Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 1., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.; 2013, 194.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.panta pirmajā daļā:

papildināt 1.punktu ar "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) lieto ūdens resursus elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā, kuras hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir mazāka par diviem megavatiem;";

papildināt 2.punkta "a" apakšpunktu pēc vārdiem "un lignītu (brūnogles)" ar vārdiem "uguņošanas ierīces";

papildināt 2.punkta "d" apakšpunktu pēc vārdiem "tās realizējot" ar vārdiem "un uguņošanas ierīces";

2. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) uguņošanas ierīces.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokļa likmes par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes; par C kategorijas piesārņojošu darbību nozarēs, attiecībā uz kurām normatīvajos aktos nav noteiktu nosacījumu un nav arī iespējams aprēķināt piesārņojošo vielu apjomu; par parka vīngliemežu (Helix pomatia L.) vākšanu tālākai saimnieciskai izmantošanai; par iepakojumu gadījumos, kad tā materiāla veidu un svaru nav iespējams pamatot ar uzskaites dokumentiem; par transportlīdzekļiem un uguņošanas ierīcēm ir noteiktas šā likuma 14., 15., 20., 24., 24.1 un 26.pantā. Pārējos gadījumos nodokļa likmes, kā arī to spēkā esības periodi ir noteikti šā likuma pielikumos."

3. Izteikt 5.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ūdeņu lietošanu (caurplūdi) hidrotehniskajos un zivsaimniecības objektos, arī hidroelektrostacijās, kuru hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir lielāka par diviem megavatiem, ūdenskrātuvēs, zivju audzētavās un dīķsaimniecībās;".

4. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Nodokļa aprēķināšana par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā, kuras hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir mazāka par diviem megavatiem

Nodokļa likme par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā, kuras hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir mazāka par diviem megavatiem, ir 0,00853 euro par 100 kubikmetriem hidrotehniskajai būvei caurplūdušā ūdens. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķina hidrotehniskajai būvei caurplūdušo ūdeni, pamatojoties uz saražotās elektroenerģijas daudzumu un hidromezgla darbības lietderības koeficientu."

5. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa. Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgām precēm, par iepakojumu, par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm), par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, par radioaktīvajām vielām, par transportlīdzekļiem un par uguņošanas ierīcēm".

6. Izteikt 24.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nodokļa maksātājs, kurš maksā nodokli par iepakojumu un kuram atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem nav jāveic izlietotā iepakojuma pārstrāde un reģenerācija, nodokli aprēķina atbilstoši šā likuma 7.pielikumā noteiktajām nodokļa likmēm par katru iepakojuma materiāla veida svara vienību vai, ja nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svara pamatošanu ar uzskaites dokumentiem, - 120 euro gadā."

7. Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

"24.1 pants. Nodokļa aprēķināšana par uguņošanas ierīcēm

Nodokļa maksātājs aprēķina un maksā nodokli par Latvijas Republikā ievestām uguņošanas ierīcēm, piemērojot nodokļa likmi 5 procenti no paredzētā šo ierīču ievešanas apjoma kopsummas, kas uzrādīta Latvijas Republikas Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas izsniegtajā ievešanas licencē."

8. Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļa likme par vienu transportlīdzekli ir 40 euro."

9. Izteikt 27.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kārtību, kādā uzskaita iegūto vai izmantoto dabas resursu veidu un apjomu, vides piesārņojumu un videi kaitīgas preces, iepakojumu, vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, radioaktīvās vielas un uguņošanas ierīces;".

10. Papildināt 28.panta ceturto daļu pēc vārdiem "un lietošanu" ar vārdiem "par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā, kuras hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir mazāka par diviem megavatiem, un par uguņošanas ierīcēm".

11. Papildināt 30.panta pirmo daļu pēc vārdiem "normu izpildi" ar vārdiem "kā arī uguņošanas ierīču apjomu".

12. Aizstāt 31.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai radioaktīvo vielu apjomu" ar vārdiem "vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, radioaktīvo vielu vai uguņošanas ierīču apjomu".

13. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"Dabas resursu nodokļa likuma
1.pielikums

Nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi

Nr.p.k.

Resursu veids

Mērvienība

Likme no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim
(euro)

Likme no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim
(euro)

Likme no 2016.gada 1.janvāra
(euro)

1.

Augsne

m3

0,43

0,43

0,43

2.

Smilšmāls un mālsmilts, aleirīts

m3

0,14

0,14

0,14

3.

Kvarca smilts

m3

0,45

0,45

0,45

4.

Smilts

m3

0,21

0,21

0,21

5.

Smilts-grants

m3

0,36

0,36

0,36

6.

Māls, citi mālainie ieži būvmateriālu ražošanai

m3

0,21

0,21

0,21

7.

Dekoratīvais (apdares) dolomīts

m3

0,36

0,36

0,36

8.

Dolomīts

m3

0,21

0,21

0,21

9.

Kaļķakmens

m3

0,28

0,28

0,28

10.

Saldūdens kaļķieži (irdenie un gabalainie)

m3

0,14

0,14

0,14

11.

Šūnakmens

m3

1,42

1,42

1,42

12.

Ģipšakmens

m3

0,54

0,57

0,60

13.

Laukakmeņi

m3

0,57

0,57

0,57

14.

Krāsu zeme

m3

0,14

0,14

0,14

15.

Kūdra (mitrums - 40%)

tonna

0,55

0,55

0,55

16.

Sapropelis organogēns (aļģu un zoogēns-aļģu) un organogēns kaļķis ar pelnainību < 30% (mitrums - 60%)

tonna

0,71

0,71

0,71

17.

Pārējais sapropelis (mitrums - 60%)

tonna

0,14

0,14

0,14

18.

Visu veidu dziednieciskās dūņas

tonna

0,71

0,71

0,71"


14. Izteikt 3., 4., 5., 6. un 7.pielikumu šādā redakcijā:

"Dabas resursu nodokļa likuma
3.pielikums

Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu

Nr.p.k.

Atkritumu veids

Mērvienība

Likme
(euro)

1.

Sadzīves atkritumi

tonna

12,00

2.

Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no piesārņotām vietām izrakta augsne neapstrādātā veidā)

tonna

21,34

3.

Azbests šķiedru un putekļu veidā

tonna

35,57

4.

Bīstamie atkritumi

tonna

35,57

5.

Ražošanas atkritumi

tonna

21,34


Dabas resursu nodokļa likuma
4.pielikums

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu

Nr.p.k.

Emisijas klasifikācija

Mērvienība

Likme laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim
(euro)

Likme no 2015.gada 1.janvāra
(euro)

1.

Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma 1.nodaļas 1.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju

tonna

2,85

3,50

2.

Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma 1.nodaļas 2., 3. un 4.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda vai saražotās produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju

tonna

2,85

3,50

3.

Daļiņas PM10

tonna

51,22

75,00

4.

Oglekļa monoksīds (CO)

tonna

7,83

7,83

5.

Amonjaks (NH3), sērūdeņradis (H2S) un pārējie neorganiskie savienojumi

tonna

18,50

18,50

6.

Sēra dioksīds (SO2), slāpekļa oksīdi (NOx - slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2)

tonna

85,37

85,37

7.

Gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm)

tonna

85,37

85,37

8.

Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju

tonna

1138,30

1138,30


Dabas resursu nodokļa likuma
5.pielikums

Nodokļa likmes par ūdeņu piesārņošanu

Nr.p.k.

Piesārņojošo vielu klasifikācija pēc bīstamības klases

Mērvienība

Likme
(euro)

1.

Nebīstamās vielas

tonna

5,50

2.

Suspendētās vielas (nebīstamās)

tonna

14,23

3.

Vidēji bīstamās vielas, izņemot kopējo fosforu (P kop.)

tonna

42,69

4.

Bīstamās vielas

tonna

11 382,97

5.

Īpaši bīstamās vielas

tonna

71 143,59

6.

Kopējais fosfors (P kop.)

tonna

270,00


Dabas resursu nodokļa likuma
6.pielikums

Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm

Nr.p.k.

Preces veids

Mērvienība

Likme
(euro)

1.

Smēreļļas

kg

0,17

2.

Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti (arī tādi, kas iestrādāti ierīcēs un transportlīdzekļos):    

2.1.

elektriskie akumulatori, svina

kg

0,74

2.2.

elektriskie akumulatori Ni-Cd un Fe-Ni

kg

4,00

2.3.

galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

kg

11

2.4.

citi elektriskie akumulatori

kg

17,03

3.

Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas) (onp - ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

2,22

4.

Visu veidu riepas

kg

0,33

5.

Eļļas filtri

gab.

0,33

6.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta pirmajai daļai:    

6.1.

liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapjus)

kg

1,44

6.2.

liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapji

kg

2,33

6.3.

maza izmēra mājsaimniecības iekārtas

kg

3,00

6.4.

informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus, mobilos telefonus)

kg

3,00

6.5.

monitori

kg

2,33

6.6.

mobilie telefoni

kg

3,33

6.7.

plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)

kg

1,44

6.8.

televizori

kg

2,33

6.9.

elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)

kg

3,01

6.10.

gāzizlādes spuldzes

kg

8,58

6.11.

apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)

kg

2,22

6.12.

monitoringa un kontroles instrumenti

kg

2,00

6.13.

rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi

kg

3,00

6.14. medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)

kg

2,00

6.15. tirdzniecības automāti

kg

3,00


Dabas resursu nodokļa likuma
7.pielikums

Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

Nr.p.k.

Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids

Likme
(euro)

1.

No stikla izejmateriāliem

0,44

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas vai oksisadalāmās plastmasas, polistirola izejmateriāliem

1,22

3.

No metāla izejmateriāliem

1,10

4.

No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem

0,24

5.

No oksisadalāmās plastmasas izejmateriāliem

0,70

6.

No polistirola izejmateriāliem

1,56"


Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 6.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 27.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.11.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Tēma: Vides tiesības; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 232, 27.11.2013. OP numurs: 2013/232.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
262313
01.01.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)