Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Ventspilī 2013.gada 4.oktobrī (prot. Nr.18; 9.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
" 19.4.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr.4) šādus grozījumus:

1. aizstāt 32.1.apakšpunktā skaitli "145,38" ar skaitli "151,20".

2. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā skaitli "169,58" ar skaitli "176,36".

3. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā skaitli "191,91" ar skaitli "199,59".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.VītoliņšSaistošo noteikumu Nr.14 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr.4) ir noteikta kārtība maznodrošinātā statusu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai (turpmāk - Saistošie noteikumi). Attiecībā uz pensionāriem un invalīdiem Saistošajos noteikumos noteikti trīs dažādi ienākumu līmeņi:

• maznodrošinātā statusa un dzīvokļa pabalsta, kā arī pabalsta zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai saņemšanai - ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 145,38 mēnesī;

• dzīvokļa pabalsta, pabalsta aprūpei mājās saņemšanai atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, kā arī pabalsta pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai saņemšanai visiem pensionāriem un invalīdiem - ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 169,58 mēnesī;

• pabalsta saņemšanai, lai daļēji segtu izdevumus braukšanai pilsētas maršrutu autobusos - ja pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 169,58 (pirms nodokļu nomaksas);

• pabalsta nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai saņemšanai atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem - ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 191,91 mēnesī;

• pabalsta medikamentu un medicīnas ierīču iegādei, ikmēneša pabalsta 100 un vairāk gadu sasniegušām personām, kā arī pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai saņemšanai - ja pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 191,91 (pirms nodokļu nomaksas).

No 01.09.2013., piemērojot indeksu 1,04, tiek palielinātas (indeksētas) visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 200 latu apmēru. Līdz ar to pensionāriem un invalīdiem nedaudz palielināsies ikmēneša ienākumi (pensiju vidējais pieaugums ir 4,68 lati).

Pensiju un atlīdzību indeksācija no 01.09.2013. noteikta sekojošos normatīvajos aktos:

• likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15.punktā;

• likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" 6.pantā;

• likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" pārejas noteikumu 10.punktā.

Grozījumi Saistošajos noteikumos nepieciešami tādēļ, ka nepalielinot ienākumu līmeņus maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, daļa no līdzšinējiem pabalstu saņēmējiem zaudētu iespēju saņemt pašvaldības sociālo palīdzību. Pavisam Ventspils pašvaldībā ir 1381 maznodrošināti pensionāri un invalīdi, no tiem 323 pensionāri/invalīdi zaudētu maznodrošinātā statusu, bet dažādus pabalstus vairs nesaņemtu 32 personas.

Ņemot vērā, ka pensiju indeksācijas rezultātā šie pensionāri/invalīdi zaudētu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu un citus pabalstus, ievērojami pasliktinātos šo personu finansiālā situācija un līdz ar to dzīves kvalitāte kopumā, jo nelielais pensiju pieaugums nekompensētu ievērojamos izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (siltumenerģija, ūdens un kanalizācijas pakalpojumi), kas turpmāk šīm personām būtu jāmaksā pilnā apmērā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir palielināt pašlaik spēkā esošos ienākumu un pensiju līmeņus pensionāriem un invalīdiem maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, piemērojot indeksu 1,04, lai nepasliktinātu šo sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo situāciju. Palielinot ienākumu līmeņus, piemērojot indeksu 1,04, neviena persona, kas pašlaik saņem maznodrošinātā statusu un pašvaldības sociālo palīdzību, nezaudētu iespēju šo atbalstu saņemt arī turpmāk.

Palielinot pensionāriem un invalīdiem esošos ienākumu līmeņus sociālās palīdzības saņemšanai, piemērojot indeksu 1,04, tie būs sekojoši:

• maznodrošinātā statusa un dzīvokļa pabalsta, kā arī pabalsta zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai saņemšanai - ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 151,20 mēnesī;

• dzīvokļa pabalsta, pabalsta aprūpei mājās saņemšanai atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, kā arī pabalsta pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai saņemšanai visiem pensionāriem un invalīdiem - ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 176,36 mēnesī;

• pabalsta saņemšanai, lai daļēji segtu izdevumus braukšanai pilsētas maršrutu autobusos - ja pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 176,36 (pirms nodokļu nomaksas);

• pabalsta nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai saņemšanai atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku - ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 199,59 mēnesī;

• pabalsta medikamentu un medicīnas ierīču iegādei, ikmēneša pabalsta 100 un vairāk gadu sasniegušām personām, kā arī pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai saņemšanai - ja pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz Ls 199,59 (pirms nodokļu nomaksas).

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Šo Saistošo noteikumu ietekme uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu netiek prognozēta.

Tā kā ienākumu līmeņi maznodrošinātā statusa un sociālo pabalstu saņemšanai tiek palielināti, piemērojot tieši tādu pašu indeksu, ar kādu tiek palielinātas pensijas (1,04), kopējais pašvaldības sociālās palīdzības saņēmēju skaits nemainīsies. Visi esošie sociālās palīdzības saņēmēji saglabās šādu iespēju, savukārt no jauna neviens pensionārs/invalīds kā palīdzības saņēmējs klāt nenāks.

Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupas, ko ietekmē Saistošie noteikumi ir - trūcīgas personas, maznodrošinātas ģimenes (personas), pensionāri un invalīdi, kuriem ienākumi nepārsniedz noteiktu ienākumu līmeni, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, ārkārtas un krīzes situācijās nonākušas personas.

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā.

Pēc Saistošo noteikumu spēkā stāšanās, Sociālā dienesta klientiem - pensionāriem un invalīdiem, nemainīsies maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālās palīdzības saņemšanas kārtība.

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (13.09.2013.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (19.09.2013.) un Sociālo jautājumu komitejā (27.09.2013.).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

 

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (19.09.2013.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 04.10.2013.Stājas spēkā: 16.11.2013.Zaudē spēku: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224, 15.11.2013. OP numurs: 2013/224.28
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
261997
16.11.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)