts šā panta 8., 9. un 10.punktā noteiktajā kārtībā, kā arī iepirkumu, kas atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem klasificēts kā valsts noslēpuma objekts, ja par piemērojamo procedūru katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

12) autora darbu izmantošanu, ja autoram ir izņēmuma tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu;

13) valsts noslēpuma objektu iepirkumu;

14) nekustamās mantas pirkšanu, izmantojot pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības;

15) zemes nomu, ja pasūtītāja īpašumā esošās ēkas (būves) atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;

16) dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

17) iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai mācību procesa organizēšanai izglītības iestādēs, ja iepirkumu summa nepārsniedz 120 000 latu;

18) pakalpojumiem, kurus sniedz iestāde vai persona, kas ir pasūtītājs šā likuma izpratnē, pamatojoties uz ekskluzīvām tiesībām, kuras tai ir saskaņā ar kādu normatīvo aktu;

19) preču un pakalpojumu iepirkumu no invalīdu biedrību uzņēmumiem, ja šie uzņēmumi ir iekļauti Ministru kabineta iesniegtajā un Saeimas apstiprinātajā sarakstā;

20) preču un pakalpojumu iepirkumu no brīvības atņemšanas iestādēm, kas izmanto notiesāto darbaspēku, pašas attiecīgās iestādes vai citu brīvības atņemšanas iestāžu vajadzībām;

21) normatīvajos aktos paredzēto subsīdiju piešķiršanu no valsts budžeta konkrētu darbu veikšanai.

(2) Pasūtītājs piemēro šā likuma I un II nodaļas un 35.panta noteikumus, bet var nepiemērot šā likuma III, IV, V un VI nodaļas un 34.panta noteikumus, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par:

1) iepirkumu un paredzamā līgumcena ir mazāka par 1000 latiem;

2) projektēšanas, pētniecības, konsultāciju, vadības, konstruēšanas, juridiskajiem, audita pakalpojumiem, kuru paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

3) iepirkumu gadījumā, kad neparedzētu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt) radusies ārkārtas situācija un ir nepieciešams to novērst, lai atjaunotu vai nodrošinātu pasūtītāja darbību, un paredzamā līgumcena nepārsniedz 50 000 latu;

4) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu valsts vajadzībām, ja katrā konkrētā gadījumā par to lēmis Ministru kabinets;

5) Latvijas Republikas diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību iepirkumiem līdz 10 000 latu, ja iepirkumu veic ārvalstīs.

(3) Kārtību, kādā veic ar militāra rakstura preču pirkšanu un pakalpojumu sniegšanu saistītus iepirkumus, reglamentē Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

5.pants. Gadījumi, kad var piemērot citas iepirkuma procedūras

Ja iepirkumu vairāk nekā 50 procentu apmērā finansē starptautiska finanšu institūcija vai iepirkums ir ārvalstu tehniskā palīdzība vai Eiropas Komisijas finansēta programma, vai NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekts un šā finansējuma piešķiršanas nosacījums ir tādas iepirkuma procedūras piemērošana, kas atšķiras no šajā likumā minētajām procedūrām, pasūtītājs var izmantot finansējuma piešķiršanas nosacījumos minēto procedūru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

II nodaļa
Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana

6.pants. Paredzamā līgumcena

(1) Paredzamā līgumcena ir naudas summa, ko pasūtītājs ekonomiski pamatoti paredzējis samaksai par preces pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu, vai būvdarbiem kopā ar visiem nodokļiem.

(2) Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos iepirkuma metodi.

(3) Nav atļauts paredzamo līgumcenu sadalīt daļās, lai izvairītos no līgumcenai atbilstošās iepirkuma metodes piemērošanas. Ja kopējo iepirkuma apjomu sadala daļās saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu un par katru daļu ir paredzēts slēgt atsevišķu iepirkuma līgumu, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā visu šo daļu kopējo vērtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

7.pants. Paredzamā līgumcena precei

(1) Paredzamo līgumcenu precei nosaka, ņemot vērā konkrētas preces pirkšanai plānoto summu.

(2) Ja paredzētajam viena veida preču pirkumam ir regulāra iepirkuma raksturs un tas izpaudīsies tādējādi, ka par vienādu līguma priekšmetu tiks noslēgti vairāki iepirkuma līgumi, paredzamo līgumcenu nosaka, saskaitot visu šo iepirkuma līgumu paredzamās līgumcenas laika posmā, kas nav īsāks par divpadsmit mēnešiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

8.pants. Paredzamā līgumcena nomai

(1) Ja preci nomā ar izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka:

1) kā kopējo nomas maksu, saskaitot visu nomas maksu un iespējamo izpirkuma maksu, kura nosakāma kā nomas maksas un izpirkuma maksas summa, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas nav ilgāks par 48 mēnešiem;

2) kā ikmēneša nomas maksas reizinājumu ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem, vai uz nenoteiktu laika posmu.

(2) Ja preci nomā bez izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka:

1) kā kopējo nomas maksu, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas nav ilgāks par 48 mēnešiem;

2) kā ikmēneša nomas maksas reizinājumu ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem, vai uz nenoteiktu laika posmu.

(3) Ja nekustamo īpašumu nomā bez izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo nomas maksu līdz līguma termiņa beigām.

(24.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

9.pants. Paredzamā līgumcena pakalpojumiem

(1) Paredzamo līgumcenu pakalpojumam, izņemot nomu, nosaka, ņemot vērā visu samaksu, ko saņems pakalpojuma sniedzējs, kā arī šajā pantā minētos nosacījumus.

(2) Paredzamo līgumcenu apdrošināšanai nosaka, ņemot vērā maksājamo apdrošināšanas prēmiju summu.

(3) Paredzamo līgumcenu banku un citiem finanšu pakalpojumiem nosaka, ņemot vērā maksu par pakalpojumiem, kā arī komisijas un procentu maksājumus, ko saņems pakalpojumu sniedzējs.

(4) Paredzamo līgumcenu projektēšanai, arī būvprojektēšanai, nosaka, ņemot vērā kopējo samaksu, ko saņems pakalpojuma sniedzējs.

(5) Ja pakalpojumi ir regulāri un tiem ir noteikta līgumcena, paredzamo kopējo līgumcenu nosaka, pamatojoties uz maksu par vienā mēnesī sniedzamajiem pakalpojumiem, kas reizināta:

1) ar mēnešu skaitu laika posmā, par kuru iepirkuma līgums tiks slēgts, ja šis laika posms nav ilgāks par 48 mēnešiem;

2) ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laika posmu vai noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

10.pants. Paredzamā līgumcena būvdarbiem

(1) Paredzamā līgumcena būvdarbiem ir attiecīgās būves paredzamā līgumcena.

(2) Paredzamajā līgumcenā būvdarbiem ietver līgumcenu visām precēm, to nomai vai pakalpojumiem (arī būvprojektēšanai, ja par to netiek rīkota atsevišķa iepirkuma procedūra), kas nepieciešami, lai veiktu attiecīgos būvdarbus, kā arī līgumcenu tām precēm vai pakalpojumiem, ko būvdarbu veicējam piegādās vai sniegs pasūtītājs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

11.pants. Paredzamā līgumcena jauktiem līgumiem

(1) Ja iepirkuma līgums attiecas uz atsevišķiem preču pirkumiem vai nomu, atsevišķiem pakalpojumiem vai to daļām, atsevišķiem būvdarbiem vai to daļām, tad, nosakot paredzamo līgumcenu, ņem vērā preču, pakalpojumu vai būvdarbu kopējo paredzamo līgumcenu.

(2) Ja līgumā paredzēta gan preču, gan pakalpojumu pirkšana vai noma, to attiecīgi uzskata par preču pirkšanas vai pakalpojumu sniegšanas līgumu atkarībā no tā, kas veido paredzamās līgumcenas lielāko daļu. Šie nosacījumi neattiecas uz būvdarbiem.

III nodaļa
Darba uzdevums un tehniskās specifikācijas

12.pants. Darba uzdevums

(1) Darba uzdevums ir pasūtītāja sagatavots dokuments, kurā noteiktas nepieciešamajiem pakalpojumiem izvirzītās prasības, šo pakalpojumu mērķis un, ja nepieciešams, norādītas izmantojamās metodes un resursi, kā arī gala rezultāts.

(2) Darba uzdevumam un apjomu sarakstam ir jābūt skaidram un nepārprotamam, lai pretendents bez papildu sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt piedāvājuma cenu, bet pasūtītājs — salīdzināt piedāvājumus.

(3) Būvprojektēšanas gadījumā darba uzdevumu sastāda tā, lai būvdarbu iepirkuma pretendents varētu noteikt projektētāja izstrādātā būvprojekta sastāvā iekļautajā apjomu sarakstā minēto pozīciju izmaksas attiecībā uz veicamajiem darbiem, būvizstrādājumiem un būviekārtām.

(4) Darba uzdevumu sastāda kā atsevišķu dokumentu un iekļauj konkursa nolikumā. Cenu aptaujas un sarunu procedūras gadījumā to iekļauj uzaicinājumā.

(5) Darba uzdevumā nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un preču specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem "vai ekvivalents". Pasūtītājs nosaka funkcionālos un tehniskos parametrus, pēc kuriem vērtēs, vai piedāvātie izstrādājumi vai procesi ir ekvivalenti.

(6) Darba uzdevums ir obligāts dokuments pakalpojumu iepirkumiem, izņemot nomu.

(24.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

13.pants. Tehniskās specifikācijas

(1) Tehniskās specifikācijas ir:

1) preces apraksts, kas ietver prasības attiecībā uz kvalitāti, kvantitāti, darbību, drošību, garantiju, izmēru, terminoloģiju, simboliem, pārbaudi, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, etiķetēm un citas pamatotas un objektīvas prasības, lai prece atbilstu iepirkuma mērķim;

2) būvprojektā paredzētajiem darbiem un būvkonstrukcijām izvirzīto normatīvo un kvalitātes prasību apraksts (uzskaitījums).

(2) Ar tehniskajām specifikācijām pasūtītājs nosaka prasību līmeni, kādam jāatbilst precei vai būvdarbiem. Tehniskās specifikācijas iekļauj iepirkuma procedūras nolikumā un līgumā. Pasūtītājs dod priekšroku tām tehniskajām specifikācijām, kuras vērstas uz iepirkuma priekšmeta darbības rezultātu (funkciju). Ja pasūtītājs uzskata, ka šādas tehniskās specifikācijas neatbilst līguma mērķim, tas var veidot arī iepirkuma priekšmeta izskatu raksturojošas tehniskās specifikācijas.

(3) Tehniskajās specifikācijās nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un preču specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem "vai ekvivalents". Pasūtītājs nosaka funkcionālos un tehniskos parametrus, pēc kuriem vērtēs, vai piedāvātie izstrādājumi vai procesi ir ekvivalenti.

(4) Ja iepirkuma priekšmets atbilst attiecīgiem standartiem, tehniskās specifikācijas veido atbilstoši:

1) Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem;

2) Latvijas nacionālajiem standartiem;

3) citiem starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

(5) Šā panta ceturtā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad:

1) tehniski nav iespējams panākt preces atbilstību tajā minētajiem standartiem;

2) ieviešot tajā minētos standartus, pasūtītājam būtu jāiegādājas preces, kas nav savietojamas ar tā rīcībā esošajām precēm, kuras tas paredzējis lietot kopā ar iegādājamām precēm.

(6) Tehnisko specifikāciju sastāda kā atsevišķu dokumentu un iekļauj konkursa nolikumā. Cenu aptaujas un sarunu procedūras gadījumā to iekļauj uzaicinājumā.

(7) Tehniskā specifikācija ir obligāts dokuments preču pirkšanai, nomai un būvdarbiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

IV nodaļa
Pretendentiem izvirzāmās prasības

14.pants. Pretendentu izvēle

Pasūtītājs izskata piedāvājumus, ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst šajā nodaļā izvirzītajām prasībām un ir izraudzīti saskaņā ar šajā likumā norādītajām procedūrām.

15.pants. Vienādu iespēju radīšana pretendentiem

(1) Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

(2) Pretendenti var apvienoties grupā neatkarīgi no komercdarbības veida un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. Ja pasūtītājs izvēlējies šādu grupu un iepirkuma līguma izpildīšanai ir vēlams noteikts komercdarbības veids, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendentu grupa izveido personālsabiedrību.

(3) Visā iepirkuma procedūrā tiek ievērots atklātums. Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas nosūta šo informāciju visiem pretendentiem, kā arī tiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu vai kandidātu atlases nolikumu slēgtam konkursam.

(4) Nedrīkst aizkavēt iespējamā pretendenta piedalīšanos iepirkuma procedūrā.

(5) Personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa nolikuma, cenu aptaujas vai sarunu procedūras sagatavošanā, aizliegts piedalīties kā pretendentam vai kandidātam attiecīgajā konkursā, sarunu procedūrā vai cenu aptaujā.

(6) Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai pasūtītājam aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nedrīkst sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

(7) Pasūtītājs var pieprasīt samaksu par konkursa nolikumu. Valsts iestādes šo samaksu ieskaita valsts pamatbudžetā, pašvaldības un pašvaldību iestādes — tās pašvaldības budžetā, kura rīko konkursu. Samaksa nedrīkst būt lielāka par:

1) 20 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 50 000 latu;

2) 50 latiem, ja paredzamā līgumcena ir līdz 120 000 latu;

3) 100 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu;

4) 200 latiem, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 4 500 000 latu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

16.pants. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

(1) Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

1) pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

2) pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

4) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

5) pretendentam nav preču izcelsmes sertifikāta, kā arī licences vai sertifikāta noteiktu preču pārdošanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

6) likumā noteiktā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

7) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu).

(2) Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šā panta pirmo daļu, pasūtītājs var pieprasīt:

1) pretendenta apliecinājumu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

2) izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

3) reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

4) licenci vai sertifikātu noteiktu preču pārdošanai vai iznomāšanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

5) ziņas saskaņā ar šā likuma 19.panta otro daļu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

17.pants. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

(1) Ja paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni jeb minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tā novērtēšanai pieprasa, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus dokumentus:

1) pretendenta gada pārskatu vai apliecinātu izrakstu no gada pārskata par to pretendenta komercdarbības daļu, kas attiecas uz paredzamo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

2) izziņu par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu vai finanšu apgrozījumu, kas saistīts ar attiecīgo iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

3) informāciju par pretendenta veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem un vidējo strādājošo skaitu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem.

(2) Ja konkrēta iepirkuma gadījumā šā panta pirmajā daļā minētā informācija neraksturo pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, pasūtītājs var pieprasīt citas ziņas šā stāvokļa raksturošanai vai pretendents var iesniegt citu informāciju šā stāvokļa raksturošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

18.pants. Informācija par pretendenta iespējām

(1) Ja paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, pasūtītājs nosaka prasību līmeni jeb minimālās prasības attiecībā uz pretendenta iespējām pārdot vai iznomāt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus un to novērtēšanai var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus attiecīgi šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētos dokumentus.

(2) Pasūtītājs ar pretendenta piekrišanu vai pasūtītāja vārdā oficiāla kompetenta iestāde valstī, kur pretendents reģistrēts, var veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

(3) Ja paredzamais līgums attiecas uz preču pirkšanu vai nomu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

1) pārdoto attiecīgo vai līdzīgu preču sarakstu, kurā minēts preču pārdošanas apjoms, saņēmējs un laiks un kuram pievienotas apstiprinātas pavadzīmju vai līdzvērtīgu dokumentu kopijas vai atsauksmes, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

2) pretendentam piederošo tehnisko iekārtu aprakstu, dokumentu, kas apliecina pretendenta iespējas nodrošināt preces kvalitāti;

3) informāciju par preču pārdošanā vai iznomāšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

4) pārdodamās preces paraugus, aprakstus vai fotogrāfijas;

5) oficiālu kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta kopiju, kas apliecina preces atbilstību standartiem;

6) dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības paredzētajā iepirkuma periodā pārdot preces un nodrošināt to garantijas apkalpošanu.

(4) Ja paredzamais līgums attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, pasūtītājs, ņemot vērā pakalpojumu specifiku, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

1) informāciju par pretendenta kvalifikāciju vai tās personas izglītību un kvalifikāciju, kura ir tieša pakalpojumu sniedzēja;

2) pakalpojumu saņēmēja vai pakalpojumu sniedzēja apstiprinātu sniegto pakalpojumu sarakstu, kurā norādīts pakalpojumu apjoms, saņēmējs un to sniegšanas laiks, vai pakalpojumu saņēmēju atsauksmes, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem;

3) informāciju par pakalpojumu sniegšanā iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

4) informāciju par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumentiem, ražošanas iekārtām un telpām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

5) sniedzamo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu aprakstu;

6) apliecinājumu tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu.

(5) Ja paredzamais līgums attiecas uz būvdarbu veikšanu, pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda vai iesniedz vienu vai vairākus šādus apliecinājumus:

1) informāciju par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par būvdarbu veikšanu;

2) informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par svarīgāko darbu izpildi, bet ne vairāk kā par pieciem iepriekšējiem gadiem. Šajās izziņās ietveramas ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, par to, vai visi darbi ir pabeigti, kā arī uzrādāms nepabeigto objektu nosaukums, vieta, apjoms un paredzamais to pabeigšanas termiņš;

3) informāciju par būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

4) informāciju par tehnisko personālu, kuru pretendents izmantos būvdarbos.

(6) Ja pretendents norāda, ka tas iesaistīs apakšuzņēmējus, ziņas ir jāiesniedz arī par šiem apakšuzņēmējiem.

(7) Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt no kopējā darba apjoma to darbu maksimālo apjomu, kuru var veikt apakšuzņēmējs. Šo apjomu nosaka procentos no paredzamās līguma summas un norāda iepirkuma procedūras nolikumā.

(8) Galvenā būvuzņēmēja pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 30 procentiem no kopējā būvdarbu apjoma, turklāt tam ir jāuzrāda konkrētajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem) paredzētais veicamo būvdarbu apjoms.

(9) Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda apliecinājumu, ka viņa gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo triju gadu laikā (izņemot uzņēmumus, kas dibināti vēlāk) pārsniedz līgumcenu, bet ne vairāk kā trīs reizes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

19.pants. Papildu informācija

(1) Ja informācija, ko pretendents sniedzis saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, nav pietiekama, lai konstatētu, vai uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, vai lai novērtētu pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un spējas, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents izskaidro sniegto informāciju vai iesniedz papildu informāciju minētajos pantos noteiktajos ietvaros.

(2) Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

20.pants. Piedāvājuma nodrošinājums

(1) Pasūtītājs var pieprasīt no pretendentiem piedāvājuma nodrošinājumu, ievērojot šādus noteikumus:

1) pieprasījums attiecināms uz visiem pretendentiem vienādi un bez izņēmumiem;

2) konkursa nolikumā ir noteikts, kādi piedāvājuma nodrošinājuma veidi un termiņi ir pieņemami pasūtītājam un kādas institūcijas vai organizācijas var dot piedāvājuma nodrošinājumu;

3) pasūtītājs nav tiesīgs noraidīt piedāvājuma nodrošinājumu, ja nodrošinājums un pats pretendents atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un nodrošinājums nav pretrunā ar likumiem;

4) pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents var pieprasīt no pasūtītāja apliecinājumu, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams. Pasūtītājam nekavējoties jāatbild uz katru šādu pieprasījumu;

5) apliecinājums, ka piedāvājuma nodrošinājums ir pieņemams, neizslēdz iespēju, ka pasūtītājs turpmāk var atteikties no nodrošinātāja, kurš atzīts par maksātnespējīgu.

(2) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1) konkursa nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

2) ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu konkursā, — līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents iesniedz līguma (saistību) nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts konkursa nolikumā un līgumā).

(3) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un pasūtītājs neatmaksā pretendentam vai galvotājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) uzvarējušais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu saskaņā ar abu savstarpējā līguma noteikumiem, kas ir spēkā piedāvājuma pieņemšanas brīdī.

21.pants. Izslēgšana no dalības iepirkuma procesā

(1) Ja uz pretendentu attiecas šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi vai arī tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 17. un 18.panta nosacījumiem un konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai pretendents ir sniedzis pasūtītājam nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

(2) Ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā.

(3) Ja pretendents pieprasa, lai pasūtītājs izskaidro lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu, pasūtītājs triju dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz rakstveidā šā lēmuma pamatojumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

V nodaļa
Iepirkuma metodes

22.pants. Iepirkuma metodes izvēle

(1) Iepirkuma metode var būt atklāts konkurss, slēgts konkurss, cenu aptauja vai sarunu procedūra un projektu skiču konkurss.

(2) Pasūtītājs izvēlas cenu aptauju vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

1) preču pirkšanu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

2) pakalpojumu sniegšanu, izņemot šā likuma 4.panta otrās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;

3) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 50 000 latu.

(3) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par:

1) preču pirkšanu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu;

2) būvdarbu veikšanu, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu.

(4) Pasūtītājs izvēlas atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, ja paredzamais iepirkuma līgums tiks slēgts par pakalpojumu sniegšanu un paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu.

(41) Pasūtītājs var izvēlēties projekta skiču konkursu, ja līgums tiks slēgts par būvprojektu vai teritoriālplānojuma skiču projekta izstrādi.

(5) Atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu, pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu, kā arī projektu skiču konkursa norisi reglamentē Ministru kabineta noteikumi atsevišķi katram minētajam veidam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

22.1 pants. Informatīvie paziņojumi

(1) Pasūtītāji, sākoties budžeta gadam, iespējami īsā termiņā informatīvajā paziņojumā dara zināmu to līgumu kopapjomu katrā ražojumu vai pakalpojumu, vai būvdarbu grupā, kurus tie paredz piešķirt turpmākajos 12 mēnešos, ja šo līgumu kopējā paredzamā vērtība, ņemot vērā šā likuma II nodaļā noteiktās prasības, ir vismaz 600 000 latu preču un pakalpojumu līgumiem vai 3 000 000 latu būvdarbu līgumiem.

(2) Pasūtītājam ir tiesības sniegt informatīvo paziņojumu arī citos, šā panta pirmajā daļā neparedzētos gadījumos.

(3) Informatīvajā paziņojumā ietverama šāda informācija:

1) pasūtītāja nosaukums un tā kontaktpersonas adrese, tālruņa, telefaksa numurs, e-pasta adrese;

2) piegādājamo preču veids un daudzums vai vērtība, paredzētais līgumu kopapjoms katrā pakalpojumu kategorijā vai paredzamo būvdarbu veids un apjoms, kā arī, ja nepieciešams, visu būvdarbu kārtu galvenās iezīmes;

3) datumi, kad paredzēts sākt iepirkuma procedūras (ja tie ir zināmi), paredzētais iepirkuma procedūru sākuma datums katrai pakalpojumu kategorijai, paredzētais būvdarbu sākšanas datums (ja tas ir zināms), paredzētais būvdarbu izpildes grafiks (ja tas ir zināms), būvdarbu finansēšanas un cenu pārskatīšanas noteikumi vai atsauces uz noteikumiem, kuros tie ietverti (attiecībā uz būvdarbiem);

4) cita informācija;

5) paziņojuma nosūtīšanas diena.

(4) Pasūtītājs informatīvo paziņojumu, kurā ietverta šā panta otrajā daļā norādītā informācija, nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam.

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ievieto to internetā.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

23.pants. Iepirkuma komisija

(1) Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju. Tās sastāvā ir pasūtītāja un citu institūciju (ja iepirkumā ieinteresētas arī citas institūcijas vai tas noteikts normatīvajos aktos) pilnvarotās personas. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laika posmu, vai arī to izveido kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, kas var veikt iepirkumus viena vai vairāku pasūtītāju vajadzībām. Piemērojot cenu aptauju, pasūtītājs iepirkuma veikšanai var pilnvarot attiecīgajam iepirkumam kompetentu pilnvaroto personu, kurai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā iepirkuma komisijai.

(2) Izveidojot iepirkuma komisiju, jāievēro, lai visiem tās locekļiem būtu pieredze tā iepirkuma jomā, par kuru tiks slēgts līgums. Iepirkuma komisiju vada komisijas priekšsēdētājs. Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un cenu aptaujas gadījumā paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu, komisijā iekļaujami ne mazāk kā trīs locekļi, no kuriem vismaz viens ir sertificēts būvinženieris, bet atklāta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā iekļaujami vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens ir sertificēts būvinženieris. Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un paredzamā līgumcena ir lielāka par 500 000 latu, komisijā papildus iekļauj divus sertificētus dažādu specialitāšu būvinženierus no Ekonomikas ministrijas apstiprinātā saraksta.

(3) Iepirkuma komisijas loceklis vai iepirkuma veikšanai pilnvarotā persona nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīti ar pretendentu.

(4) Iepirkuma komisija nodrošina konkursa nolikuma, kandidātu atlases nolikuma vai cenu aptaujas uzaicinājuma izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

(5) Iepirkuma komisija izvēlas kandidātus saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un konkursa nolikumu. Katrs komisijas loceklis rakstveidā dod vērtējumu, un tas tiek pievienots komisijas sēdes protokolam. Atkarībā no šiem vērtējumiem tiek pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pieaicinātajiem iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem par veikto darbu var paredzēt atlīdzību.

(6) Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, slēdzot iepirkuma līgumu.

(7) Iepirkuma komisiju darbību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

23.1 pants. Žūrijas komisija

(1) Ja paredzēts projektu skiču konkurss, pasūtītājs izveido žūrijas komisiju vismaz piecu cilvēku sastāvā.

(2) Vismaz divām trešdaļām no žūrijas komisijas sastāva jābūt sertificētiem Latvijas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas ārvalstu arhitektiem.

(3) Žūrijas komisija profesionāli vērtē anonīmus piedāvājumus.

(4) Žūrijas komisija sagatavo ziņojumu par vērtēšanas rezultātiem un iesniedz to apstiprināšanai iepirkuma komisijai.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

24.pants. Konkursa nolikums

(1) Pirms atklāta vai slēgta konkursa izziņošanas tiek sagatavots konkursa nolikums, kuru apstiprina iepirkuma komisija un kurā ietverta šāda informācija:

1) vispārīgā informācija:

a) iepirkuma identifikācijas numurs, kas ietver pasūtītāja pilnu nosaukumu vai šā nosaukuma saīsinājuma pirmos lielos burtus, attiecīgo gadskaitli un kārtas numuru pieaugošā secībā,

b) pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti,

c) iepirkuma priekšmets,

d) līguma izpildes laiks un vieta,

e) piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

f) piedāvājuma derīguma termiņš,

g) piedāvājuma nodrošinājums, ja tāds paredzēts, un tā iemaksas kārtība,

h) prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu,

i) cita vispārīgā informācija;

2) informācija par iepirkuma priekšmetu:

a) iepirkuma priekšmeta apraksts,

b) tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums,

c) cita informācija par iepirkuma priekšmetu;

3) prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar šā likuma 16.pantu;

4) prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām atklāta konkursa gadījumā un attiecībā uz informāciju, kas iesniedzama saskaņā ar šā likuma 17. un 18.pantu;

5) piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji saskaņā ar šā likuma 30.pantu. Ja izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, attiecīgos kritērijus norāda to nozīmīguma secībā, dod šo kritēriju skaitliskās vērtības, vērtēšanas metodes aprakstu un formulas, kas tiks izmantotas piedāvājumu novērtēšanā, kā arī norāda, vai pretendents drīkst iesniegt piedāvājuma variantus un kā tie tiks izvērtēti;

6) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu);

7) iepirkuma līguma projekts;

8) iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi;

9) pretendenta tiesības un pienākumi.

(2) Pirms slēgta konkursa izziņošanas pasūtītājs sagatavo kandidātu atlases nolikumu saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu un tajā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) iepirkuma priekšmetu;

4) pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu un laiku;

5) prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām, kā arī kandidātu atlases kritērijus;

6) nosacījumus kandidāta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā;

7) iesniedzamo informāciju par kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām;

8) citu informāciju par kandidātu atlasi.

(3) Ar konkursa nolikumu un kandidātu atlases nolikumu var iepazīties visas ieinteresētās personas.

(4) Pasūtītājs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus konkursa vai kandidātu atlases nolikumā. Grozījumus izdara šā likuma 25.panta sestajā un 9.1 daļā noteiktajā kārtībā. Par izdarītajiem grozījumiem pasūtītājs informē visus pretendentus, kandidātus un citas personas, kas saņēmuši konkursa vai kandidātu atlases nolikumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

25.pants. Atklāts konkurss

(1) Ja pasūtītājs izziņojis atklātu konkursu, visas ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus.

(2) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos pretendentus iesniegt piedāvājumus.

(3) Paziņojumā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) izraudzīto iepirkuma procedūru un piedāvājumu izvēles kritēriju. Ja kritērijs ir zemākā cena, norāda visus izmaksu posteņus, no kuriem veido zemāko cenu. Ja kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, norāda katru no kritērijiem un to īpatsvaru vērtēšanas sistēmā, pēc kuras nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;

4) paredzamā iepirkuma priekšmetu un apjomu, kā arī nosacījumu, ka pretendenti var iesniegt piedāvājumus par daļu no apjoma (ja tas paredzēts nolikumā);

5) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

6) konkursa nolikuma saņemšanas vietu un laiku. Nolikuma saņemšanas termiņam jāsakrīt ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu, bet tā saņemšanas laikam ir jāatbilst iestādes darba laikam;

7) termiņu, kādā iesniedzams pieprasījums par papildu informāciju;

8) piedāvājumu iesniegšanas vietu un termiņu un atvēršanas vietu, datumu un laiku. Piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

9) piedāvājuma nodrošinājuma (ja tāds tiek paredzēts) apmēru un veidu;

10) citas ziņas, ko pasūtītājs uzskata par nepieciešamām.

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto šā panta trešajai daļai atbilstošu paziņojumu interneta tīklā triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Interneta adrese publicējama laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(5) Pasūtītājs publicē šā panta trešajā daļā minēto paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

(6) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā un publicēšanas, par to nosūta citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, un tas tiek ievietots interneta tīklā un publicēts šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā. Paziņojumā norāda grozījumus, kas izdarīti konkursa nolikumā, kā arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

(7) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad ir izsniegts konkursa nolikums. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

(8) Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo un nosūta tiem iespējamiem pretendentiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.

(9) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad šā panta trešajai daļai atbilstošs paziņojums par paredzamo iepirkumu nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam, nedrīkst būt īsāks par 52 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem — par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 20 kalendārajām dienām.

(91) Ja nolikumā izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta devītajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājuma iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par nolikumā izdarītajiem grozījumiem nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam, nedrīkst būt īsāks par 26 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir 120 000 latu un būvdarbiem — 4 500 000 latu vai attiecīgi lielāka. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš šādos gadījumos nedrīkst būt īsāks par 15 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem — par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 kalendārajām dienām.

(92) Šā panta devītajā daļā noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus var saīsināt attiecīgi līdz 36 dienām, 20 dienām, 15 dienām, ja ir publicēts informatīvais paziņojums saskaņā ar šā likuma 22.1 pantu.

(10) Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

(11) Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar šā likuma 16., 17. un 18.pantu, pārbauda šo pretendentu piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā noteiktajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā, citos normatīvajos aktos un konkursa nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem.

(12) Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kuram ir pienācīga kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darba uzdevumam un tehniskajām specifikācijām un kurš ir novērtēts kā visizdevīgākais atbilstoši nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un kārtībai. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(121) Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(13) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

(14) Iepirkuma komisija sagatavo atklāta konkursa noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

26.pants. Slēgts konkurss

(1) Ja tiek organizēts slēgts konkurss, visas ieinteresētās personas vai to grupas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei. Iepirkuma komisija atlasa kandidātus, kuri tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumus izziņotajam konkursam.

(2) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu un uzaicina iespējamos pretendentus iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.

(3) Paziņojumā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) paredzamā iepirkuma priekšmetu un apjomu;

4) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

5) kandidātu atlases nolikuma saņemšanas vietu un laiku;

6) pieteikumu iesniegšanas vietu, datumu un laiku.

(4) Pieteikumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam, nedrīkst būt īsāks par 37 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 kalendārajām dienām.

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto šā panta trešajai daļai atbilstošu paziņojumu interneta tīklā triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs publicē minēto paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

(6) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus kandidātu atlases nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā un publicēšanas, par to nosūta citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, un tas tiek ievietots interneta tīklā un publicēts šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā. Paziņojumā iekļaujamas ziņas, kas ir mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējo paziņojumu par šo kandidātu atlasi, kā arī mainītie pieteikumu iesniegšanas termiņi. Ja kandidātu atlases nolikumā izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta ceturtajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, pieteikumu iesniegšanas termiņš pēc šā paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam nedrīkst būt īsāks par 19 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu, bet nepārsniedz 120 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 13 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena nepārsniedz 50 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 8 kalendārajām dienām.

(7) Iepirkuma komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veic kandidātu atlasi saskaņā ar kandidātu atlases nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Visas ieinteresētās personas vai to grupas var iesniegt pieteikumus kandidātu atlasei.

(8) Pasūtītājs vai iepirkuma komisija visiem izraudzītajiem kandidātiem vienlaikus nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājumam pievieno konkursa nolikumu vai norāda adresi, kur to var saņemt. Pasūtītājs vai iepirkuma komisija reģistrē, kam un kad nosūtīts uzaicinājums, kā arī nosūtīts vai izsniegts konkursa nolikums. Tiem, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, bet saskaņā ar kandidātu atlases nolikumu nav izraudzīti, triju darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisija nosūta paziņojumu par lēmumu un tā pamatojumu.

(9) Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu ietveramas šādas ziņas:

1) adrese un termiņš, kurā var pieprasīt konkursa nolikumu (ja tas nav nosūtīts kopā ar uzaicinājumu) vai papildu informāciju;

2) konkursa nolikuma vai papildu informācijas piegādes noteikumi un maksa, ja tāda tiek pieprasīta par nolikuma piegādi;

3) piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks;

4) datums, kad interneta tīklā ievietots paziņojums par kandidātu atlasi.

(10) Iepirkuma komisija pēc kandidāta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija šo informāciju sagatavo triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sagatavoto papildu informāciju nosūta kandidātiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumu.

(11) Piedāvājumus atver nolikumā norādītajā vietā un laikā. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu atvēršanas procedūru dokumentē protokolā, kurā norāda klātesošo personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

(12) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un citām nolikumā minētajām prasībām un pēc tam novērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šajā likumā, citos normatīvajos aktos un konkursa nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un noteikumiem. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli. Ja slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(13) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

(14) Iepirkuma komisija sagatavo slēgta konkursa noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.pantu.

(15) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts izraudzītajiem kandidātiem, nedrīkst būt īsāks par 40 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 kalendārajām dienām.

(16) Ja nolikumā izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta piecpadsmitajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts izraudzītajiem kandidātiem, nedrīkst būt īsāks par 20 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu, bet nepārsniedz 120 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 13 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena nepārsniedz 50 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 8 kalendārajām dienām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

27.pants. Nosacījumi sarunu procedūras izvēlei

Iepirkuma komisija var piemērot sarunu procedūru, ja:

1) iepriekš izsludinātajam atklātajam vai slēgtajam konkursam nav iesniegti piedāvājumi, nav iesniegti pieteikumi kandidātu atlasei. Paredzamie iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā paredzētajiem iepirkuma līguma noteikumiem;

2) no pasūtītāja gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija), kā arī citu ārkārtas apstākļu dēļ, par kuriem katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets, ir radusies situācija, kurā laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu;

3) pasūtītājam nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces, ievērojot tehnisko savietojamību ar pasūtītāja rīcībā jau esošajām precēm, kā arī lai nerastos tehniskas grūtības ar tā rīcībā esošo preču lietošanu vai uzturēšanu. Šādu iepirkuma līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus;

4) pasūtītājam nepieciešams saņemt papildu pakalpojumus vai veikt papildu būvdarbus, kuri nebija paredzēti iepriekš, taču ir būtiski nepieciešami atklāta vai slēgta konkursa vai cenu aptaujas rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma izpildei. Ja šādus papildu pakalpojumus vai būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no jau noslēgtajā iepirkuma līgumā noteiktajiem pakalpojumiem vai būvdarbiem vai tie ir nepieciešami, lai izpildītu jau noslēgto iepirkuma līgumu, šos pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic noslēgtā iepirkuma līguma izpildītājs. Papildu iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 10 procentiem no noslēgtā iepirkuma līguma vērtības;

5) pasūtītājam nepieciešams arī turpmāk saņemt pakalpojumus, kas jau tiek sniegti saskaņā ar atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtu iepirkuma līgumu. Šādu procedūru var piemērot ne ilgāk par trim gadiem no pirmā iepirkuma līguma noslēgšanas. Iepirkuma līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no iepriekšējā iepirkuma līguma nosacījumiem, un iepirkuma līguma kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma vērtības;

6) mākslinieciska rakstura iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar ekskluzīvu tiesību aizsardzību, piegādājamos ražojumus var izgatavot vai piegādāt vienīgi konkrēts piegādātājs vai pakalpojumus var sniegt tikai konkrēts pakalpojumu sniedzējs;

7) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu);

8) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu);

9) steidzamības vai neparedzētu apstākļu dēļ radusies situācija, kad laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu, lai veiktu iepirkumu starptautisko misiju un militāro mācību nodrošināšanai aizsardzības jomā;

10) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu);

11) attiecīgo līgumu slēdz pēc projektu skiču konkursa un saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem tas jāslēdz ar konkursa uzvarētāju vai kādu no uzvarētājiem. Pēdējā gadījumā visus uzvarētājus uzaicina piedalīties sarunās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

28.pants. Sarunu procedūra

(1) Ja tiek izraudzīta sarunu procedūra, iepirkuma komisija nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu, kuram pievieno sarunu procedūras izvēles argumentētu pamatojumu.

(2) Paziņojumā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu un adresi, kontaktpersonu un tālruņa numuru;

2) iepirkuma identifikācijas numuru;

3) paredzamā iepirkuma priekšmeta aprakstu un apjomu;

4) paredzamā līguma izpildes vietu un termiņu;

5) kandidātus;

6) pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.

(3) Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 37 kalendārajām dienām pēc paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem — par 4 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 20 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem — par 500 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 12 kalendārajām dienām.

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā izvērtē sarunu procedūras izvēles argumentētu pamatojumu. Ja izvēles pamatojums atbilst šā likuma 27.panta nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto paziņojumu interneta tīklā. Ja tas neatbilst šā likuma 27.panta nosacījumiem, Iepirkumu uzraudzības birojs par to paziņo iepirkuma komisijai un tā izvēlas citu šajā likumā minēto procedūru.

(5) Ja sarunu procedūru piemēro saskaņā ar šā likuma 27.panta 2., 3., 4., 5., 6. un 9.punktu, iepirkuma komisija var sākt sarunas ar pretendentu vai pretendentiem tūlīt pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā, neievērojot šā panta trešajā daļā noteiktos termiņus.

(6) Ja Iepirkumu uzraudzības birojs ir atļāvis piemērot sarunu procedūru, iepirkuma komisija nosūta kandidātiem uzaicinājumu piedalīties sarunās un paredzamā iepirkuma līguma projektu.

(7) Iepirkuma komisija rīko sarunas ar kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumus par piedalīšanos sarunu procedūrā, un pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli.

(8) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu saskaņā ar šā likuma 32.pantu.

(9) Iepirkuma komisija sagatavo sarunu procedūras noslēguma protokolu saskaņā ar šā likuma 34.1 pantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

29.pants. Cenu aptauja

(1) Ja tiek izraudzīta cenu aptauja, iepirkuma komisija izvēlas iespējamos pretendentus, par kuru kvalifikāciju un uzticamību tai nav šaubu.

(2) Iepirkuma komisija nosūta vismaz trim iespējamajiem pretendentiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu pārdot preces, sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus saskaņā ar uzaicinājumā minētajām prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumu. Iepirkuma komisija norāda preces, pakalpojuma un būvdarbu cenās ietilpstošās sastāvdaļas, kurās var būt ietvertas izmaksas pēc garantijas termiņa beigām, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla mācību un citas izmaksas.

(3) Iepirkuma komisija uzaicinājumā norāda piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nevar būt īsāks par piecām darba dienām pēc uzaicinājuma nosūtīšanas.

(4) Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību uzaicinājuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai darba uzdevumam, izvērtē atbilstošos piedāvājumus saskaņā ar šā likuma 30.panta sestās daļas prasībām un pieņem lēmumu par piedāvājuma izvēli.

(5) Iepirkuma komisija protokolē cenu aptaujas procedūru saskaņā ar šā likuma 34.2 pantu.

(6) Iepirkuma komisija paziņo lēmumu visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(7) Paziņojumā ietverama šāda informācija:

1) pasūtītāja nosaukums un adrese;

2) iepirkuma identifikācijas numurs;

3) iepirkuma priekšmets;

4) saņemto piedāvājumu skaits;

5) tā pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums;

6) piedāvātā līgumcena;

7) lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8) paziņojuma nosūtīšanas datums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

29.1 pants. Projektu skiču konkurss

(1) Pasūtītājs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par projektu skiču konkursu.

(2) Paziņojumā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu, adresi, kontaktpersonas tālruņa, telefaksa numuru, e-pasta adresi;

2) projekta aprakstu;

3) konkursa veidu (atklāts vai slēgts);

4) par atklātiem konkursiem — projektu pieņemšanas termiņu;

5) par slēgtiem konkursiem:

a) paredzamo dalībnieku skaitu,

b) dalībnieku atlases kritērijus,

c) dalībnieku pieteikumu pieņemšanas termiņu;

6) ja nepieciešams, norādi par to, vai konkurss paredzēts kādai konkrētai profesijai;

7) projektu vērtēšanas kritērijus;

8) ja nepieciešams, godalgu skaitu un vērtību;

9) norādi par to, vai godalgu ieguvējiem ir tiesības uz jebkādu papildu līgumu piešķiršanu;

10) citu informāciju;

11) paziņojuma nosūtīšanas dienu.

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ievieto to internetā.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

VI nodaļa
Piedāvājuma izvēle

30.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji

(1) Pasūtītājs atklāta vai slēgta konkursa nolikumā vai cenu aptaujas uzaicinājumā norāda piedāvājuma izvēles kritērijus.

(2) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikumā dotajam darba uzdevumam.

(3) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par preču pirkšanu, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām. Viszemāko cenu nosaka saskaņā ar šā likuma 31.panta trešās un ceturtās daļas noteikumiem.

(4) Konkursa gadījumā, ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvdarbiem, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

(5) (Izslēgta ar 24.10.2002. likumu.)

(6) Cenu aptaujas gadījumā iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.

(7) (Izslēgta ar 24.10.2002. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

31.pants. Piedāvājuma izvēles papildu noteikumi

(1) (Izslēgta ar 05.06.2003. likumu.)

(2) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvdarbiem, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums.

(3) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par preču pirkšanu, vērtējot piedāvājuma cenu, iepirkuma komisija var ņemt vērā vienu vai vairākus šādus rādītājus:

1) tehniskajās specifikācijās norādītajam līmenim atbilstošas preces cenu;

2) iespējamās izmaksas, kas radīsies, lietojot preci visā paredzētajā tās izmantošanas laikā, bet ne ilgāk kā četrus gadus pēc tam, kad uzsākta preces lietošana. Pie šādām izmaksām pieskaitāmas plānoto rezerves daļu izmaksas, pēcgarantijas apkopes un personāla mācību izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar preces lietošanu;

3) preces vērtību vai tās iespējamo atsavināšanas vērtību pēc paredzētā preces izmantošanas laika izbeigšanās, bet ne vēlāk kā četrus gadus pēc tam, kad uzsākta preces lietošana.

(4) Šā panta trešajā daļā minētos rādītājus un to izmantošanas kārtību nosaka konkursa nolikumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

31.1 pants. Iepirkuma procedūras izbeigšana bez līguma noslēgšanas

(Izslēgts ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

32.pants. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

(1) Pasūtītājs, piemērojot atklātu vai slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta šim likumam atbilstošu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

(2) Paziņojumā par lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu vai sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ietveramas šādas ziņas:

1) pasūtītāja nosaukums un adrese;

2) iepirkuma identifikācijas numurs;

3) datums, kad iepirkums izziņots interneta tīklā;

4) lēmuma pieņemšanas datums;

5) iepirkuma metode;

6) iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts;

7) saņemto piedāvājumu skaits;

8) tā pretendenta nosaukums un adrese, ar kuru tiks slēgts līgums. Ja piedāvājumu var iesniegt pa daļām, — visu to pretendentu nosaukumi un adreses, ar kuriem tiks slēgti līgumi par katru daļu atsevišķi;

9) lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt konkursu vai sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

10) noraidīto pretendentu piedāvājuma noraidīšanas iemesli;

11) piedāvātā līgumcena, par kuru tiks slēgts līgums, ja piedāvājums ir par visu apjomu, vai piedāvātā līgumcena par katru iepirkuma priekšmeta daļu, ja piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām, norādot konkrēto iepirkuma priekšmeta daļu;

12) paziņojuma nosūtīšanas datums;

121) paredzamā līguma izpildes termiņš;

13) cita informācija, ko pasūtītājs vēlas paziņot.

(21) Paziņojumā par projektu skiču konkursa rezultātiem norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu, adresi, tālruņa, telefaksa numuru;

2) projekta aprakstu;

3) kopējo dalībnieku skaitu;

4) ārvalstu dalībnieku skaitu;

5) konkursa uzvarētāju (uzvarētājus);

6) ja nepieciešams, godalgu (godalgas);

7) citu informāciju;

8) atsauci uz paziņojumu par projektu konkursu;

9) paziņojuma nosūtīšanas dienu.

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs triju darba dienu laikā ievieto paziņojumu interneta tīklā.

(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu par lēmuma pieņemšanu par atklāta vai slēgta konkursa rezultātiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ne agrāk kā pēc sešām darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai nākamajā darba dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

(5) Paziņojumā, ko pasūtītājs nosūta noraidītajam pretendentam, papildus šā panta otrajā daļā minētajam norāda pretendenta noraidīšanas detalizētu pamatojumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

33.pants. Iepirkuma līgums

(1) Iepirkuma līgumā nosaka visas tiesiskās attiecības starp pasūtītāju un preču pārdevēju, pakalpojumu sniedzēju vai būvdarbu veicēju.

(2) Pasūtītājs sagatavo iepirkuma līgumu, kurā norāda:

1) pasūtītāja nosaukumu;

2) izpildītāja (preču pārdevēja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja) nosaukumu;

3) iepirkuma priekšmetu, tā apjomu, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informāciju;

4) samaksas kārtību, paredzot iespējamo priekšapmaksu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no kopējās līgumcenas;

5) līguma izpildes termiņu, vietu un nosacījumus;

6) līgumslēdzēju pušu atbildību par līguma neizpildīšanu;

7) līguma grozīšanas kārtību un kārtību, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma;

8) citus nosacījumus.

(3) Iepirkuma līgumu būvprojektēšanai un būvdarbiem sagatavo saskaņā ar Latvijas nacionālajiem standartiem.

(4) Iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.

(5) Nekustamā īpašuma nomas gadījumā līguma termiņš drīkst pārsniegt šā panta ceturtajā daļā noteikto termiņu, ņemot vērā to, ka maksimālais nekustamā īpašuma nomas līguma termiņš nevar būt garāks par astoņiem gadiem.

(6) Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā pēc septiņām darba dienām no dienas, kad šim likumam atbilstošs paziņojums par lēmuma pieņemšanu publicēts internetā, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumus, kad tiek veikta cenu aptauja vai piemērota sarunu procedūra saskaņā ar šā likuma 27.panta 2., 4., 5. un 9.punktu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

33.1 pants. Iepirkuma līguma pieejamība

Iepirkuma līgums, kas noslēgts saskaņā ar šo likumu, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības informācija, izņemot ziņas par valsts informācijas sistēmu aizsardzībai izmantojamo aparatūru un tehniskajiem risinājumiem, kā arī sistēmu aizsardzības organizatoriskajiem pasākumiem. Pasūtītāja pienākums ir iepazīstināt ar minētajiem dokumentiem ieinteresētās personas.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

VII nodaļa
Dokumentēšana un pārskati

34.pants. Atklāta un slēgta konkursa noslēguma protokols

(1) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokols ir dokumentu apkopojums, kas atspoguļo visu procedūras norisi, sākot no iepirkuma komisijas izveidošanas vai nolikuma apstiprināšanas (ja iepirkuma komisija izveidota uz laiku vai tā ir pastāvīgi funkcionējoša institūcija) līdz līguma noslēgšanai.

(2) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

2) datums, kad paziņojums ievietots internetā;

3) pasūtītāja nosaukums;

4) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

5) iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts;

6) pretendentu atlases kritēriji;

7) piedāvājuma izvēles kritēriji;

8) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš;

9) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

10) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

11) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

12) piedāvājuma novērtēšanas formula, ja nolikumā paredzēts izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai cenas veidošanas rādītāji saskaņā ar šā likuma 31.panta trešo daļu;

13) komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru piedāvājumu;

14) komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu;

15) tā pretendenta (vai pretendentu — ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu) nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu;

16) lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus un pieņēmis lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

17) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, vairs nepiedalās konkursā vai nav parakstījis iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu;

18) saņemtie pieprasījumi izskaidrot konkursa nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

19) lēmuma pamatojums, ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai pretendentam piedalīšanās konkursā ir atteikta;

20) aritmētisko kļūdu labošana piedāvājumos.

(3) Slēgta konkursa noslēguma protokolā papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai ietverama arī šāda informācija:

1) pamatojums slēgta konkursa procedūras piemērošanai;

2) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

3) to personu nosaukums, kuras ir pieteikušās uz kandidātu atlasi;

4) pieteikumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

5) iesniegto pieteikumu saraksts, kurā norādīts katra kandidāta nosaukums, pieteikuma iesniegšanas datums un laiks;

6) komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru pieteikumu;

7) komisijas kopējais pārskats par pieteikumu salīdzināšanu un vērtēšanu;

8) to personu nosaukums, kuras ir izraudzītas saskaņā ar kandidātu atlases nosacījumiem un uzaicinātas iesniegt piedāvājumus;

9) kandidātu atlases kritēriji;

10) saņemtie pieprasījumi izskaidrot kandidātu atlases nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi kandidāti ir informēti par jautājumiem un atbildēm.

(4) Noslēguma protokols, izņemot tam pievienotos pretendentu piedāvājumus, ir publisks un atklāti pieejams nākamajā dienā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

(5) Noslēguma protokolam pievieno konkursa nolikumu, kandidātu atlases nolikumu (slēgta konkursa gadījumā), pretendentu piedāvājumu oriģinālus, Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīto paziņojumu kopijas, iepirkuma komisijas sanāksmju protokolu oriģinālus.

(6) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokolu.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

34.1 pants. Sarunu procedūras noslēguma protokols

(1) Sarunu procedūras noslēguma protokols ir publiski pieejams pēc tam, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Sarunu procedūras noslēguma protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

2) datums, kad paziņojums ievietots interneta tīklā;

3) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

4) pasūtītāja nosaukums;

5) iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts;

6) pamatojums sarunu procedūras piemērošanai;

7) kandidātu nosaukumi;

8) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

9) to kandidātu nosaukums, kuri ir iesnieguši pieteikumu par piedalīšanos sarunu procedūrā;

10) piedāvājuma izvēles kritēriji;

11) sarunu īss apraksts, norādot piedāvājumus un to cenu;

12) tā kandidāta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

13) ja kandidāts, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, nav parakstījis iepirkuma līgumu vai pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, — šo norišu apraksts.

(2) Sarunu procedūras protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi.

(3) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā sarunu procedūras noslēguma protokolu un pretendentu piedāvājumus.

(24.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

34.2 pants. Cenu aptaujas procedūras protokols

(1) Cenu aptaujas procedūras protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs un protokolēšanas datums;

2) pasūtītāja nosaukums;

3) pieprasītās preces, pakalpojuma vai būvdarbu nosaukums un apjoms, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums;

4) pretendentu nosaukumi, piedāvājumi un to cenas;

5) citas ziņas, kuras iepirkuma komisija uzskata par nepieciešamām;

6) lēmums par piedāvājuma izvēli.

(2) Cenu aptaujas procedūras protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi vai pilnvarotā persona.

(3) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā cenu aptaujas procedūras protokolu.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

35.pants. Statistiskie pārskati

Pasūtītājs iesniedz Iepirkumu uzraudzības biroja noteiktajā kārtībā pārskatu par noslēgto līgumu skaitu, to summām, būvdarbu veicējiem, preču piegādātājiem, iznomātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem un izmantotajām iepirkuma procedūrām. Pārskatu iesniedz par katru kalendāra pusgadu triju mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

VIII nodaļa
Uzraudzība un kontrole

36.pants. Uzraudzība

Normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību iepirkumu jomā veic Iepirkumu uzraudzības birojs un citas institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

37.pants. Pasūtītāja atbildība

Par šā likuma izpildi atbilstoši savai kompetencei ir atbildīgs pasūtītājs, iepirkuma komisija vai pilnvarotā persona, kas atbild par iepirkuma veikšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

IX nodaļa
Iepirkumu uzraudzības birojs

38.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja juridiskais statuss

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Iepirkumu uzraudzības birojs ir juridiskā persona. Tai ir zīmogs ar papildinātā valsts mazā ģerboņa attēlu un biroja pilnu nosaukumu.

(3) Iepirkumu uzraudzības biroja darbību finansē no valsts budžeta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

39.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja tiesības un pienākumi

(1) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādas tiesības:

1) pārraudzīt iepirkumu procedūras atbilstību likuma prasībām;

2) atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām;

3) publiskot savus pieņemtos lēmumus, viedokļus un ieteikumus;

4) jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pieprasīt un netraucēti, kā arī bez maksas saņemt pilnu informāciju par iepirkumu;

5) pieaicināt neatkarīgus lietpratējus;

6) apkopot un analizēt statistisko informāciju par iepirkumiem valstī;

7) sniegt metodisku palīdzību, konsultācijas un rīkot mācības pasūtītājiem, preču pārdevējiem, iznomātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu veicējiem;

8) veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu šajā likumā paredzētos uzdevumus;

9) aizliegt slēgt līgumu līdz pārkāpumu novēršanai vai uzdot izbeigt iepirkuma procedūru.

(2) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādi pienākumi:

1) gādāt par to, lai tiktu izskatītas sūdzības par iepirkuma procedūras pārkāpumiem;

2) sagatavot pārskatus par iepirkumiem valstī;

3) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu);

4) nākamajā darba dienā pēc tam, kad saņemta pretendenta, kandidāta, preču pārdevēja, pakalpojumu sniedzēja vai būvdarbu veicēja sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras likumību, nosūtīt to Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

5) triju darba dienu laikā pēc šā likuma 40.panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas nosūtīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sūdzību izskatīšanas komisijas sēdes protokolu un lēmumu par iesniegto sūdzību, kā arī ar sūdzības izskatīšanu saistīto Iepirkumu uzraudzības birojā saņemto dokumentu sarakstu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

40.pants. Sūdzību izskatīšanas komisija

(1) Lai izskatītu sūdzības, Iepirkumu uzraudzības birojs izveido sūdzību izskatīšanas komisiju (turpmāk — komisija) ne mazāk kā triju locekļu sastāvā. Vismaz viens komisijas loceklis ir ar augstāko juridisko izglītību, bet viens — pieaicināts iepirkumu lietpratējs vai pilnvarots nozares sabiedrisko organizāciju pārstāvis.

(2) Par komisijas locekli nevar būt personas, kuras iepriekš sniegušas konsultācijas attiecībā uz sūdzībā minēto iepirkumu vai ir ieinteresētas iegūt tiesības uz iepirkuma veikšanu.

(3) Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kuru Iepirkumu uzraudzības birojs ieceļ no komisijas locekļu vidus. Komisija ir lemttiesīga, ja attiecīgā jautājuma izskatīšanā piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

X nodaļa
Sūdzību izskatīšanas kārtība

41.pants. Tiesības iesniegt sūdzību

(1) Pretendentam, kandidātam, preču pārdevējam, pakalpojumu sniedzējam vai būvdarbu veicējam (turpmāk — sūdzības iesniedzējs) ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklāta vai slēgta konkursa vai sarunu procedūras (turpmāk — iepirkuma procedūra) likumību, ja tas uzskata, ka pasūtītājs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši sūdzības iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses. Pretendents var pieprasīt, lai Iepirkumu uzraudzības birojs pārbauda pasūtītāja budžeta iespējas.

(2) Sūdzību par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas sūdzības iesniedzējs pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs informē par to pasūtītāju un pasūtītājs nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu bez sūdzību izskatīšanas komisijas lēmuma, kas atļauj to darīt.

(31) Sūdzību par konkursa nolikumu var iesniegt pasūtītājam ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pasūtītājs divu darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas nav novērsis sūdzībā norādītos pārkāpumus vai nav sniedzis rakstveida atbildi sūdzības iesniedzējam, sūdzības iesniedzējs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.

(4) Iepirkumu uzraudzības birojs nepieņem sūdzību, ja:

1) (izslēgts ar 24.10.2002. likumu);

2) par iepirkuma procedūru sakarā ar to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijusi iesniegta un izskatīta sūdzība.

(5) Ja tiek iesniegta sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību un sūdzību par to pašu iepirkuma procedūru jau pirms tam ir iesniedzis cits sūdzības iesniedzējs, bet tā vēl nav izskatīta, šīs sūdzības var apvienot un izskatīt kopā.

(6) Sūdzība iesniedzama rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

1) sūdzības iesniedzēja nosaukums un adrese;

2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegta sūdzība;

3) fakti, par kuriem iesniegta sūdzība, norādot pārkāpumu;

4) sūdzības iesniedzēja prasība šīs sūdzības sakarā.

(7) Sūdzības iesniedzējs ir tiesīgs rakstveidā atsaukt iesniegto sūdzību jebkurā brīdī, kamēr sūdzību izskatīšanas komisija nav sākusi attiecīgās sūdzības izskatīšanu.

(8) Ja saņemta sūdzība, Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto ziņas par to interneta tīklā, norādot sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju un iepirkuma procedūru, kuras likumību apstrīd sūdzības iesniedzējs, kā arī sūdzības izskatīšanas dienu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

42.pants. Sūdzības izskatīšana

(1) Komisija sūdzību izskata viena mēneša laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, komisija to var pagarināt, par to paziņojot iesniedzējam. Sezonas rakstura iepirkuma gadījumā sūdzību izskata 15 kalendāro dienu laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Noteikumus par sezonas rakstura iepirkumiem izstrādā Ministru kabinets.

(2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja sūdzība ir:

1) nepamatota;

2) pamatota, bet komisija ir lēmusi par pasākumiem, kas jāveic pasūtītājam sūdzības cēloņu novēršanai, un tie ir novērsti;

3) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.

(3) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju, visus pretendentus vai kandidātus (turpmāk — dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija vismaz trīs darba dienas pirms sēdes uzaicina dalībniekus uz sūdzības izskatīšanas sēdi.

(4) Komisija uzklausa visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

(5) Komisija izvērtē sūdzību, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja un dalībnieku uzrādītajiem faktiem un pasūtītāja paskaidrojumiem. Ja dalībnieki nav ieradušies uz sūdzības izskatīšanu, komisija izskata sūdzību, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu par iesniegto sūdzību un triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to visiem dalībniekiem.

(6) Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt tiesā.

(7) Komisija dokumentē protokolā sūdzības izskatīšanas gaitu un 10 gadus glabā protokolus un sūdzības izskatīšanas laikā iegūtās ziņas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 9.nr.).

2. Ja valsts pasūtītājs ir izsludinājis izsoli vai konkursu valsts pasūtījuma piešķiršanai vai sācis viena piedāvājuma izskatīšanu pirms šā likuma spēkā stāšanās, izsludinātā izsole, konkurss vai viena piedāvājuma izskatīšana ir pabeidzama triju mēnešu laikā saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" un Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumiem nr.98 "Noteikumi par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanai", ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

3. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izstrādā šā likuma 16.panta pirmās daļas 7.punktā minētos noteikumus.

(24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod šā likuma 3.panta sestajā daļā, 4.panta trešajā daļā, 22.panta piektajā daļā un 23.panta septītajā daļā minētos noteikumus. Līdz 3.panta sestajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai par apvienotu projektēšanas un būvdarbu konkursu rīkošanu katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

5. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūnijam izstrādā šā likuma 42.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

(24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

6. Izsludināts atklāts vai slēgts konkurss vai projektu skiču konkurss vai sarunu procedūra, par kuru ir publicēts paziņojums internetā, jāpabeidz saskaņā ar tiem likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā atklātā vai slēgtā konkursa vai projektu skiču konkursa izsludināšanas dienā vai dienā, kad internetā tika publicēts paziņojums par sarunu procedūru.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

7. Līdz šā likuma 22.panta piektajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.558 "Noteikumi par atklātu konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu vai nomu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.);

2) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.559 "Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.);

3) Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi nr.560 "Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu"(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 5.nr.).

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

8. Grozījumi 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa neiekļaušanu paredzamajā līgumcenā stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003. Grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2004.)

9. Ar šajā likumā lietoto terminu "komercdarbība" tiek saprasta arī uzņēmējdarbība likuma "Par uzņēmējdarbību" izpratnē.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

10. Likuma 4.panta pirmās daļas 8., 9., 10. un 11.punkts zaudē spēku ar 2004.gada 1.janvāri.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.07.2003.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/50/EEC, 93/36/EEC, 93/37/EEC un 97/52/EC.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 5.jūlijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 20.jūlijā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.07.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Zaudē spēku: 01.05.2006.Tēma:  PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 20.07.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 23.08.2001.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
26309
{"selected":{"value":"10.07.2003","content":"<font class='s-1'>10.07.2003.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-30.04.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2004","iso_value":"2004\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-13.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2003","iso_value":"2003\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2003.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2002","iso_value":"2002\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2002.-09.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2002","iso_value":"2002\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2002.-28.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-26.11.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.07.2003
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva