Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197.nr.; 2013, 27., 194.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) apbūves zeme - zemesgabals, kura apbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei tajā vai kuram domāto ceļu, ielu vai inženierkomunikāciju pievada izbūvei izsniegta būvatļauja pēc 2009.gada 31.decembra. Zemesgabals nav uzskatāms par apbūves zemi, ja būvatļauja būvdarbu veikšanai ir izsniegta:

a) līdz 2009.gada 31.decembrim un pēc 2009.gada 31.decembra ir pagarināta vai pārreģistrēta,

b) pēc 2009.gada 31.decembra, bet ir mainīts zemesgabala lietošanas mērķis, kas neparedz apbūves veikšanu;";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) mazas vērtības dāvana - prece vai pakalpojums, kuru nodod bez atlīdzības un kura vērtība bez nodokļa vienam cilvēkam kalendāra gada laikā nepārsniedz 14,23 euro, izņemot preci vai pakalpojumu, kas ir attiecināms uz reklāmas vai reprezentācijas izdevumiem;";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) nelietots nekustamais īpašums:

a) jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajā iemontētās stacionārās iekārtas), vai tās daļa, ja to pēc pieņemšanas ekspluatācijā neizmanto, un ar to saistīta zemes vienība vai zemes vienības daļa,

b) jaunuzcelta ēka vai būve (arī tajā iemontētās stacionārās iekārtas), vai tās daļa, ja to izmanto un pirmo reizi pārdod gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā, un ar to saistīta zemes vienība vai zemes vienības daļa,

c) ēka vai būve, vai tās daļa, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pabeigšanas neizmanto, un ar to saistīta zemes vienība vai zemes vienības daļa,

d) ēka vai būve, vai tās daļa, ja to pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pabeigšanas izmanto un pirmo reizi pārdod gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā, un ar to saistīta zemes vienība vai zemes vienības daļa,

e) nepabeigtās celtniecības objekts vai tā daļa - ēka vai būve, vai tās daļa, ja šī ēka vai būve nav pieņemta ekspluatācijā, un ar to saistīta zemes vienība vai zemes vienības daļa,

f) ēka vai būve, vai tās daļa, ja šo ēku vai būvi renovē, rekonstruē vai restaurē, bet tā vēl nav pieņemta ekspluatācijā, un ar to saistīta zemes vienība vai zemes vienības daļa;".

2. Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav attiecināma uz gadījumiem, kad reģistrētam nodokļa maksātājam ir piemērojams šā likuma 100.panta otrajā daļā noteiktais priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums."

3.  15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja nodokļa maksātājam piegādā gāzi, izmantojot dabasgāzes sistēmu, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai tīklus, kas ir pieslēgti šai sistēmai, kā arī piegādā elektroenerģiju, siltumenerģiju vai dzesēšanas enerģiju, ko nodrošina pa siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas tīkliem, preču piegādes vieta ir šā nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības mītnes vieta vai vieta, kur tam ir pastāvīgā iestāde, vai, ja šai personai nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:

1) nodokļa maksātāja saimnieciskā darbība ir gāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas pirkšana un tālākpārdošana;

2) nodokļa maksātāja gāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas paša patēriņš ir niecīgs.";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu "dabasgāzi" ar vārdu "gāzi".

4. Papildināt 30.panta otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "Preču transporta pakalpojuma" ar vārdiem "ja šo pakalpojumu sniedz reģistrētam nodokļa maksātājam vai trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam".

5. Papildināt 37.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja tiek pārdots nekustamais īpašums, kura sastāvā ir tādas ēkas, būves vai telpu grupas, kas ir kadastra objekts un kas atbilst nelietota nekustamā īpašuma statusam, tad ar nodokli ir apliekama atlīdzības daļa, ko aprēķina proporcionāli nelietota nekustamā īpašuma daļai pret visu nekustamo īpašumu.

(5) Ja reģistrēts nodokļa maksātājs pārdod izsolē iegādātu nekustamo īpašumu, tam ir tiesības, nosakot ar nodokli apliekamo vērtību, ņemt vērā tiesu izpildītāja saskaņā ar šā likuma 40.pantu noteikto nekustamā īpašuma statusu. Šīs tiesības nav izmantojamas, ja reģistrēta nodokļa maksātāja darījumu rezultātā pārdodamais nekustamais īpašums vairs neatbilst tiesu izpildītāja noteiktajam nelietota nekustamā īpašuma vai apbūves zemes statusam."

6. Izslēgt 43.panta piekto daļu.

7. 49.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) preču piegādātāja vienas dienas laikā piegādāto preču vērtība (bez nodokļa) nav mazāka par 35,57 euro;";

papildināt ceturtās daļas 4.punktu pēc vārdiem "un piešķir" ar vārdiem "aptur un anulē".

8. Papildināt 52.pantu ar 3.1, 3.2, 3.3 un 3.4 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ar nodokli neapliek preču piegādes, par kuru iegādi vai izmantošanu reģistrēts nodokļa maksātājs nav atskaitījis priekšnodokli, jo tās tika paredzētas citiem mērķiem, nevis ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai (tai skaitā par luksusa precēm, precēm reģistrēta nodokļa maksātāja, tā personāla vai citu personu privātajām vajadzībām un izklaidei).

(32) Ar nodokli neapliek pakalpojumus, ko neatkarīgās personu grupas dalībnieks sniedz citiem šīs grupas dalībniekiem, ja:

1) šīs grupas dalībnieki ir personas, kas pastāvīgi veic darījumus, kurus neapliek ar nodokli saskaņā ar šā panta pirmo daļu, vai darījumus, kuriem nav piemērojams šis likums;

2) pakalpojumi nepieciešami tikai un vienīgi šīs grupas dalībnieku veikto ar nodokli neapliekamo darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kuriem nav piemērojams šis likums;

3) pakalpojumu vērtība ir to pašizmaksa;

4) pakalpojumu izmaksas sedz šīs grupas dalībnieki atbilstoši to daļai kopējos izdevumos;

5) netiek būtiski ietekmēta konkurējošas darbības vai darījumus veicošo tirgus dalībnieku (esošo vai potenciālo) situācija konkurences jomā un tādējādi netiek radīti būtiski konkurences izkropļojumi.

(33) Lai piemērotu šā panta 3.2 daļu, ir izpildāmi visi šādi nosacījumi:

1) starp neatkarīgās personu grupas dalībniekiem pastāv rakstveida vienošanās par pakalpojumu sniegšanu grupas ietvaros;

2) neatkarīgās personu grupas dalībnieki ir iekšzemes nodokļa maksātāji, citas dalībvalsts nodokļa maksātāji vai trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātāji;

3) neatkarīgās personu grupas dalībnieks, kas grupas ietvaros sniedz pakalpojumus citiem grupas dalībniekiem, ir iekšzemes nodokļa maksātājs vai citas dalībvalsts nodokļa maksātājs;

4) ja neatkarīgās personu grupas dalībnieks veic arī ar nodokli apliekamos darījumus, tas nodrošina uzskaiti, kas pamato, ka neatkarīgo personu grupas ietvaros saņemtie pakalpojumi tiek izmantoti darījumiem, kas atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā panta pirmo daļu, vai darījumiem, kuriem nav piemērojams šis likums.

(34) Ja ir izpildīti šā panta 3.3 daļā minētie nosacījumi, šā panta 3.2 daļa ir piemērojama arī gadījumos, kad neatkarīgā personu grupa, sniedzot pakalpojumu citiem šīs grupas dalībniekiem, pieprasa atmaksāt to daļu kopīgajos izdevumos, piemērojot tirgus cenas koriģējošo koeficientu, lai izpildītu tās dalībvalsts nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz transfertcenu regulējumu, kurā ir reģistrēts nodokļa maksātājs, kas neatkarīgās personu grupas ietvaros sniedz pakalpojumus citiem šīs grupas dalībniekiem."

9. Izteikt 55.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļa maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, pirms tas:

1) veic ar nodokli apliekamos darījumus;

2) saņem tādus pakalpojumus iekšzemē, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19.panta pirmo daļu;

3) sniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šā likuma 19.panta pirmo daļu ir cita dalībvalsts un attiecībā uz kuriem par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs."

10. Izteikt 56.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrē vienu no šādām personām:

1) trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju;

2) tā pilnvaroto personu iekšzemē."

11. Papildināt 73.panta pirmās daļas 6.punktu pēc vārdiem "citas dalībvalsts nodokļa maksātāju" ar vārdiem "un trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju".

12. Izslēgt 84.panta otrajā daļā vārdu "piektajā".

13. Izteikt 85.panta ceturtās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) tas iepriekšējos 12 mēnešos šā nodokļa normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniedzis informatīvās deklarācijas un Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā sniedzis papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā iemaksājamās nodokļa summas vai nodokļa pārmaksas noteikšanai."

14. Izslēgt 86.panta pirmās daļas otro teikumu.

15. Izteikt 91.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja citas dalībvalsts nodokļa maksātājs vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs piegādā gāzi, izmantojot dabasgāzes sistēmu, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai tīklus, kas ir pieslēgti šai sistēmai, kā arī piegādā elektroenerģiju, siltumenerģiju vai dzesēšanas enerģiju, ko nodrošina pa siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas tīkliem, un atbilstoši šā likuma 15.panta nosacījumiem preču piegādes vieta ir iekšzeme, nodokli valsts budžetā maksā:

1) gāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas saņēmējs, ja tas ir reģistrēts nodokļa maksātājs;

2) citas dalībvalsts nodokļa maksātājs vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs, ja gāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas saņēmējs ir nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs."

16.  92.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "Ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi ir izmantoti" ar vārdiem "Ja preces iegādātas un pakalpojumi saņemti";

izslēgt otrās daļas ievaddaļā vārdus "kas izmantotas";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs" ar vārdiem "trešās valsts vai trešās teritorijas persona";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Reģistrētam nodokļa maksātājam kā priekšnodokli no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas ir tiesības atskaitīt nodokļa summu, kas norādīta tādā rēķinā par ūdens, siltumenerģijas, elektroenerģijas vai gāzes piegādi vai par kanalizācijas vai sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumiem:

1) kuru izraksta persona, kas nodrošina ēku pārvaldīšanu un kas, darbojoties kā starpnieks starp faktisko šo preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju un šo preču un pakalpojumu saņēmēju, no šo preču vai pakalpojumu saņēmēja saņem atlīdzību par precēm un pakalpojumiem un nodokli, kurus pilnā apmērā pārskaita faktiskajam preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam;

2) kurā atsevišķi norādīts faktiskā preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, rēķina datums un numurs, preču vai pakalpojumu vērtība un nodokļa summa.";

papildināt septīto daļu pēc vārda "darījumu" ar vārdiem un skaitli "un šā panta 3.1 daļā minēto rēķinu".

17. Papildināt 96.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "par taksācijas periodu" ar vārdiem "vai proporcionāli saimnieciskās darbības ietvaros veikto ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai izmantoto pakalpojumu īpatsvaram kopējā saņemto pakalpojumu summā".

18.  98.pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "no kopējās darījuma vērtības" ar vārdiem un skaitli "un tas piemēro šā likuma 117.panta trešo daļu";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Šā panta otrajā daļā minēto proporciju atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai nosaka katru gadu procentu veidā, to noapaļojot līdz skaitlim, kas nepārsniedz nākamo veselo skaitli."

19.  99.pantā:

papildināt septīto daļu pēc vārda "dienestā" ar vārdiem "ja šajā likumā nav noteikts citādi";

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Nekustamais īpašums, kuru vairāk par 99 procentiem izmanto ar nodokli apliekamiem darījumiem un kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav atsavināms un ir nepieciešams, lai sniegtu regulējamos sabiedriskos pakalpojumus, nav jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā saskaņā ar šā panta septīto daļu, un par to nav jāsniedz pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu saskaņā ar šā panta devīto daļu.";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Kopējo nodokļa summu veido nodokļa summa:

1) kas norādīta no cita reģistrēta nodokļa maksātāja saņemtajos nodokļa rēķinos par šā panta pirmajā daļā minētajiem darījumiem;

2) kas aprēķināta saskaņā ar šā likuma 141. un 142.pantu;

3) ko saskaņā ar šo likumu aprēķina reģistrēts nodokļa maksātājs kā preču vai pakalpojumu saņēmējs;

4) kas aprēķināta par preču importu."

20. 100.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) No valsts budžeta maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis pilnībā nav atskaitāma nodokļa summa par:

1) tādas vieglās pasažieru automašīnas iegādi, nomu un importu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas un kuras vērtība pārsniedz uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteikto reprezentatīvā vieglā automobiļa vērtību;

2) izmaksām, kas saistītas ar šīs daļas 1.punktā minētās automašīnas uzturēšanu (tajā skaitā izmaksām par šādas automašīnas remontu un degvielas iegādi).";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas" ar vārdiem un skaitli "un kura nav šā panta 1.1 daļas 1.punktā minētā automašīna";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta 1.1 un otrā daļa nav attiecināma uz gadījumiem, kad:

1) reģistrēts nodokļa maksātājs iegādājas, nomā vai importē vieglo pasažieru automašīnu šādu ar nodokli apliekamo darījumu veikšanai:

a) pasažieru pārvadājumiem par atlīdzību, tai skaitā taksometru pakalpojumu sniegšanai,

b) vieglo automašīnu nomas pakalpojumu sniegšanai,

c) automašīnu tirdzniecībai vai nomaksas pirkuma darījumiem,

d) preču transporta pakalpojumu sniegšanai,

e) autovadīšanas prasmes apmācībai,

f) apsardzes pakalpojumu sniegšanai;

2) vieglā pasažieru automašīna ir operatīvais transportlīdzeklis;

3) vieglā pasažieru automašīna tiek izmantota par pilnvarotā automašīnu tirgotāja demonstrācijas automašīnu;

4) vieglā pasažieru automašīna tiek izmantota ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai pierādītu atbilstību šā panta trešās daļas 4.punktā minētajam nosacījumam, reģistrēts nodokļa maksātājs kārto ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti atbilstoši uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli regulējošajiem normatīvajiem aktiem un ir deklarējis atbilstoši uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli regulējošajiem normatīvajiem aktiem šo vieglo pasažieru automašīnu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā."

21.  102.pantā:

izslēgt devīto daļu;

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Šajā pantā noteiktā priekšnodokļa korekcija nav jāveic un nav jāiesniedz pārskata par nekustamā īpašuma izmantošanu B sadaļa, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir iegādājies zemesgabalu kopā ar ēku vai būvi nolūkā šo ēku vai būvi nojaukt, lai tās vietā uzbūvētu citu ēku vai būvi ar nodokli apliekamo darījumu veikšanai."

22.  103.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"103.pants. Priekšnodokļa korekcija par ieguldījumiem komercsabiedrības kapitālā, kā arī uzņēmuma pārejas un reorganizācijas gadījumā";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Reģistrēts nodokļa maksātājs neatmaksā valsts budžetā atskaitītā priekšnodokļa daļu šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, ja tas veic mantisko ieguldījumu (tai skaitā ieguldot pamatlīdzekli, izņemot nekustamo īpašumu) šādas komercsabiedrības kapitālā:

1) jaundibinātās komercsabiedrības kapitālā, kura 30 dienu laikā pēc reģistrācijas komercreģistra iestādē reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;

2) iegūstošās komercsabiedrības kapitālā, kura informē Valsts ieņēmumu dienestu par izmaiņām mantiskā ieguldījuma sastāvā un par veikto attiecīgo ierakstu komercreģistra iestādē, un mantisko ieguldījumu ir paredzēts izmantot ar nodokli apliekamiem darījumiem."

23. Papildināt 105.panta piekto daļu pēc vārdiem "zaudētā parāda" ar vārdu "nodokļa".

24. Papildināt 106.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Preču zudumu gadījumā atskaitītā priekšnodokļa korekciju veic, ja preču zudumu vērtība pārsniedz saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa normatīvajiem aktiem plānoto zudumu apjomu."

25. Izteikt 109.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ieņēmumu dienests, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, pārceļ apstiprināto pārmaksāto nodokļa summu uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām, sedzot nākamajos taksācijas periodos valsts budžetā maksājamo nodokļa summu, 30 dienu laikā pēc:

1) šā likuma 118.pantā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa;

2) nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas, ja nodokļa deklarācija ir iesniegta pēc šā likuma 118.pantā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa;

3) precizētās nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas, ja iesniegta precizēta nodokļa deklarācija."

26. Izteikt 110.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) šā likuma 109.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā ir pieprasīta papildu informācija, kas iesniedzama 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un ir nepieciešama pārmaksātās nodokļa summas apstiprināšanai, - līdz dienai, kad Valsts ieņēmumu dienests būs pieņēmis lēmumu par pieprasījuma pamatotību. Šādu lēmumu Valsts ieņēmumu dienests pieņem ne vēlāk kā 75 dienu laikā pēc:

a) šā likuma 118.pantā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa,

b) nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas, ja nodokļa deklarācija ir iesniegta pēc šā likuma 118.pantā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa,

c) precizētās nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas, ja iesniegta precizēta nodokļa deklarācija."

27.  112.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valsts ieņēmumu dienests izskata trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja iesniegumu, pieņem lēmumu par trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja iesniegumā norādītās nodokļa summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli un atmaksā atmaksai apstiprināto nodokļa summu termiņā, kas nedrīkst pārsniegt šā likuma 113.panta 1.1 daļā noteikto termiņu.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets, ievērojot šā panta pirmās un 1.1 daļas nosacījumus, nosaka:

1) periodu, par kuru pieprasa atmaksāt nodokli, un atmaksājamā nodokļa minimālo summu;

2) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja iesniegumā norādītās nodokļa summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli un kādā Valsts ieņēmumu dienests atmaksā nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam, ievērojot šā panta 1.1 daļā noteikto termiņu;

3) Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus;

4) veidlapas paraugu iesniegumam nodokļa atmaksāšanai;

5) gadījumus, kad Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu atmaksāt trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja iesniegumā norādīto nodokļa summu."

28.  113.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valsts ieņēmumu dienests izskata citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja pieteikumu nodokļa atmaksāšanai iekšzemē, pieņem lēmumu par citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja pieteikumā nodokļa atmaksāšanai iekšzemē norādītās nodokļa summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli un atmaksā atmaksai apstiprināto nodokļa summu ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas vai ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, ja tiek pieprasīta papildinformācija, vai ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā, ja papildinformācija tiek pieprasīta atkārtoti.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets, ievērojot šā panta pirmās un 1.1 daļas nosacījumus, nosaka:

1) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests saņem un izskata citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja pieteikumu nodokļa atmaksāšanai iekšzemē un kādā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja pieteikumā nodokļa atmaksāšanai iekšzemē norādītās nodokļa summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli;

2) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests atmaksā nodokli citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam, ievērojot šā panta 1.1 daļā noteikto termiņu;

3) gadījumus, kad Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu atmaksāt citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja pieteikumā nodokļa atmaksāšanai iekšzemē norādīto nodokļa summu."

29. 115.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, ja tiek īstenots vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) reģistrētā nodokļa maksātāja veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gadā pārsniedz 35 000 latu;

2) reģistrēts nodokļa maksātājs veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, kurai piemēro 0 procentu likmi saskaņā ar šā likuma 43.panta ceturto daļu;

3) reģistrēts nodokļa maksātājs veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, piedaloties šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajā preču piegādē;

4) reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19.panta pirmo daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nodokļa taksācijas periods ir puse no kalendāra gada reģistrētam nodokļa maksātājam, kura veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 10 000 latu un kurš neveic darījumus, kuri ir minēti šā panta pirmās daļas 2., 3. vai 4.punktā.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja reģistrēts nodokļa maksātājs, kuram saskaņā ar šā panta otro vai trešo daļu taksācijas periods ir viens ceturksnis vai puse no kalendāra gada, veic darījumus, kuri ir minēti šā panta pirmās daļas 2., 3. vai 4.punktā, vai tā taksācijas gada laikā veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pārsniedz 35 000 latu, šim reģistrētam nodokļa maksātājam taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, un tas tiek saglabāts līdz taksācijas gada beigām."

30. Izslēgt 118.panta vienpadsmitajā daļā vārdus "vai maksātnespējas administratora".

31. Papildināt 119.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Reģistrēts nodokļa maksātājs deklarācijā par taksācijas gadu aprēķināto nodokli samaksā līdz nākamā taksācijas gada 1.maijam."

32.  123.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "nodokļa summas" ar vārdiem "tad, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja precēm piemēro muitas režīmu vai muitas procedūru (izņemot laišanu brīvā apgrozībā) saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, nodokli aprēķina un iemaksā valsts budžetā tad, kad kļūst iekasējams muitas nodokļa parāds."

33. Aizstāt 131.panta trešajā daļā vārdus "maksātnespējas administratora" ar vārdiem "maksātnespējas procesa administratora".

34. Izslēgt 144.panta otrajā daļā vārdus un skaitli "saskaņā ar šā likuma 99.pantu".

35. 145.pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "nodokli par nodalīto mantu" ar vārdiem "un ar to nodotām saistībām";

papildināt sesto un septīto daļu pēc vārdiem "nodokli par nodoto mantu" ar vārdiem "un ar to nodotām saistībām".

36. Papildināt pārejas noteikumus ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15. Šā likuma 100.panta 1.1 daļa ir attiecināma uz tādu vieglo pasažieru automašīnu un ar tās uzturēšanu saistītajām izmaksām (tai skaitā izmaksām par šīs automašīnas remontu un degvielas iegādi), kura ir iegādāta, nomāta vai importēta, sākot ar 2014.gada 1.janvāri. Ja šā likuma 100.panta 1.1 daļā minētā vieglā pasažieru automašīna iegādāta līdz 2013.gada 31.decembrim, tad attiecībā uz ar tās uzturēšanu saistītajām izmaksām piemērojamas šā likuma normas, kas ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

16. Reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš 2011., 2012. un 2013.gadā saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10.panta 7.1 daļu un šā likuma 100.panta otro daļu neatskaitīja pilnā apmērā priekšnodokli, ir tiesības par 2011.gadu atskaitīt šo neatskaitīto priekšnodokļa daļu 2014.gadā, par 2012.gadu - 2015.gadā, par 2013.gadu - 2016.gadā, uzrādot to kārtējā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, ja vieglā pasažieru automašīna attiecīgi 2011., 2012. vai 2013.gadā tika izmantota ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai. Faktu, ka minētā automašīna attiecīgajā laika posmā bija izmantota ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, reģistrēts nodokļa maksātājs pierāda ar to, ka:

1) bija kārtota ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaite atbilstoši uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

2) šī automašīna bija deklarēta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā atbilstoši uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

17. Reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš 2013.gadā veica mantisko ieguldījumu (tai skaitā ieguldot pamatlīdzekli, izņemot nekustamo īpašumu) kādā no 103.panta 2.1 daļā minētajām komercsabiedrībām un par šo ieguldījumu 2013.gadā atmaksāja valsts budžetā atskaitītā priekšnodokļa daļu, ir tiesības 2014.gadā attiecīgi precizēt konkrētā taksācijas perioda nodokļa deklarāciju."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 6.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 27.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.11.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Tēma: Covid-19; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 232, 27.11.2013. OP numurs: 2013/232.31
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
262322
01.01.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"