Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1387

Rīgā 2013.gada 3.decembrī (prot. Nr.64 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma
59.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 195.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. kabeļlīnijām - trīs metrus platā joslā."

2. Papildināt noteikumus ar 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 un 3.11 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Aizliegts audzēt kokus un krūmus elektrisko tīklu trasēs, kas atrodas uz meža zemes.

3.2 Aizsargjoslā nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja īpašums atbilstoši Civillikumā noteiktajam.

3.3 Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 15 dienu laikā pēc informēšanas par trases tīrīšanas darbu veikšanu nav paudis savu gribu rīkoties ar nocirstajiem krūmiem, elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs ar tiem rīkojas pēc saviem ieskatiem (atstājot tos trasē vai sasmalcinot), uzturot trasi tādā stāvoklī, kas nodrošina elektrolīnijas drošu ekspluatāciju.

3.4 Ja kokus aizsargjoslā ārpus gaisvadu elektrolīnijas trases cērt zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, tas vismaz 15 dienas iepriekš par to informē elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju, norādot tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kuras gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā tiks cirsti koki, zemesgabala kadastra numuru un īpašnieka kontaktinformāciju. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, saņemot šādu informāciju, ja nepieciešams, organizē attiecīgo elektrolīniju atslēgumus bez maksas.

3.5 Ja saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.panta desmito un 10.1 daļu kokus aizsargjoslā cērt elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs:

3.5 1. pirms Aizsargjoslu likuma 61.panta piektajā daļā noteikto potenciāli apdraudošo koku nociršanas tos iezīmē ar labi redzamām zīmēm;

3.5 2. nozāģētos kokus, nebojājot kokmateriālu kvalitāti, atzaro un atstāj nesagarumotus elektrolīniju trases pēdējā metrā (gar trases malu), ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs nav vienojušies citādi (5.pielikums);

3.5 3. nebojā mežaudzes kokus, ko atstāj nenocirstus;

3.5 4. kokus un krūmus zāģē tā, lai koku un krūmu celmi nebūtu augstāki par 10 cm;

3.5 5. augošu koku zarus zāģē tā, lai nebojātu koka stumbra daļu;

3.5 6. nozāģētos kokus, koku zarus un krūmus neatstāj iegāztus mežaudzē;

3.5 7. zarus zāģē līdz ar stumbru, neatstājot nenozāģētus zaru stumbeņus;

3.5 8. nozāģētos kokus neapkrauj ar zariem.

3.6 Īpaši aizsargājamu koku (dižkoku) zarus apzāģē kokkopis - arborists.

3.7 Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, veicot plānveida Aizsargjoslu likuma 61.panta piektajā daļā minēto potenciāli apdraudošo koku ciršanu ārpus elektrolīnijas trases, par koku ciršanu un to turpmāko izmantošanu informē zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, nosūtot īpašniekam (tiesiskajam valdītājam) informāciju par potenciāli apdraudošo koku ciršanu (5.pielikums), kā arī informē pašvaldību, kuras darbības teritorijā atrodas īpašums, kurā tiks cirsti potenciāli apdraudošie koki.

3.8 Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam informācijas vēstulē norādītajā laikā, bet ne agrāk kā 15 dienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas par potenciāli apdraudošo koku ciršanu jāierodas attiecīgajā zemes īpašumā, lai vienotos par Aizsargjoslu likuma 61.pantā minēto potenciāli apdraudošo koku sagarumošanas vai izvietošanas (nokraušanas) kārtību. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs un zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var vienoties par citu ierašanās laiku un vietu vai citu šo noteikumu 5.pielikumā norādītās informācijas saskaņošanas veidu (telefoniski, elektroniski), zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam sazinoties ar elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju pa informācijas vēstulē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

3.9 Ja 30 dienu laikā pēc informācijas par potenciāli apdraudošo koku ciršanu nosūtīšanas no zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja nav saņemta atbilde par koku ciršanu, apstrādi un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam vai viņš nav sniedzis 5.pielikumā norādīto informāciju, kokus atļauts nocirst bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

3.10 Šajos noteikumos minētās informācijas vēstules tiek sūtītas uz personas deklarētās dzīvesvietas adresi, ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav rakstiski vienojies ar elektrotīklu īpašnieku vai valdītāju par citu adresi vai elektronisku saziņu.

3.11 Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsludinātā ārkārtējā situācijā vai tad, ja koki uzkrituši uz objekta vai noliekušies tā, ka tie vai to zari traucē objekta darbību, kokus cērt elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs Meža likuma 12.panta trešās daļas 1. un 2.punktā noteiktajā kārtībā."

3. Svītrot 5.punktu.

4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Elektrisko tīklu aizsargjoslas trasēs uztur kārtībā objekta īpašnieks vai valdītājs tādā stāvoklī, kas nodrošina objekta ekspluatāciju. Aizsargjoslas ārpus trases atbilstoši zemes lietojuma veidam uztur kārtībā zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs pēc savstarpējas rakstiskas vienošanās."

5. Papildināt 2.3.apakšnodaļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs slēdz savstarpējās sadarbības līgumu ar AS "Latvijas valsts meži". Līgumā paredz informācijas apmaiņas un veicamo darbu saskaņošanas kārtību."

6. Izteikt 1.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Informatīvās zīmes aizsargjoslu apzīmēšanai gar gaisvadu elektrolīnijām, kuras atbilst šādiem nosacījumiem (piemēri):

1.1. elektrolīnijas spriegums - 20 kV, elektrolīnija atrodas neapdzīvotā vietā, elektrolīnijas vadu attālums no zemes (h) ir 6 m, aizsargjoslas platums - 6,5 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass (1.attēls);

1.2. elektrolīnijas spriegums - 0,4-20 kV, elektrolīnija atrodas neapdzīvotā un neapbūvētā vietā, elektrolīnijas vadu attālums no zemes (h) ir 6 m, aizsargjoslas platums - 6,5 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass (1.1 attēls);

1.3. elektrolīnijas spriegums - 6-20 kV, elektrolīnija atrodas neapdzīvotā vietā mežā, elektrolīnijas vadu attālums no zemes (h) ir 6 m, aizsargjoslas platums - 30 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass (1.2 attēls);

1.4. elektrolīnijas spriegums - 0,4 kV, elektrolīnija atrodas apdzīvotā vietā - pilsētā, ciemā, ražošanas teritorijā, mājas pagalmā, elektrolīnijas vadu attālums no zemes (h) ir 6 m, aizsargjoslas platums - 2,5 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass (1.3 attēls);

1.5. elektrolīnijas spriegums - 6-20 kV, elektrolīnija atrodas apdzīvotā vietā - pilsētā, ciemā, ražošanas teritorijā, mājas pagalmā, elektrolīnijas vadu attālums no zemes (h) ir 7 m, aizsargjoslas platums - 2,5 m uz katru pusi no līnijas vertikālās ass (1.4 attēls)."

7. Papildināt 1.pielikumu ar 1.1 , 1.2 , 1.3 un 1.4 attēlu šādā redakcijā:

  "

1.1 attēls

1.2 attēls

1.3 attēls

1.4 attēls".

8. Izteikt 1.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Informatīvā zīme aizsargjoslas apzīmēšanai gar kabeļlīnijām, kuras atbilst šādiem nosacījumiem (piemēri):

2.1. kabeļlīnijas spriegums - 20 kV, kabeļa ieguldīšanas dziļums - 1 m, aizsargjoslas platums - 1 m uz katru pusi no līnijas horizontālās ass (2.attēls);

2.2. kabeļlīnijas spriegums - 0,4-20 kV, kabeļa ieguldīšanas dziļums - 0,7 m, aizsargjoslas platums - 1,5 m uz katru pusi no līnijas horizontālās ass, zīme jāuzstāda uz kabeļlīniju stabiem (2.2 attēls)."

9. Papildināt 1.pielikumu ar 2.2 attēlu šādā redakcijā:

  "

2.2 attēls".

10. Papildināt 1.pielikumu ar 2.1 punktu un 3.attēlu šādā redakcijā:

"2.1 Informatīvā zīme transformatora ēkas apzīmēšanai (piemērs) - zīme jāuzstāda uz 0,4-20 kV sprieguma slēgtā vai kompaktā transformatora apakšstacijas durvīm, aizsargjoslas platums - 1 m uz katru pusi no būves.

  "

3.attēls".

11. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra
noteikumiem Nr.982

Informācija/vienošanās par koku ciršanu gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslā

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 61.panta 10.1 daļu, kas nosaka, ka objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar attiecīgā objekta aizsargjoslas noteikšanas metodiku ir tiesīgs cirst tikai tos kokus, kurus nav nocirtis zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un kuri saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.panta piekto daļu ir potenciāli apdraudoši koki, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs vienojas par šādiem nocirsto koku apstrādes un izvietošanas veidiem.

Adresāts
 

(meža īpašnieka vārds, uzvārds, adrese)

I. Elektrisko tīklu īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniegtā informācija

Informējam, ka Jūsu īpašumā
 

(īpašuma nosaukums)

(kadastra numurs un zemes vienības kadastra apzīmējums)

elektrolīniju aizsargjoslā ir konstatēti un iezīmēti potenciāli apdraudoši koki. Lai novērstu apdraudējumu elektrolīniju darbībai, šie koki ir jāizcērt.

Lūdzam Jūs ierasties š.g. ____________________________ plkst. __________

,

(ierašanās adrese)

lai vienotos par koku apstrādes un izvietošanas veidu.

Ja nevarat ierasties norādītajā laikā, lūdzam saskaņot ierašanās laiku, zvanot pa tālruni ___________ vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi _______________.

Plānotos darbus veiks
 

(nosaukums)

 

(kontaktinformācija)

 

Kontaktpersona  
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums _________________

II. Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniegtā informācija

1. Darbu veikšana

Esmu informēts par plānotajiem darbiem un piekrītu, ka to izpildi organizēs elektrolīnijas īpašnieks, tiesiskais valdītājs

Elektrolīnijas darbību potenciāli apdraudošo koku ciršanu organizēšu pats

2. Kokmateriālu sagarumošana

Kokmateriālus atstāt nesagarumotus

Tievgaļa caurmērs līdz ........cm; sagarumot ........m garumā

Tievgaļa caurmērs līdz ........cm; sagarumot ........m garumā

Tievgaļa caurmērs līdz ........cm; sagarumot ........m garumā

3. Kokmateriālu nokraušana

Kokmateriālus nokraut elektrolīniju trases pēdējā metrā

Kokmateriālus nokraut saskaņotajā vietā (nokraušanas vieta nedrīkst būt tālāk par kilometru no nozāģēšanas vietas

Kontaktpersona  
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums _________________

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs  
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums _________________"

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1387Pieņemts: 03.12.2013.Stājas spēkā: 13.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 12.12.2013. OP numurs: 2013/243.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
262792
13.12.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)