Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.265

Rīgā 2013.gada 6.decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.47 6.p.)

Grozījumi "Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. pantu, 50.9 panta astoto daļu
un 101.3 panta piekto daļu un Finanšu instrumentu tirgus likuma
121. panta devīto daļu, 123.3 panta sesto daļu un 123.4 panta astoto daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008. gada 7. marta normatīvajos noteikumos Nr. 34 "Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 3.2.4. apakšpunktā, 10., 11., 13. un 26. punktā vārdu "banka" ar vārdu "kredītiestāde" attiecīgajā locījumā.

2. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. "Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm un tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras ir iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā - ES Regula Nr. 575/2013) izpratnē (tālāk tekstā - iestāde)."

3. Izslēgt noteikumu 3.2.3. apakšpunktā šādus vārdus:

"(piemēram, aktīviem - RIGIBOR, bet saistībām - Latvijas Bankas refinansēšanas procentu likme)".

4. Aizstāt noteikumu 3.6. apakšpunktā vārdus "Komisijas 02.05.2007. noteikumu Nr. 60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi"" ar vārdiem "ES Regulas Nr. 575/2013".

5. Izslēgt noteikumu 19. punktu.

6. Aizstāt noteikumu 22.1.1. apakšpunktā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

7. Aizstāt noteikumu 22.1.2. apakšpunktā vārdus "latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās valūtas kursa" ar vārdiem "euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu".

8. Izteikt noteikumu 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Pašu kapitāls tiek noteikts saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 Otrās daļas prasībām."

9. Aizstāt noteikumu 30. punktā vārdus "16.07.2004. noteikumos Nr. 156 "Elektroniskā veidā iesniedzamo statistisko pārskatu sagatavošanas un nosūtīšanas noteikumi"" ar vārdiem "14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi"".

10. Aizstāt 3. pielikumā vārdus "tūkst. latu" ar vārdu "euro".

11. Izteikt 1. un 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

12. Noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
07.03.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.34
"Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības
samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska
termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
"

Iestādes nosaukums  
 
Iestādes kods        

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam

Procentu likmju riska termiņstruktūras pārskats

    . gada    
     

(pārskata perioda pēdējais datums)

 
   
(valūtas kods)1   (veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pret procentu likmju izmaiņām jutīgie aktīvi/saistības un ārpusbilances pozīcijas

Aktīvi/saistības un ārpusbilances pozīcijas, kas nav jutīgas pret procentu likmju izmaiņām

Kopā

ar atlikušo termiņu

līdz 1 mēn.

1-3 mēn.

3-6 mēn.

6-12 mēn.

1-5 gadi

ilgāk par 5 gadiem

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Tirdzniecības portfelis (garo pozīciju summa)

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Netirdzniecības portfelis, t.sk.

0200

 

 

 

 

   

 

 

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

0210

 

 

 

 

   

 

 

Prasības pret kredītiestādēm un dalībvalstu un ārvalstu centrālajām bankām

0220

 

 

 

 

   

 

 

Kredīti

0230

 

 

 

 

   

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

0240

 

 

 

 

   

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

0250

 

 

 

 

   

 

 

Pārējie aktīvi

0260

 

 

 

 

   

 

 

Garās ārpusbilances pozīcijas, kuras ir jutīgas pret procentu likmju izmaiņām

0300

 

 

 

 

   

 

X

Kopā aktīvi un garās ārpusbilances pozīcijas ("0100"+"0200"+"0300")

1000

 

 

 

 

   

 

 

Tirdzniecības portfelis (īso pozīciju summa)

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Netirdzniecības portfelis, t.sk.

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

0510

 

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi

0520

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitētie parāda vērtspapīri

0530

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās saistības

0540

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakārtotās saistības

0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Īsās ārpusbilances pozīcijas, kuras ir jutīgas pret procentu likmju izmaiņām

0600

 

 

 

 

 

 

 

X

Kopā saistības un īsās ārpusbilances pozīcijas ("0400"+"0500"+"0600")

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentu likmju riska neto pozīcija (gap) ("1000"-"2000")

3000

 

 

 

 

 

 

 

X

Procentu likmju riska kopējā pozīcija (SUM("3000"(2;n2))

3100

X

 

 

 

 

 

 

X

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu3 (("3000"*(12-0.5*(ti+tn))/12)*0.01)4

4000

 

 

 

 

 

X

X

X

1Pārskatos par atsevišķām valūtām valūtas kods uzrādāms atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi", un pārskatus iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pēc pieprasījuma. Pārskatā, kurš sagatavots kopumā par visām valūtām, valūtas koda vietā uzrāda - "SUMMA".
2 n=mainīgā aile.
3 4000. pozīcijas kopsumma = 4000(2)+4000(3)+4000(4)+4000(5).
4 ti un tn ir attiecīgā termiņa intervāla sākums un beigas, kas izteikti mēnešos.
       

Iestādes vadītājs

/
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

   

Izpildītājs

 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
07.03.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.34
"Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības
samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska
termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi"

 

Iestādes nosaukums  
 
Iestādes kods        

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai divas reizes gadā -
līdz pārskata gada 15. jūlijam un pārskata gadam sekojošā gada 15. janvārim

Ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķins

  . gada  
   

(pārskata perioda pēdējais datums)

 

Kopsavilkums

Valūtas kods*

Pozīcijas kods

Procentu likmju riska pozīcijas svērtā vērtība euro (3. pielikuma 1. tabulas 20. rindas 5. aile, attiecīgā valūtā) (+,-), (euro)

A

B

1

EUR

 

 
USD

 

 
...

 

 
...

 

 
Pārējās valūtas (kopā)

 

 
Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska svērtā vērtība (kopā)

50

 
Pašu kapitāls

60

 
Netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska pozīcijas absolūtās svērtās vērtības attiecība pret pašu kapitālu (50:60), %

70

 

* Valūtu kodi uzrādāmi atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".

 

Iestādes vadītājs

/
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

   

Izpildītājs

 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 265Pieņemts: 06.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 30.10.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 12.12.2013. OP numurs: 2013/243.39
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
262804
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)