Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.307

Rīgā 2001.gada 3.jūlijā (prot. Nr.31 6.§)
Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, transportējot radioaktīvos materiālus
Izdoti saskaņā ar likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 3.panta trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka radiācijas drošības un kodoldrošības pamatprincipus, transportējot materiālus, kas satur radioaktīvās vielas un kuros jebkura radionuklīda kopējā un īpatnējā radioaktivitāte ir lielāka par šo noteikumu 1.pielikumā noteikto (turpmāk - radioaktīvais materiāls).

2. Lai nodrošinātu šo noteikumu prasību izpildi, Radiācijas drošības centrs (turpmāk - centrs) papildus speciālajai atļaujai (licencei) vai atļaujai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniedz dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgais tehniskais projekts vai transportēšana atbilst normatīvo aktu prasībām, kuri reglamentē radioaktīvā materiāla transportēšanu (turpmāk - atbilstības apliecinājums).

3. Ja radioaktīvo materiālu transportē:

3.1. tikai Latvijas teritorijā, centrs izsniedz vienpusēju atbilstības apliecinājumu, kas apliecina, ka radioaktīvā materiāla vai transportēšanai paredzētā iepakojuma (kopā ar tā radioaktīvo saturu) (turpmāk - paka) tehniskais projekts atbilst šo noteikumu prasībām;

3.2. vairāku valstu teritorijā, nepieciešams daudzpusējs atbilstības apliecinājums, ko izsniedz centrs vai ārvalsts kompetentā institūcija radiācijas drošības un kodoldrošības jomā (turpmāk - kompetentā institūcija) un kurš apliecina, ka tehniskais projekts vai transportēšana atbilst tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā izveidots tehniskais projekts vai uzsākta transportēšana, un tās valsts normatīvajiem aktiem, caur kuru vai uz kuru kravu transportē, vai nepieciešams vienpusējs atbilstības apliecinājums, ko izsniedz kompetentā institūcija un kas apliecina, ka tehniskais projekts atbilst tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā tas izveidots.

4. Transportēšana ietver visas darbības un apstākļus, kas saistīti ar radioaktīvā materiāla pārvietošanu un ietekmē šo procesu, piemēram, iepakojuma projektēšana, izgatavošana, apkalpošana un remonts, kā arī attiecīgās kravas sagatavošana, iekraušana, nosūtīšana un pārvadāšana (uzglabāšana, izkraušana un pieņemšana transportēšanas beigu punktā).

5. Noteikumi attiecas uz radioaktīvajiem materiāliem, izņemot:

5.1. radioaktīvo materiālu, kas ir transportlīdzekļa neatņemama sastāvdaļa;

5.2. radioaktīvā materiāla pārvietošanu objektos, kur šo materiālu ražo, lieto vai uzglabā, ja netiek izmantoti sabiedriskie autoceļi vai sabiedriskais dzelzceļa transports;

5.3. cilvēka vai dzīvnieka organismā implantētu vai ievadītu radioaktīvo materiālu diagnostikai vai ārstēšanai;

5.4. radioaktīvo materiālu, kas atrodas patēriņa precēs;

5.5. dabisko materiālu vai rūdu, kas satur tikai dabiskos radionuklīdus, kurus nav paredzēts pārstrādāt tālākai lietošanai, ja dabiskā materiāla vai rūdas īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteiktos limitus vairāk par 10 reizēm.

6. Personu, īpašuma un vides aizsardzība pret jonizējošo starojumu radioaktīvā materiāla transportēšanas laikā tiek nodrošināta:

6.1. izmantojot cieši noslēgtu apvalku (iepakojumu), kas ietver radioaktīvo saturu un nepieļauj radioaktīvo vielu noplūdi vidē radiācijas avārijas vai radiācijas negadījuma dēļ;

6.2. izmantojot tādu iepakojuma komponentu kopu, kas projektēta un izveidota, lai saturētu radioaktīvo saturu iepakojumā transportēšanas laikā (turpmāk - ieslēguma sistēma);

6.3. kontrolējot jonizējošā starojuma dozas jaudu un nodrošinot, lai netiktu pārsniegti šajos noteikumos noteiktie jonizējošā starojuma dozas limiti;

6.4. veicot pasākumus, lai neveidotos apstākļi, kuros skaldmateriālā var notikt pašuzturoša kodolreakcija (turpmāk - kodolkritiskums), ja radušos neitronu skaita attiecība pret neitronu skaitu, kas tajā pašā laikā tiek absorbēts vai izkļūst ārpus skaldmateriāla (turpmāk - neitronu skaita palielināšanās koeficients), ir 1. Minētais nosacījums neattiecas uz tādiem neitronu avotiem, kuros neitroni nerodas kodoldalīšanās procesā;

6.5. nepieļaujot radioaktīvā materiāla un iepakojuma bojājumus siltuma iedarbības dēļ;

6.6. nodrošinot, lai spiediens pakā nepārsniedz maksimāli pieļaujamo spiedienu, kas var rasties ieslēguma sistēmā viena gada laikā transportēšanai atbilstošos temperatūras un saules radiācijas apstākļos, ja iepakojumam nav ventilācijas, ārējās dzesēšanas ar palīgsistēmām vai nav cita veida iejaukšanās (turpmāk - maksimālais darba spiediens).

7. Lai aizsargātu personas un vidi, transportējot radioaktīvo materiālu, kontrolē radioaktīvo nosmērētību - radioaktīvo materiālu, kas atrodas uz cieta objekta virsmas un kura daudzums pārsniedz 0,4 Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem vai 0,04 Bq/cm2 pārējiem alfa starojuma avotiem. Ir šādi radioaktīvās nosmērētības veidi:

7.1. nefiksētā radioaktīvā nosmērētība - radioaktīvā nosmērētība, kuru var noņemt no virsmas transportēšanas laikā parastos apstākļos un piesārņot vidi vai radioaktīvās vielas var nokļūt cilvēka organismā;

7.2. fiksētā radioaktīvā nosmērētība - radioaktīvā nosmērētība, kuru nevar noņemt no virsmas transportēšanas laikā parastos apstākļos. Šāda nosmērētība nerada vides piesārņojumu, bet var palielināt jonizējošā starojuma dozas jaudu.

8. Lai aizsargātu personas un vidi, transportējot kodolmateriālus, nepieciešams nodrošināt tādus apstākļus, kuros skaldmateriālā nevar notikt pašuzturoša kodolreakcija (turpmāk - zemkritiskums), tas ir, neitronu skaita palielināšanās koeficientam jābūt mazākam par 1.

9. Jebkuri citi pasākumi un apsvērumi, kas saistīti ar radioaktīvā materiāla transportēšanu un tās kontroli (piemēram, kravas nosūtītājs var lietot apvalku, lai apvienotu divas vai vairākas pakas ērtākai apstrādei, uzglabāšanai un transportēšanai (turpmāk - kopiepakojums)), nedrīkst samazināt šajos noteikumos paredzētās drošības prasības.

2. Vispārīgās drošības prasības radioaktīvo materiālu transportēšanā

10. Lai izpildītu vispārīgās drošības prasības radioaktīvā materiāla transportēšanas laikā, nepieciešams ievērot:

10.1. radioaktīvā materiāla veida un kopējās radioaktivitātes ierobežojumus attiecīgajā iepakojumā;

10.2. katra veida pakai noteiktās prasības;

10.3. prasības marķējuma, uzlīmes, plakāta un kravas dokumentu nodrošināšanai;

10.4. prasības pakas lietošanai un sakraušanai transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

11. Atkarībā no drošības pakāpes transportēšana var būt:

11.1. transportēšana bez starpgadījumiem (turpmāk - transportēšana parastos apstākļos);

11.2. transportēšana ar neievērojamiem starpgadījumiem (turpmāk - transportēšana normālos apstākļos);

11.3. transportēšana avārijas apstākļos.

12. Lai sasniegtu augstu drošības pakāpi transportēšanas laikā, izvēlas vislabāko radioaktīvā materiāla veida, iepakojuma un transportlīdzekļa kombināciju, kā arī ņem vērā citus faktorus, kas ietekmē transportēšanas drošību, piemēram, transportlīdzekļa vai liela kravas konteinera lietošanu tikai viena kravas nosūtītāja vajadzībām (turpmāk - ekskluzīvā lietošana).

13. Radioaktīvā materiāla transportēšanai izmanto šādas pakas:

13.1. A tipa paka - cisterna, muca vai līdzīga tvertne, kravas konteiners vai kaste ar ierobežotu kopējo radioaktivitāti materiālu drošai un ekonomiskai transportēšanai. Kopējās radioaktivitātes limiti A1 un A2 ir noteikti šo noteikumu 1.pielikumā;

13.2. B tipa paka - cisterna, muca vai līdzīga tvertne, kravas konteiners vai kaste, kurā esošā radioaktīvā materiāla kopējā radioaktivitāte pārsniedz A1 un A2 limitus:

13.2.1. B(U) tipa paka - transportēšanai nepieciešams vienpusējs atbilstības apliecinājums;

13.2.2. B(M) tipa paka - transportēšanai nepieciešams daudzpusējs atbilstības apliecinājums;

13.3. C tipa paka - cisterna vai kravas konteiners, kurā atrodas radioaktīvais materiāls, transportēšanai pa gaisu;

13.4. izņēmuma paka - radioaktīvo materiālu saturoša paka ar mazu jonizējošā starojuma bīstamību, kurai kopējās radioaktivitātes limiti ir noteikti šo noteikumu 1.pielikumā;

13.5. rūpnieciskā paka - cisterna, muca vai līdzīga tvertne, kravas konteiners vai kaste, kurā atrodas materiāls ar zemu īpatnējo radioaktivitāti ( Low specific activity ) (turpmāk - LSA) vai objekts ar virsmas nosmērētību ( Surface contaminated object ) (turpmāk - SCO). Ir šādi rūpnieciskās pakas ( Industrial package ) (turpmāk - IP) tipi: IP-1, IP-2 un IP-3.

14. Transportēšanu bez bojājumiem iztur:

14.1. izņēmuma pakas, rūpnieciskās IP-1 tipa, IP-2 tipa un IP-3 tipa pakas, A tipa pakas, B tipa pakas un C tipa pakas, tās transportējot parastos apstākļos;

14.2. rūpnieciskās IP-2 tipa un IP-3 tipa pakas, A tipa pakas, B tipa pakas un C tipa pakas, tās transportējot normālos apstākļos;

14.3. B tipa pakas un C tipa pakas, tās transportējot avārijas apstākļos.

15. Lai pārbaudītu pakas atbilstību transportēšanai normālos apstākļos, izmanto testus normāliem apstākļiem. Pakas pārbaudei transportēšanai avārijas apstākļos izmanto testus avārijas apstākļiem un testus smagas avārijas apstākļiem. Testu secību un apjomu nosaka atbilstoši šo noteikumu 8.nodaļai.

16. Testi avārijas apstākļiem un smagas avārijas apstākļiem ir radioaktīvā materiāla transportēšana tādos apstākļos, kuros:

16.1. radiācijas avārija vai radiācijas negadījums var bojāt īpašumu un radīt draudus cilvēka dzīvībai un veselībai, jo radiācijas avārijas vai radiācijas negadījuma radītā bojājuma dēļ radioaktīvais materiāls var nokļūt ārpus ieslēguma sistēmas;

16.2. var notikt radioaktīvā satura noplūde vidē vai palielināties jonizējošā starojuma dozas jauda;

16.3. ir iespējama transporta darbinieku, transportlīdzekļu vadītāju un iedzīvotāju apstarošana, nepārsniedzot noteiktos jonizējošā starojuma dozu limitus - avārijas apstākļos vai, pārsniedzot noteiktos jonizējošā starojuma dozu limitus, - smagas avārijas apstākļos.

17. Kravas pārvadātājs un kravas nosūtītājs nodrošina, lai transportēšanas laikā jonizējošā starojuma dozas jauda, jonizējošam starojumam pakļauto cilvēku skaits un apstarošanas varbūtība ir tik zema, cik tas attiecīgajos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos reāli iespējams:

17.1. kravas nosūtītājs nodrošina radioaktīvā materiāla iepakošanu;

17.2. kravas pārvadātājs nodrošina pasākumus aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, ievērojot radiācijas drošības un kodoldrošības pamatprincipus (turpmāk - aizsardzības pasākumi) kravas transportēšanas laikā;

17.3. kravas pārvadātājs nodrošina transporta darbinieku un transportlīdzekļu vadītāju apmācību atbilstoši viņu darba specifikai, ņemot vērā normatīvo aktu prasības.

18. Kravas nosūtītājs un kravas pārvadātājs aizsardzības pasākumu raksturu un apjomu nosaka atbilstoši paredzamās efektīvās dozas lielumam un apstarošanās iespējamībai:

18.1. ja paredzamā efektīvā doza nepārsniedz 1 mSv gadā, nav nepieciešams īpašs darba režīms un detalizēta dozimetriskā kontrole, jonizējošā starojuma dozu novērtējuma programma un apstarošanas dozu individuālā uzskaite;

18.2. ja paredzamā efektīvā doza ir no 1 mSv līdz 6 mSv gadā, darba vietās kontrolē radioaktīvo nosmērētību un novērtē efektīvo dozu vai veic individuālo dozimetrisko kontroli. Attiecīgos transporta darbiniekus ieskaita B kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu;

18.3. ja paredzamā efektīvā doza ir no 6 mSv līdz 20 mSv gadā, kontrolē individuālās apstarošanas dozas un nodrošina medicīnisko uzraudzību. Attiecīgos transporta darbiniekus ieskaita A kategorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu.

19. Kravu pārvadātājs nodrošina radioaktīvo materiālu paku atrašanos tādā attālumā no transporta darbiniekiem un iedzīvotājiem, kas ir pietiekams, lai paredzamās efektīvās dozas lielums nepārsniedz:

19.1. A kategorijas transporta darbiniekiem - 10 mSv gadā;

19.2. B kategorijas transporta darbiniekiem - 5 mSv gadā;

19.3. iedzīvotājiem (kritiskajai iedzīvotāju grupai) - 1 mSv gadā.

20. Kravas pārvadātājs radioaktīvos materiālus novieto tādā attālumā no neattīstītām fotofilmām un citiem jutīgiem fotomateriāliem, lai jonizējošā starojuma doza nepārsniedz 0,1 mSv visā to uzglabāšanas un transportēšanas laikā.

21. Kravas nosūtītājs, kravas pārvadātājs un radioaktīvā materiāla un iepakojuma ražotājs nodrošina kvalitātes nodrošinājuma programmas izpildi radioaktīvā materiāla, pakas un kopiepakojuma projektēšanā, ražošanā, testēšanā, lietošanā, transportēšanā, uzglabāšanā un pārbaudē. Kvalitātes nodrošinājuma programma ietver prasības un to izpildes pārbaudes saistībā ar:

21.1. dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu, reģistrēšanu, uzskaiti un arhivēšanu, kā arī ar izmaiņām tajos;

21.2. tehniskā projekta plāna sagatavošanu, pārbaudi un apstiprināšanu, ievaddatu, arī normatīvu, programmu nodrošinājuma, atsevišķu konstrukcijas elementu specifikāciju pārbaudi;

21.3. tehniskā projekta sagatavošanu, arī lietošanas un remontēšanas instrukciju izstrādi, kā arī tehniskā projekta pārbaudes;

21.4. pasūtījuma un iepirkuma kontroli, arī piegādātāja novērtēšanu un izvēli, normatīvo aktu prasības iepirkumiem, prasības pasūtījuma un iepirkuma dokumentācijai un kvalitāti apliecinošiem dokumentiem, kā arī iepirkumu pārbaudēm;

21.5. materiāla kontroli, arī identifikāciju, pārbaudi, marķēšanu un uzglabāšanu;

21.6. procesa kontroli materiāla un konstrukcijas elementu transportēšanā, uzglabāšanā un apstrādē, kā arī izstrādājumu pārbaudes;

21.7. testēšanā lietojamiem mērinstrumentiem;

21.8. testēšanas iekārtām, to kalibrēšanu, regulēšanu un remontu;

21.9. testējamā materiāla un izstrādājumu marķēšanu;

21.10. inspekciju un testēšanas pierakstiem;

21.11. neatbilstības kvalitātes prasībām, tās atklāšanu un dokumentāciju;

21.12. neatbilstošo konstrukcijas elementu marķēšanu, to izņemšanu no sistēmas un aizvietošanu ar citiem konstrukcijas elementiem vai remontu;

21.13. neatbilstību novēršanu, arī to procesu atklāšanu un izpēti, kuri rada neatbilstības, attiecīgo procesa modifikāciju, materiāla vai konstrukcijas elementa aizvietošanu, darbu ar piegādātāju, kā arī ar kompetentajām institūcijām kopējiem pasākumiem;

21.14. uzskaiti un reģistrāciju, ierakstu identifikāciju, apkopošanu, indeksāciju, dokumentu uzglabāšanu, informācijas aktualizāciju un labošanu;

21.15. darbinieku apmācību, arī apmācību programmu izveidošanu un darbinieku kvalifikācijas pārbaudēm;

21.16. servisa organizāciju uzraudzību;

21.17. regulārām no ražošanas un ekspluatācijas neatkarīgām pārbaudēm, pieaicinot savas institūcijas vai neatkarīgas iestādes ekspertus.

22. Radioaktīvā materiāla vai iepakojuma ražotājs, kravas nosūtītājs vai pakas lietotājs nodrošina iespēju centra pārstāvjiem netraucēti pārbaudīt pakas projektēšanu, izgatavošanu un lietošanu.

23. Radioaktīvā materiāla vai iepakojuma ražotājs, kravas nosūtītājs vai pakas lietotājs atbilstoši kvalitātes nodrošinājuma programmai pārbauda, vai izgatavošanas metodes un materiāli atbilst apstiprinātajam tehniskajam projektam, kā arī periodiski pārbauda iepakojumu un, ja nepieciešams, iepakojuma remontu, lai arī pēc iepakojuma vairākkārtējas lietošanas tas atbilstu šo noteikumu 7.nodaļas attiecīgajām prasībām.

24. Pārvadājumiem Latvijas teritorijā kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs nodrošina, lai visi uzraksti uz pakas un tās marķējumā, kā arī kravas pavaddokumenti būtu valsts valodā. Starptautiskajiem pārvadājumiem tulkojums valsts valodā nav nepieciešams.

3. Transportējamā radioaktīvā materiāla veidi

25. Lai noteiktu precīzus apstākļus un prasības iepakošanai un transportēšanai, radioaktīvā materiāla veidus iedala grupās. Kravas nosūtītājs un kravas pārvadātājs ievēro šajos noteikumos noteiktās prasības attiecīgā materiāla iepakošanai un transportēšanai.

26. Īpašas formas radioaktīvais materiāls ir nedisperss ciets radioaktīvais materiāls vai radioaktīvu materiālu saturoša aizkausēta ampula (turpmāk - slēgts starojuma avots).

27. LSA materiāls ir tāds radioaktīvais materiāls, kura zemo īpatnējo radioaktivitāti nosaka tā daba, vai tāds materiāls, kura radioaktivitāte nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteiktos īpatnējās radioaktivitātes lielumus:

27.1. LSA-I materiāls ir jebkurš no šādiem materiāliem:

27.1.1. rūda, kas satur neapstarotu dabisko urānu vai neapstarotu dabisko toriju, un šo rūdu koncentrāts;

27.1.2. rūda, kas satur dabā sastopamos radionuklīdus, izņemot urānu un toriju, un ir paredzēta pārstrādei, lai izmantotu šos radionuklīdus;

27.1.3. ciets neapstarots dabiskais urāns, kā arī urāns, kurā urāna 235 daudzums ir mazāks par 0,72 masas procentiem (turpmāk - vājināts urāns), un cieta neapstarota dabiskā urāna un vājināta urāna ciets vai šķidrs savienojums vai maisījums;

27.1.4. ciets neapstarots dabiskais torijs, tā ciets vai šķidrs savienojums vai maisījums;

27.1.5. radioaktīvais materiāls, kura A2 lielums netiek ierobežots un kas nav skaldmateriāls;

27.1.6. cits radioaktīvais materiāls, kurā radionuklīdi ir izplatīti pa visu tilpumu un vidējā īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz lielumu, kas noteikts šo noteikumu 1.pielikumā, vairāk kā 30 reižu;

27.2. LSA-II materiāls ir jebkurš no šādiem materiāliem:

27.2.1. ūdens, kurā tritija koncentrācija pārsniedz 0,8 TBq/l;

27.2.2. materiāls, kurā radionuklīdi, izņemot tritiju, izplatīti pa visu tilpumu un vidējā īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 10-4 A2/g cietai vielai un gāzei un 10-5A2/g - šķidrumam;

27.3. LSA-III materiāls ir ciets materiāls (izņemot pulveri), kurā:

27.3.1. radioaktīvais materiāls ir izplatīts pa visu materiāla vai cieto objektu grupu tilpumu vai ir vienmērīgi izplatīts cietā, blīvā saistvielā;

27.3.2. radioaktīvais materiāls, kas ir relatīvi nešķīstošs vai atrodas nešķīstošā matricā. Ja iepakojums tiek sabojāts, radioaktīvā satura zudumi, šim iepakojumam septiņas dienas atrodoties ūdenī, nepārsniedz 0,1 A2;

27.3.3. vidējā īpatnējā radioaktivitāte, neņemot vērā iepakošanai izmantotos aizsargmateriālus, nepārsniedz 2 x 10-3A2/g.

28. Mazdisperss radioaktīvais materiāls ir ciets radioaktīvais materiāls ķīmiski un mehāniski stabila monolīta formā, kuram ir ierobežota iespēja izplatīties, kurš nav pulveris un kurš var būt papildus ieslēgts metāliskā ampulā.

29. Neapstarots dabiskais torijs ir tāds torijs (ķīmiski izdalīts torijs satur praktiski 100 masas procentus torija 232), kura viens grams torija 232 satur mazāk par 10-7 gramiem urāna 233.

30. Neapstarots dabiskais urāns ir tāds urāns (ķīmiski izdalīts urāns satur aptuveni 99,28 masas procentus urāna 238 un 0,72 masas procentus urāna 235), kura viens grams urāna 235 satur ne vairāk par 2 x 103 Bq plutonija, 9 x 106 Bq urāna dalīšanās produktu un 5 x 10-3 gramu urāna 236.

31. SCO objekts ir ciets objekts, kas pats nav radioaktīvs, bet uz kura virsmas ir radioaktīvais materiāls:

31.1. SCO-I objekts ir ciets objekts, kuram:

31.1.1. nefiksētā radioaktīvā nosmērētība uz 300 cm2 pieejamās virsmas (vai visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) nepārsniedz 4 Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotam vai 0,4 Bq/cm2 citam alfa starojuma avotam;

31.1.2. fiksētā radioaktīvā nosmērētība uz 300 cm2 pieejamās virsmas (vai visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) nepārsniedz 4 x 104 Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotam vai nepārsniedz 4 x 103 Bq/cm2 citam alfa starojuma avotam;

31.1.3. nefiksētā radioaktīvā nosmērētība kopā ar fiksēto radioaktīvo nosmērētību uz 300 cm2 pieejamās virsmas (vai visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) nepārsniedz 4 x 104 Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotam vai nepārsniedz 4 x 103 Bq/cm2 citam alfa starojuma avotam;

31.2. SCO-II objekts ir ciets objekts, kuram:

31.2.1. nefiksētā radioaktīvā nosmērētība uz 300 cm2 pieejamās virsmas (vai visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) ir no 4 līdz 400 Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotam vai ir no 0,4 līdz 40 Bq/cm2 citam alfa starojuma avotam;

31.2.2. fiksētā radioaktīvā nosmērētība uz 300 cm2 pieejamās virsmas (vai visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) ir no 4 x 104 līdz 8 x 105 Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotam vai ir no 4 x 103 līdz 8 x 104 Bq/cm2 citam alfa starojuma avotam;

31.2.3. nefiksētā radioaktīvā nosmērētība kopā ar fiksēto radioaktīvo nosmērētību uz 300 cm2 nepieejamas virsmas (vai visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) ir no 4 x 104 līdz 8 x 105 Bq/cm2 beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotam vai ir no 4 x 103 līdz 8 x 104 Bq/cm2 citam alfa starojuma avotam.

32. Skaldmateriāls ir tāds radioaktīvs materiāls, kas satur urānu 233, urānu 235, plutoniju 239, plutoniju 241 vai jebkuru šo radionuklīdu kombināciju, izņemot urānu, kas satur dabā esošo izotopu maisījumu (neapstarots dabiskais urāns) vai vājinātu urānu, kā arī dabisko urānu vai vājinātu urānu, kas apstarots reaktoros ar siltumneitroniem, tas ir, elektronu enerģija ir mazāka par 0,3 eV.

33. Zema toksiskuma alfa starojuma avots ir neapstarots dabiskais urāns, vājināts urāns, neapstarots dabiskais torijs, urāns 235 vai urāns 238, kā arī torijs 232, torijs 228 un torijs 230, ja tas atrodas rūdas sastāvā vai fizikālā vai ķīmiskā koncentrātā, kā arī alfa starojuma avots, kura pussabrukšanas periods ir mazāks par 10 dienām.

4. Radioaktivitātes un radioaktīvā materiāla daudzuma ierobežojums
4.1. Radionuklīda lielumu noteikšana

34. Galvenie radionuklīdu lielumi ir šādi:

34.1. A1 - īpašas formas radioaktīvā materiāla maksimāli pieļaujamā kopējā radioaktivitāte A tipa pakā;

34.2. A2 - radioaktīvā materiāla (izņemot īpašas formas radioaktīvo materiālu) maksimāli pieļaujamā kopējā radioaktivitāte A tipa pakā;

34.3. materiāla īpatnējā radioaktivitāte;

34.4. kravas kopējā radioaktivitāte.

35. Radionuklīdu kopējās un īpatnējās radioaktivitātes ierobežojumu pakā aprēķina, izmantojot šo noteikumu 1.pielikumā radionuklīdiem noteiktos A1 un A2 limitus, ņemot vērā īpatnējās radioaktivitātes un kopējās radioaktivitātes limitus kontrolei nepakļautām pakām, kā arī pakas tehniskā projekta prasības.

36. Ja kādam radionuklīdam kopējās un īpatnējās radioaktivitātes limits nav noteikts šo noteikumu 1.pielikumā, izmanto attiecīgu šo noteikumu 2.pielikumā noteikto lielumu.

37. Nosakot A1 un A2 limitu radionuklīdam, kuram tas nav noteikts šo noteikumu 1.pielikumā, ņem vērā, ka:

37.1. radionuklīdu ar vienu radioaktīvās sabrukšanas ķēdi, kurā radionuklīdi atrodas dabā sastopamās proporcijās un kurā nav meitas radionuklīdu ar pussabrukšanas periodu, kas ir garāks par 10 dienām vai par mātes radionuklīda pussabrukšanas periodu, uzskata par atsevišķu radionuklīdu un ņem vērā šīs sabrukšanas ķēdes mātes radionuklīda kopējās un īpatnējās radioaktivitātes un A1 un A2 limitus;

37.2. radionuklīdu ar radioaktīvās sabrukšanas ķēdēm, kurās kāda meitas radionuklīda pussabrukšanas periods ir garāks par 10 dienām vai par mātes radionuklīda pussabrukšanas periodu, mātes radionuklīdu kopā ar šādu meitas radionuklīdu uzskata par dažādu radionuklīdu maisījumu.

38. Ja ir zināms katrs radionuklīds, bet nav zināma dažu radionuklīdu īpatnējā radioaktivitāte, radionuklīdus var apvienot grupās. Grupas var veidot, pamatojoties uz to kopējo alfa radioaktivitāti, kopējo beta vai gamma radioaktivitāti. Ja šīs radioaktivitātes ir zināmas, izmanto mazāko lielumu, kas atbilst alfa starotājiem, beta vai gamma starotājiem. Ja par atsevišķiem radionuklīdiem vai to maisījumiem nav pieejami nepieciešamie dati, izmanto šo noteikumu 2.pielikumā noteiktos lielumus.

4.2. Radioaktīvā satura ierobežojums pakā

39. Izņēmuma pakai ar radioaktīvo materiālu (izņemot no neapstarota dabiskā urāna, vājināta urāna vai neapstarota dabiskā torija ražotus priekšmetus) kopējā radioaktivitāte nedrīkst būt lielāka par šo noteikumu 3.pielikumā noteikto kopējās radioaktivitātes limitu:

39.1. katrai atsevišķai vienībai un katrai pakai, ja radioaktīvais materiāls ir slēgts starojuma avots vai rūpnieciski ražota priekšmeta daļa;

39.2. pakai, ja radioaktīvais materiāls nav slēgts starojuma avots.

40. Ja priekšmets ražots no neapstarota dabiskā urāna, vājināta urāna vai neapstarota dabiskā torija, izņēmuma paka var saturēt jebkuru šī materiāla daudzumu, ja urāna vai torija ārējā virsma ir noslēgta neradioaktīvā apvalkā, kas veidots no metāla vai cita blīva materiāla.

41. Ja izņēmuma paku sūta pa pastu, radioaktīvā materiāla kopējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt vienu desmito daļu no attiecīgajiem limitiem, kas noteikti šo noteikumu 3.pielikumā.

42. Kopējā radioaktivitāte atsevišķā rūpnieciskajā pakā, kurā atrodas LSA materiāls vai SCO objekts, nedrīkst pārsniegt:

42.1. šo noteikumu 4.pielikumā noteiktos kopējās radioaktivitātes limitus transportlīdzeklim;

42.2. lielumu, kas 3 m attālumā no neekranēta radioaktīvā materiāla rada jonizējošā starojuma dozas jaudu - 10 mSv/h.

43. Atsevišķā rūpnieciskajā pakā ar nedegošu cietu LSA-II materiālu vai LSA-III materiālu, ja to paredz transportēt pa gaisu, kopējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt 3000A2.

44. A tipa pakā kopējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt A1 - īpašas formas radioaktīvajam materiālam - vai A2 - citam radioaktīvajam materiālam.

45. Ja A tipa pakā ir radionuklīdu maisījums un zināms tā sastāvs un kopējā vai īpatnējā radioaktivitāte, lieto šādu nosacījumu:

FORMULA3.GIF (1035 BYTES)

B(i) - īpašas formas radioaktīvā materiāla radionuklīda i kopējā vai īpatnējā radioaktivitāte;

A1(i) - radionuklīda i A1 limits;

C(j) - radioaktīvā materiāla, kas nav īpašas formas radioaktīvais materiāls, radionuklīda i kopējā vai īpatnējā radioaktivitāte;

A2(i) - radionuklīda i A2 limits.

46. Atbilstoši atbilstības apliecinājumā norādītajam B tipa paka nedrīkst saturēt:

46.1. radionuklīdu, kura kopējā radioaktivitāte ir lielāka par pakas tehniskajā projektā atļauto;

46.2. radionuklīdu, kas nav atļauts pakas tehniskajā projektā;

46.3. radioaktīvo materiālu, kura forma vai fizikālais stāvoklis, vai ķīmiskais sastāvs atšķiras no pakas tehniskajā projektā paredzētā.

47. B tipa paka, kuru paredzēts transportēt pa gaisu, papildus šo noteikumu 46.punktā noteiktajām prasībām nedrīkst saturēt:

47.1. mazdispersu radioaktīvo materiālu, kura kopējā radioaktivitāte ir lielāka par atbilstības apliecinājumā norādīto lielumu;

47.2. īpašas formas radioaktīvo materiālu, kura kopējā radioaktivitāte ir lielāka par 3000A1 vai 100000A2 (izvēlas mazāko lielumu);

47.3. citu radioaktīvo materiālu, kura kopējā radioaktivitāte ir lielāka par 3000A2.

48. Atbilstoši atbilstības apliecinājumā norādītajam C tipa paka nedrīkst saturēt:

48.1. radionuklīdu, kura kopējā radioaktivitāte ir lielāka par pakas tehniskajā projektā atļauto;

48.2. radionuklīdu, kas nav atļauts pakas tehniskajā projektā;

48.3. radioaktīvo materiālu, kura forma vai fizikālais stāvoklis, vai ķīmiskais sastāvs atšķiras no pakas tehniskajā projektā paredzētā.

49. Atbilstoši atbilstības apliecinājumā norādītajam skaldmateriālu saturoša paka nedrīkst saturēt:

49.1. lielāku skaldmateriāla daudzumu nekā pakas tehniskajā projektā atļautais;

49.2. jebkuru radionuklīdu vai skaldmateriālu, kas nav atļauts pakas tehniskajā projektā;

49.3. radioaktīvo materiālu, kura fizikālais stāvoklis, ķīmiskais sastāvs vai telpiskais sakārtojums atšķiras no pakas tehniskajā projektā paredzētā.

50. Urāna heksafluorīds pakā nedrīkst aizņemt vairāk vietas par 95 % no kopējā tilpuma (vismaz 5 % ir brīvais tilpums). Kopējo tilpumu aprēķina, izmantojot šķidrā urāna heksafluorīda tilpumsvaru, kuram 121 °C temperatūrā tas ir 3257 kg/m3. Nepieciešams nodrošināt, lai urāna heksafluorīds ir cietā veidā, tā ķīmiskā tīrība ir vismaz 99,5 % un, iesniedzot paku transportēšanai, pakas iekšējais spiediens ir mazāks par atmosfēras spiedienu.

5. Prasības transportēšanas sagatavošanai
5.1. Vispārīgās prasības pakas sagatavošanai pirms tās transportēšanas

51. Pirms jebkuras pakas pirmās transportēšanas kravas nosūtītājs nodrošina šādu prasību izpildi:

51.1. ja projektētais spiediens ieslēguma sistēmā pārsniedz 35 kPa, pārbauda pakas ieslēguma sistēmas spēju izturēt attiecīgo spiedienu;

51.2. B tipa, C tipa un skaldmateriālu saturošai pakai pārbauda aizsardzības pret jonizējošo starojumu un ieslēguma sistēmu efektivitāti un, ja nepieciešams, siltumvadītspējas raksturlielumu atbilstību apstiprinātā tehniskā projekta prasībām;

51.3. skaldmateriālu saturošai pakai, kurā paredzēts izmantot neitronu absorbētājus pakas elementu veidā, lai saglabātu zemkritiskumu normālos un avārijas apstākļos, pārbauda, vai ir neitronu absorbētāji un vai to sadalījums atbilst pakas tehniskajā projektā paredzētajam.

52. Pirms katras jebkura tipa pakas transportēšanas kravas nosūtītājs nodrošina, lai:

52.1. paka atbilstu šo noteikumu prasībām;

52.2. pakā atrastos tikai attiecīgais radioaktīvais materiāls, kā arī priekšmeti un dokumenti, kas nepieciešami radioaktīvā materiāla lietošanā;

52.3. pacelšanas piestiprinājums, kas nedod iespēju droši pacelt un pārvietot pilnu paku, tiktu noņemts vai padarīts nelietojams.

53. Pirms katras B tipa un C tipa pakas transportēšanas kravas nosūtītājs:

53.1. uzglabā paku līdz līdzsvara stāvokļa sasniegšanai, kas būtu pietiekami tuvs nepieciešamajai temperatūrai un spiedienam, ja vienpusējā atbilstības apliecinājumā šī prasība nav atcelta;

53.2. pārbauda ieslēguma sistēmu un pārliecinās, ka aizveres un vārsti, caur kuriem var notikt radioaktīvā satura noplūde, ir pienācīgi aizvērti un (ja nepieciešams) aizplombēti un radioaktīvā satura noplūde nepārsniedz:

53.2.1. radioaktīvai vielai (izņemot gāzveida vielu) - 10-6 A2/h. Radionuklīdu maisījumam ņem vērā arī ārējo nefiksēto radioaktīvo nosmērētību;

53.2.2. kriptonam 85 - 10A2 vienas nedēļas laikā. Radionuklīdu maisījumam kriptona 85 A2 vērtību var pieņemt par 10A2;

53.2.3. radioaktīvai gāzei (izņemot kriptonu 85) - A2 vienas nedēļas laikā;

53.2.4. 10 mSv/h 1 m attālumā no pakas virsmas, ja pakā ir maksimālais radioaktīvā satura daudzums;

53.3. nodrošina atbilstības apliecinājumos noteikto prasību ievērošanu.

54. Pirms katras skaldmateriālu saturošas pakas transportēšanas kravas nosūtītājs:

54.1. nodrošina atbilstības apliecinājumos noteikto prasību ievērošanu;

54.2. izmantojot novērtēšanas metodi maksimālā riska apzināšanai, pieņem vislielāko iespējamo kaitējuma un negadījuma varbūtību (turpmāk - konservatīvais modelis), novērtē neitronu skaita palielināšanās koeficientu un pirms transportēšanas veic mērījumus, lai noteiktu transportējamā skaldmateriāla izotopisko sastāvu;

54.3. pārbauda, vai paka ir noslēgta un vai tai ir īpašas detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu pakas brīvajos tilpumos vai ūdens izplūšanu no tām (arī darbinieku kļūdas dēļ).

55. Pirms katras īpašas formas radioaktīvo materiālu vai mazdisperso radioaktīvo materiālu saturošas pakas transportēšanas kravas nosūtītājs nodrošina, lai paka atbilstu atbilstības apliecinājuma un šo noteikumu prasībām.

56. Kravas nosūtītājs un kravas pārvadātājs nodrošina, lai nefiksētā radioaktīvā nosmērētība uz jebkuras pakas ārējās virsmas tiek uzturēta tik zemā līmenī, cik tas transportēšanā parastos apstākļos ar saprātīgiem līdzekļiem iespējams, un uz pakas ārējās virsmas radioaktīvā nosmērētība nepārsniedz:

56.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 4 Bq/cm2;

56.2. citiem alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 0,4 Bq/cm2.

5.2. Transporta indeksa un kodolkritiskuma indeksa noteikšana

57. Transporta indekss ir pakai, kopiepakojumam, kravas konteineram, neiepakotam LSA-I materiālam vai SCO-I objektam piešķirtais skaitlis, ko izmanto jonizējošā starojuma dozas jaudas kontrolēšanai, kā arī radioaktīvā satura ierobežojumu noteikšanai konkrētai pakai, kopiepakojumam vai kravas konteineram, lai novērtētu, vai nepieciešama transportēšana ar ekskluzīvās lietošanas transportu, un noteiktu pieļaujamo paku skaitu kravas konteinerā vai transportlīdzeklī.

58. Transporta indeksu nosaka šādi:

58.1. izmēra maksimālo jonizējošā starojuma dozas jaudu 1 m attālumā no pakas, kopiepakojuma, kravas konteinera, neiepakota LSA-I materiāla vai SCO-I objekta ārējās virsmas mSv/h un šo vērtību reizina ar 100, aprēķināto skaitli noapaļo līdz pirmajai desmitdaļai, izņemot 0,05 un mazāku, kuru pieņem par nulli;

58.2. lielizmēra kravām, ja to šķērsgriezuma laukums pārsniedz 1 m2, izmēra maksimālo jonizējošā starojuma dozas jaudu 1 m attālumā no cisternas, kravas konteinera, neiepakota LSA-I materiāla vai SCO-I objekta ārējās virsmas mSv/h, šo vērtību reizina ar 100 un papildus reizina ar atbilstošo koeficientu (5.pielikums), aprēķināto skaitli noapaļo līdz pirmajai desmitdaļai, izņemot 0,05 un mazāku, kuru pieņem par nulli.

59. Ja transportē tikai urāna vai torija rūdu un to koncentrātu, pakai, kopiepakojumam, cisternai un kravas konteineram transporta indeksu nosaka, izmantojot šādu jonizējošā starojuma dozas jaudas novērtējumu 1 m attālumā no jebkura kravas ārējās virsmas punkta:

59.1. rūdai, urāna un torija fizikālam koncentrātam - 0,4 mSv/h;

59.2. torija ķīmiskam koncentrātam - 0,3 mSv/h;

59.3. urāna ķīmiskam koncentrātam (izņemot urāna heksafluorīdu) - 0,02 mSv/h.

60. Transporta indeksu katram kopiepakojumam, kravas konteineram vai visam transportlīdzeklim var noteikt kā visu paku transporta indeksu summu vai tieši - izmērot jonizējošā starojuma dozas jaudu, izņemot mīksto kopiepakojumu, kuram transporta indeksu nosaka tikai kā transporta indeksu summu.

61. Kodolkritiskuma indekss ir skaldmateriālu saturošai pakai, kopiepakojumam vai kravas konteineram noteiktais skaitlis, kuru izmanto, lai kontrolētu skaldmateriālu saturošu paku, kopiepakojumu vai kravas konteineru kopējo skaitu.

62. Kodolkritiskuma indeksu iegūst, dalot skaitli 50 ar mazāko no N (paku skaits) vērtībām, kas iegūta, novērtējot kodolkritiskumu skaldmateriālu saturošai pakai, kas transportēta normālos apstākļos un avārijas apstākļos. Paku skaitu aprēķina tā, lai:

62.1. 5N paka ir zemkritiskā stāvoklī, ja notiek maksimāla neitronu skaita palielināšanās, ko rada šādi apstākļi:

62.1.1. starp skaldmateriālu saturošām pakām nav norobežojošu barjeru vai kādu citu materiālu, un pakas no visām pusēm ietver vismaz 20 cm biezs ūdens slānis;

62.1.2. paka tiek pakļauta šo noteikumu 8.8.apakšnodaļā noteiktajiem testiem normālos apstākļos skaldmateriālu saturošai pakai;

62.2. 2N paka ir zemkritiskā stāvoklī, ja notiek maksimāla neitronu skaita palielināšanās, ko rada šādi apstākļi:

62.2.1. starp skaldmateriālu saturošām pakām ir ūdeņradi saturošs materiāls, un ap pakām kā neitronu palēninātājs un atstarotājs ir vismaz 20 cm biezs ūdens slānis;

62.2.2. ja, veicot šo noteikumu 8.8.apakšnodaļā noteikto I testu sēriju avārijas apstākļiem vai II ūdenī iegremdēšanas testu avārijas apstākļiem, daļa skaldmateriāla izkļūst no ieslēguma sistēmas, pieņem, ka tāda pati daļa no skaldmateriāla izkļūst arī no visām citām pakām un skaldmateriāls izkārtojas tā, ka notiek maksimālā neitronu skaita palielināšanās, un ap pakām kā neitronu palēninātājs un atstarotājs ir 20 cm biezs ūdens slānis;

62.3. kodolkritiskuma indekss var būt nulle, ja neierobežots paku skaits atrodas zemkritiskā stāvoklī (N vērtība ir bezgalīga).

63. Kodolkritiskuma indekss katrai kravai ir visu paku kodolkritiskuma indeksu summa.

64. Transporta indekss jebkurai pakai vai kopiepakojumam nedrīkst pārsniegt 10, bet kodolkritiskuma indekss - 50, izņemot kravu ekskluzīvās lietošanas apstākļos.

65. LSA-I materiāla kravai transporta indeksu summa netiek ierobežota.

5.3. Pakas un kopiepakojuma kategorijas noteikšana un marķēšana

66. Atkarībā no transporta indeksa un maksimālās jonizējošā starojuma dozas jaudas uz pakas un kopiepakojuma virsmas pakām un kopiepakojumam ir šādas kategorijas (6.pielikums):

66.1. I-BALTS;

66.2. II-DZELTENS;

66.3. III-DZELTENS.

67. Ja transporta indekss atbilst vienai kategorijai, bet jonizējošā starojuma dozas jauda - citai kategorijai, paku vai kopiepakojumu iekļauj augstākā kategorijā. I-BALTS ir viszemākā kategorija.

68. Kravas nosūtītājs nodrošina, lai katrai pakai uz iepakojuma ārējās virsmas ir salasāms un noturīgs atbilstošs marķējums.

69. Pakas marķējumā norāda:

69.1. informāciju par kravas nosūtītāju un (vai) pārvadātāju;

69.2. Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - ANO) identifikācijas numuru (7.pielikums), kuram priekšā ir burti "UN", un pakas nosaukumu (izņemot izņēmuma pakas un starptautisko pasta sūtījumu pakas);

69.3. pieļaujamo bruto masu, ja pakas bruto masa pārsniedz 50 kg;

69.4. pakas tipu:

69.4.1. rūpnieciskajai pakai - "IP-1 tips", "IP-2 tips" vai "IP-3 tips" (izvēlas atbilstošo);

69.4.2. A tipa, B tipa un C tipa pakām - tipa apzīmējumu: "A tips", "B(U) tips", "B(M) tips" vai "C tips" (izvēlas atbilstošo);

69.5. starptautiskā transportlīdzekļa reģistrācijas kodu, ko piešķīrusi valsts, kurā izstrādāts IP-2 tipa, IP-3 tipa vai A tipa pakas tehniskais projekts, kā arī izgatavotāja nosaukumu vai kompetentās institūcijas apstiprinātu iepakojuma identifikāciju.

70. B tipa pakas, C tipa pakas, skaldmateriālu saturošas pakas un urāna heksafluorīdu saturošas pakas marķējumā, ja nepieciešams daudzpusējs atbilstības apliecinājums, papildus norāda:

70.1. kompetentās institūcijas piešķirto identifikācijas zīmi attiecīgajam tehniskajam projektam;

70.2. iepakojuma tehniskā projekta individuālo apzīmējumu - sērijas numuru.

71. B tipa un C tipa paka papildus marķējama ar šo noteikumu 8.pielikuma 1.zīmējumā noteikto radiācijas simbolu, ko iespiež, uzspiež vai citādi izvieto uz virsmas. Šis marķējums ir ugunsizturīgs un ūdensizturīgs.

5.4. Prasības uzlīmei un plakātam

72. Kravas nosūtītājs papildus marķējumam izmanto uzlīmi un plakātu, lai nodrošinātu transportēšanā iesaistītās personas un uzraudzības institūcijas ar nepieciešamo informāciju par kravas saturu.

73. Kravas nosūtītājs atbilstoši kravas saturam katru paku, kopiepakojumu un kravas konteineru nodrošina ar uzlīmi (8.pielikuma 2., 3. un 4.zīmējums) atbilstoši kategorijai, izņemot lielkravas konteinerus un cisternas, kam uzlīmes vietā var lietot plakātu (8.pielikuma 6.zīmējums).

74. Kravas nosūtītājs katru skaldmateriālu saturošu paku, kopiepakojumu un kravas konteineru nodrošina ar uzlīmi (šo noteikumu 8.pielikuma 5.zīmējums).

75. Ja radioaktīvajam materiālam piemīt citas bīstamas īpašības, izmanto atbilstošu papildu uzlīmi un ievēro normatīvos dokumentus šādas kravas transportēšanai.

76. Šo noteikumu 8.pielikuma 2., 3. un 4.zīmējumā norādītās uzlīmes piestiprina pakas vai kopiepakojuma ārpusē uz divām pretējām virsmām vai kravas konteinera un cisternas ārpusē uz četrām pusēm. Šo noteikumu 8.pielikuma 5.zīmējumā norādīto uzlīmi piestiprina papildus pārējām uzlīmēm (8.pielikuma 2., 3. un 4.zīmējums).

77. Uzlīme nedrīkst aizsegt pakas marķējumu.

78. Šo noteikumu 8.pielikuma 2., 3. un 4. zīmējumā norādītajās uzlīmēs iekļauj šādu informāciju:

78.1. radioaktīvais saturs:

78.1.1. radionuklīda simbols vai nosaukums, radionuklīdu maisījumam norāda nozīmīgāko radionuklīdu simbolus vai nosaukumus;

78.1.2. apzīmējums "LSA-II", "LSA-III", "SCO-I" vai "SCO-II", ko norāda aiz radionuklīda simbola vai nosaukuma;

78.1.3. LSA-I materiālam norāda tikai apzīmējumu "LSA-I" (radionuklīda simbols vai nosaukums nav nepieciešams);

78.2. maksimālā kopējā radioaktivitāte SI sistēmā ar atbilstošu prefiksu. Skaldmateriālam kopējo radioaktivitāti nenorāda, bet norāda kopējo masu gramos;

78.3. kopiepakojumam un kravas konteineram informācijā par radioaktīvo saturu un kopējo radioaktivitāti apkopo informāciju par visu kopiepakojuma vai kravas konteinera saturu (ja kopiepakojumā vai kravas konteinerā atrodas jaukta paku krava ar dažādiem radionuklīdiem, var izmantot uzrakstu: "Skatīt transporta dokumentos");

78.4. kategorijas I-BALTS uzlīmē nenorāda transporta indeksu.

79. Šo noteikumu 8.pielikuma 5.zīmējumā norādītajā uzlīmē kravas nosūtītājs norāda kodolkritiskuma indeksu, kas noteikts atbilstības apliecinājumā pakas tehniskajam projektam vai atbilstības apliecinājumā transportēšanai īpašā kārtībā.

80. Kopiepakojumam un kravas konteineram šo noteikumu 8.pielikuma 5.zīmējumā norādītajā uzlīmē norāda kodolkritiskuma indeksu, kas iegūts, apkopojot informāciju par kopējo skaldmateriāla daudzumu.

81. Lielu kravas konteineru (izņemot izņēmuma paku) un cisternu kravas nosūtītājs nodrošina ar četriem plakātiem (8.pielikuma 6.zīmējums), kurus vertikāli piestiprina uz lielām kravas konteinera vai cisternas virsmām.

82. Ja nepieciešams, uzlīmi un plakātu var proporcionāli palielināt.

83. Kravas nosūtītājs nodrošina, lai visas uzlīmes un plakāti, kas neattiecas uz kravas saturu, tiktu noņemti.

84. Dzelzceļa transporta un autotransporta līdzekli, kas transportē radioaktīvo materiālu saturošu paku, kopiepakojumu, cisternu vai mazu kravas konteineru, kravas nosūtītājs papildus šo noteikumu 8.pielikuma 2., 3., 4. vai 5.zīmējumā noteiktajām uzlīmēm nodrošina ar plakātiem (8.pielikuma 6.zīmējums), ko novieto uz:

84.1. dzelzceļa transportlīdzekļa divām ārējām sānu virsmām;

84.2. autotransporta līdzekļa divām ārējām sānu virsmām un uz gala virsmas;

84.3. kravu nesošās vienības (tā, lai plakāti ir viegli pamanāmi), ja transportlīdzeklim nav bortu;

84.4. cisternas vai kravas konteinera (ja cisternas vai kravas konteinera virsmas izliekums apgrūtina plakāta novietošanu, plakāta malas garumu var samazināt līdz 100 mm).

5.5. Kravas transporta dokumenti

85. Kravas nosūtītājs kravas transporta dokumentos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecīgajam transporta veidam norāda šādu informāciju:

85.1. pakas nosaukums saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu;

85.2. ANO bīstamo kravu klases apzīmējums "7";

85.3. ANO numurs saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu (norādi iesāk ar burtiem "UN");

85.4. katra radionuklīda simbols vai nosaukums (radionuklīdu maisījumam uzskaita visus vai tikai nozīmīgākos radionuklīdus);

85.5. radioaktīvā materiāla fizikālā stāvokļa un ķīmiskā sastāva apraksts vai norāde, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls. Ķīmiskā sastāva apraksts var būt vispārīgs;

85.6. maksimālā kopējā radioaktivitāte SI sistēmā ar atbilstošu prefiksu; skaldmateriālam nenorāda kopējo radioaktivitāti, bet norāda kopējo masu gramos;

85.7. pakas kategorija (I-BALTS, II-DZELTENS, III-DZELTENS);

85.8. transporta indekss (norāda tikai II-DZELTENS un III-DZELTENS kategorijai);

85.9. kodolkritiskuma indekss (norāda tikai skaldmateriālu saturošām kravām);

85.10. kompetento institūciju - atbilstības apliecinājumu izsniedzēju - piešķirtās identifikācijas zīmes;

85.11. kopiepakojumā vai kravas konteinerā esošo paku detalizēts satura apraksts un, ja nepieciešams, katra kravā esošā kopiepakojuma vai kravas konteinera satura detalizēts apraksts;

85.12. LSA-II materiāla, LSA-III materiāla, SCO-I objekta un SCO-II objekta kravām - kopējās radioaktivitātes attiecība pret A2 (piemēram, 5A2, 0,5A2).

86. Ja transportēšanas laikā pakas tiek izņemtas no kopiepakojuma vai kravas konteinera, kravas nosūtītājs kravas transporta dokumentos iekļauj nepieciešamo papildu informāciju.

87. Kravas nosūtītājs kravas transporta dokumentiem pievieno parakstītu un datētu deklarāciju ar šāda satura tekstu:

"Es,................................., paziņoju, ka šīs kravas saturs ir pilnīgi un precīzi aprakstīts, izmantojot atbilstošu pārvadājuma nosaukumu, kā arī ir klasificēts, iepakots,
(vārds, uzvārds)

marķēts, apgādāts ar uzlīmēm un sagatavots tā, ka tas ir piemērots transportēšanai

ar

............................................... atbilstoši attiecīgajiem Latvijas Republikas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem."

(transporta veids (veidi))

88. Ja kravas pārvadātājam transportēšanas laikā nepieciešams veikt papildu darbības, kravas nosūtītājs transporta dokumentos iekļauj šādu informāciju:

88.1. papildu prasības pakas, kopiepakojuma vai kravas konteinera ekspluatācijai, iekraušanai, izvietošanai, transportēšanai, apkalpošanai un izkraušanai, arī jebkurš īpašs norādījums par izvietošanu, lai nodrošinātu drošu siltuma aizvadīšanu, vai paziņojums, ka papildu prasības nav nepieciešamas;

88.2. īpašas izvietošanas prasības, lai nodrošinātu siltuma izkliedēšanu, nepārsniedzot 15 W/m2, vai paziņojums, ka šādas prasības nav nepieciešamas;

88.3. ierobežojumi transportēšanā vai transportlīdzekļa izvēlē, norādījumi par maršrutu (ja nepieciešams);

88.4. aizsardzības pasākumi attiecīgajai kravai (9.pielikums), ņemot vērā bīstamas vielas veidošanās iespēju ķīmiskās reakcijās starp kravas saturu un vidi, ja radiācijas avārijas vai radiācijas negadījuma dēļ tiek bojāta ieslēguma sistēma;

88.5. citu informāciju par papildu darbībām transportēšanas laikā.

89. Pirms iekraušanas kravas nosūtītājs uzrāda kravas pārvadātājam kompetentās institūcijas izsniegtu atbilstības apliecinājumu radioaktīvajam materiālam un pakai. Atbilstības apliecinājuma kopiju nav nepieciešams nosūtīt kopā ar kravu.

90. Pirms katras pakas pirmās starptautiskās transportēšanas, ja pakai nepieciešams centra izdots atbilstības apliecinājums, kravas nosūtītājs nosūta pakas tehniskā projekta atbilstības apliecinājuma kopijas tās ārvalsts (to ārvalstu) kompetentajai institūcijai, caur kuru un uz kuru kravu transportē. Kompetentā institūcija var nepaziņot kravas nosūtītājam par atbilstības apliecinājuma kopijas saņemšanu.

91. Kravas nosūtītājs nosūta paziņojumu tās ārvalsts (to ārvalstu) kompetentajai institūcijai, caur kuru vai uz kuru kravu transportē, vismaz septiņas dienas pirms šādas kravas transportēšanas:

91.1. C tipa paka, kas satur radioaktīvo materiālu, kura kopējā radioaktivitāte ir lielāka par 3000A1, 3000A2 vai 1000 TBq (izvēlas mazāko lielumu);

91.2. B(U) tipa paka, kas satur radioaktīvo materiālu, kura kopējā radioaktivitāte ir lielāka par 3000A1, 3000A2 vai 1000 TBq (izvēlas mazāko lielumu);

91.3. B(M) tipa paka.

92. Kravas nosūtītājs paziņojumā norāda:

92.1. nepieciešamo informāciju pakas identificēšanai, arī visu atbilstības apliecinājumu numurus un identifikācijas zīmes;

92.2. transportēšanas sākuma datumu un paredzamo beigu datumu, kā arī plānoto maršrutu;

92.3. radioaktīvā materiāla nosaukumu vai radionuklīda simbolu vai nosaukumu;

92.4. radioaktīvā materiāla fizikālā stāvokļa un ķīmiskā sastāva aprakstu vai norādi, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls;

92.5. maksimālo kopējo radioaktivitāti pakā SI sistēmā ar atbilstošu prefiksu. Skaldmateriālam kopējo radioaktivitāti nenorāda, bet norāda kopējo masu gramos.

93. Kravas nosūtītājs var nesūtīt paziņojumu kompetentajai institūcijai, ja paziņojumā norādāmā informācija ir iekļauta pieprasījumā atbilstības apliecinājuma iegūšanai attiecīgajā valstī.

94. Pirms katras transportēšanas kravas nosūtītājs nodod kravas pārvadātājam šo noteikumu 9.nodaļā noteikto atbilstības apliecinājumu kopijas, kā arī ar iepakojuma ieslēguma sistēmu un citiem transportēšanas sagatavošanas darbiem saistīto instrukciju kopijas.

6. Prasības transportēšanai un tās kontrole
6.1. Radioaktīvā materiāla transportēšana kopā ar citām precēm

95. LSA materiālu vai SCO objektu var transportēt kopā ar citām precēm tikai tad, ja starp tiem un iepakojumu vai pakas saturu nav mijiedarbības, kas var samazināt pakas drošību.

96. Cisternu, kas lietota radioaktīvā materiāla transportēšanai, nedrīkst lietot citu preču uzglabāšanai un transportēšanai, izņemot gadījumus, ja veikta tās dezaktivācija un nav palikusi radioaktīvā nosmērētība.

97. Kravas pārvadātājs nodrošina radioaktīvo materiālu saturošas pakas norobežošanu no citām bīstamām precēm transportēšanas un uzglabāšanas laikā atbilstoši šiem noteikumiem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bīstamu materiālu transportēšanu, kā arī tās ārvalsts normatīvajiem aktiem, caur kuru vai uz kuru kravu transportē.

98. Citas bīstamās pakas satura īpašības (eksplozivitāte, uzliesmošana, pašuzliesmošana, ķīmiskais toksiskums, kodīgums) ņem vērā iepakošanā, izvēloties un piestiprinot uzlīmes un plakātus, kā arī uzglabājot un transportējot paku atbilstoši šiem noteikumiem un citiem bīstamo preču transportēšanas noteikumiem.

99. Ja vidējā siltuma plūsma no pakas vai kopiepakojuma nepārsniedz 15 W/m2 un tiešā tuvumā esošā krava neatrodas maisos vai somās, paku var transportēt kopā ar citām iepakotām precēm bez īpašiem izvietošanas nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja tas pieprasīts kravas atbilstības apliecinājumā.

6.2. Radioaktīvās nosmērētības un bojātas pakas kontrole

100. Kopiepakojuma, kravas konteinera vai cisternas iekšējās un ārējās virsmas nefiksētā radioaktīvā nosmērētība nedrīkst pārsniegt šādus lielumus:

100.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 4 Bq/cm2;

100.2. citiem alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 0,4 Bq/cm2.

101. Ja kravas pārvadātājs konstatē, ka paka ir bojāta vai tai ir sūce, vai ir aizdomas par pakas sūci vai bojājumu, kravas pārvadātājs:

101.1. ierobežo piekļūšanu šādai pakai;

101.2. nekavējoties nodrošina, lai kvalificēts speciālists novērtē radioaktīvās nosmērētības līmeni un jonizējošā starojuma dozas jaudas līmeni;

101.3. nodrošina transportlīdzekļa un blakus esošo iekraušanas un izkraušanas laukumu pārbaudi un, ja nepieciešams, citu tajā pašā transportlīdzeklī transportēto materiālu pārbaudi;

101.4. veic citus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu iedzīvotājus, īpašumu un vidi.

102. Ja notikusi radioaktīvā satura noplūde un ir pārsniegti pieļaujamie limiti, kravas pārvadātājs:

102.1. nekavējoties nodrošina radioaktīvā satura noplūdes likvidēšanu;

102.2. ja nepieciešams, pieaicina centra pārstāvjus ieteikumu sniegšanai par radioaktīvās nosmērētības likvidāciju vai pakas papildu iepakošanu.

103. Transportlīdzekli un palīgiekārtu, ko regulāri lieto radioaktīvā materiāla transportēšanai, kravas pārvadātājs kontrolē vismaz reizi ceturksnī, lai pārliecinātos, ka radioaktīvās nosmērētības līmenis nepārsniedz attiecīgos limitus.

104. Ja transportlīdzeklis, tā aprīkojums vai kāda daļa kļuvusi radioaktīva, kravas nosūtītājs, pārvadātājs vai saņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem nekavējoties nodrošina attiecīgā transportlīdzekļa dezaktivāciju un nepieļauj tā izmantošanu, kamēr nav izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

104.1. nefiksētā radioaktīvā nosmērētība ir samazināta līdz šādiem lielumiem:

104.1.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 4 Bq/cm2;

104.1.2. citiem alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 0,4 Bq/cm2;

104.2. jonizējošā starojuma dozas jauda, ko dod fiksētā radioaktīvā nosmērētība, uz transportlīdzekļa virsmas ir samazināta vismaz līdz 5 µSv/h.

6.3. Vispārīgās prasības transportēšanai un uzglabāšanai

105. Radioaktīvo materiālu saturošu paku, kopiepakojumu vai kravas konteineru transportēšanas un uzglabāšanas laikā norobežo:

105.1. no vietām, kur atrodas cilvēki, kā arī no kontrolei paredzētajām neattīstītām fotofilmām un citiem jutīgiem fotomateriāliem;

105.2. no citām bīstamām kravām.

106. Kravas pārvadātājs nepieļauj nesankcionētas darbības ar radioaktīvā materiāla kravu tās uzglabāšanas un transportēšanas laikā.

107. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem veicot tehnisko apskati transportlīdzeklim, kas pārvadā radioaktīvo materiālu, nosaka transportlīdzekļa atbilstību izgatavotāju ekspluatācijas instrukcijām un normatīvo aktu prasībām.

108. Kravas pārvadātājs norobežo LSA materiālu vai SCO objektu atsevišķā IP-1 tipa, IP-2 tipa, IP-3 tipa pakā, priekšmetā vai priekšmetu grupā tā, lai jonizējošā starojuma dozas jauda triju metru attālumā no neekranētas pakas vai kopiepakojuma nepārsniedz 10 mSv/h.

109. Iekšējos ūdeņos kuģī vai citā transportlīdzeklī, kas nav kuģis, ar kuru transportē neiepakotu vai iepakotu LSA materiālu vai SCO objektu rūpnieciskajā pakā kuģa nodalījumā vai atsevišķā kravas telpā, kopējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 4.pielikumā noteiktos kopējās radioaktivitātes lielumus LSA materiāla un SCO objekta pārvadājumiem.

110. SCO-I objektu var transportēt neiepakotu parastos apstākļos, ja nefiksētā radioaktīvā nosmērētība nepārsniedz šādus lielumus:

110.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 4 Bq/cm2;

110.2. citiem alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 0,4 Bq/cm2.

111. LSA materiālu vai SCO objektu, izņemot transportēšanu ekskluzīvās lietošanas apstākļos, iepako atbilstoši šo noteikumu 10.pielikumā noteiktajām prasībām.

112. Kravas pārvadātājs, novietojot tvertnes un kravas konteinerus, kā arī uzkrājot pakas, kopiepakojumus un kravas konteinerus noliktavās, kravas laukumos vai transportlīdzekļos, kontrolē, lai:

112.1. kopējais paku, kopiepakojumu un kravas konteineru skaits vienā transportlīdzeklī (izņemot LSA-I materiāla kravas un kravas, ko transportē ekskluzīvās lietošanas apstākļos) būtu ierobežots tā, lai transporta indeksu summa nepārsniedz šo noteikumu 11.pielikumā noteiktos lielumus;

112.2. kopējā kodolkritiskuma indeksu summa kravas konteinerā un transportlīdzeklī nepārsniedz lielumus, kas noteikti šo noteikumu 11.pielikumā;

112.3. transportēšanā parastos apstākļos jonizējošā starojuma dozas jauda nepārsniedz 2 mSv/h jebkurā transportlīdzekļa ārējās virsmas punktā un 0,1 mSv/h divu metru attālumā no transportlīdzekļa ārējās virsmas.

113. Skaldmateriālu saturošu paku, kopiepakojumu un kravas konteineru pārvadātājs:

113.1. ierobežo paku, kopiepakojumu un kravas konteineru skaitu vienā uzglabāšanas vietā un atsevišķā transportlīdzeklī, lai kodolkritiskuma indeksu summa jebkurai paku, kopiepakojumu vai kravas konteineru grupai nepārsniedz 50;

113.2. paku, kopiepakojumu un kravas konteineru grupas uzglabā vismaz 6 m attālumā no citām paku, kopiepakojumu vai kravas konteineru grupām.

114. Ja kopējā kodolkritiskuma indeksu summa vienā atsevišķā transportlīdzeklī vai kravas konteinerā ir lielāka par 50, kas ir atļauts saskaņā ar šo noteikumu 11.pielikumu, kravas pārvadātājs nodrošina vismaz 6 m attālumu starp attiecīgo transportlīdzekli un citām skaldmateriālu saturošām pakām, kopiepakojumiem un kravas konteineriem vai citiem transportlīdzekļiem.

115. Ar dzelzceļa transportu II-DZELTENS vai III-DZELTENS kategorijas paku vai kopiepakojumu nedrīkst transportēt pasažieru kupejās, kur atrodas pasažieri, izņemot īpaši rezervētās kupejas kurjeriem, kuri pilnvaroti pavadīt attiecīgās pakas vai kopiepakojumus.

116. Autotransportlīdzeklī, kas transportē II-DZELTENS vai III-DZELTENS kategorijas paku, kopiepakojumu vai kravas konteineru, drīkst atrasties tikai vadītājs un tā palīgi.

117. Ar gaisa transportu aizliegts transportēt ventilējamās B(M) tipa pakas, pakas, kurām nepieciešama ārējā dzesēšana ar papildu dzesēšanas sistēmu, pakas, kurām nepieciešama ekspluatācijas kontrole transportēšanas laikā, un pakas, kas satur šķidru piroforu materiālu.

118. Muitas operācijas kravas radioaktīvā satura pārbaudei drīkst veikt tikai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas, kas ir saņēmušas atļauju strādāt ar jonizējošā starojuma avotiem, ja ir nodrošināta jonizējošā starojuma dozas jaudas kontrole. Minētās darbības drīkst veikt tikai vietās, kuras noteiktas centra izsniegtajā atļaujā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

119. Pakai, kas bijusi atvērta, pirms tās tālākas nosūtīšanas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona atjauno sākotnējo stāvokli:

119.1. paku droši noslēdz un pārliecinās, ka aizveres un vārsti, caur kuriem var notikt radioaktīvā satura noplūde, ir pienācīgi aizvērti;

119.2. uzliek attiecīgās plombas;

119.3. pārliecinās, ka nefiksētā radioaktīvā nosmērētība uz pakas ārējās un iekšējās virsmas nepārsniedz šādus lielumus:

119.3.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 4 Bq/cm2;

119.3.2. citiem alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 0,4 Bq/cm2;

119.4. pārliecinās, ka jonizējošā starojuma dozas jauda nepārsniedz attiecīgajai pakai pieļaujamo lielumu, kas norādīts kravas pavaddokumentos.

120. Ja kādu iemeslu dēļ radioaktīvā materiāla kravu nav iespējams transportēt, kravas pārvadātājs:

120.1. nodrošina radioaktīvā materiāla paku novietošanu drošā uzglabāšanas vietā;

120.2. nekavējoties informē kravas saņēmēju vai kravas nosūtītāju, lai saņemtu instrukcijas par turpmāko rīcību;

120.3. ja kravā ir skaldmateriālu saturošas pakas, nekavējoties informē Drošības policiju.

6.4. Prasības radioaktīvā materiāla transportēšanai ekskluzīvās lietošanas apstākļos

121. Visas operācijas ar kravu ekskluzīvās lietošanas apstākļos veic tikai saskaņā ar kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja norādījumiem.

122. Citus priekšmetus var transportēt kopā ar kravu ekskluzīvās lietošanas apstākļos, ja transportēšanu kontrolē tikai kravas nosūtītājs un transportēšanu neaizliedz citi normatīvie akti.

123. Kopiepakojumu, kravas konteineru, cisternu vai transportlīdzekli ekskluzīvās lietošanas apstākļos var izmantot, ja uz to iekšējām virsmām:

123.1. nefiksētā radioaktīvā nosmērētība pārsniedz:

123.1.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 4 Bq/cm2;

123.1.2. citiem alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 0,4 Bq/cm2;

123.2. jonizējošā starojuma dozas jauda, ko dod fiksētā radioaktīvā nosmērētība, pārsniedz 5 µSv/h uz virsmas.

124. Neiepakotu LSA-I materiālu un SCO-I objektu var transportēt parastos apstākļos, ja:

124.1. transportē nerūdas materiālu, kas satur tikai dabiskos radionuklīdus, un nav konstatēti aizsargekrāna bojājumi un radioaktīvā satura zudumi no transportlīdzekļa;

124.2. katrs transportlīdzeklis ir ekskluzīvās lietošanas apstākļos, izņemot šo noteikumu 110.punktā noteikto gadījumu;

124.3. SCO-I objektam veic aizsardzības pasākumus, lai radioaktīvais materiāls nepiesārņo transportlīdzekli, ja ir pamatotas aizdomas, ka nefiksētais radioaktīvais piesārņojums uz neaizsniedzamām virsmām pārsniedz šādus lielumus:

124.3.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 4 Bq/cm2;

124.3.2. citiem alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 0,4 Bq/cm2.

125. Sagatavojot kravu transportēšanai ekskluzīvās lietošanas apstākļos, kravas nosūtītājs nodrošina šādu prasību izpildi:

125.1. transporta dokumentos norāda, ka transportēšana notiek ekskluzīvās lietošanas apstākļos;

125.2. ja LSA-I materiālu vai SCO-I objektu transportē tvertnē vai tas ir ieslēgts neradioaktīvā apvalkā, uz tvertnes vai ieslēguma materiāla ir salasāms un noturīgs marķējums "RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS LSA-I" vai "RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS SCO-I";

125.3. B tipa pakai, ko transportē pa gaisu ekskluzīvās lietošanas apstākļos, ja pakas pieejamo virsmu temperatūra pārsniedz 50 °C un vides temperatūra ir 38 °C, virsmas temperatūra nepārsniedz 85 °C, neņemot vērā saules siltumu;

125.4. ja kravas konteinerā vai cisternā ir neiepakots LSA-I materiāls vai SCO-I objekts vai kravas konteinerā ir iepakots radioaktīvais materiāls un šai kravai ir viens atsevišķs ANO numurs, ANO numuru norāda šo noteikumu 8.pielikuma 6.zīmējumā norādītā plakāta apakšējā pusē uz balta pamata ar vismaz 65 mm augstiem melniem cipariem (norādi iesāk ar burtiem "UN") vai norāda šo noteikumu 8.pielikuma 7.zīmējumā noteiktajā plakātā, kuru novieto blakus galvenajam plakātam uz četrām kravas konteinera vai cisternas virsmām, uz dzelzceļa transportlīdzekļa divām sānu virsmām vai uz autotransporta līdzekļa divām sānu virsmām un aizmugurējās virsmas.

126. Kravai, ko transportē ekskluzīvās lietošanas apstākļos, transporta indeksu summa vienam transportlīdzeklim netiek ierobežota.

127. Paku vai kopiepakojumu, kura transporta indekss ir lielāks par 10 vai kodolkritiskuma indekss ir lielāks par 50, drīkst transportēt tikai ekskluzīvās lietošanas apstākļos.

128. Kravu, ko transportē pa dzelzceļu vai autoceļu ekskluzīvās lietošanas apstākļos, nodrošina ar plakātiem (8.pielikuma 6.zīmējums), ko novieto uz:

128.1. dzelzceļa transportlīdzekļa divām ārējām sānu virsmām;

128.2. autotransportlīdzekļa divām ārējām sānu virsmām un gala virsmas;

128.3. kravu nesošās vienības (tā, lai plakāti ir viegli pamanāmi), ja transportlīdzeklim nav bortu;

128.4. cisternas vai kravas konteinera (ja cisternas vai kravas konteinera virsmas izliekums apgrūtina plakāta novietošanu, plakāta malas garumu var samazināt līdz 100 mm).

129. Kravai, kuru transportē pa dzelzceļu vai autoceļu ekskluzīvās lietošanas apstākļos, jonizējošā starojuma dozas jauda nedrīkst pārsniegt šādus lielumus:

129.1. 10 mSv/h jebkurā pakas vai kopiepakojuma ārējās virsmas punktā. Ja dozas jauda ir lielāka par 2 mSv/h jebkurā ārējās virsmas punktā, ievēro šādus nosacījumus:

129.1.1. transportlīdzeklis ir apgādāts ar iežogojumu, lai nepieļautu nepiederošu personu piekļūšanu pakai vai kopiepakojumam;

129.1.2. paka vai kopiepakojums transportlīdzeklī nostiprināts nekustīgi;

129.1.3. transportēšanas laikā nenotiek papildu iekraušana un izkraušana;

129.2. 2 mSv/h jebkurā transportlīdzekļa ārējās virsmas punktā, bet vaļējam transportlīdzeklim - jebkurā punktā uz nosacītas vertikālās plaknes, kas iet caur transportlīdzekļa ārējām malām;

129.3. 0,1 mSv/h jebkurā punktā divu metru attālumā no transportlīdzekļa ārējām sānu virsmām, bet vaļējam transportlīdzeklim - jebkurā punktā divu metru attālumā no nosacītas vertikālās plaknes, kas iet caur transportlīdzekļa ārējām malām.

130. Transportēšanas laikā paku vai kopiepakojumu nedrīkst pārkraut citā transportlīdzeklī, ja jonizējošā starojuma dozas jauda pārsniedz 2 mSv/h uz virsmas un paku vai kopiepakojumu transportē pa ūdeni ekskluzīvās lietošanas apstākļos.

131. Ekskluzīvās lietošanas apstākļos B(M) tipa paku un kravu nedrīkst transportēt pasažieru gaisa transportlīdzekļos.

6.5. Prasības izņēmuma pakas transportēšanai

132. Izņēmuma pakai kravas nosūtītājs nodrošina šādu prasību izpildi:

132.1. pakas atbilstība vispārējām prasībām (iepakojot izvēlas attiecīgo uzlīmi, plakātu un marķējumu, uzglabājot un transportējot ņem vērā ne tikai radioaktīvā satura radioaktīvās īpašības un spēju dalīties, bet arī citas bīstamās īpašības);

132.2. pakas ārējā nefiksētā radioaktīvā nosmērētība nepārsniedz šādus lielumus:

132.2.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 4 Bq/cm2;

132.2.2. citiem alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 0,4 Bq/cm2;

132.3. ja ir notikusi radioaktīvā satura noplūde:

132.3.1. nekavējoties novērš noplūdi;

132.3.2. ja nepieciešams, pieaicina centra pārstāvjus ieteikumu sniegšanai par radioaktīvās nosmērētības novēršanu vai pakas papildu iepakošanu;

132.4. jonizējošā starojuma dozas jauda jebkurā izņēmuma pakas ārējās virsmas punktā nedrīkst pārsniegt 5 mSv/h;

132.5. paku marķē atbilstoši ANO numuram, pakas nosaukumu nenorāda;

132.6. pakas marķējumā norāda pieļaujamo bruto masu, ja pakas bruto masa pārsniedz 50 kg;

132.7. transportējot tukšo iepakojumu kā izņēmuma paku, iepriekš uzlīmētās uzlīmes vai (un) plakāti nedrīkst būt redzami;

132.8. ja paka satur skaldmateriālu, uz to attiecas viens no šo noteikumu 200.punktā noteiktajiem gadījumiem; pakas īsākās malas izmērs ir vismaz 10 cm;

132.9. sūtījumiem pa pastu ievēro šo noteikumu 133. un 134.punktā noteiktās prasības.

133. Kravu, kas atbilst prasībām izņēmuma pakas transportēšanai, ja tās kopējā radioaktivitāte nepārsniedz vienu desmito daļu no šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem lielumiem, var pārsūtīt pa pastu Latvijas Republikas teritorijā.

134. Kravu, kas atbilst prasībām izņēmuma pakas transportēšanai, ja tās kopējā radioaktivitāte nepārsniedz vienu desmito daļu no šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem lielumiem, var sūtīt pa pastu ārpus Latvijas Republikas robežām, papildus ievērojot Pasaules pasta savienības noteikumus:

134.1. sūtījumus pastam drīkst nodot tikai centra pilnvaroti kravas nosūtītāji;

134.2. kravu nosūta pa īsāko maršrutu, parasti ar gaisa transportu;

134.3. sūtījuma ārpusē ir skaidri saskatāmas un droši nostiprinātas uzlīmes ar šāda satura tekstu "Radioaktīvais materiāls - daudzums, kas atļauts nosūtīšanai pa pastu". Nosūtot atpakaļ tukšu iepakojumu, šo tekstu nosvītro;

134.4. sūtījuma ārpusē norāda kravas nosūtītāja nosaukumu un kravas nosūtītāja adresi ar piezīmi par kravas atpakaļnosūtīšanu, ja sūtījums nav piegādāts adresātam;

134.5. uz iekšējā iepakojuma norāda kravas nosūtītāja nosaukumu un adresi, kā arī kravas saturu.

135. Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši Satiksmes ministrijas izsniegtas licences pasta pakalpojumu sniegšanai, ir atbildīgi par pasta sūtījumu drošību un atbilstību šiem noteikumiem.

136. Ja radioaktīvais materiāls ir instrumenta vai cita rūpnieciski ražota priekšmeta sastāvdaļa, to var transportēt izņēmuma pakā, ja:

136.1. kopējā radioaktivitāte nepārsniedz šo noteikumu 3.pielikumā noteiktos lielumus atsevišķai vienībai un pakai;

136.2. jonizējošā starojuma dozas jauda 10 cm attālumā no neiepakota instrumenta vai priekšmeta jebkura ārējās virsmas punkta nepārsniedz 0,1 mSv/h;

136.3. priekšmetam vai instrumentam ir marķējums "Radioaktīvs";

136.4. aktīvais materiāls ir pilnīgi ieslēgts neaktīvā elementā.

137. Ja radioaktīvais materiāls nav instrumenta vai cita rūpnieciski ražota priekšmeta sastāvdaļa vai nav slēgta starojuma avota veidā, to var transportēt izņēmuma pakā, ja:

137.1. kopējā radioaktivitāte nepārsniedz šo noteikumu 3.pielikumā noteiktos lielumus;

137.2. paka saglabā savu radioaktīvo saturu, to transportējot jebkuros parastos apstākļos;

137.3. marķējums "Radioaktīvs" uz iepakojuma iekšējās virsmas ir novietots tā, lai, atverot paku, to varētu viegli ieraudzīt.

138. Rūpnieciski ražotu priekšmetu, kas satur tikai neapstarotu dabisko urānu, vājinātu urānu vai neapstarotu dabisko toriju, var transportēt kā izņēmuma paku, ja urāna vai torija ārējā virsma ir ieslēgta metāla vai cita blīva materiāla neradioaktīvā apvalkā.

139. Tukšu iepakojumu, kurā ir bijis radioaktīvais materiāls, var transportēt kā izņēmuma paku, ja:

139.1. iepakojums ir labā stāvoklī un droši noslēgts;

139.2. katra iepakojuma struktūrā esošā neapstarota dabiskā urāna vai neapstarota dabiskā torija ārējā virsma ir ieslēgta metāla vai cita izturīga materiāla neradioaktīvā apvalkā;

139.3. nefiksētā radioaktīvā nosmērētība uz iekšējām virsmām nepārsniedz šādus lielumus:

139.3.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 400 Bq/cm2;

139.3.2. citiem alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 40 Bq/cm2.

6.6. Prasības transportēšanai īpašā kārtībā

140. Kravu, kuru tehnisku iemeslu dēļ nevar sagatavot tā, lai tā pilnībā atbilstu visām šo noteikumu prasībām, drīkst transportēt vienīgi īpašā kārtībā atbilstoši šo noteikumu 6.6.apakšnodaļai, ja ir sasniegta tāda pati transportēšanas drošība, kāda tā būtu, ja izpildītu visas šo noteikumu prasības. Šādos gadījumos kravu drīkst transportēt tikai speciāli piemērotos transportlīdzekļos, un kravas nosūtītājam nepieciešams transportēšanas īpašo kārtību saskaņot ar šādām institūcijām:

140.1. transportēšanai ar autotransportu - ar Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļu saskaņo pārvadātāja izvēlēto maršrutu;

140.2. transportēšanai pa dzelzceļu - ar Dzelzceļa tehnisko inspekciju;

140.3. transportēšanai pa jūru - ar Latvijas Jūras administrāciju;

140.4. transportēšanai pa gaisu - ar Civilās aviācijas administrāciju.

141. Sagatavojot kravu transportēšanai īpašā kārtībā, kravas nosūtītājs nodrošina šādu prasību izpildi:

141.1. paku un kopiepakojumu, ko transportē īpašā kārtībā, iekļauj kategorijā III-DZELTENS;

141.2. atbilstības apliecinājumā transportēšanai īpašā kārtībā noteikto kodolkritiskuma indeksu norāda šo noteikumu 8.pielikuma 5.zīmējumā norādītajā uzlīmē;

141.3. vismaz septiņas dienas pirms kravas transportēšanas nosūta paziņojumu tās ārvalsts (ārvalstu) kompetentajai institūcijai, caur kuru vai uz kuru kravu transportē.

142. Paku vai kopiepakojumu, uz kura virsmas jonizējošā starojuma dozas jauda pārsniedz 2 mSv/h, drīkst transportēt pa ūdeni tikai ekskluzīvās lietošanas apstākļos vai īpašā kārtībā.

143. Kravas drīkst transportēt ar kuģi, kas īpaši norīkots radioaktīvā materiāla transportēšanai, ja ievēro šo noteikumu 11.pielikumā minētos nosacījumus, kā arī šādas prasības:

143.1. radiācijas drošības un kodoldrošības programmu apstiprina tās valsts kompetentā institūcija, kuras karogs ir uz kuģa, un to valstu kompetentās institūcijas, kuru ostās kuģis apstājas;

143.2. kravu izvietošanas kārtība tiek iepriekš noteikta visam transportēšanas maršrutam, ņemot vērā arī tās kravas, kuras paredzēts iekraut maršrutā iekļautajās ostās;

143.3. kravu iekraušanu, pārcelšanu, izvietošanu un izkraušanu kontrolē kravas pārvadātāja norīkota persona, kas kravu iekraušanas un izkraušanas vietās un pārvadājuma laikā nodrošina šo noteikumu vai Starptautiskās atomenerģijas aģentūras noteikumu ievērošanu drošai radioaktīvo materiālu transportēšanai (SS-6 vai ST-1), ja transportēšana notiek vairāku valstu teritorijā.

144. Paku vai kopiepakojumu, uz kura virsmas jonizējošā starojuma dozas jauda pārsniedz 2 mSv/h, drīkst transportēt pa gaisu tikai īpašā kārtībā.

7. Prasības radioaktīvajam materiālam, iepakojumam un pakai
7.1. Specifiskās prasības radioaktīvajam materiālam

145. Kravas nosūtītājs nodrošina, ka cietam LSA-III materiālam piemīt tādas īpašības, lai pēc šo noteikumu 8.3.apakšnodaļā noteiktā I noplūdes testa avārijas apstākļiem, kopējā radioaktivitāte ūdenī nepārsniedz 0,1A2 attiecībā uz visu radioaktīvo pakas saturu.

146. Kravas nosūtītājs nodrošina, lai neiepakotam īpašas formas radioaktīvajam materiālam vismaz vienas ārējā malas garums ir lielāks par 5 mm un šim materiālam ir tādas īpašības, ka, veicot šo noteikumu 8.3.apakšnodaļā noteikto testu avārijas apstākļiem īpašas formas radioaktīvam materiālam:

146.1. īpašas formas radioaktīvais materiāls nesalūst vai nesaplīst pēc kritiena testa avārijas apstākļiem, liekšanas testa avārijas apstākļiem un sitiena testa avārijas apstākļiem;

146.2. īpašas formas radioaktīvais materiāls neizkūst vai nesadrūp pēc karsēšanas testa avārijas apstākļiem;

146.3. ūdens kopējā radioaktivitāte pēc šo noteikumu 8.3.apakšnodaļā noteiktā II noplūdes testa avārijas apstākļiem nepārsniedz 2 kBq.

147. Ja īpašas formas radioaktīvais materiāls atrodas aizkausētā kapsulā, kapsulai jābūt izgatavotai tā, ka to var atvērt, tikai kapsulu sagraujot.

148. Kravas nosūtītājs nodrošina pakā esošā mazdispersa radioaktīvā materiāla kopējā daudzuma atbilstību šādām prasībām:

148.1. jonizējošā starojuma dozas jauda 3 m attālumā no mazdispersa materiāla bez aizsardzības ekrāna nepārsniedz 10 mSv/h;

148.2. kopējā radioaktivitāte izplūdes gāzes vai smalki dispersu putekļu formā (tas ir, tādu putekļu formā, kuru aerodinamiskais diametra ekvivalents ir mazāks par 100 µm) nepārsniedz 100A2, ja materiāls tiek pakļauts šo noteikumu 8.3.apakšnodaļā noteiktajiem testiem avārijas apstākļiem mazdispersam radioaktīvajam materiālam. Katram testam var izmantot citu paraugu;

148.3. ūdens kopējā radioaktivitāte nepārsniedz 100A2 pēc šo noteikumu 8.3.apakšnodaļā noteiktā I noplūdes testa avārijas apstākļiem.

7.2. Vispārīgās prasības iepakojumam un pakai

149. Iepakojums ir komponentu kopa radioaktīvā satura pilnīgai ieslēgšanai. Iepakojuma sastāvā var būt viena vai vairākas tilpnes, absorbējošie materiāli, distancējošās struktūras, barjeras aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, kā arī iepakojuma piepildīšanas un iztukšošanas aprīkojums, ventilācijas, spiediena samazināšanas, dzesēšanas, mehānisku triecienu amortizācijas, apkalpošanas, nostiprināšanas un termoizolācijas ierīces un citas servisa iekārtas. Iepakojums var būt kaste, kārba, muca vai cita veida tilpne, arī kravas konteiners vai cisterna.

150. Kravas konteiners ir kompakta transporta vienība, kas paredzēta iepakota vai neiepakota radioaktīvā materiāla transportēšanai ar vienu vai vairākiem transporta veidiem, nepārkraujot radioaktīvo saturu. Kravas konteiners nedrīkst patvaļīgi atvērties. Tam jābūt pietiekami stingram un izturīgam, lai to varētu lietot atkārtoti. Kravas konteineru aprīko ar ierīcēm, kas atvieglo darbu, īpaši pārkraujot no viena transportlīdzekļa uz otru. Ir šādi kravas konteineri:

150.1. liels kravas konteiners - konteiners, kura iekšējais tilpums ir 3,0 m3 vai lielāks vai kura īsākās ārējās malas garums ir 1,5 m vai lielāks;

150.2. mazs kravas konteiners - konteiners, kura iekšējais tilpums ir mazāks par 3,0 m3 vai kura īsākās ārējās malas garums ir mazāks par 1,5 m.

151. Paku projektējot, ņem vērā tās masu, tilpumu, formu un nodrošina šādu prasību izpildi:

151.1. paku var droši nostiprināt transportlīdzeklī vai uz tā;

151.2. paku var viegli un droši apkalpot transportēšanas laikā;

151.3. pacelšanas piestiprinājumi netiek bojāti, ja tos pareizi lieto;

151.4. paka netiek bojāta, ja ir sabojāts pacelšanas piestiprinājums;

151.5. pacelšanas piestiprinājuma atbilstības novērtēšanā tiek ņemta vērā arī iespējamā pakas pacelšana ar rāvienu.

152. Piestiprinājumus un citas ierīces uz iepakojuma ārējās virsmas, ko var izmantot pakas pacelšanai, projektē tā, lai tās notur pakas masu, vai kravas pārvadātājs tās var noņemt vai padarīt nelietojamas transportēšanas laikā.

153. Lai atvieglotu dezaktivāciju, iepakojums projektējams tā, lai uz tā ārējās virsmas nav izvirzītu detaļu.

154. Paku projektē tā, lai uz tās ārējās virsmas neuzkrājas ūdens.

155. Neviena detaļa, ko pievieno pakai transportēšanas laikā un kas nav daļa no pakas, nedrīkst samazināt tās drošību.

156. Paātrinājums, vibrācija un vibrācijas rezonanse, kas var rasties, paku transportējot parastos apstākļos, nedrīkst pazemināt pakas aizvēršanas ierīču efektivitāti un visas pakas drošību.

157. Uzgriežņi, aizbīdņi un citas drošības ierīces projektējamas tā, lai tās nekļūtu vaļīgas vai patvaļīgi neatvērtos pēc vairākkārtējas lietošanas.

158. Iepakojuma un visu tā sastāvdaļu vai tehniskā projekta materiāli ir fizikāli un ķīmiski savietojami cits ar citu un ar pakas radioaktīvo saturu. Izvēloties šos materiālus, ņem vērā to iespējamās pārmaiņas jonizējošā starojuma iespaidā visā pakas tehniskajā projektā paredzētajā ekspluatācijas laikā.

159. Pakas tehniskajā projektā paredzams tāds nodrošinājums, lai ventiļi, caur kuriem var rasties radioaktīvā satura zudumi, tiktu aizsargāti pret nesankcionētu darbību.

160. Izstrādājot pakas tehnisko projektu, ņem vērā temperatūras un spiediena pārmaiņas vidē, ja transportēšana notiek parastos apstākļos.

161. Pakas tehniskajā projektā, kas paredzēts tāda radioaktīvā materiāla transportēšanā, kuram piemīt arī citas bīstamas īpašības, šīs īpašības ņem vērā.

162. Ja paku transportē pa gaisu:

162.1. temperatūra uz pieejamās virsmas nedrīkst pārsniegt 50 °C, ja vides temperatūra ir 38 °C, neņemot vērā saules siltumu;

162.2. ja vides temperatūra ir no -40 °C līdz 55 °C, ieslēguma sistēma netiek bojāta;

162.3. pakas ieslēguma sistēma nedrīkst pieļaut radioaktīvā satura noplūdi, ja ārējais spiediens samazinās līdz 5 kPa.

7.3. Specifiskās prasības rūpnieciskajai pakai

163. Kravas nosūtītājs nodrošina, lai IP-1 tipa pakas īsākās malas garums ir vismaz 10 cm.

164. IP-2 tipa paku projektē, ievērojot prasības IP-1 tipa pakai, un papildus nodrošina, ka, pakļaujot paku šo noteikumu 8.4.apakšnodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem IP-2 tipa pakai, pakas tehniskais projekts nepieļauj:

164.1. radioaktīvā satura zudumu vai izkliedēšanos;

164.2. aizsargekrāna bojājumus, kuru dēļ jonizējošā starojuma dozas jauda uz pakas ārējās virsmas var palielināties par 20 %.

165. IP-3 tipa paku projektē, ievērojot prasības IP-1 tipa pakai un šādas papildu prasības:

165.1. uz pakas ārējās virsmas ir ierīce (piemēram, plomba), kuru ir grūti sabojāt un pēc kuras izskata var viegli konstatēt, vai paka nav atvērta;

165.2. jebkuri pakas stiprinājumi projektēti tā, lai transportēšanā normālos un avārijas apstākļos radusies slodze nemazinātu pakas atbilstību šo noteikumu prasībām;

165.3. pakas tehniskajā projektā paredzēts temperatūras diapazons no -40 °C līdz 70 °C iepakojuma elementiem, īpaša uzmanība pievēršama šķidrā satura sasalšanas temperatūrai un iepakojuma materiālu iespējamai degradācijai paredzamajā temperatūras intervālā;

165.4. tehniskais projekts un izgatavošanas metodes atbilst šo noteikumu vai Starptautiskās atomenerģijas aģentūras noteikumu drošai radioaktīvo materiālu transportēšanai (SS-6 vai ST-1) prasībām, ja transportēšana notiek vairāku valstu teritorijā;

165.5. tehniskais projekts ietver ieslēguma sistēmu, ko pilnīgi noslēdz ar drošu aizslēgšanas ierīci un kas nevar atvērties nejauši vai tā spiediena ietekmē, kas varētu rasties pakas iekšpusē (īpašas formas radioaktīvo materiālu var uzskatīt par ieslēguma sistēmas elementu);

165.6. ja ieslēguma sistēma ir atsevišķa pakas sistēmas daļa, to cieši noslēdz ar drošu aizslēgšanas ierīci, kas ir neatkarīga no citām iepakojuma daļām;

165.7. projektējot ieslēguma sistēmas komponentus, ņem vērā šķidrumu un citu nestabilu materiālu radiolītisku sadalīšanos un gāzu veidošanos ķīmisko reakciju un radiolīzes rezultātā;

165.8. ieslēguma sistēma bez noplūdēm notur pakas radioaktīvo saturu, ja ārējais spiediens samazinās līdz 95 kPa;

165.9. visi ventiļi, izņemot tos, kas paredzēti spiediena izlīdzināšanai, ir noslēdzami, lai nepieļautu radioaktīvā satura noplūdi;

165.10. pakas jonizējošā starojuma aizsargekrāns, kas noslēdz kādu pakas komponentu un ir ieslēguma sistēmas daļa, projektēts tā, lai attiecīgais komponents nejauši nenokļūtu ārpus ekrāna. Ja jonizējošā starojuma aizsargekrāns un pakas komponents tajā veido atsevišķu vienību, aizsargekrāns ir neatkarīgs no citām iepakojuma struktūrvienībām un ir droši noslēdzams;

165.11. pakļaujot paku šo noteikumu 8.4.apakšnodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem IP-3 tipa pakai, pakas tehniskais projekts nepieļauj:

165.11.1. radioaktīvā satura zudumu vai izkliedēšanos;

165.11.2. aizsargekrāna bojājumus, kuru dēļ jonizējošā starojuma dozas jauda uz pakas ārējās virsmas var palielināties par 20 %.

166. Ja IP-3 tipa paku lieto šķidra radioaktīvā satura transportēšanai, pakas tehniskajā projektā papildus paredzams brīvs tilpums, lai kompensētu satura tilpuma pārmaiņas temperatūras svārstību dēļ, kā arī dinamiskie efekti uzpildīšanas un transportēšanas laikā.

7.4. Specifiskās prasības urāna heksafluorīdu saturošai pakai

167. Katru paku, kas paredzēta 0,1 kg un lielāka daudzuma urāna heksafluorīda pārvadāšanai, projektē tā, lai nepieļautu urāna heksafluorīda noplūdi un ieslēguma sistēmas bojājumus, ja to pakļauj šo noteikumu 8.9.apakšnodaļā noteiktajai I testu sērijai avārijas apstākļiem un normāliem apstākļiem.

168. Paka, kurā paredzēts transportēt 0,1 kg un lielāku daudzumu urāna heksafluorīda, nedrīkst saturēt spiediena samazināšanas ierīces (noplūdes ventiļus).

169. Ieslēguma sistēmas maksimālie ekspluatācijas apstākļi ir šādi:

169.1. ārējais spiediens - 0,172 MPa;

169.2. iekšējais spiediens - 1,38 MPa;

169.3. darba temperatūra - no -40 °C līdz 121 °C.

170. Urāna heksafluorīdu saturošas pakas īpašās detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu vai izkļūšanu no tukšajām telpām, ir ierīces, kas nepieļauj fizisku kontaktu starp ventiļiem un jebkuru citu pakas komponentu, ja paka tiek pakļauta šo noteikumu 8.9.apakšnodaļā noteiktajai II testu sērijai avārijas apstākļiem, un ventiļi nodrošina hermētiskumu arī pēc termiskā testa avārijas apstākļiem.

171. Pakā drīkst transportēt 0,1 kg un lielāku daudzumu urāna heksafluorīda, ja paka projektēta tā, lai tā bez urāna heksafluorīda noplūdes un ieslēguma sistēmas bojājumiem var izturēt spiediena testu avārijas apstākļiem, ja spiediens ir lielāks par 1,38 MPa un mazāks par 2,76 MPa. Pakai, kas projektēta 9000 kg un lielāka daudzuma urāna heksafluorīda transportēšanai, var neveikt termisko testu avārijas apstākļiem.

7.5. Specifiskās prasības A tipa pakai

172. A tipa paka projektējama, ievērojot prasības IP-3 tipa pakai.

173. A tipa paka, kas paredzēta šķidra radioaktīvā satura transportēšanai, atbilst šādām prasībām:

173.1. pakļaujot paku šo noteikumu 8.5.apakšnodaļā noteiktajiem testiem avārijas apstākļiem un normāliem apstākļiem, pakas tehniskais projekts nepieļauj:

173.1.1. radioaktīvā satura zudumu vai izkliedēšanos;

173.1.2. aizsargekrāna bojājumus, kuru dēļ jonizējošā starojuma dozas jauda uz pakas ārējās virsmas var palielināties vairāk nekā par 20 %;

173.2. paka ir nodrošināta ar šķidrumu absorbējošu materiālu, kas pēc šķidrā radioaktīvā satura noplūdes nonāk saskarē ar šķidrumu un spēj absorbēt divkāršu šķidrā satura apjomu, vai paka ir nodrošināta ar divām ieslēguma sistēmām (iekšējo un ārējo), lai šķidrā radioaktīvā satura noplūdes gadījumā visu šķidro saturu no iekšējās ieslēguma sistēmas pilnībā uztvertu ārējā ieslēguma sistēma.

174. A tipa paka, kas paredzēta gāzveida radioaktīvā satura transportēšanai, projektējama tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu 8.5.apakšnodaļā noteiktajiem testiem avārijas apstākļiem un normāliem apstākļiem (izņemot iepakojumu, kas projektēts tritija vai inerto radioaktīvo gāzu transportēšanai), pakas tehniskais projekts nepieļauj radioaktīvā satura zudumu vai izkliedēšanos.

7.6. Specifiskās prasības B tipa pakai

175. B(U) tipa paka projektējama, ievērojot prasības IP-3 tipa pakai.

176. B(U) tipa paka projektējama tā, lai vides temperatūrā 38 °C un šo noteikumu 12.pielikumā noteiktajos apstākļos radioaktīvā satura izdalītais siltums transportēšanas laikā normālos apstākļos nelabvēlīgi neiespaidotu paku, ieslēguma sistēmu un aizsardzību pret jonizējošo starojumu, ja paku vienu nedēļu atstāj bez uzraudzības.

177. Veicot šo noteikumu 8.6.apakšnodaļā noteiktos testus normāliem apstākļiem, īpaši pārbauda siltuma efektus, kas var:

177.1. mainīt radioaktīvā satura sakārtojumu, ģeometrisko formu vai fizikālo stāvokli;

177.2. radīt apvalka, tilpnes vai radioaktīvā satura deformāciju vai izkušanu, ja radioaktīvais saturs ir ieslēgts apvalkā vai tilpnē;

177.3. samazināt pakas efektivitāti aizsardzībai pret jonizējošo starojumu;

177.4. paātrināt koroziju mitruma iespaidā.

178. Ja B(U) paka tiek pakļauta šo noteikumu 8.6.apakšnodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem, pakas tehniskais projekts nepieļauj:

178.1. radioaktīvā satura zudumu no pakas, kas ir lielāks par 10-6A2 stundā. Radionuklīdu maisījumam papildus ņem vērā ārējo nefiksēto radioaktīvo nosmērētību;

178.2. aizsargekrāna bojājumus, kuru dēļ jonizējošā starojuma dozas jauda uz pakas ārējās virsmas var palielināties par 20 %.

179. B(U) tipa paka ar termisko aizsardzību projektējama tā, lai termiskā aizsardzība izturētu termisko testu avārijas apstākļiem arī pēc tam, kad ir veikti šo noteikumu 8.6.apakšnodaļā noteiktie testi avārijas apstākļiem B tipa pakai ar termisko aizsardzību.

180. B(U) tipa pakas termiskā aizsardzība saglabā savu efektivitāti visos apstākļos, ar kādiem paka var saskarties apkalpošanas un transportēšanas laikā vai transportlīdzekļa avārijā (plīšana, ciršana, slīdēšana, berzēšana, nemākulīga rīcība).

181. B(U) tipa paku projektē tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu 8.6.apakšnodaļā noteiktajai I testu sērijai avārijas apstākļiem:

181.1. jonizējošā starojuma dozas jauda 1 m attālumā no pakas virsmas nepārsniegtu 10 mSv/h, ja pakā atrodas maksimālais projektētais radioaktīvo materiālu daudzums;

181.2. kopējie radioaktīvā satura zudumi vienas nedēļas laikā nepārsniegtu 10A2 kriptonam 85 un A2 - visiem citiem radionuklīdiem. Radionuklīdu maisījumam kriptona 85 A2 lielums ir 102.

182. B(U) tipa paka, kurā radioaktīvā satura kopējā radioaktivitāte ir lielāka par 105A2, projektē tā, lai ieslēguma sistēma netiktu bojāta, ja to pakļauj ūdenī iegremdēšanas testam smagas avārijas apstākļiem.

183. B(U) tipa paku projektē tā, lai pieļaujamo kopējās radioaktivitātes noplūdes limitu ievērošana nebūtu atkarīga no filtriem vai no mehāniskām dzesēšanas sistēmām.

184. B(U) tipa paku projektē tā, lai tajā nebūtu spiediena samazināšanas sistēmas, kas pieļauj radioaktīvā satura noplūdi vidē un, pakļaujot paku šo noteikumu 8.6.apakšnodaļā noteiktajai II testu sērijai avārijas apstākļiem, ieslēguma sistēma bez bojājumiem izturētu maksimālo darba spiedienu.

185. Maksimālais darba spiediens B(U) tipa pakā nedrīkst pārsniegt 700 kPa.

186. Ja vides temperatūra ir 38 °C, temperatūra uz B(U) tipa pakas ārējās virsmas nedrīkst pārsniegt 50 °C, izņemot transportēšanu ekskluzīvās lietošanas apstākļos. Ja paku transportē pa gaisu, minētais nosacījums attiecas arī uz ekskluzīvās lietošanas apstākļiem.

187. Ja vides temperatūra ir 38 °C, neņemot vērā sasilšanu saules staros, ārējās virsmas maksimālā temperatūra B(U) tipa pakai nedrīkst pārsniegt 85 °C ekskluzīvās lietošanas apstākļos.

188. Darbinieku aizsargāšanai no B(U) tipa pakas izdalītā siltuma var paredzēt barjeras un ekrānus.

189. Mazdispersu radioaktīvo materiālu saturoša paka projektējama tā, lai jebkuri elementi, kas pievienoti mazdispersam radioaktīvajam materiālam un kas neietilpst tā sastāvā, vai jebkuri iepakojuma iekšējie elementi negatīvi neietekmētu mazdispersā radioaktīvā materiāla raksturlielumus.

190. B(U) tipa paku projektē lietošanai vides temperatūrā no -40 °C līdz 38 °C.

191. B(M) tipa paku projektē, ievērojot prasības B(U) tipa pakai.

192. Ja B(M) tipa paku transportē tikai vienā valstī vai tikai noteiktās valstīs un šo valstu kompetentās institūcijas to atļauj, vides temperatūra var būt lielāka par 70 °C un sasilšana saules staros var atšķirties no šo noteikumu 12.pielikumā noteiktajiem parametriem.

193. B(M) tipa pakas ventilēšana katrā konkrētajā transportēšanas gadījumā pieļaujama tikai tad, ja ir saņemta kompetentās institūcijas atļauja.

7.7. Specifiskās prasības C tipa pakai

194. C tipa paku projektē, ievērojot prasības B(U) tipa pakai.

195. Pakļaujot C tipa paku ierakšanas testam smagas avārijas apstākļos:

195.1. ekspozīcijas dozas jauda 1 m attālumā no pakas virsmas nedrīkst pārsniegt 10 mSv/h, ja pakā ir maksimālais projektētais radioaktīvā materiāla daudzums;

195.2. kopējie radioaktīvā satura zudumi vienas nedēļas laikā nedrīkst pārsniegt 10A2 kriptonam 85 un A2 - visiem citiem radionuklīdiem. Radionuklīdu maisījumam kriptona 85 A2 lielums ir 10A2;

195.3. ieslēguma sistēma bez bojājumiem iztur maksimālo darba spiedienu.

196. C tipa paku projektē tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu 8.7.apakšnodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem, ieslēguma sistēma bez bojājumiem izturētu maksimālo darba spiedienu un radioaktīvā satura noplūde nepārsniegtu 10-6A2 stundā. Radionuklīdu maisījumam ņem vērā arī ārējās nefiksētās radioaktīvās nosmērētības limitus.

197. C tipa paku projektē tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu 8.7.apakšnodaļā noteiktajiem testiem avārijas apstākļiem, ieslēguma sistēma bez bojājumiem izturētu maksimālo darba spiedienu un atbilstu šādām prasībām:

197.1. saglabāta pietiekama aizsardzība, nodrošinot jonizējošā starojuma dozas jaudu ne vairāk par 10 mSv/h viena metra attālumā no pakas virsmas, ja pakā ir maksimālais projektētais radioaktīvā materiāla daudzums;

197.2. kopējie radioaktīvā satura zudumi vienas nedēļas laikā nepārsniedz 10A2 kriptonam 85 un A2 - visiem citiem radionuklīdiem. Radionuklīdu maisījumam kriptona 85 A2 lielums ir 10A2.

198. C tipa paku projektē tā, lai tā bez ieslēguma sistēmas bojājumiem var izturēt ūdenī iegremdēšanas testu smagas avārijas apstākļiem.

7.8. Specifiskās prasības skaldmateriālu saturošai pakai

199. Skaldmateriālu saturošu paku projektē tā, lai tiktu nodrošināts zemkritiskums transportēšanas laikā normālos un avārijas apstākļos, ņemot vērā:

199.1. ūdens iekļūšanu pakā vai izkļūšanu no tās;

199.2. iebūvēto neitronu absorbentu un palēninātāju efektivitātes pazemināšanos;

199.3. radioaktīvā satura pārstrukturēšanos pakā;

199.4. attāluma samazināšanos starp pakām vai starp pakā esošiem skaldmateriāliem;

199.5. pakas iegremdēšanu ūdenī vai apbēršanu ar sniegu;

199.6. iespējamo temperatūras maiņu.

200. Skaldmateriālu saturošai pakai noteiktās prasības nav piemērojamas, ja uz skaldmateriālu attiecas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

200.1. katrā individuālajā pakā ir mazāk par 15 g skaldmateriāla, un kravas masas limits ir mazāks par 1. Kravas masas limitu aprēķina šādi:

200.1.1. ja skaldmateriāls ir sajaukts ar tādu materiālu, kuram ūdeņraža atomu vidējā koncentrācija ir tāda pati kā ūdenim vai mazāka, lieto šādu nosacījumu:

FORMUL1.GIF (2857 BYTES)

A(i) - urāna 235 masa (g);

B(j) - cita skaldmateriāla masa (g);

200.1.2. ja skaldmateriāls ir sajaukts ar tādu materiālu, kuram ūdeņraža atomu vidējā koncentrācija ir lielāka nekā ūdenim, lieto šādu nosacījumu:

FORMUL2.GIF (1747 BYTES)

A(i) - urāna 235 masa (g);

B(j) - cita skaldmateriāla masa (g);

200.2. skaldmateriāls atrodas homogēnos ūdens šķīdumos vai maisījumos, kuros kodolreakcijām pakļauto izotopu kopējās masas attiecība pret ūdeņraža atomu kopējo masu ir mazāka par 5% un kravas masas limits ir mazāks par 1;

200.3. katros 10 litros pakas tilpuma ir mazāk par 5 g skaldmateriāla, un kravas masas limits ir mazāks par 1;

200.4. berilija un deitērija daudzums pakā nav lielāks par 0,1 % no skaldmateriāla masas, un kravas masas limits ir mazāks par 1;

200.5. pakā ir tikai 0,72-1 masas procents ar urānu 235 bagātināta urāna, ja kopējais plutonija un urāna 233 daudzums ir mazāks par 1 masas procentu attiecībā pret urānu 235, nodrošinot, lai skaldmateriāls ir homogēni izplatīts visā transportējamā materiālā. Ja urāns 235 ir metāliskā, oksīda vai karbīda formā, tas nedrīkst veidot režģa struktūru pakā;

200.6. pakā ir uranila nitrāta šķīdums, kas bagātināts ar urānu 235 no 0,72 līdz diviem masas procentiem, ja kopējais plutonija un urāna 233 daudzums ir mazāks par 0,002 masas procentiem urāna, un slāpekļa un urāna atomu skaita (N/U) attiecība ir vismaz 2;

200.7. pakā ir mazāk par 1 kg plutonija, un tajā plutonija 239, plutonija 241 vai jebkuras šo radionuklīdu kombinācijas ir ne vairāk kā 20 masas procenti.

201. Ja skaldmateriāla fizikālais stāvoklis, ķīmiskais sastāvs, izotopiskais sastāvs, masa, koncentrācija, palēnināšanās koeficients, blīvums vai ģeometriskā konfigurācija nav zināma, atsevišķas pakas novērtējumos pieņem, ka katrs nezināmais parametrs rada maksimālu neitronu skaita palielināšanos saistībā ar zināmajiem parametriem.

202. Novērtējot zemkritiskumu pakai, kas satur apstarotu kodoldegvielu, izmanto skaldmateriāla izotopisko sastāvu, un, pieņemot, ka kodoldegvielas iepriekšējā apstarošana rada maksimālo neitronu skaita palielināšanos pakā, veic vienu no šādām darbībām:

202.1. izmanto konservatīvos modeļus, lai aprēķinātu neitronu skaita palielināšanās koeficientu pakā;

202.2. pēc kodoldegvielas apstarošanas, bet pirms tās transportēšanas veic mērījumus, lai pārbaudītu, vai skaldmateriālu izotopiskā sastāva novērtējums bijis pietiekami konservatīvs.

203. Skaldmateriālu saturošu paku projektē tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu 8.8.apakšnodaļā noteiktajiem testiem normāliem apstākļiem, pakas tehniskais projekts nepieļauj vairāk par 10 cm3 ūdens iekļūšanu pakā.

204. Skaldmateriālu saturošu paku projektē tā, lai to varētu lietot vides temperatūrā no -40 °C līdz 38 °C, ja kompetenta institūcija atbilstības apliecinājumā nav noteikusi citādi.

205. Nosakot zemkritiskumu individuālai izolētai pakai, pieņem, ka ūdens var iekļūt visās pakas tukšajās telpās un izkļūt no tām, arī no tām, kas atrodas ieslēguma sistēmas iekšpusē.

206. Ja pakas tehniskajā projektā ir īpašas detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu no tukšajām telpām vai izkļūšanu no tām pat darbinieku kļūdas dēļ, var pieņemt, ka ūdens sūkšanās no šīm telpām nenotiek.

207. Lai īpašās detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu tukšajās telpās vai izkļūšanu no tām, varētu atzīt par daudzkārtējām augsta standarta ūdens barjerām, nepieciešams nodrošināt, lai tās paliek ūdensnecaurlaidīgas, ja paku pakļauj šo noteikumu 8.8.apakšnodaļā noteiktajai I testu sērijai avārijas apstākļiem.

208. Novērtējot zemkritiskumu skaldmateriālu saturošām pakām, pieņem, ka ap ieslēguma sistēmu ir vismaz 20 cm biezs ūdens slānis vai kāds cits par ūdeni labāks neitronu atstarotājs.

209. Skaldmateriālu saturoša paka projektējama tā, lai, pakļaujot paku šo noteikumu 8.8.apakšnodaļā noteiktajai I testu sērijai avārijas apstākļiem, pakas ieslēguma sistēma nemaina savu vietu pakā un paka ir zemkritiskā stāvoklī arī tad, ja ap to ir 20 cm biezs ūdens slānis.

210. Skaldmateriālu saturošu paku, kas paredzēta transportēšanai pa gaisu, projektē tā, lai paka ir zemkritiskā stavoklī, ja to pakļauj šo noteikumu 8.8.apakšnodaļā noteiktajai II testu sērijai avārijas apstākļiem un ap to ir 20 cm biezs ūdens slānis (ūdens ieplūšanu pakā vai izplūšanu no tās var neņemt vērā). Zemkritiskuma novērtējumos neņem vērā īpašās detaļas, ja, pakļaujot paku šo noteikumu 8.8.apakšnodaļā noteiktajai II testu sērijai avārijas apstākļiem, tiek pierādīts, ka ūdens nevar ieplūst pakā un izplūst no tās.

8. Testi radioaktīvajam materiālam un pakai
8.1. Testu veidi

211. Dūriena tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugs krīt no 1 m augstuma uz 20 cm gara rūdīta mīkstā tērauda stieņa (ar diametru 15,0 ± 0,5 cm), kas vertikāli nostiprināts uz mērķa. Stieņa augšgals ir gluds un horizontāls, tā virsmas malu noapaļojuma rādiuss ir mazāks par 6 mm. Stieņa garums var būt lielāks par 20 cm, ja tādējādi pakai tiek radīti lielāki bojājumi.

212. Dūriena tests smagas avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu, kas ir vieglāks par 250 kg, novieto uz mērķa un uz parauga no 3 m augstuma ar aso galu uz leju krīt 250 kg smags rūdīta mīkstā tērauda konusveida stienis. Stieņa tievā gala diametrs ir 2,5 cm, resnākā gala diametrs - 20 cm, garums - 30 cm.

213. Ierakšanas tests smagas avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu, kuram nodrošināts maksimālais projektētais iekšējais spiediens iepakojumā un kas ir termiskā līdzsvara stāvoklī, ja vides temperatūra ir 38 oC, ierok 38 oC siltā gruntī ar 0,33 W/mK siltumvadītspēju.

214. Iespiešanās tests normāliem apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu nekustīgi nostiprina uz mērķa un uz parauga no 1 m augstuma krīt 6 kg smags metāla stienis (3,2 cm diametrā) ar puslodes veida galu. Kritiena attālumu mēra no stieņa zemākā punkta līdz paredzamajam sadursmes punktam uz parauga virsmas. Stieņa trāpījuma punktu izvēlas pakas vājākās vietas centrā, kur var tikt sabojāta ieslēguma sistēma, ja stienis iespiežas pietiekami dziļi. Testa laikā stieni nedrīkst pakļaut ievērojamai deformācijai.

215. Iespiešanās tests smagas avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā rūdīta mīkstā tērauda konusveida stieni vertikāli novieto uz mērķa ar aso galu uz augšu un uz stieņa no 3 m augstuma krīt paraugs, kas ir smagāks par 250 kg. Stieņa tievā gala diametrs ir 2,5 cm, resnā gala diametrs - 20 cm, stieņa garumu un masu izvēlas tādu, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts.

216. Karsēšanas tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu silda gaisā līdz 800 °C temperatūrai, notur šajā temperatūrā 10 minūtes un tad ļauj paraugam atdzist.

217. Kritiena tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugs krīt uz mērķa no 9 m augstuma tā, lai paraugs gūtu maksimālus bojājumus.

218. Kritiena tests normāliem apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugs krīt uz mērķa no tāda augstuma, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts (brīvā kritiena distance kritiena testam normāliem apstākļiem noteikta šo noteikumu 13.pielikumā).

219. Liekšanas tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā garu un tievu paraugu (garāku par 10 cm, garumam jābūt vismaz 10 reižu lielākam par platumu) stingri iespiež skavā horizontāli attiecībā pret zemes virsmu tā, lai puse no kopējā parauga garuma atrastos ārpus iespiešanas vietas skavā un parauga orientācija būtu tāda, lai tas varētu tikt maksimāli bojāts. Pa parauga brīvo galu sit ar tērauda āmura plato pusi (25 mm diametrā, malu noapaļojuma rādiuss 3,0 ± 0,3 mm) tā, lai trieciens būtu tāds pats, kā 1,4 kg smagam priekšmetam krītot no 1 m augstuma.

220. Noplūdes tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu vides temperatūrā uz septiņām dienām iegremdē tādā ūdens daudzumā, lai pēc testa palikušais brīvais ūdens daudzums būtu vismaz 10% no pārbaudāmā parauga tilpuma. Nepieciešams nodrošināt, lai pirms testa pārbaudē izmantojamā ūdens pH līmenis ir no 6 līdz 8 un elektrovadītspēja 20 °C temperatūrā nepārsniedz 1 mS/m:

220.1. I noplūdes tests avārijas apstākļiem ir tāda pārbaude, pēc kuras mēra kopējo radioaktivitāti ūdenī;

220.2. II noplūdes tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, ko veic divos posmos:

220.2.1. pirmais posms - ūdeni kopā ar paraugu uzsilda līdz 50±5 °C temperatūrai un četras stundas uzglabā paraugu ūdenī, pēc tam izmēra ūdens kopējo radioaktivitāti;

220.2.2. otrais posms - no ūdens izņemto paraugu vismaz septiņas dienas uzglabā 30 °C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums - ne mazāks par 90%, pēc tam atkārto pirmo posmu.

221. Iespiešanās papildu tests normāliem apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu novieto uz mērķa un uz tā no 1,7 m augstuma krīt 6 kg smags metāla stienis (3,2 cm diametrā) ar puslodes veida galu. Kritiena attālumu mēra no stieņa zemākā punkta līdz paredzamajam sadursmes punktam uz parauga virsmas. Stieņa trāpījuma punktu izvēlas pakas vājākās vietas centrā, kurā var tikt sabojāta ieslēguma sistēma, ja stienis iespiežas pietiekami dziļi. Testa veikšanas laikā stieni nedrīkst pakļaut ievērojamai deformācijai.

222. Sakraušanas tests normāliem apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu 24 stundas pakļauj spiedienam, ko rada uz pakas uzlikts priekšmets, kura masa ir tāda pati kā piecas faktiskās pakas masas vai lielāka, un spiedienam, kas ir ekvivalents 13 kPa lielam spiediena reizinājumam ar pakas vertikālās projekcijas laukumu.

223. Sitiena tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu novieto uz vismaz 25 mm biezas svina plāksnes (cietība 3,5 - 4,5 pēc Vikura skalas), kas atrodas uz gludas cietas virsmas, un pa paraugu sit ar mīkstā tērauda āmura plato pusi (25 mm diametrā, malu noapaļojuma rādiuss 3,0 ± 0,3 mm) tā, lai trieciens būtu vienāds ar to, kas rodas, 1,4 kg smagam priekšmetam krītot no 1 m augstuma, un paraugs tiktu maksimāli bojāts. Katrā testā izmanto jaunu svina plāksni.

224. Spiediena tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā iepakojumā tiek radīti maksimālie ekspluatācijas apstākļi (iekšējais spiediens ne mazāks par 1,38 MPa, ārējais spiediens - 2,78 MPa, vides temperatūra no -40 °C līdz 121 °C). Ja radītais spiediens ir mazāks par 2,76 MPa, pakai nepieciešams daudzpusējs atbilstības apliecinājums. Testā izmantojami tādi mērinstrumenti, kas spēj konstatēt noplūdi, kuras ātrums ir 0,1 Pa·l/sek.

225. Termiskais tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu (virsmas absorbcijas koeficients 0,8), kuram nodrošināta maksimālā kopējā radioaktivitāte pakā un kas ir termiskā līdzsvara stāvoklī, ja vides temperatūra ir 38 °C, ņemot vērā saules siltumu (atbilstoši šo noteikumu 12.pielikumam), uz 30 minūtēm ievieto ogļūdeņražu un gaisa liesmā, kuras vidējā temperatūra ir 800 °C un kura ir pietiekami spēcīga, lai radītu emisijas koeficientu 0,9. Paraugu uzglabā, kamēr tas atdziest līdz sākotnējam termiskajam līdzsvara stāvoklim. Pārbaudes laikā paraugu nedrīkst mākslīgi atdzesēt, kā arī nedrīkst apturēt parauga degšanu, ja tāda ir sākusies.

226. Termiskais tests smagas avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuru veic tāpat kā termisko testu avārijas apstākļiem, tikai karsēšanas laiks ir 60 minūtes.

227. Trieciena tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu novieto uz mērķa tā, lai tas tiktu maksimāli bojāts, un uz parauga no 9 m augstuma plakaniski krīt 500 kg smaga rūdīta mīkstā tērauda kvadrātveida plātne, kuras malas garums ir 1 m.

228. Trieciena tests smagas avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu triec pret mērķi ar ātrumu vismaz 90 m/s tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts.

229. Ūdenī iegremdēšanas tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu uz astoņām stundām iegremdē ūdenī noteiktā dziļumā tādā stāvoklī, kas var radīt maksimālu radioaktīvā satura noplūdi no pakas:

229.1. I ūdenī iegremdēšanas tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu iegremdē ūdenī vismaz 0,9 m dziļumā;

229.2. II ūdenī iegremdēšanas tests avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu iegremdē ūdenī vismaz 15 m dziļumā. Ārējais spiediens ir vismaz 150 kPa.

230. Ūdenī iegremdēšanas tests smagas avārijas apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu uz 1 stundu iegremdē ūdenī vismaz 200 m dziļi tādā stāvoklī, kas var radīt maksimālu radioaktīvā satura noplūdi no pakas. Ārējais spiediens ir vismaz 2 MPa.

231. Ūdens apliešanas tests normāliem apstākļiem ir pārbaude, kuras laikā paraugu aplej ar ūdeni, imitējot vienu stundu ilgu lietu, kura intensitāte ir 5 cm nokrišņu stundā.

8.2. Vispārīgās prasības testu veikšanai

232. Testus radioaktīvajiem materiāliem un pakām veic testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas, kuras ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

233. Latvijas Republikā tiek atzīti ārvalstīs veikto testu rezultāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka ārvalstīs izdoto atbilstības apliecinājumu atzīšanu. Šos testu rezultātus izvērtē centrs.

234. Mērķis - cieta materiāla plāksne ar līdzenu horizontālu virsmu, kuru izmanto kritiena, iespiešanās, dūriena un trieciena testiem un kuras īpašības praktiski nemainās pēc parauga trieciena, - tiek izmantots:

234.1. iespiešanās testam normālos apstākļos;

234.2. kritiena testam normālos apstākļos;

234.3. iespiešanās papildu testam normālos apstākļos;

234.4. dūriena testam avārijas apstākļos;

234.5. kritiena testam avārijas apstākļos;

234.6. trieciena testam avārijas apstākļos;

234.7. dūriena testam smagas avārijas apstākļos;

234.8. iespiešanās testam smagas avārijas apstākļos;

234.9. trieciena testam smagas avārijas apstākļos.

235. Pirms testa nepieciešams nodrošināt, lai pakas virsmas radioaktīvā nosmērētība nepārsniedz šādus lielumus:

235.1. beta, gamma un zema toksiskuma alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 4 Bq/cm2;

235.2. citiem alfa starojuma avotiem uz 300 cm2 pieejamās virsmas - 0,4 Bq/cm2.

236. Lai pārliecinātos, ka radioaktīvais materiāls vai paka spēj izturēt transportēšanu attiecīgos apstākļos, lieto jebkuru no šādām metodēm (vai to apvienojumu):

236.1. testu veikšana ar LSA-III materiāla, īpašas formas radioaktīvā materiāla, mazdispersa radioaktīvā materiāla paraugiem vai ar iepakojuma prototipiem vai modeļiem, iespējamo radioaktīvo saturu paraugā vai iepakojumā imitējot pēc iespējas precīzi un paku sagatavojot tāpat, kā sagatavojot transportēšanai;

236.2. testu veikšana, izmantojot samazināta izmēra modeļus un attiecīgi koriģējot testā izmantojamos parametrus, lai pēc iespējas precīzi imitētu īsta radioaktīvā materiāla vai pakas testēšanu. Ja iepriekšējā pieredze pierāda, ka šāds tests ir pieņemams pakas tehniskā projekta pārbaudīšanai, modeļi ietver visas izpētāmā priekšmeta būtiskās iezīmes;

236.3. atsauce uz iepriekš veikto attiecīgo testu pozitīvajiem rezultātiem;

236.4. aprēķini vai pamatota argumentācija, ja aprēķinu metožu un parametru ticamība, novērtējot ar konservatīvo modeli, ir vispārpieņemta.

237. Pēc paraugu, prototipu vai modeļu testēšanas lieto konservatīvo modeli, lai pārliecinātos, ka arī īstā paka spēj izturēt atbilstošos testus.

238. Pakas paraugu pirms testēšanas pārbauda, lai atklātu un reģistrētu defektus un bojājumus:

238.1. novirzes no tehniskā projekta;

238.2. konstruktīvos defektus;

238.3. koroziju vai cita veida nolietošanos;

238.4. deformāciju.

239. Pēc testa:

239.1. identificē un reģistrē paku defektus un bojājumus;

239.2. pārbauda ieslēguma sistēmas un aizsardzības pret jonizējošo starojumu atbilstību attiecīgajām drošības prasībām;

239.3. skaldmateriālu saturošai pakai pārbauda, vai paka ir zemkritiskā stāvoklī.

240. Testiem normāliem apstākļiem pakai var lietot vienu paraugu, ja laika intervālā starp ūdens apliešanas testu normāliem apstākļiem un nākamo testu ūdens maksimāli dziļi iesūcas paraugā un nenotiek parauga ārējās virsmas žāvēšana. Ja nav veikti iepriekšēji pētījumi, var pieņemt, ka šis laika intervāls ir divas stundas, ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm vienlaikus. Ja paraugs tika apliets ar ūdeni no visām pusēm pēc kārtas, laika intervāls starp testiem nav nepieciešams.

8.3. Testu veikšana radioaktīvajam materiālam

241. Cieta materiāla paraugu, kas ir ekvivalents pilnai LSA-III materiāla pakai, pakļauj I noplūdes testam avārijas apstākļiem.

242. Īpašas formas radioaktīvā materiāla paraugu vai tā imitatoru pakļauj šādiem testiem avārijas apstākļiem (katram testu pārim var lietot citu paraugu):

242.1. kritiena tests avārijas apstākļiem un II noplūdes tests avārijas apstākļiem;

242.2. sitiena tests avārijas apstākļiem un II noplūdes tests avārijas apstākļiem;

242.3. liekšanas tests avārijas apstākļiem un II noplūdes tests avārijas apstākļiem;

242.4. karsēšanas tests avārijas apstākļiem un II noplūdes tests avārijas apstākļiem.

243. Mazdispersa radioaktīvā materiāla paraugu vai tā imitatoru pakļauj šādiem testiem avārijas apstākļiem (katram testu pārim var lietot citu paraugu):

243.1. termiskais tests smagas avārijas apstākļiem un I noplūdes tests avārijas apstākļiem;

243.2. trieciena tests smagas avārijas apstākļiem un I noplūdes tests avārijas apstākļiem.

8.4. Testu veikšana rūpnieciskajai pakai

244. IP-2 tipa pakas paraugu pakļauj šādiem testiem normāliem apstākļiem (abiem testiem var lietot vienu paraugu):

244.1. kritiena tests;

244.2. sakraušanas tests.

245. IP-3 tipa pakas paraugu pakļauj šādiem testiem normāliem apstākļiem:

245.1. ūdens apliešanas un kritiena tests;

245.2. ūdens apliešanas tests un sakraušanas tests;

245.3. ūdens apliešanas tests un iespiešanās tests.

8.5. Testu veikšana A tipa pakai

246. A tipa pakas paraugu pakļauj šādiem testiem normāliem apstākļiem:

246.1. ūdens apliešanas tests un kritiena tests;

246.2. ūdens apliešanas tests un sakraušanas tests;

246.3. ūdens apliešanas tests un iespiešanās tests.

247. Pēc testiem normāliem apstākļiem A tipa pakas paraugu, kas satur šķidru vai gāzveida radioaktīvo materiālu, pakļauj šādiem testiem (katram testam var izmantot citu paraugu):

247.1. kritiena tests avārijas apstākļiem;

247.2. iespiešanās papildu tests normāliem apstākļiem.

248. Ja tiek pierādīts, ka kāds no šo noteikumu 247.punktā noteiktajiem testiem attiecīgajam paraugam var radīt lielākus bojājumus, paraugu testē tikai ar šo testu.

8.6. Testu veikšana B tipa pakai

249. B tipa pakas paraugu pakļauj šādiem testiem normāliem apstākļiem:

249.1. ūdens apliešanas tests un kritiena tests;

249.2. ūdens apliešanas tests un sakraušanas tests;

249.3. ūdens apliešanas tests un iespiešanās tests.

250. Pēc testu veikšanas normāliem apstākļiem B tipa pakas paraugu ar termisko aizsardzību pakļauj šādiem testiem avārijas apstākļiem (izvēlas vienu no testu sērijām avārijas apstākļiem, kurā paraugs tiktu maksimāli bojāts):

250.1. kritiena tests, dūriena tests un termiskais tests avārijas apstākļiem;

250.2. dūriena tests, trieciena tests un termiskais tests.

251. Pēc testu veikšanas normāliem apstākļiem B tipa pakas paraugu pakļauj I testu sērijai avārijas apstākļiem (to pašu vai citu paraugu var izmantot II ūdenī iegremdēšanas testam (testiem) avārijas apstākļiem):

251.1. ja parauga masa nav lielāka par 500 kg, tilpumsvars nepārsniedz 1000 kg/m3 un kopējā radioaktivitāte nepārsniedz 1000A2:

251.1.1. dūriena tests;

251.1.2. trieciena tests;

251.1.3. termiskais tests;

251.1.4. II ūdenī iegremdēšanas tests;

251.2. ja paraugu masa ir 500 kg un lielāka un tilpumsvars pārsniedz 1000 kg/m3 vai kopējā radioaktivitāte pārsniedz 1000A2:

251.2.1. kritiena tests;

251.2.2. dūriena tests;

251.2.3. termiskais tests;

251.2.4. II ūdenī iegremdēšanas tests.

252. Šo noteikumu 251.1.1., 251.1.2., 251.2.1. un 251.2.2.apakšpunktā noteikto testu secību izvēlas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts termiskajā testā avārijas apstākļiem.

253. Pēc testu veikšanas normāliem apstākļiem B tipa pakas paraugu pakļauj II testu sērijai avārijas apstākļiem (to pašu vai citu paraugu var izmantot II ūdenī iegremdēšanas testam (testiem) avārijas apstākļiem):

253.1. kritiena tests;

253.2. dūriena tests;

253.3. trieciena tests;

253.4. termiskais tests;

253.5. II ūdenī iegremdēšanas tests.

254. Šo noteikumu 253.1., 253.2. un 253.3.apakšpunktā noteikto testu secību izvēlas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts termiskajā testā avārijas apstākļiem.

255. Ja iespējams, pēc I testu sērijas un II testu sērijas avārijas apstākļiem veic arī ūdenī iegremdēšanas testu smagas avārijas apstākļiem.

256. Ja B tipa pakas kopējā radioaktivitāte pārsniedz 105A2, to var pakļaut tikai ūdenī iegremdēšanas testam smagas avārijas apstākļiem.

8.7. Testu veikšana C tipa pakai

257. C tipa pakas paraugu pakļauj šādiem testiem normāliem apstākļiem:

257.1. ūdens apliešanas tests un kritiena tests;

257.2. ūdens apliešanas tests un sakraušanas tests;

257.3. ūdens apliešanas tests un iespiešanās tests.

258. Pēc testu veikšanas normāliem apstākļiem C tipa pakas paraugu pakļauj šādiem testiem avārijas apstākļiem:

258.1. ja pakas masa ir 250 kg un lielāka:

258.1.1. kritiena tests avārijas apstākļiem;

258.1.2. trieciena tests avārijas apstākļiem;

258.1.3. iespiešanās tests smagas avārijas apstākļiem;

258.1.4. termiskais tests smagas avārijas apstākļiem;

258.1.5. trieciena tests smagas avārijas apstākļiem (testam var lietot citu paraugu);

258.2. ja pakas masa ir mazāka par 250 kg:

258.2.1. kritiena tests avārijas apstākļiem;

258.2.2. trieciena tests avārijas apstākļiem;

258.2.3. dūriena tests smagas avārijas apstākļiem;

258.2.4. termiskais tests smagas avārijas apstākļiem;

258.2.5. trieciena tests smagas avārijas apstākļiem (testam var lietot citu paraugu).

259. C tipa pakas paraugu var pakļaut tikai ūdenī iegremdēšanas testam smagas avārijas apstākļiem.

260. C tipa pakas paraugu var pakļaut tikai ierakšanas testam smagas avārijas apstākļiem.

8.8. Testu veikšana skaldmateriālu saturošai pakai

261. Skaldmateriālu saturošas pakas paraugu pakļauj šādiem testiem normāliem apstākļiem:

261.1. ūdens apliešanas tests un kritiena tests;

261.2. ūdens apliešanas tests un sakraušanas tests;

261.3. ūdens apliešanas tests un iespiešanās tests.

262. Pēc testu veikšanas normāliem apstākļiem skaldmateriālu saturošas pakas paraugu pakļauj I testu sērijai avārijas apstākļiem:

262.1. ja parauga masa ir mazāka par 500 kg un tilpumsvars nepārsniedz 1000 kg/m3:

262.1.1. dūriena tests;

262.1.2. trieciena tests;

262.1.3. termiskais tests;

262.1.4. I ūdenī iegremdēšanas tests;

262.2. ja parauga masa ir 500 kg un lielāka un tilpumsvars ir 1000 kg/m3 un lielāks:

262.2.1. dūriena tests;

262.2.2. kritiena tests;

262.2.3. termiskais tests;

262.2.4. I ūdenī iegremdēšanas tests.

263. Šo noteikumu 262.1.1., 262.1.2., 262.2.1. un 262.2.2.apakšpunktā noteikto testu secību izvēlas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts termiskajā testā avārijas apstākļiem.

264. Skaldmateriālu saturošas pakas paraugu var pakļaut tikai II ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem, ja tiek pierādīts, ka šis tests paraugam rada lielākus bojājumus nekā I testu sērija avārijas apstākļiem.

265. Skaldmateriālu saturošas pakas paraugu pakļauj II testu sērijai avārijas apstākļiem:

265.1. ja pakas masa ir 250 kg un lielāka:

265.1.1. kritiena tests avārijas apstākļiem;

265.1.2. trieciena tests avārijas apstākļiem;

265.1.3. iespiešanās tests smagas avārijas apstākļiem;

265.1.4. termiskais tests smagas avārijas apstākļiem;

265.1.5. trieciena tests smagas avārijas apstākļiem (var lietot citu paraugu);

265.1.6. I ūdenī iegremdēšanas tests avārijas apstākļiem;

265.2. ja pakas masa ir mazāka par 250 kg:

265.2.1. kritiena tests avārijas apstākļiem;

265.2.2. trieciena tests avārijas apstākļiem;

265.2.3. dūriena tests smagas avārijas apstākļiem;

265.2.4. termiskais tests smagas avārijas apstākļiem;

265.2.5. trieciena tests smagas avārijas apstākļiem (var lietot citu paraugu);

265.2.6. I ūdenī iegremdēšanas tests avārijas apstākļiem.

8.9. Testu veikšana urāna heksafluorīdu saturošai pakai

266. Urāna heksafluorīdu saturošas pakas paraugu pakļauj I testu sērijai avārijas apstākļiem un normāliem apstākļiem:

266.1. spiediena tests avārijas apstākļiem;

266.2. kritiena tests normāliem apstākļiem;

266.3. termiskais tests avārijas apstākļiem.

267. Urāna heksafluorīdu saturošas pakas paraugu pakļauj šādiem testiem normāliem apstākļiem:

267.1. ūdens apliešanas tests un kritiena tests;

267.2. ūdens apliešanas tests un sakraušanas tests;

267.3. ūdens apliešanas tests un iespiešanās tests.

268. Pēc testu veikšanas normāliem apstākļiem urāna heksafluorīdu saturošas pakas paraugu pakļauj II testu sērijai avārijas apstākļiem:

268.1. ja parauga masa ir mazāka par 500 kg un tilpumsvars nav lielāks par 1000 kg/m3:

268.1.1. dūriena tests;

268.1.2. trieciena tests;

268.1.3. termiskais tests;

268.1.4. I ūdenī iegremdēšanas tests;

268.2. ja parauga masa ir 500 kg un lielāka un tilpumsvars ir lielāks par 1000 kg/m3:

268.2.1. dūriena tests;

268.2.2. kritiena tests;

268.2.3. termiskais tests;

268.2.4. I ūdenī iegremdēšanas tests.

269. Šo noteikumu 268.1.1., 268.1.2., 268.2.1. un 268.2.2.apakšpunktā noteikto testu secību izvēlas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts termiskajā testā avārijas apstākļiem.

270. Paraugu var pakļaut tikai II ūdenī iegremdēšanas testam avārijas apstākļiem, ja tiek pierādīts, ka šis tests paraugam rada lielākus bojājumus nekā II testu sērijā noteiktie testi avārijas apstākļiem.

9. Atbilstības apliecinājums un tā izsniegšanas kārtība
9.1. Vispārīgās prasības atbilstības apliecināšanai

271. Atbilstības apliecinājums nepieciešams:

271.1. īpašas formas radioaktīvā materiāla tehniskajam projektam;

271.2. mazdispersa radioaktīvā materiāla tehniskajam projektam;

271.3. 0,1 kg un lielāku daudzumu urāna heksafluorīdu saturošas pakas tehniskajam projektam;

271.4. skaldmateriālu saturošas pakas tehniskajam projektam;

271.5. B tipa pakas tehniskajam projektam;

271.6. C tipa pakas tehniskajam projektam;

271.7. transportēšanai īpašā kārtībā;

271.8. radiācijas drošības un kodoldrošības programmai, kas paredzēta kravas kuģa ekskluzīvai lietošanai;

271.9. limitu aprēķiniem tiem radionuklīdiem, kuriem šo noteikumu 1.pielikumā nav noteikti A1 un A2 lielumi (centrs tos apstiprina tikai tad, ja nepieciešams daudzpusējs atbilstības apliecinājums ārvalsts kompetentās institūcijas akceptētiem limitu aprēķiniem);

271.10. transportēšanai, kas noteikta šo noteikumu 9.4.apakšnodaļā.

272. Pakas tehniskajam projektam, kuram nav nepieciešams centra izdots atbilstības apliecinājums, kravas nosūtītājs pēc centra pieprasījuma iesniedz tam izziņu, ka pakas tehniskais projekts atbilst normatīvo aktu prasībām radioaktīvo materiālu transportēšanai.

273. Lai iegūtu atbilstības apliecinājumu, radioaktīvā materiāla un (vai) iepakojuma ražotājs, kravas nosūtītājs, kravas pārvadātājs vai kravas saņēmējs iesniedz centram pieprasījumu. Centrs, pamatojoties uz drošības novērtējumiem un testu rezultātiem, izsniedz atbilstības apliecinājumu, kurā norāda, ka tehniskais projekts, īpašā kārtība vai transportēšana atbilst attiecīgajām prasībām, kā arī piešķir identifikācijas zīmi tehniskajam projektam, īpašai kārtībai vai transportēšanai.

274. Atbilstības apliecinājumā norāda tā izsniegšanas vietu, datumu un derīguma termiņu, kā arī Latvijas Republikas un starptautiskos noteikumus, tai skaitā Starptautiskās atomenerģijas aģentūras noteikumus drošai radioaktīvo materiālu transportēšanai (SS-6 vai ST-1), ar kuriem saskaņā atbilstības apliecinājums ir izsniegts.

275. Latvijas Republikā tiek atzīts ārvalstu kompetento institūciju izsniegts atbilstības apliecinājums (turpmāk - sākotnējais atbilstības apliecinājums), ja starp Latvijas Republiku un attiecīgo ārvalsti ir savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu.

276. Centrs izvērtē iesniegto sākotnējo atbilstības apliecinājumu un attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasību atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja ir šaubas par atbilstības apliecinājuma izsniegšanas prasību atbilstību attiecīgajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, centrs pieprasa veikt šajos noteikumos noteiktos testus vai izmantot jebkuru citu šo noteikumu 236.punktā noteikto novērtēšanas metodi vai to apvienojumu.

277. Ja nepieciešams daudzpusējs atbilstības apliecinājums, centrs apstiprina sākotnējo atbilstības apliecinājumu, kuru izdevusi tās ārvalsts kompetentā institūcija, kurā izveidots tehniskais projekts vai kura veic transportēšanu, vai izsniedz atsevišķu atbilstības apliecinājumu kā pielikumu sākotnējam atbilstības apliecinājumam.

278. Kravas pārvadātājs iesniedz centrā informāciju par ārvalstu kompetento institūciju piešķirtajiem sēriju numuriem katram iepakojumam, kas izgatavots atbilstoši apstiprinātajam tehniskajam projektam. Centrs veido sēriju numuru reģistru par ārvalstu kompetento institūciju un centra piešķirtajiem sēriju numuriem.

9.2. Īpašas formas radioaktīvā materiāla un mazdispersa radioaktīvā materiāla atbilstības apliecinājums

279. Īpašas formas radioaktīvā materiāla tehniskajam projektam nepieciešams vienpusējs atbilstības apliecinājums.

280. Mazdispersa radioaktīvā materiāla tehniskajam projektam nepieciešams daudzpusējs atbilstības apliecinājums.

281. Atbilstības apliecinājuma īpašas formas radioaktīvajam materiālam vai mazdispersam radioaktīvajam materiālam pieprasījumā norāda šādu informāciju:

281.1. radioaktīvā materiāla fizikālo un ķīmisko īpašību apraksts vai, ja radioaktīvais materiāls ir kapsulas veidā, informācija par tās saturu;

281.2. izmantojamo kapsulu detalizēts tehniskā projekta apraksts;

281.3. ziņas par veiktajiem testiem un to rezultāti vai ar aprēķiniem pamatots apliecinājums, ka radioaktīvais materiāls atbilst attiecīgajiem standartiem;

281.4. informācija par kvalitātes nodrošinājuma programmu;

281.5. informācija par jebkurām darbībām pirms radioaktīvā materiāla nosūtīšanas, ko plāno veikt kravas nosūtītājs.

282. Īpašas formas radioaktīvā materiāla vai mazdispersa radioaktīvā materiāla atbilstības apliecinājumā norāda šādu informāciju:

282.1. atbilstības apliecinājuma izsniedzējas institūcijas nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs;

282.2. atbilstības apliecinājuma veids (atbilstības apliecinājums īpašas formas radioaktīvajam materiālam vai mazdispersam radioaktīvajam materiālam);

282.3. identifikācijas zīme;

282.4. radioaktīvā materiāla ražotāja vai piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

282.5. norāde uz īpašas formas radioaktīvo materiālu vai mazdispersu radioaktīvo materiālu;

282.6. īpašas formas radioaktīvā materiāla vai mazdispersa radioaktīvā materiāla apraksts;

282.7. tehniskā projekta specifikācijas (pievieno attiecīgo rasējumu kopijas);

282.8. radioaktīvā satura specifikācija, arī kopējās radioaktivitātes un fizikālā stāvokļa un ķīmiskā sastāva apraksts;

282.9. kvalitātes nodrošinājuma programmas reģistrācijas numurs vai atsauce uz kvalitātes sertifikātu;

282.10. tehniskā projekta identifikācijas numurs, tips, veids un marka;

282.11. informācija par darbībām, kas veicamas pirms radioaktīvā materiāla transportēšanas.

9.3. Pakas tehniskā projekta atbilstības apliecinājums

283. B(U) tipa pakai, izņemot mazdisperso radioaktīvo materiālu saturošu B(U) tipa paku, un C tipa pakai nepieciešams vienpusējs atbilstības apliecinājums.

284. Pakai, kas projektēta, lai transportētu 0,1 kg un lielāku daudzumu urāna heksafluorīda, B(M) tipa pakai, skaldmateriālu saturošai pakai (izņemot to skaldmateriālu, uz ko attiecas šo noteikumu 200.punkts) un B(U) tipa pakai, ja tajā transportē mazdisperso radioaktīvo materiālu, nepieciešams daudzpusējs atbilstības apliecinājums.

285. Atbilstības apliecinājuma pieprasījumā urāna heksafluorīdu saturošai pakai norāda šādu informāciju:

285.1. informācija, kas apliecina, ka paka atbilst šo noteikumu 7.4.apakšnodaļā noteiktajām prasībām (arī tehniskie zīmējumi, materiālu saraksts, projektēšanas metodes);

285.2. kvalitātes nodrošinājuma programmu apraksts;

285.3. informācija par jebkurām darbībām, ko pirms transportēšanas plāno nosūtītājs.

286. Atbilstības apliecinājuma pieprasījumā B(U) un C tipa pakai norāda šādu informāciju:

286.1. radioaktīvā materiāla detalizēts apraksts, norādot tā fizikālo stāvokli un ķīmisko sastāvu, kā arī jonizējošā starojuma veidu;

286.2. tehniskā projekta detalizēts apraksts (arī tehniskie zīmējumi, izmantojamo materiālu saraksts un projektēšanas metodes);

286.3. ziņas par veiktajiem testiem un to rezultāti vai ar aprēķiniem pamatots apliecinājums, ka tehniskais projekts atbilst lietošanas prasībām;

286.4. iepakojuma ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas;

286.5. ziņas par ieslēguma sistēmas tehniskā projekta materiāliem un to specifikācijas, kā arī ziņas par paraugu ņemšanas kārtību un veicamajiem testiem, ja pakas maksimālais darba spiediens pārsniedz 100 kPa;

286.6. pamatoti pieņēmumi, kas drošības analīzēs izmantoti par kodoldegvielas raksturlielumiem, ja paredzamais radioaktīvais saturs ir apstarota kodoldegviela;

286.7. īpašas uzglabāšanas prasības siltuma izkliedes nodrošināšanai no pakas, ņemot vērā dažādos transportlīdzekļus vai kravas konteinerus;

286.8. reproducējama ilustrācija (ne lielāka par 21 x 30 cm), kas parāda pakas uzbūvi;

286.9. kvalitātes nodrošinājuma programmas apraksts.

287. Atbilstības apliecinājuma pieprasījumā B(M) tipa pakai papildus atbilstības apliecinājuma pieprasījumā B(U) tipa pakai noteiktajai informācijai norāda šādu informāciju:

287.1. maksimālā spiediena starpība, ja pakas transportē pa gaisu (95 kPa);

287.2. sasalšanas temperatūra, ja transportē šķidrumus;

287.3. maksimālais darba spiediens pakā (700 kPa);

287.4. maksimālā temperatūra uz pakas virsmas;

287.5. ierobežojumi paku izmantošanai;

287.6. ieteicamie ekspluatācijas kontroles papildu pasākumi transportēšanas laikā;

287.7. ziņas par transporta veida ierobežojumiem un īpašām kraušanas, transportēšanas, izkraušanas vai apkalpošanas procedūrām;

287.8. pieļaujamie vides apstākļi transportēšanas laikā;

287.9. informācija par radiolīzes un ķīmisko reakciju produktiem, kuri var ietekmēt transportēšanas drošību.

288. Atbilstības apliecinājuma pieprasījumā skaldmateriālu saturošai pakai norāda nepieciešamo informāciju par tehniskā projekta atbilstību prasībām skaldmateriālu saturošai pakai, kā arī sniedz kvalitātes nodrošinājuma programmas aprakstu.

289. Atbilstības apliecinājumā paku tehniskajiem projektiem norāda šādu informāciju:

289.1. atbilstības apliecinājuma izsniedzējas institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

289.2. atbilstības apliecinājuma veids (atbilstības apliecinājums B(U) vai C tipa pakai);

289.3. identifikācijas zīme;

289.4. iepakojuma ražotāja vai piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

289.5. jebkuri ierobežojumi transporta veidam, ja tādi nepieciešami;

289.6. paziņojums par to, ka attiecīgais atbilstības apliecinājums neatbrīvo kravas nosūtītāju no prasību izpildes, kuras noteikusi tās valsts kompetentā institūcija, caur kuru kravu transportē vai uz kuru šo kravu nogādā;

289.7. atsauce uz citas kompetentās institūcijas apstiprinātu atbilstības apliecinājumu alternatīvam radioaktīvam saturam vai uz papildu tehniskajiem datiem;

289.8. transportēšanas atļauja, ja tāda nepieciešama;

289.9. iepakojuma identifikācija;

289.10. iepakojuma apraksts ar atsauci uz tehniskā projekta rasējumiem vai specifikāciju;

289.11. reproducējamas ilustrācijas (ne lielākas par 21 x 30 cm), kas parāda pakas uzbūvi, kopā ar pakas materiālu, bruto masas, galveno ārējo izmēru un ārējā izskata īsu aprakstu;

289.12. tehniskā projekta specifikācija ar atsauci uz rasējumiem;

289.13. specifikācija par atļauto radioaktīvo saturu, radioaktīvā materiāla fizikālo stāvokli un ķīmisko sastāvu, maksimālo kopējo radioaktivitāti (arī galveno izotopu kopējo radioaktivitāti) un daudzumu gramos (skaldmateriālam) un to, vai attiecīgais materiāls ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls;

289.14. papildu informācija par skaldmateriālu saturošām pakām:

289.14.1. atļautā radioaktīvā satura detalizēts apraksts;

289.14.2. kodolkritiskuma indekss;

289.14.3. atsauksme uz dokumentāciju, kas apliecina radioaktīvā satura drošību pēc kodolkritiskuma;

289.14.4. jebkuras īpašās detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu vai izkļūšanu no tukšajām telpām;

289.14.5. jebkuri pieņēmumi, kas izmantoti kodolkritiskuma novērtēšanā;

289.14.6. pakas tehniskajā projektā noteiktais vides temperatūras diapazons;

289.15. B(M) tipa pakai - paziņojums, kurā norāda prasības, kurām paka neatbilst, un jebkura cita papildu informācija, kas var būt noderīga citām kompetentām institūcijām;

289.16. ekspluatācijas kontroles papildu pasākumi, kravu sagatavojot, iekraujot, uzglabājot, izkraujot un apkalpojot (arī īpašas sakraušanas prasības, lai nodrošinātu siltuma izkliedi);

289.17. nosūtītāja informācija par paku lietošanu vai specifiskām darbībām, kas veicamas pirms transportēšanas;

289.18. pieļaujamie vides apstākļi transportēšanas laikā;

289.19. kvalitātes nodrošinājuma programmas reģistrācijas numurs vai atsauce uz kvalitātes sertifikātu;

289.20. tehniskā projekta identifikācijas numurs, tips, veids un marka;

289.21. norādījums par rīcību radiācijas avārijas vai radiācijas negadījuma situācijā.

9.4. Atbilstības apliecinājums transportēšanai

290. Daudzpusējs atbilstības apliecinājums transportēšanai (atbilstības apliecinājumu pakai un atbilstības apliecinājumu transportēšanai var apvienot vienā atbilstības apliecinājumā) nepieciešams:

290.1. B(M) tipa pakas transportēšanai, ja pakas tehniskais projekts pieļauj periodisku ventilāciju;

290.2. B(M) tipa pakas transportēšanai, ja paka satur radioaktīvos materiālus, kuru kopējā radioaktivitāte ir lielāka par 3 x 103A1 vai 3 x 103A2, vai 1000 TBq (izvēlas mazāko lielumu);

290.3. skaldmateriālu saturošas pakas transportēšanai, ja individuālo paku transporta indeksu summa pārsniedz 50;

290.4. radiācijas drošības un kodoldrošības programmai transportēšanai ar ekskluzīvās lietošanas kravas kuģiem.

291. Atbilstības apliecinājuma pieprasījumā transportēšanai norāda šādu informāciju:

291.1. transportēšanai nepieciešamais laikposms;

291.2. faktiskais radioaktīvais saturs, paredzamais transportēšanas veids, transportlīdzekļa tips un iespējamais vai ieteicamais maršruts;

291.3. īpaši piesardzības pasākumi un īpaša administratīva un ekspluatācijas kontrole, kas norādīta pakas tehniskā projekta atbilstības apliecinājumā.

292. Transportēšanas atbilstības apliecinājumā norāda šādu informāciju:

292.1. atbilstības apliecinājuma izsniedzējas institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

292.2. atbilstības apliecinājuma veids (atbilstības apliecinājums B(M) tipa pakas transportēšanai, ja pakas tehniskais projekts pieļauj periodisku ventilāciju vai pakas radioaktīvā materiāla kopējā radioaktivitāte ir lielāka par 3 x 103A1 vai 3 x 103A2, vai 1000 TBq, kā arī skaldmateriālu saturošu paku transportēšanai, ja individuālo paku transporta indeksu summa pārsniedz 50, vai radiācijas drošības un kodoldrošības programmai ekskluzīvās lietošanas kravas kuģos);

292.3. identifikācijas zīme;

292.4. radioaktīvā materiāla un iepakojuma ražotāja, kravas sagatavotāja vai piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

292.5. ierobežojumi transporta veidam un kravas konteinera tipam, kā arī ar maršruta izvēli saistītie ierobežojumi vai saskaņotais transportēšanas maršruts;

292.6. paziņojums par to, ka attiecīgais atbilstības apliecinājums neatbrīvo kravas nosūtītāju no prasību izpildes, kuras noteikusi tās valsts kompetentā institūcija, caur kuru kravu transportē vai uz kuru šo kravu nogādā;

292.7. ekspluatācijas kontroles papildu pasākumi, kravu sagatavojot, iekraujot, uzglabājot, izkraujot un apkalpojot (arī īpašas sakraušanas prasības, lai nodrošinātu siltuma izkliedi);

292.8. informācija par specifiskām darbībām, kas veicamas pirms transportēšanas;

292.9. informācija par tehniskā projekta atbilstības apliecinājumu;

292.10. specifikācija par atļauto radioaktīvo saturu, radioaktīvo materiālu fizikālo stāvokli un ķīmisko sastāvu, maksimālo kopējo radioaktivitāti (arī galveno izotopu kopējo radioaktivitāti) un daudzumu gramos (skaldmateriālam) un to, vai attiecīgais materiāls ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls;

292.11. norāde par rīcību radiācijas avārijas vai radiācijas negadījuma situācijā;

292.12. kvalitātes nodrošinājuma programmas reģistrācijas numurs vai atsauce uz kvalitātes sertifikātu;

292.13. tehniskā projekta identifikācijas numurs, tips, veids un marka.

9.5. Atbilstības apliecinājums transportēšanai īpašā kārtībā

293. Kravai, kas tiek transportēta īpašā kārtībā vairāku valstu teritorijās, nepieciešams daudzpusējs atbilstības apliecinājums.

294. Atbilstības apliecinājuma pieprasījumā transportēšanai īpašā kārtībā norāda šādu informāciju:

294.1. informācija par vispārējā drošības līmeņa atbilstību vismaz tādam līmenim, kas nodrošina šajos noteikumos noteikto prasību izpildi;

294.2. pamatojums, kāpēc kravu nevar sagatavot atbilstoši šo noteikumu prasībām;

294.3. izziņa par īpašiem piesardzības pasākumiem un īpašu administratīvu un ekspluatācijas kontroli, kas nepieciešama, lai kompensētu kravas neatbilstību šo noteikumu prasībām.

295. Atbilstības apliecinājumā transportēšanai īpašā kārtībā norāda šādu informāciju:

295.1. atbilstības apliecinājuma izsniedzējas institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

295.2. atbilstības apliecinājuma veids (atbilstības apliecinājums kravas transportēšanai īpašā kārtībā);

295.3. identifikācijas zīme;

295.4. radioaktīvā materiāla un iepakojuma ražotāja, kravas sagatavotāja vai piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

295.5. transporta veids (veidi);

295.6. jebkuri ierobežojumi transporta veidam un kravas konteinera tipam, kā arī ar maršruta izvēli saistītie norādījumi;

295.7. paziņojums par to, ka attiecīgais atbilstības apliecinājums neatbrīvo kravas nosūtītāju no prasību izpildes, kuras noteikusi tās valsts kompetentā institūcija, caur kuru kravu transportē vai uz kuru šo kravu nogādā;

295.8. atsauksme uz citu kompetentu institūciju izsniegtajiem atbilstības apliecinājumiem vai uz papildu tehniskajiem datiem;

295.9. iepakojuma apraksts, atsaucoties uz tehniskā projekta rasējumiem vai specifikāciju;

295.10. reproducējamas ilustrācijas (ne lielākas par 21 x 30 cm), kas parāda pakas uzbūvi, kopā ar īsu iepakojuma, arī izmantojamo materiālu, bruto masas, galveno ārējo izmēru un ārējā izskata aprakstu;

295.11. specifikācija par atļauto radioaktīvo saturu, radioaktīvā materiāla fizikālo stāvokli un ķīmisko sastāvu, maksimālo kopējo radioaktivitāti (arī galveno izotopu kopējo radioaktivitāti) un daudzumu gramos (skaldmateriālam) un to, vai attiecīgais materiāls ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls;

295.12. skaldmateriālu saturošas pakas tehniskajam projektam papildus norāda šādu informāciju:

295.12.1. detalizēts atļautā radioaktīvā satura apraksts;

295.12.2. kodolkritiskuma indekss;

295.12.3. atsauce uz dokumentāciju, kas apliecina radioaktīvā satura drošību attiecībā uz kodolkritiskumu;

295.12.4. jebkuras īpašās detaļas, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu tukšajās telpās vai izkļūšanu no tām;

295.12.5. jebkuri pieņēmumi, kas izmantoti kodolkritiskuma novērtēšanai;

295.12.6. vides temperatūras diapazons, kas noteikts transportēšanai īpašā kārtībā;

295.13. ekspluatācijas kontroles papildu pasākumi, kravu sagatavojot, iekraujot, uzglabājot, izkraujot un apkalpojot (tai skaitā īpašas sakraušanas prasības, lai nodrošinātu siltuma izkliedi);

295.14. īpašās kārtības nepieciešamības pamatojums;

295.15. īpaši piesardzības pasākumi, kas kompensē kravas neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

295.16. nosūtītāja informācija par paku lietošanu vai specifiskām darbībām, kas veicamas pirms transportēšanas;

295.17. pieļaujamie vides apstākļi transportēšanas laikā;

295.18. norāde par darbību radiācijas avārijas vai radiācijas negadījuma situācijā;

295.19. kvalitātes nodrošinājuma programmas reģistrācijas numurs vai atsauce uz kvalitātes sertifikātu;

295.20. tehniskā projekta identifikācijas numurs, tips, veids un marka.

9.6. Atbilstības apliecinājuma identifikācija

296. Atbilstības apliecinājuma identifikācijas zīme sastāv no valsts starptautiskā transportlīdzekļa reģistrācijas identifikācijas koda, numura un atbilstības apliecinājuma tipa koda (VRI/numurs/kods).

297. Identifikācijas zīmei noteiktas šādas prasības:

297.1. atbilstības apliecinājumā izmanto tās valsts identifikācijas zīmi, kuras kompetentā institūcija ir izsniegusi atbilstības apliecinājumu;

297.2. piešķirtais numurs ir vienīgais un specifisks katram tehniskajam projektam vai transportēšanai;

297.3. identifikācijas zīme norāda saistību starp tehniskā projekta atbilstības apliecinājumu un transportēšanas atbilstības apliecinājumu;

297.4. atbilstības apliecinājumiem ir šādi kodi:

297.4.1. skaldmateriālu saturoša A tipa paka - AF;

297.4.2. B tipa paka - B(U) vai B(M);

297.4.3. skaldmateriālu saturoša B tipa paka - B(U)F vai B(M)F;

297.4.4. C tipa paka - C;

297.4.5. skaldmateriālu saturoša C tipa paka - CF;

297.4.6. rūpnieciskais iepakojums - I;

297.4.7. rūpnieciskais iepakojums skaldmateriālam - IF;

297.4.8. īpašas formas radioaktīvais materiāls - S;

297.4.9. mazdisperss radioaktīvais materiāls - LD;

297.4.10. transportēšana - T;

297.4.11. transportēšana īpašā kārtībā - X;

297.4.12. pakas, kas satur urāna heksafluorīdu, - H(U) vai H(M);

297.5. pakas un radioaktīvo materiālu atbilstības apliecinājumam aiz pakas koda pievieno simbolus "-96".

298. Atbilstības apliecinājumā kodus lieto šādi:

298.1. katram atbilstības apliecinājumam un katrai pakai ir atbilstoša identifikācijas zīme, kas noteikta šo noteikumu 297.punktā (izņemot pakas, kuru tehniskā projekta tipa kodam aiz otrās šķērssvītras ir tikai simboli "-96" (T vai X iepakojuma marķējumā nenorāda));

298.2. ja tehniskā projekta atbilstības apliecinājumu un transportēšanas atbilstības apliecinājumu apvieno, atkārtot kodus nav nepieciešams;

298.3. ja daudzpusējam atbilstības apliecinājumam tiek apstiprināts sākotnējais atbilstības apliecinājums, lieto tikai to identifikācijas zīmi, ko izdevusi valsts, kurā pakas tehniskais projekts ir izstrādāts vai kura veic transportēšanu;

298.4. ja daudzpusējam atbilstības apliecinājumam katra nākamā valsts izsniedz savu atbilstības apliecinājumu, katram atbilstības apliecinājumam ir sava identifikācijas zīme, bet pakas tehniskajam projektam ir visas identifikācijas zīmes;

298.5. atzīmi par atbilstības apliecinājuma pārskatīšanu ieraksta apaļajās iekavās aiz identifikācijas zīmes;

298.6. papildu simbolus, kas nepieciešami saskaņā ar nacionālajām prasībām, norāda iekavās identifikācijas zīmes beigās;

298.7. mainīt identifikācijas zīmi uz iepakojuma pēc tehniskā projekta atbilstības apliecinājuma pārskatīšanas nav nepieciešams. Marķējumu maina tikai tad, ja, pārskatot pakas tehniskā projekta atbilstības apliecinājumu, mainās pakas tehniskā projekta tipa burtu kods, ko norāda aiz otrās šķērssvītras.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
A1 un A2 limiti un īpatnējās un kopējās radioaktivitātes limiti
Nr.p.k.

Radionuklīds

A1
(TBq)

A2
(TBq)

Īpatnējās radioaktivitātes limits materiālam
(Bq/g)

Kopējās radioaktivitātes limits kravai
(Bq)

1

2

3

4

5

6

 

Aktīnijs

 

 

 

 

1.

225Ac a)

8 x10-1

6 x10-3

1 x101

1 x104

2.

227Ac a)

9 x10-1

9 x10-5

1 x10-1

1 x103

3.

228Ac

6 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x106

 

Sudrabs

 

 

 

 

4.

105Ag

2 x100

2 x100

1 x102

1 x106

5.

108mAg a)

7 x10-1

7 x10-1

1 x101 b)

1 x106 b)

6.

110mAg a)

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x106

7.

111Ag

2 x100

6 x10-1

1 x103

1 x106

 

Alumīnijs

 

 

 

 

8.

26Al

1 x10-1

1 x10-1

1 x101

1 x105

 

Amerīcijs

 

 

 

 

9.

241Am

1 x101

1 x10-3

1 x100

1 x104

10.

242mAm a)

1 x101

1 x10-3

1 x100 b)

1 x104 b)

11.

243Am a)

5 x100

1 x10-3

1 x100 b)

1 x103 b)

 

Argons

 

 

 

 

12.

37Ar

4 x101

4 x101

1 x106

1 x108

13.

39Ar

4 x101

2 x101

1 x107

1 x104

14.

41Ar

3 x10-1

3 x10-1

1 x102

1 x109

 

Arsēns

 

 

 

 

15.

72As

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x105

16.

73As

4 x101

4 x101

1 x103

1 x107

17.

74As

1 x100

9 x10-1

1 x101

1 x106

18.

76As

3 x10-1

3 x10-1

1 x102

1 x105

19.

77As

2 x101

7 x10-1

1 x103

1 x106

 

Astats

 

 

 

 

20.

211At a)

2 x101

5 x10-1

1 x103

1 x107

 

Zelts

 

 

 

 

21.

193Au

7 x100

2 x100

1 x102

1 x107

22.

194Au

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

23.

195Au

1 x101

6 x100

1 x102

1 x107

24.

198Au

1 x100

6 x10-1

1 x102

1 x106

25.

199Au

1 x101

6 x10-1

1 x102

1 x106

 

Bārijs

 

 

 

 

26.

131Ba a)

2 x100

2 x100

1 x102

1 x106

27.

133Ba

3 x100

3 x100

1 x102

1 x106

28.

133mBa

2 x101

6 x10-1

1 x102

1 x106

29.

140Ba a)

5 x10-1

3 x10-1

1 x101 b)

1 x105 b)

 

Berilijs

 

 

 

 

30.

7Be

2 x101

2 x101

1 x103

1 x107

31.

10Be

4 x101

6 x10-1

1 x104

1 x106

 

Bismuts

 

 

 

 

32.

205Bi

7 x10-1

7 x10-1

1 x101

1 x106

33.

206Bi

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x105

34.

207Bi

7 x10-1

7 x10-1

1 x101

1 x106

35.

210Bi

1 x100

6 x10-1

1 x103

1 x106

36.

210mBi a)

6 x10-1

2 x10-2

1 x101

1 x105

37.

212Bi a)

7 x10-1

6 x10-1

1 x101 b)

1 x105 b)

 

Berklijs

 

 

 

 

38.

247Bk

8 x100

8 x10-4

1 x100

1 x104

39.

249Bk a)

4 x101

3 x10-1

1 x103

1 x106

 

Broms

 

 

 

 

40.

76Br

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x105

41.

77Br

3 x100

3 x100

1 x102

1 x106

42.

82Br

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x106

 

Ogleklis

 

 

 

 

43.

11C

1 x100

6 x10-1

1 x101

1 x106

44.

14C

4 x101

3 x100

1 x104

1 x107

 

Kalcijs

 

 

 

 

45.

41Ca

bez limita

bez limita

1 x105

1 x107

46.

45Ca

4 x101

1 x100

1 x104

1 x107

47.

47Ca a)

3 x100

3 x10-1

1 x101

1 x106

 

Kadmijs

 

 

 

 

48.

109Cd

3 x101

2 x100

1 x104

1 x106

49.

113mCd

4 x101

5 x10-1

1 x103

1 x106

50.

115mCd a)

3 x100

4 x10-1

1 x102

1 x106

51.

115mCd

5 x10-1

5 x10-1

1 x103

1 x106

 

Cērijs

 

 

 

 

52.

139Ce

7 x100

2 x100

1 x102

1 x106

53.

141Ce

2 x101

6 x10-1

1 x102

1 x107

54.

143Ce

9 x10-1

6 x10-1

1 x102

1 x106

55.

144Ce a)

2 x10-1

2 x10-1

1 x102 b)

1 x105 b)

 

Kalifornijs

 

 

 

 

56.

248Cf

4 x101

6 x10-3

1 x101

1 x104

57.

249Cf

3 x100

8 x10-4

1 x100

1 x103

58.

250Cf

2 x101

2 x10-3

1 x101

1 x104

59.

251Cf

7 x100

7 x10-4

1 x100

1 x103

60.

252Cf

5 x10-2

3 x10-3

1 x101

1 x104

61.

253Cf a)

4 x101

4 x10-2

1 x102

1 x105

62.

254Cf

1 x10-3

1 x10-3

1 x100

1 x103

 

Hlors

 

 

 

 

63.

36Cl

1 x101

6 x10-1

1 x104

1 x106

64.

38Cl

2 x10-1

2 x10-1

1 x101

1 x105

 

Kirijs

 

 

 

 

65.

240Cm

4 x101

2 x10-2

1 x102

1 x105

66.

241Cm

2 x100

1 x100

1 x102

1 x106

67.

242Cm

4 x101

1 x10-2

1 x102

1 x105

68.

243Cm

9 x100

1 x10-3

1 x100

1 x104

69.

244Cm

2 x101

2 x10-3

1 x101

1 x104

70.

245Cm

9 x100

9 x10-4

1 x100

1 x103

71.

246Cm

9 x100

9 x10-4

1 x100

1 x103

72.

247Cm a)

3 x100

1 x10-3

1 x100

1 x104

73.

248Cm

2 x10-2

3 x10-4

1 x100

1 x103

 

Kobalts

 

 

 

 

74.

55Co

5 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x106

75.

56Co

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x105

76.

57Co

1 x101

1 x101

1 x102

1 x106

77.

58Co

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

78.

58mCo

4 x101

4 x101

1 x104

1 x107

79.

60Co

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x105

 

Hroms

 

 

 

 

80.

51Cr

3 x101

3 x101

1 x103

1 x107

 

Cēzijs

 

 

 

 

81.

129Cs

4 x100

4 x100

1 x102

1 x105

82.

131Cs

3 x101

3 x101

1 x103

1 x106

83.

132Cs

1 x100

1 x100

1 x101

1 x105

84.

134Cs

7 x10-1

7 x10-1

1 x101

1 x104

85.

134mCs

4 x101

6 x10-1

1 x103

1 x105

86.

135Cs

4 x101

1 x100

1 x104

1 x107

87.

136Cs

5 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x105

88.

137Cs a)

2 x100

6 x10-1

1 x101 b)

1 x104 b)

 

Varš

 

 

 

 

89.

64Cu

6 x100

1 x100

1 x102

1 x106

90.

67Cu

1 x101

7 x10-1

1 x102

1 x106

 

Disprozijs

 

 

 

 

91.

159Dy

2 x101

2 x101

1 x103

1 x107

92.

165Dy

9 x10-1

6 x10-1

1 x103

1 x106

93.

166Dy a)

9 x10-1

3 x10-1

1 x103

1 x106

 

Erbijs

 

 

 

 

94.

169Er

4 x101

1 x100

1 x104

1 x107

95.

171Er

8 x10-1

5 x10-1

1 x102

1 x106

 

Eiropijs

 

 

 

 

96.

147Eu

2 x100

2 x100

1 x102

1 x106

97.

148Eu

5 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x106

98.

149Eu

2 x101

2 x101

1 x102

1 x107

99.

150Eu (īsdzīvojošs)

2 x100

7 x10-1

1 x103

1 x106

100.

150Eu (ilgdzīvojošs)

7 x10-1

7 x10-1

1 x101

1 x106

101.

152Eu

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

102.

152mEu

8 x10-1

8 x10-1

1 x102

1 x106

103.

154Eu

9 x10-1

6 x10-1

1 x101

1 x106

104.

155Eu

2 x101

3 x100

1 x102

1 x107

105.

156Eu

7 x10-1

7 x10-1

1 x101

1 x106

 

Fluors

 

 

 

 

106.

18F

1 x100

6 x10-1

1 x101

1 x106

 

Dzelzs

 

 

 

 

107.

52Fe a)

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x106

108.

55Fe

4 x101

4 x101

1 x104

1 x106

109.

59Fe

9 x10-1

9 x10-1

1 x101

1 x106

110.

60Fe a)

4 x101

2 x10-1

1 x102

1 x105

 

Gallijs

 

 

 

 

111.

67Ga

7 x100

3 x100

1 x102

1 x106

112.

68Ga

5 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x105

113.

72Ga

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x105

 

Gadolīnijs

 

 

 

 

114.

146Gd a)

5 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x106

115.

148Gd

2 x101

2 x10-3

1 x101

1 x104

116.

153Gd

1 x101

9 x100

1 x102

1 x107

117.

159Gd

3 x100

6 x10-1

1 x103

1 x106

 

Germānijs

 

 

 

 

118.

68Ge a)

5 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x105

119.

71Ge

4 x101

4 x101

1 x104

1 x108

120.

77Ge

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x105

 

Hafnijs

 

 

 

 

121.

172Hf a)

6 x10-1

6 x10-1

1 x101

1 x106

122.

175Hf

3 x100

3 x100

1 x102

1 x106

123.

181Hf

2 x100

5 x10-1

1 x101

1 x106

124.

182Hf

bez limita

bez limita

1 x102

1 x106

 

Dzīvsudrabs

 

 

 

 

125.

194Hg a)

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

126.

195mHg a)

3 x100

7 x10-1

1 x102

1 x106

127.

197Hg

2 x101

1 x101

1 x102

1 x107

128.

197mHg

1 x101

4 x10-1

1 x102

1 x106

129.

203Hg

5 x100

1 x100

1 x102

1 x105

 

Holmijs

 

 

 

 

130.

166Ho

4 x10-1

4 x10-1

1 x103

1 x105

131.

166mHo

6 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x106

 

Jods

 

 

 

 

132.

123I

6 x100

3 x100

1 x102

1 x107

133.

124I

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

134.

125I

2 x101

3 x100

1 x103

1 x106

135.

126I

2 x100

1 x100

1 x102

1 x106

136.

129I

bez limita

bez limita

1 x102

1 x105

137.

131I

3 x100

7 x10-1

1 x102

1 x106

138.

132I

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x105

139.

133I

7 x10-1

6 x10-1

1 x101

1 x106

140.

134I

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x105

141.

135I a)

6 x10-1

6 x10-1

1 x101

1 x106

 

Indijs

 

 

 

 

142.

111In

3 x100

3 x100

1 x102

1 x106

143.

113mIn

4 x100

2 x100

1 x102

1 x106

144.

114mIn a)

1 x101

5 x10-1

1 x102

1 x106

145.

115mIn

7 x100

1 x100

1 x102

1 x106

 

Irīdijs

 

 

 

 

146.

189Ir a)

3 x100

3 x100

1 x102

1 x106

147.

190Ir

4 x100

2 x100

1 x102

1 x106

148.

192Ir

1 x101

5 x10-1

1 x102

1 x106

149.

194Ir

7 x100

1 x100

1 x102

1 x106

 

Kālijs

 

 

 

 

150.

40K

9 x10-1

9 x10-1

1 x102

1 x106

151.

42K

2 x10-1

2 x10-1

1 x102

1 x106

152.

43K

7 x10-1

6 x10-1

1 x101

1 x106

 

Kriptons

 

 

 

 

153.

81Kr

4 x101

4 x101

1 x104

1 x107

154.

85Kr

1 x101

1 x101

1 x105

1 x104

155.

85mKr

8 x100

3 x100

1 x103

1 x1010

156.

87Kr

2 x10-1

2 x10-1

1 x102

1 x109

 

Lantāns

 

 

 

 

157.

137La

3 x101

6 x100

1 x103

1 x107

158.

140La

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x105

 

Lutēcijs

 

 

 

 

159.

172Lu

6 x10-1

6 x10-1

1 x101

1 x106

160.

173Lu

8 x100

8 x100

1 x102

1 x107

161.

174Lu

9 x100

9 x100

1 x102

1 x107

162.

174mLu

2 x101

1 x101

1 x102

1 x107

163.

177Lu

3 x101

7 x10-1

1 x103

1 x107

 

Magnijs

 

 

 

 

164.

28Mg a)

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x105

 

Mangāns

 

 

 

 

165.

52Mn

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x105

166.

53Mn

bez limita

bez limita

1 x104

1 x109

167.

54Mn

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

168.

56Mn

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x105

 

Molibdēns

 

 

 

 

169.

93Mo

4 x101

2 x101

1 x103

1 x108

170.

99Mo a)

1 x100

6 x10-1

1 x102

1 x106

 

Slāpeklis

 

 

 

 

171.

13N

9 x10-1

6 x10-1

1 x102

1 x109

 

Nātrijs

 

 

 

 

172.

22Na

5 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x106

173.

24Na

2 x10-1

2 x10-1

1 x101

1 x105

 

Niobijs

 

 

 

 

174.

93mNb

4 x101

3 x101

1 x104

1 x107

175.

94Nb

7 x10-1

7 x10-1

1 x101

1 x106

176.

95Nb

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

177.

97Nb

9 x10-1

6 x10-1

1 x101

1 x106

 

Neodīms

 

 

 

 

178.

147Nd

6 x100

6 x10-1

1 x102

1 x106

179.

149Nd

6 x10-1

5 x10-1

1 x102

1 x106

 

Niķelis

 

 

 

 

180.

59Ni

bez limita

bez limita

1 x104

1 x108

181.

63Ni

4 x101

3 x101

1 x105

1 x108

182.

65Ni

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x106

 

Neptūnijs

 

 

 

 

183.

235Np

4 x101

4 x101

1 x103

1 x107

184.

236Np (īsdzīvojošs)

2 x101

2 x100

1 x103

1 x107

185.

236Np (ilgdzīvojošs)

9 x100

2 x10-2

1 x102

1 x105

186.

237Np

2 x101

2 x10-3

1 x100 b)

1 x103 b)

187.

239Np

7 x100

4 x10-1

1 x102

1 x107

 

Osmijs

 

 

 

 

188.

185Os

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

189.

191Os

1 x101

2 x100

1 x102

1 x107

190.

191mOs

4 x101

3 x101

1 x103

1 x107

191.

193Os

2 x100

6 x10-1

1 x102

1 x106

192.

194Os a)

3 x10-1

3 x10-1

1 x102

1 x105

 

Fosfors

 

 

 

 

193.

32P

5 x10-1

5 x10-1

1 x103

1 x105

194.

33P

4 x101

1 x100

1 x105

1 x108

 

Protaktīnijs

 

 

 

 

195.

230Pa a)

2 x100

7 x10-2

1 x101

1 x106

196.

231Pa

4 x100

4 x10-4

1 x100

1 x103

197.

233Pa

5 x100

7 x10-1

1 x102

1 x107

 

Svins

 

 

 

 

198.

201Pb

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

199.

202Pb

4 x101

2 x101

1 x103

1 x106

200.

203Pb

4 x100

3 x100

1 x102

1 x106

201.

205Pb

bez limita

bez limita

1 x104

1 x107

202.

210Pb a)

1 x100

5 x10-2

1 x101 b)

1 x104 b)

203.

212Pb a)

7 x10-1

2 x10-1

1 x101 b)

1 x105 b)

 

Pallādijs

 

 

 

 

204.

103Pd a)

4 x101

4 x101

1 x103

1 x108

205.

107Pd

bez limita

bez limita

1 x105

1 x108

206.

109Pd

2 x100

5 x10-1

1 x103

1 x106

 

Prometejs

 

 

 

 

207.

143Pm

3 x100

3 x100

1 x102

1 x106

208.

144Pm

7 x10-1

7 x10-1

1 x101

1 x106

209.

145Pm

3 x101

1 x101

1 x103

1 x107

210.

147Pm

4 x101

2 x100

1 x104

1 x107

211.

148mPm a)

8 x10-1

7 x10-1

1 x101

1 x106

212.

149Pm

2 x100

6 x10-1

1 x103

1 x106

213.

151Pm

2 x100

6 x10-1

1 x102

1 x106

 

Polonijs

 

 

 

 

214.

210Po

4 x101

2 x10-2

1 x101

1 x104

 

Prazeodīms

 

 

 

 

215.

142Pr

4 x10-1

4 x10-1

1 x102

1 x105

216.

143Pr

3 x100

6 x10-1

1 x104

1 x106

 

Platīns

 

 

 

 

217.

188Pt a)

1 x100

8 x10-1

1 x101

1 x106

218.

191Pt

4 x100

3 x100

1 x102

1 x106

219.

193Pt

4 x101

4 x101

1 x104

1 x107

220.

193mPt

4 x101

5 x10-1

1 x103

1 x107

221.

195mPt

1 x101

5 x10-1

1 x102

1 x106

222.

197Pt

2 x101

6 x10-1

1 x103

1 x106

223.

197mPt

1 x101

6 x10-1

1 x102

1 x106

 

Plutonijs

 

 

 

 

224.

236Pu

3 x101

3 x10-3

1 x101

1 x104

225.

237Pu

2 x101

2 x101

1 x103

1 x107

226.

238Pu

1 x101

1 x10-3

1 x100

1 x104

227.

239Pu

1 x101

1 x10-3

1 x100

1 x104

228.

240Pu

1 x101

1 x10-3

1 x100

1 x103

229.

241Pu a)

4 x101

6 x10-2

1 x102

1 x105

230.

242Pu

1 x101

1 x10-3

1 x100

1 x104

231.

244Pu a)

4 x10-1

1 x10-3

1 x100

1 x104

 

Rādijs

 

 

 

 

232.

223Ra a)

4 x10-1

7 x10-3

1 x102 b)

1 x105 b)

233.

224Ra a)

4 x10-1

2 x10-2

1 x101 b)

1 x105 b)

234.

225Ra a)

2 x10-1

4 x10-3

1 x102

1 x105

235.

226Ra a)

2 x10-1

3 x10-3

1 x101 b)

1 x104 b)

236.

228Ra a)

6 x10-1

2 x10-2

1 x101 b)

1 x105 b)

 

Rubīdijs

 

 

 

 

237.

81Rb

2 x100

8 x10-1

1 x101

1 x106

238.

83Rb a)

2 x100

2 x100

1 x102

1 x106

239.

84Rb

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

240.

86Rb

5 x10-1

5 x10-1

1 x102

1 x105

241.

87Rb

bez limita

bez limita

1 x104

1 x107

242.

Rb (dabiskais)

bez limita

bez limita

1 x104

1 x107

 

Rēnijs

 

 

 

 

243.

184Re

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

244.

184mRe

3 x100

1 x100

1 x102

1 x106

245.

186Re

2 x100

6 x10-1

1 x103

1 x106

246.

187Re

bez limita

bez limita

1 x106

1 x109

247.

188Re

4 x10-1

4 x10-1

1 x102

1 x105

248.

189Re a)

3 x100

6 x10-1

1 x102

1 x106

249.

Re (dabiskais)

bez limita

bez limita

1 x106

1 x109

 

Rodijs

 

 

 

 

250.

99Rh

2 x100

2 x100

1 x101

1 x106

251.

101Rh

4 x100

3 x100

1 x102

1 x107

252.

102Rh

5 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x106

253.

102mRh

2 x100

2 x100

1 x102

1 x106

254.

103mRh

4 x101

4 x101

1 x104

1 x108

255.

105Rh

1 x101

8 x10-1

1 x102

1 x107

 

Radons

 

 

 

 

256.

222Rn a)

3 x10-1

4 x10-3

1 x101 b)

1 x108 b)

 

Rutēnijs

 

 

 

 

257.

97Ru

5 x100

5 x100

1 x102

1 x107

258.

103Ru a)

2 x100

2 x100

1 x102

1 x106

259.

105Ru

1 x100

6 x10-1

1 x101

1 x106

260.

106Ru a)

2 x10-1

2 x10-1

1 x102 b)

1 x105 b)

 

Sērs

 

 

 

 

261.

35S

4 x101

3 x100

1 x105

1 x108

 

Antimons

 

 

 

 

262.

122Sb

4 x10-1

4 x10-1

1 x102

1 x104

263.

124Sb

6 x10-1

6 x10-1

1 x101

1 x106

264.

125Sb

2 x100

1 x100

1 x102

1 x106

265.

126Sb

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x105

 

Skandijs

 

 

 

 

266.

44Sc

5 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x105

267.

46Sc

5 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x106

268.

47Sc

1 x101

7 x10-1

1 x102

1 x106

269.

48Sc

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x105

 

Selēns

 

 

 

 

270.

75Se

3 x100

3 x100

1 x102

1 x106

271.

79Se

4 x101

2 x100

1 x104

1 x107

 

Silīcijs

 

 

 

 

272.

31Si

6 x10-1

6 x10-1

1 x103

1 x106

273.

32Si

4 x101

5 x10-1

1 x103

1 x106

 

Samārijs

 

 

 

 

274.

145Sm

1 x101

1 x101

1 x102

1 x107

275.

147Sm

bez limita

bez limita

1 x101

1 x104

276.

151Sm

4 x101

1 x101

1 x104

1 x108

277.

153Sm

9 x100

6 x10-1

1 x102

1 x106

 

Alva

 

 

 

 

278.

113Sn a)

4 x100

2 x100

1 x103

1 x107

279.

117mSn

7 x100

4 x10-1

1 x102

1 x106

280.

119mSn

4 x101

3 x101

1 x103

1 x107

281.

121mSn a)

4 x101

9 x10-1

1 x103

1 x107

282.

123Sn

8 x10-1

6 x10-1

1 x103

1 x106

283.

125Sn

4 x10-1

4 x10-1

1 x102

1 x105

284.

126Sn a)

6 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x105

 

Stroncijs

 

 

 

 

285.

82Sr a)

2 x10-1

2 x10-1

1 x101

1 x105

286.

85mSr

2 x100

2 x100

1 x102

1 x106

287.

85Sr

5 x100

5 x100

1 x102

1 x107

288.

87mSr

3 x100

3 x100

1 x102

1 x106

289.

89Sr

6 x10-1

6 x10-1

1 x103

1 x106

290.

90Sr a)

3 x10-1

3 x10-1

1 x102 b)

1 x104 b)

291.

91Sr a)

3 x10-1

3 x10-1

1 x101

1 x105

292.

92Sr a)

1 x100

3 x10-1

1 x101

1 x106

 

Tritijs

 

 

 

 

293.

T (3H)

4 x101

4 x101

1 x106

1 x109

 

Tantals

 

 

 

 

294.

178Ta (ilgdzīvojošs)

1 x100

8 x10-1

1 x101

1 x106

295.

179Ta

3 x101

3 x101

1 x103

1 x107

296.

182Ta

9 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x104

 

Terbijs

 

 

 

 

297.

157Tb

4 x101

4 x101

1 x104

1 x107

298.

158Tb

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

299.

160Tb

1 x100

6 x10-1

1 x101

1 x106

 

Tehnēcijs

 

 

 

 

300.

95mTc a)

2 x100

2 x100

1 x101

1 x106

301.

96Tc

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x106

302.

96mTc a)

4 x10-1

4 x10-1

1 x103

1 x107

303.

97Tc

bez limita

bez limita

1 x103

1 x108

304.

97mTc

4 x101

1 x100

1 x103

1 x107

305.

98Tc

8 x10-1

7 x10-1

1 x101

1 x106

306.

99Tc

4 x101

9 x10-1

1 x104

1 x107

307.

99mTc

1 x101

4 x100

1 x102

1 x107

 

Telūrs

 

 

 

 

308.

121Te

2 x100

2 x100

1 x101

1 x106

309.

121mTe

5 x100

3 x100

1 x102

1 x105

310.

123mTe

8 x100

1 x100

1 x102

1 x107

311.

125mTe

2 x101

9 x10-1

1 x103

1 x107

312.

127Te

2 x101

7 x10-1

1 x103

1 x106

313.

127mTe a)

2 x101

5 x10-1

1 x103

1 x107

314.

129Te

7 x10-1

6 x10-1

1 x102

1 x106

315.

129mTe a)

8 x10-1

4 x10-1

1 x103

1 x106

316.

131mTe a)

7 x10-1

5 x10-1

1 x101

1 x106

317.

132Te a)

5 x10-1

4 x10-1

1 x102

1 x107

 

Torijs

 

 

 

 

318.

222Th

1 x101

5 x10-3

1 x101

1 x104

319.

228Th a)

5 x10-1

1 x10-3

1 x100 b)

1 x104 b)

320.

229Th

5 x100

5 x10-4

1 x100 b)

1 x103 b)

321.

230Th

1 x101

1 x10-3

1 x100

1 x104

322.

231Th

4 x101

2 x10-2

1 x103

1 x107

323.

232Th

bez limita

bez limita

1 x101

1 x104

324.

234Th a)

3 x10-1

3 x10-1

1 x103 b)

1 x105 b)

325.

Th (dab.)

bez limita

bez limita

1 x100 b)

1 x103 b)

 

Titāns

 

 

 

 

326.

44Ti a)

5 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x105

 

Tallijs

 

 

 

 

327.

200Tl

9 x10-1

9 x10-1

1 x101

1 x106

328.

201Tl

1 x101

4 x100

1 x102

1 x106

329.

202Tl

2 x100

2 x100

1 x102

1 x106

330.

204Tl

1 x101

7 x10-1

1 x104

1 x104

 

Tūlijs

 

 

 

 

331.

167Tm

7 x100

8 x10-1

1 x102

1 x106

332.

170Tm

3 x100

6 x10-1

1 x103

1 x106

333.

171Tm

4 x101

4 x101

1 x104

1 x108

 

Urāns

 

 

 

 

334.

230U (ātra sorbcija plaušās) a), d)

4 x101

1 x10-1

1 x101 b)

1 x105 b)

335.

230U (vidēji ātra sorbcija plaušās) a), e)

4 x101

4 x10-3

1 x101

1 x104

336.

230U (lēna sorbcija plaušās) a), f)

3 x101

3 x10-3

1 x101

1 x104

337.

232U (ātra sorbcija plaušās) d)

4 x101

1 x10-2

1 x100 b)

1 x103 b)

338.

232U (vidēji ātra sorbcija plaušās) e)

4 x101

7 x10-3

1 x101

1 x104

339.

232U (lēna sorbcija plaušās) f)

1 x101

1 x10-3

1 x101

1 x104

340.

233U (ātra sorbcija plaušās) d)

4 x101

9 x10-2

1 x101

1 x104

341.

233U (vidēji ātra sorbcija plaušās) e)

4 x101

2 x10-2

1 x102

1 x105

342.

233U (lēna sorbcija plaušās) f)

4 x101

6 x10-3

1 x101

1 x105

343.

234U (ātra sorbcija plaušās) d)

4 x101

9 x10-2

1 x101

1 x104

344.

234U (vidēji ātra sorbcija plaušās) e)

4 x101

2 x10-2

1 x102

1 x105

345.

234U (lēna sorbcija plaušās) f)

4 x101

6 x10-3

1 x101

1 x105

346.

235U (visi sorbcijas tipi) a), d), e), f)

bez limita

bez limita

1 x101 b)

1 x104 b)

347.

236U (ātra sorbcija plaušās) d)

bez limita

bez limita

1 x101

1 x104

348.

236U (vidēji ātra sorbcija plaušās) e)

4 x101

2 x10-2

1 x102

1 x105

349.

236U (lēna sorbcija plaušās) f)

4 x101

6 x10-3

1 x101

1 x104

350.

238U (visi sorbcijas tipi) d), e), f)

bez limita

bez limita

1 x101 b)

1 x104 b)

351.

U (dabisks)

bez limita

bez limita

1 x100 b)

1 x103 b)

352.

U (bagātināts ar
235U no 0,72 % līdz 20 % vai mazāk)

bez limita

bez limita

1 x100

1 x103

353.

U (vājināts) h)

bez limita

bez limita

1 x100

1 x103

 

Vanādijs

 

 

 

 

354.

48V

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x105

355.

49V

4 x101

4 x101

1 x104

1 x107

 

Volframs

 

 

 

 

356.

178W a)

9 x100

5 x100

1 x101

1 x106

357.

181W

3 x101

3 x101

1 x103

1 x107

358.

185W

4 x101

8 x10-1

1 x104

1 x107

359.

187W

2 x100

6 x10-1

1 x102

1 x106

360.

188W a)

4 x10-1

3 x10-1

1 x102

1 x105

 

Ksenons

 

 

 

 

361.

122Xe a)

4 x10-1

4 x10-1

1 x102

1 x109

362.

123Xe

2 x100

7 x10-1

1 x102

1 x109

363.

127Xe

4 x100

2 x100

1 x103

1 x105

364.

131mXe

4 x101

4 x101

1 x104

1 x104

365.

133Xe

2 x101

1 x101

1 x103

1 x104

366.

135Xe

3 x100

2 x100

1 x103

1 x1010

 

Itrijs

 

 

 

 

367.

87Y a)

1 x100

1 x100

1 x101

1 x106

368.

88Y

4 x10-1

4 x10-1

1 x101

1 x106

369.

90Y

3 x10-1

3 x10-1

1 x103

1 x105

370.

91Y

6 x10-1

6 x10-1

1 x103

1 x106

371.

91mY

2 x100

2 x100

1 x102

1 x106

372.

92Y

2 x10-1

2 x10-1

1 x102

1 x105

373.

93Y

3 x10-1

3 x10-1

1 x102

1 x105

 

Iterbijs

 

 

 

 

374.

169Yb

4 x100

1 x100

1 x102

1 x107

375.

175Yb

3 x101

9 x10-1

1 x103

1 x107

 

Cinks

 

 

 

 

376.

65Zn

2 x100

2 x100

1 x101

1 x106

377.

69Zn

3 x100

6 x10-1

1 x104

1 x106

378.

69mZn a)

3 x100

6 x10-1

1 x102

1 x106

 

Cirkonijs

 

 

 

 

379.

88Zr

3 x100

3 x100

1 x102

1 x106

380.

93Zr

bez limita

bez limita

1 x103 b)

1 x107 b)

381.

95Zr a)

2 x100

8 x10-1

1 x101

1 x106

382.

97Zr a)

4 x10-1

4 x10-1

1 x101 b)

1 x105 b)

Piezīmes.

a) A1 un (vai) A2 vērtības ietver to meitas produktu ieguldījumu, kuru pussabrukšanas periods ir mazāks par 10 dienām.

b) Mātes radionuklīdi un to meitas radionuklīdi, kas ir gadsimtu līdzsvarā (saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.288 "Noteikumi par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kurām nav nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja").

c) Limitu var noteikt, mērot sabrukšanas ātrumu vai jonizējošā starojuma dozas jaudu 1 m attālumā no pakas.

d) Šīs vērtības attiecas tikai uz UF6, UO2F2 un UO2(NO3)2 urāna savienojumiem.

e) Šīs vērtības attiecas tikai uz UO3, UF4, UCl4 un urāna sešvērtīgajiem savienojumiem.

f) Šīs vērtības attiecas uz citiem urāna savienojumiem, kuri nav minēti d) un e) apakšpunktā.

g) Šīs vērtības attiecas tikai uz neapstarotu dabisko urānu.

h) Urāna 235 daudzums ir mazāks par 0,72 masas procentiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
A1 un A2 limiti, kā arī īpatnējās un kopējās radioaktivitātes limiti nezināmiem radionuklīdiem vai to maisījumiem

Nr.p.k.

Radioaktīvais saturs

A1
(TBq)

A2
(TBq)

Īpatnējās radioaktivitātes limits materiāliem
(Bq/g)

Kopējās radioaktivitātes limits kravām
(Bq)

1.

Zināma vienīgi beta un gamma emitējošo radionuklīdu klātbūtne

0,1

0,02

1 x10-1

1 x104

2.

Zināma alfa emitējošo radionuklīdu klātbūtne

0,2

9 x10-5

1 x10-1

1 x103

3.

Ziņas nav pieejamas

0,001

9 x10-5

1 x10-1

1 x103

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
Kopējās radioaktivitātes limiti1 izņēmuma pakai

Nr.
p.k.

Pakas saturs

Instruments vai priekšmets

Materiāls

limits atsevišķai vienībai

limits pakai

limits pakai

1.

Cieta viela:

 

 

 

1.1.

īpaša forma

10-2 A1

A1

10-3 A1

1.2.

citas formas

10-2 A2

A2

10-3 A2

2.

Šķidrums

10-3 A2

10-1 A2

10-4 A2

3.

Gāze:

 

 

 

3.1.

tritijs

2 x10-2 A2

2 x10-1 A2

2 x10-2 A2

3.2.

īpaša forma

10-3 A1

10-2 A1

10-3 A1

3.3.

citas formas

10-3 A2

10-2 A2

10-3 A2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
Transportlīdzekļa kopējās radioaktivitātes limiti iepakotam vai neiepakotam LSA materiālam un SCO objektam rūpnieciskā pakā

Nr.
p.k.

Materiāla veids

Kopējās radioaktivitātes limits transportlīdzeklim (izņemot kuģus iekšējos ūdeņos)

Kopējās radioaktivitātes limits kuģim iekšējos ūdeņos

1.

LSA-I materiāls

bez limita

bez limita

2.

LSA-II materiāls un LSA-III nedegošs ciets materiāls

bez limita

100 xA2

3.

LSA-II materiāls un LSA-III degošs ciets materiāls un visi šķidrumi un gāzes

100 xA2

10 xA2

4.

SCO objekts

100 xA2

10 xA2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
Reizināšanas koeficienti liela apjoma kravai

Nr.
p.k.

Kravas izmērs1

Reizināšanas koeficients

1.

Kravas izmērs £ 1 m2

1

2.

1 m2 < kravas izmērs £ 5 m2

2

3.

5 m2 < kravas izmērs £ 20 m2

3

4.

20 m2 < kravas izmērs

10

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
6.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
Pakas un kopiepakojuma kategorijas

Nr.
p.k.

Transporta indekss

Maksimālā jonizējošā starojuma dozas jauda jebkurā ārējās virsmas punktā (P, mSv/h)

Kategorija

1.

TI > 01

P < 0,005

I-BALTS

2.

0 < TI < 11

0,005 < P < 0,5

II-DZELTENS

3.

1 < TI < 10

0,5 < P < 2

III-DZELTENS

4.

TI > 10

2 < P < 10

III-DZELTENS2

Piezīmes.

1Ja izmērītais transporta indekss nepārsniedz 0,05, tā vērtība ir 0.

2Izmanto tikai lietošanai ekskluzīvos apstākļos.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
7.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
ANO numuri, pakas nosaukums, kā arī pakas satura un papildu bīstamības apraksts

Nr.
p.k.

ANO numurs

Pakas nosaukums

Pakas saturs

Papildu
bīstamība

1

2

3

4

5

1.

2910

Radioaktīvais materiāls, izņēmuma paka - ierobežots materiālu daudzums

 

 

2.

2911

Radioaktīvais materiāls, izņēmuma paka - instruments vai priekšmets1

 

 

3.

2909

Radioaktīvais materiāls, izņēmuma paka - priekšmeti, kas izgatavoti no neapstarota dabiskā vai vājinātā urāna vai neapstarota dabiskā torija1

 

 

4.

2908

Radioaktīvais materiāls, izņēmuma paka - tukšs iepakojums

 

 

5.

2912

Radioaktīvais materiāls, zema īpatnējā radioaktivitāte (LSA-I)

Nesatur skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

 

6.

3321

Radioaktīvais materiāls, zema īpatnējā radioaktivitāte (LSA-II)

Nesatur skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

 

7.

3322

Radioaktīvais materiāls, zema īpatnējā radioaktivitāte (LSA-III)

Nesatur skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

 

8.

2913

Radioaktīvais materiāls, objekti ar virsmas nosmērētību (SCO-I vai SCO-II)

Nesatur skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

 

9.

2915

Radioaktīvais materiāls, A tipa paka

Nesatur īpašas formas radioaktīvo materiālu, skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

 

10.

3332

Radioaktīvais materiāls, A tipa paka, speciāla forma

Nesatur skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

 

11.

2916

Radioaktīvais materiāls, B(U) tipa paka

Nesatur skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

 

12.

2917

Radioaktīvais materiāls, B(M) tipa paka

Nesatur skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

 

13.

3323

Radioaktīvais materiāls,C tipa paka

Nesatur skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

 

14.

2919

Radioaktīvais materiāls, transportēšana īpašā kārtībā

Nesatur skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

 

15.

2978

Radioaktīvais materiāls, urāna heksafluorīds

Nesatur skaldmateriālu vai satur tādu skaldmateriāla daudzumu, uz kuru attiecas šo noteikumu 200.punkts

Korozīvs (ANO 8.klase)

16.

3324

Radioaktīvais materiāls, zema īpatnējā radioaktivitāte (LSA-II), skaldmateriāls

 

 

17.

3325

Radioaktīvais materiāls, zema īpatnējā radioaktivitāte (LSA-III), skaldmateriāls

 

 

18.

3326

Radioaktīvais materiāls, objekti ar virsmas nosmērētību (SCO-I vai SCO-II), skaldmateriāls

 

 

19.

3327

Radioaktīvais materiāls, A tipa paka, skaldmateriāls

Nav īpašas formas

 

20.

3333

Radioaktīvais materiāls A tipa paka, īpašas formas radioaktīvais materiāls, skaldmateriāls

 

 

21.

3328

Radioaktīvais materiāls, B(U) tipa paka, skaldmateriāls

 

 

22.

3329

Radioaktīvais materiāls, B(M) tipa paka, skaldmateriāls

 

 

23.

3330

Radioaktīvais materiāls,C tipa paka, skaldmateriāls

 

 

24.

3331

Radioaktīvais materiāls, transportēšana īpašā kārtībā, skaldmateriāls

 

 

25.

2977

Radioaktīvais materiāls, urāna heksafluorīds, skaldmateriāls

 

Korozīvs (ANO 8.klase)

Piezīme.

1Ja starp diviem vai vairākiem alternatīviem variantiem ir saiklis "vai", lieto tikai vienu no šiem variantiem.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
8.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307

28307 COPY.GIF (45701 BYTES)

38307 COPY.GIF (49172 BYTES)

48307 COPY.GIF (51183 BYTES)

68307 COPY.GIF (61430 BYTES)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
9.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
Avārijas karte

1. Bīstamās vielas nosaukums.

2. Citi bīstamās vielas nosaukumi (sinonīmi).

3. Bīstamās vielas klase (apakšklase, kategorija, grupa).

4. Bīstamības identifikācijas numurs un tā atšifrējums.

5. Bīstamās vielas identifikācijas numurs.

6. Bīstamības zīmes rasējums.

7. Bīstamās vielas maksimālā bruto masa vai vienas pakas masa un maksimālais daudzums, ko var transportēt vienā transportlīdzeklī.

8. Iespējamā bīstamība transportēšanas laikā:

8.1. bīstamās vielas sprādzienbīstamība un kritisku situāciju novēršanas paņēmieni;

8.2. bīstamās vielas ugunsbīstamība un aizdegšanās novēršanas paņēmieni, ugunsdzēšanas līdzekļi un iekārtas;

8.3. bīstamība dzīviem organismiem un kritisku situāciju novēršanas paņēmieni;

8.4. citi bīstamības veidi.

9. Individuālie aizsardzības līdzekļi:

9.1. elpošanas orgāniem;

9.2. acīm;

9.3. ādai.

10. Pirmās palīdzības sniegšana, ja bijusi saskare ar bīstamo vielu:

10.1. ieelpojot (arī ja elpošana apstājusies);

10.2. bīstamai vielai nokļūstot acīs vai uz ādas;

10.3. bīstamo vielu norijot.

11. Rīcība, ja paka ir bojāta, kā arī citās iespējamās radiācijas avārijas vai radiācijas negadījuma situācijās.

12. Teritorijas dezaktivācijas paņēmieni un līdzekļi.

13. Rīcība transportlīdzekļa bojājuma gadījumā.

14. Bīstamās kravas izgatavotājs vai kravas nosūtītājs.

15. Par transportēšanu atbildīgā persona.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
10.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
Prasības LSA materiālu un SCO objektu saturošai rūpnieciskajai pakai

Nr.
p.k.

Saturs

Ekskluzīvās lietošanas pakas

Pakas, kas netiek lietotas ekskluzīvi

1.

LSA-I:

 

 

1.1.

cieta viela

IP-1

IP-1

1.2.

šķidrums

IP-1

IP-2

2.

LSA-II:

 

 

2.1.

cieta viela

IP-2

IP-2

2.2.

šķidrums

IP-2

IP-3

3.

LSA-III

IP-2

IP-3

4.

SCO:

 

 

4.1.

SCO-I

IP-1

IP-1

4.2.

SCO-II

IP-2

IP-2

Piezīme.

LSA-I materiālu un SCO-I objektu var transportēt neiepakotu šo noteikumu 124.punktā noteiktajos apstākļos.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
11.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
Transporta indeksa un kodolkritiskuma indeksa limiti kravas konteineram un visiem transportlīdzeklī esošajiem materiāliem un pakām

Nr.
p.k.

Kravas konteinera vai transportlīdzekļa tips

Limits transporta indeksu summai

Limits kodolkritiskuma indeksu summai

netiek transportēts ekskluzīvās lietošanas apstākļos

netiek transportēts ekskluzīvās lietošanas apstākļos

tiek transportēts ekskluzīvās lietošanas apstākļos

1

2

3

4

5

1.

Mazs kravas konteiners

50

50

netiek izmantots

2.

Liels kravas konteiners

50

50

100

3.

Transportlīdzeklis

50

50

100

4.

Pasažieru gaisa transportlīdzeklis

50

50

netiek izmantots

5.

Kravas gaisa transportlīdzeklis

200

50

100

6.

Iekšzemes ūdensceļu transportlīdzeklis

50

50

100

7.

Jūras kuģa kravas nodalījumā vai norobežotā klāja laukumā novietotas pakas, kopiepakojumi vai mazi kravas konteineri1

50

50

100

8.

Jūras kuģa kravas nodalījumā vai norobežotā klāja laukumā novietoti lieli kravas konteineri

200

50

100

9.

Jūras kuģis, kurā novietotas pakas, kopiepakojumi vai mazi kravas konteineri1

200

2002

2003

10.

Jūras kuģis, kurā novietoti lieli kravas konteineri1

bez limita

bez limita2

bez limita3

Piezīmes.

1Pakas vai kopiepakojumus, ko transportē transportlīdzeklī, var transportēt kopā ar kuģi, ja tos nenoņem no transportlīdzekļa.

2Kravu izvieto tā, lai kodolkritiskuma indeksu summa katrā atsevišķā grupā nepārsniedz 100 un grupas viena no otras atrodas vismaz sešu metru attālumā. Telpu starp grupām var aizņemt cita krava, ja to neaizliedz citi bīstamo kravu transportēšanas noteikumi.

3Kravu izvieto tā, lai kodolkritiskuma indeksu summa katrā individuālā grupā nepārsniedz 50 un grupas viena no otras atrodas vismaz sešu metru attālumā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
12.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
Saules siltuma parametri

Nr.
p.k.

Virsmas forma un izvietojums

Saules siltums
12 stundas dienā
(W/m2)

1.

Pamats

-

2.

Pārējās virsmas

800

3.

Plakanas virsmas, kas netiek transportētas horizontāli:

 

3.1.

visas virsmas

2001

3.2.

liektas virsmas

4001

Piezīme.

1Par alternatīvu var izmantot sinusa funkciju ar pieņemto absorbcijas koeficientu un neņemt vērā atstarošanos no blakus esošiem objektiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
13.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.307
Brīvā kritiena distance kritiena testam normālos apstākļos

Nr.
p.k.

Pakas masa
(kg)

Brīvā kritiena distance
(m)

1.

m < 5000

1,2

2.

5000 £ m < 10000

0,9

3.

10000 £ m < 15000

0,6

4.

15000 £ m

0,3

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, transportējot radioaktīvos materiālus Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 307Pieņemts: 03.07.2001.Stājas spēkā: 14.07.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 13.07.2001.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
26166
14.07.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)