Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1376

Rīgā 2013.gada 3.decembrī (prot. Nr.64 7.§)
Kārtība, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtība, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 8. panta otro un trešo daļu
(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju (turpmāk – komisija), un kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, kā arī šo atbilstības novērtēšanas institūciju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo limitu un atlīdzināmo zaudējumu veidus.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

2. Komisija pieņem lēmumus par:

2.1. institūcijas, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā (turpmāk – paziņotā institūcija), paziņošanu Eiropas Komisijai;

2.2. paziņotās institūcijas statusa ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu.

3. (Svītrots ar MK 03.10.2023. noteikumiem Nr. 552)

II. Komisijas tiesības un pienākumi

4. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi, no kuriem divi ir atbildīgās ministrijas pārstāvji un viens ir Nacionālās akreditācijas institūcijas pārstāvis. Komisijas sastāvā var iekļaut pārstāvjus no citas nozares ministrijas vai attiecīgajā jomā kompetentas institūcijas.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

5. Komisiju izveido Ekonomikas ministrija un tās personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs. Ja  Eiropas Komisijai nepieciešams paziņot par atbilstības novērtēšanas institūciju, kas veic atbilstības novērtēšanu medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču jomā, komisiju izveido Veselības ministrija un tās personālsastāvu apstiprina veselības ministrs.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

6. Komisijas sastāvā iekļautās personas ir kompetentas pieņemt lēmumus par attiecīgo atbilstības novērtēšanas institūciju un nav veikušas tās novērtēšanu akreditācijas procesā.

7. Komisijai ir šādas tiesības:

7.1. uzaicināt uz komisijas sēdi atbildīgo ministriju vai citu kompetento institūciju ekspertus atbilstoši komisijas sēdē izskatāmajam jautājumam;

7.2. uzaicināt uz komisijas sēdi tirgus uzraudzības institūciju ekspertus vai lūgt tirgus uzraudzības institūcijas rakstisku viedokli par atbilstības novērtēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu prasībām.

8. Komisijas locekļa pienākums ir piedalīties komisijas sēdēs, kā arī lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā. Komisijas uzaicinātā eksperta pienākums ir piedalīties attiecīgajā komisijas sēdē.

9. Ekonomikas ministrija vai Veselības ministrija nodrošina šo noteikumu 5. punktā minētās komisijas sekretariāta funkcijas. Sekretariāts veic šādus uzdevumus:

9.1. sagatavo iesniegumus izskatīšanai komisijas sēdē;

9.2. informē komisijas locekļus par sēdes norises laiku un vietu;

9.3. uzaicina šo noteikumu 7. punktā minētās personas uz komisijas sēdi;

9.4. uzaicina nacionālās akreditācijas institūcijas kompetento ekspertu ziņot komisijas sēdē par tās institūcijas akreditācijas procesu, kura iesniegusi iesniegumu paziņotās institūcijas statusa iegūšanai;

9.5. nodrošina komisijas sēžu norisi, reģistrē komisijas sēdes dalībniekus (komisijas locekļus un pieaicinātos ekspertus), kā arī protokolē komisijas sēžu gaitu;

9.6. triju darbdienu laikā pēc komisijas sēdes sagatavo un elektroniski nosūta sēdes dalībniekiem komisijas sēdes protokolu.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

10. Ja komisijas rīcībā ir informācija, ka paziņotā institūcija vairs neatbilst šo noteikumu prasībām vai nepilda savus pienākumus, komisija ir tiesīga sasaukt sēdi un pieņemt lēmumu par paziņotās institūcijas statusa ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu.

11. Ekonomikas ministrija vai Veselības ministrija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē par to Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

III. Iesnieguma iesniegšana un izskatīšana

12. Atbilstības novērtēšanas institūcija, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk – iesniedzējs), paziņotās institūcijas statusa iegūšanai iesniedz komisijas sekretariātā rakstisku iesniegumu.

13. Iesniegumam pievieno:

13.1. informāciju atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajam paraugam;

13.2. akreditācijas apliecību(-as) un tās pielikumu(-us);

13.3. informāciju, kas apliecina iesniedzēja atbilstību šo noteikumu 18.punktā minētajām prasībām.

14. Komisijas sekretariāts darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārliecinās par iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām un triju darbdienu laikā nosūta iesniedzējam uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi informāciju par iesnieguma turpmāko virzību.

15. Ja komisijas sekretariātā iesniegta neprecīza vai nepilnīga informācija, komisijas sekretariāts lūdz iesniedzēju noteiktā termiņā precizēt to vai sniegt papildu informāciju.

16. Ja paziņotā institūcija pārtrauc savu darbību vai turpmāk nespēj nodrošināt atbilstību šo noteikumu prasībām, tā iesniedz komisijas sekretariātā rakstisku iesniegumu par paziņotās institūcijas statusa ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu.

17. Komisijas sekretariāts informē iesniedzēju par šo noteikumu 16.punktā minētā iesnieguma izskatīšanu un 10 darbdienu laikā pēc minētās informācijas nosūtīšanas sasauc komisijas sēdi.

IV. Lēmumu pieņemšana

18. Izskatot iesniegumu un tam pievienoto informāciju, komisija izvērtē, vai iesniedzējs atbilst prasībām, kas paziņotajai institūcijai noteiktas normatīvajos aktos, ar kuriem saskaņā iesniedzējs ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā.

19. Komisija pirms lēmuma pieņemšanas izvērtē tirgus uzraudzības institūciju sniegto informāciju par iesniedzēja faktisko darbību iepriekšējos trijos gados (tirgus uzraudzības rezultāti, administratīvie lēmumi, konstatētie nelaimes gadījumi).

20. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi komisijas locekļi. Komisija lēmumus pieņem bez iesniedzēja klātbūtnes ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss.

21. Komisija pieņem lēmumu:

21.1. par iesniedzēja paziņošanu Eiropas Komisijai, ja iesniedzējs atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

21.2. nepaziņot par iesniedzēju Eiropas Komisijai, ja tas neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

22. Komisija pieņem lēmumus Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Atbilstības novērtēšanas institūciju paziņošanas kārtība

23. Ekonomikas ministrija vai Veselības ministrija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniedz Eiropas Komisijā attiecīgu informāciju, izmantojot Eiropas Komisijas pārvaldīto elektronisko iekšējās informācijas apmaiņas sistēmu (NANDO-Input).

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

24. Atbilstības novērtēšanas institūcija uzskatāma par paziņoto institūciju ar dienu, kad Eiropas Komisija attiecīgo informāciju ievieto informācijas apmaiņas sistēmā (NANDO), kas ir publiski pieejama Eiropas Komisijas oficiālajā tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando).

VI. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais limits, kā arī atlīdzināmo zaudējumu veidi

(Nodaļa MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

25. Eiropas Komisijai paziņotajām atbilstības novērtēšanas institūcijām visā to darbības laikā, kad tiek veikta atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā, minimālais profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits apdrošināšanas periodā ir 115 Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

26. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā paredz šādus obligāti atlīdzināmos zaudējumus, kurus apdrošina atbilstības novērtēšanas institūcija:

26.1. tiešie finansiālie zaudējumi, kas radušies atbilstības novērtēšanas institūcijas profesionālas kļūdas vai nolaidības dēļ, sniedzot atbilstības novērtēšanas pakalpojumus paziņotajā reglamentētajā sfērā;

26.2. trešās personas dzīvībai, veselībai un mantai nodarītais kaitējums, kas radies atbilstības novērtēšanas institūcijas profesionālas kļūdas vai nolaidības dēļ, sniedzot atbilstības novērtēšanas pakalpojumus paziņotajā reglamentētajā sfērā;

26.3. videi nodarītais kaitējums, kas radies atbilstības novērtēšanas institūcijas profesionālas kļūdas vai nolaidības dēļ, sniedzot atbilstības novērtēšanas pakalpojumus paziņotajā reglamentētajā sfērā.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

27. Papildus šo noteikumu 26. punktā minētajiem obligāti atlīdzināmajiem zaudējumiem profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā var paredzēt arī citus atlīdzināmo zaudējumu veidus, kurus apdrošina atbilstības novērtēšanas institūcija.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

28. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atbilstības novērtēšanas institūcijas pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā atjaunot profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu iepriekšējā apmērā.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 552 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.decembra noteikumiem Nr.1376
Informācija par atbilstības novērtēšanas institūciju

1. Institūcija

Nosaukums 
Juridiskā adrese 
Tālrunis 
E-pasts 
Fakss 
Tīmekļa vietnes adrese 
Abreviatūra 
Kontaktpersona 
Kontaktpersonas tālrunis 
Kontaktpersonas e-pasts 


2. Akreditācijas apliecības numurs

    

3. Institūcija akreditēta, pamatojoties uz standartu

       

4. Akreditācijas apliecības derīguma termiņš

    

5. Institūcijas noslēgtie apakšlīgumi par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar veicamajām atbilstības novērtēšanas darbībām (atzīmēt vajadzīgo)

      
   

(norādīt attiecīgos apakšlīgumus)

   
     

6. Profesionālās un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises numurs

       

7. Dalība Eiropas Komisijas organizētajās paziņoto institūciju koordinācijas darba grupās (atzīmēt vajadzīgo)

      
   

(norādīt attiecīgās darba grupas)

   
     

8. Veicamo atbilstības novērtēšanas darbību apraksts (neaizpilda, ja ir būvizstrādājums)

Nr.p.k.

Produktu grupa, produkts

Procedūra

Atsauce uz normatīvo aktu
(punktu, pielikumu)

    
    

9. Veicamo atbilstības novērtēšanas darbību apraksts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu

Nr.p.k.

EK lēmums

Produktu saime, produkts/paredzētais izmantojums

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma sistēma

Tehniskā specifikācija

     
     
Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtība, kādā komisija pieņem lēmumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1376Pieņemts: 03.12.2013.Stājas spēkā: 07.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 06.12.2013. OP numurs: 2013/239.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
262625
{"selected":{"value":"11.10.2023","content":"<font class='s-1'>11.10.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.10.2023","iso_value":"2023\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2013","iso_value":"2013\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2013.-10.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.10.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)