Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.230

Rīgā 2013.gada 17.oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.40 4.p.)
Licenču pārapdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Pārapdrošināšanas likuma
12. pantu, 14. pantu, 24. panta trešo daļu,
28. panta otro daļu, 77. pantu un 90. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Licenču pārapdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši pārapdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm (tālāk tekstā – pārapdrošinātājs) un apdrošināšanas sabiedrībām vai nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm (tālāk tekstā – apdrošinātājs), kas nodod vai pārņem pārapdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem.

2. Noteikumi nav saistoši dalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm.

3. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

3.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) izsniedz licenci pārapdrošināšanas veikšanai (tālāk tekstā – licence) pārapdrošinātājam;

3.2. Komisija pārreģistrē licenci pārapdrošinātājam;

3.3. Komisija izsniedz atļauju:

3.3.1. pārapdrošinātājam vai apdrošinātājam nodot visus noslēgtos pārapdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem citam pārapdrošināšanas vai apdrošināšanas komersantam;

3.3.2. nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošanai;

3.3.3. pārapdrošināšanas sabiedrībai reorganizācijas ceļā vai bez reorganizācijas veikšanas tikt pārveidotai par juridisko personu, kas neveic pārapdrošināšanu;

3.3.4. papildu uzraudzībai pakļautajai pārapdrošināšanas sabiedrībai nesniegt informāciju par papildu uzraudzībai pakļautās pārapdrošināšanas sabiedrības savstarpējiem darījumiem ar atsevišķu grupas komercsabiedrību vai fizisku personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita papildu uzraudzībai pakļautajā pārapdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā;

3.3.5. papildu uzraudzībai pakļautajai pārapdrošināšanas sabiedrībai neiekļaut atsevišķas grupas komercsabiedrības maksātspējas normu un pašu līdzekļus koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

3.3.6. pārapdrošināšanas sabiedrībai, kura ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība, kas to atbrīvotu no koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas;

3.3.7. pārapdrošinātājam aizņēmuma līguma noteikumu grozīšanai, ja pašu līdzekļu aprēķinā pārapdrošinātājs iekļauj subordinēto kapitālu;

3.3.8. pārapdrošināšanas sabiedrībai beztermiņa priekšrocību akciju atmaksai, ja pašu līdzekļu aprēķinā pārapdrošināšanas sabiedrība iekļauj beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu;

3.4. pārapdrošinātājs ar Komisiju saskaņo:

3.4.1. aizņēmumus, kuri tiek iekļauti pārapdrošinātāja pašu līdzekļu aprēķinā, un aizņēmumus, kuru termiņš nav ilgāks par trim mēnešiem, ja šie aizņēmumi ņemti, lai nodrošinātu pārapdrošināšanas atlīdzību, par kuru izmaksu pieņemts pārapdrošinātāja lēmums, savlaicīgas izmaksas;

3.4.2. dividenžu izmaksu, ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes;

3.5. pārapdrošinātājs informē Komisiju par:

3.5.1. pārapdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes locekļa, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja un nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vadītāja amata kandidātu, kā arī personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vārdā, rada pārapdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības (tālāk tekstā – amatpersona);

3.5.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekļa amata kandidātu;

3.5.3. visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt pārapdrošinātāja turpmāko darbību;

3.5.4. par ciešām attiecībām;

3.5.5. juridiskās adreses maiņu.

4. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

5. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.

6. Ja licence nozaudēta, pārapdrošinātājs nekavējoties publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par licences nozaudēšanu un iesniedz Komisijai iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

7. Par personām, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošinātāja vārdā, radīs pārapdrošinātājam civiltiesiskas saistības, šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmas – prokūrists un citas personas, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošinātāja vārdā, ir atbildīgas par pārapdrošināšanas risku parakstīšanu, retrocesiju vai ieguldījumu veikšanu.

II. Pārapdrošināšanas sabiedrības licencēšana

8. Lai Komisija izvērtētu atbilstoši Pārapdrošināšanas likuma 15. panta pirmajai daļai iesniegtos dokumentus pārapdrošināšanas licences saņemšanai, pārapdrošināšanas sabiedrība papildus iesniedz Komisijai šādu informāciju un dokumentus:

8.1. pārapdrošināšanas sabiedrības pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem pārapdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

8.2. pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku sarakstu (1. pielikums) un grupas struktūru;

8.3. ziņas par pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem:

8.3.1. pārapdrošināšanas sabiedrības akcionārus vai dalībniekus identificējošu dokumentu kopijas:

8.3.1.1. fiziskajām personām: rezidentiem – pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju, nerezidentiem – personu apliecinoša dokumenta, kas ir ieceļošanai Latvijā derīgs dokuments, kopiju,

8.3.1.2. komercsabiedrībām (tikai nerezidentiem) – apliecinātas reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju,

8.3.1.3. citām personām – cita veida identificējoša dokumenta kopiju;

8.3.2. dokumentus par finansiālo stāvokli, kuri ļauj pārliecināties par brīva kapitāla pietiekamību apmaksāto akciju (daļu) apmērā:

8.3.2.1. Latvijas komercsabiedrībām – Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā rajona nodaļas ne senāk par trim mēnešiem izsniegtu izziņu, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu, un pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu,

8.3.2.2. ārvalstu komercsabiedrībām – pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas,

8.3.2.3. fiziskajām personām: rezidentiem – Valsts ieņēmumu dienesta apliecinātu gada ienākumu deklarācijas kopiju, nerezidentiem – attiecīgās nodokļu administrācijas iestādes apliecinātu nodokļu (ienākumu) deklarācijas kopiju vai citus brīva kapitāla pietiekamību apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi;

8.3.3. ziņas par pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsti (teritoriju), līdzdalības apmēru, kā arī īpaši norādot, ja komercsabiedrība ir ārvalsts apdrošinātājs, ārvalsts pārapdrošinātājs, kredītiestāde, finanšu iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība;

8.4. ziņas par pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku – komercsabiedrību – īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem – fiziskajām personām, un visu šo pārapdrošināšanas sabiedrības akcionārus vai dalībnieku īpašniekus (fizisko, juridisko un citu personu) identificējošu dokumentu kopijas, kā arī ziņas par šo īpašnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, līdzdalības apmēru (summu un procentus no pamatkapitāla). Ja pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāra īpašnieka akcijas tiek kotētas kādā dalībvalstī reģistrētā regulētā tirgus organizētājā vai regulētā tirgus organizētājā, kas ir Starptautiskās Fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, iesniedz ziņas tikai par tiem īpašniekiem, kuriem pieder būtiska līdzdalība;

8.5. pārapdrošināšanas sabiedrības valdes locekļa, padomes locekļa, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja (sabiedrības kontroliera), personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošināšanas sabiedrības vārdā, radīs pārapdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības, kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV), pases kopiju, izglītības dokumentu kopijas; vēlama arī ieteikuma vēstule (rekomendācija) no iepriekšējās vai pašreizējās darbavietas.

9. Ja pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāri vai to mātes uzņēmumi, kuriem ir būtiska līdzdalība 20 un vairāk procentu apmērā no pārapdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, ir nedalībvalstu apdrošinātāji, pārapdrošinātāji, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības, tie papildus 8. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās nedalībvalsts apdrošinātāju, pārapdrošinātāju vai finanšu iestāžu uzraudzības institūcijas atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai pārapdrošināšanas sabiedrībā, ja šīs valsts normatīvie akti nosaka šādas atļaujas nepieciešamību, vai minētās nedalībvalsts institūcijas rakstveida apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret konkrētā nedalībvalsts apdrošinātāja, pārapdrošinātāja, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības līdzdalību pārapdrošināšanas sabiedrībā. Papildus minētajai informācijai iesniedz attiecīgās nedalībvalsts pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzības institūcijas apliecinājumu par to, ka tā veic pārapdrošinātāju uzraudzību uz globāli konsolidētu finanšu pārskatu pamata un ka attiecīgās nedalībvalsts spēkā esošie normatīvie akti atļauj pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzības institūcijai sniegt citas valsts pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzības institūcijai un saņemt no tās pārapdrošinātāju finanšu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un ka attiecīgās nedalībvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

III. Nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles licencēšana

10. Lai Komisija izvērtētu atbilstoši Pārapdrošināšanas likuma 15. panta pirmajai daļai iesniegtos dokumentus pārapdrošināšanas licences saņemšanai, nedalībvalsts pārapdrošinātājs papildus iesniedz Komisijai šādu informāciju un dokumentus:

10.1. nedalībvalsts pārapdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem pārapdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

10.2. attiecīgās nedalībvalsts pārapdrošinātāju uzraudzības institūcijas atļauju nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles atvēršanai Latvijā, ja attiecīgās nedalībvalsts spēkā esošie normatīvie akti paredz šādas atļaujas nepieciešamību, vai šādas institūcijas rakstveida apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu, kā arī minētās institūcijas sagatavotu izziņu par attiecīgās nedalībvalsts normatīvo aktu prasībām pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzības jautājumos. Papildus minētajai informācijai norāda pārapdrošinātāju uzraudzības institūcijas nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, tās faksa numuru, e-pasta adresi, kā arī nedalībvalsts pārapdrošinātājam izsniegtās licences attiecīgajam pārapdrošināšanas veidam izsniegšanas datumu, reģistrācijas numuru un vietu (adresi);

10.3. nedalībvalsts pārapdrošinātāja reģistrācijas apliecības norakstu;

10.4. nedalībvalsts pārapdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku sarakstu (1. pielikums) un grupas struktūru;

10.5. nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vadītāja un personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vārdā, radīs nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV), pases kopiju, izglītības dokumentu kopijas; vēlama arī ieteikuma vēstule (rekomendācija) no iepriekšējās vai pašreizējās darbavietas.

11. Dokumentiem, kurus nedalībvalsts pārapdrošinātājs ietver iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu un procedūras aprakstā, jābūt nedalībvalsts pārapdrošinātāja pārvaldes institūcijas vai amatpersonas apstiprinātiem.

IV. Licences izsniegšana citam pārapdrošināšanas veidam

12. Ja pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle, kura ir tiesīga sniegt pārapdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, vēlas saņemt licenci citam pārapdrošināšanas veidam, pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

12.1. pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu citam pārapdrošināšanas veidam, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

12.2. darbības nodrošināšanas struktūru, arī administratīvo dienestu izveidei nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem šo izdevumu segšanai;

12.3. jaunā pārapdrošināšanas veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai;

12.4. darbības plānu vismaz trim gadiem attiecībā uz to pārapdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence.

V. Licences pārreģistrācija

13. Komisija pārreģistrē licenci, ja tiek mainīts pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles nosaukums.

14. Lai pārreģistrētu licenci, mainot pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles nosaukumu, pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

14.1. pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

14.2. apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju.

VI. Pārapdrošināšanas līgumu vai to daļas nodošana citam pārapdrošināšanas vai apdrošināšanas komersantam

15. Lai saņemtu atļauju visu noslēgto pārapdrošināšanas līgumu vai to daļas (tālāk tekstā – pārapdrošināšanas portfelis) nodošanai:

15.1. pārapdrošinātājs, kurš nodod pārapdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

15.1.1. motivētu rakstveida iesniegumu par pārapdrošināšanas portfeļa nodošanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

15.1.2. nododamā pārapdrošināšanas portfeļa pārapdrošināšanas līgumu sarakstu, norādot:

15.1.2.1. spēkā stāšanās datumu un darbības termiņu,

15.1.2.2. pārapdrošināšanas saistību nodošanas kārtību,

15.1.2.3. bruto un neto parakstītās un saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas,

15.1.2.4. pieteikto pārapdrošināšanas atlīdzību prasību bruto un neto apmēru;

15.1.3. nododamā pārapdrošināšanas portfeļa atbilstošo tehnisko rezervju aprēķinu;

15.1.4. izvērstu nododamo tehnisko rezervju ieguldījumu (aktīvu) sarakstu atbilstoši tehnisko rezervju aprēķinam;

15.1.5. līgumu par pārapdrošināšanas portfeļa nodošanu;

15.1.6. informāciju par pārapdrošināšanas atlīdzību prasību izskatīšanas kārtību, ja tiek nodots viss pārapdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtās filiāles pārapdrošināšanas portfelis un pārapdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtā filiāle pēc pārapdrošināšanas portfeļa nodošanas tiek likvidēta;

15.2. apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs, kurš pārņem pārapdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

15.2.1. motivētu rakstveida iesniegumu par pārapdrošināšanas portfeļa pieņemšanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

15.2.2. darbības plānu pieņemtā pārapdrošināšanas portfeļa apkalpošanai;

15.2.3. maksātspējas normas aprēķinu, ievērojot pieņemto pārapdrošināšanas portfeli;

15.2.4. ja pārapdrošināšanas portfelis tiek pieņemts bez atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem – tehnisko rezervju atjaunošanas plānu, norādot līdzekļu avotu.

VII. Nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošana

16. Lai saņemtu atļauju nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošanai, nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle iesniedz Komisijai motivētu rakstveida iesniegumu par drošības naudas pārvietošanu, kurā pamato nepieciešamību veikt drošības naudas pārvietošanu.

VIII. Pārapdrošināšanas sabiedrības pārveidošana par juridisku personu, kas neveic pārapdrošināšanu

17. Lai Komisija atļautu pārveidot pārapdrošināšanas sabiedrību par juridisku personu, kas neveic pārapdrošināšanu, pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

17.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

17.2. reorganizācijas plānu, ja pārapdrošināšanas sabiedrība tiek pārveidota par juridisko personu, kas neveic pārapdrošināšanu, reorganizācijas ceļā;

17.3. apliecinājumu par to, ka pārapdrošināšanas sabiedrība ir izpildījusi visas no pārapdrošināšanas līgumiem izrietošās saistības.

IX. Savstarpējie darījumi

18. Lai papildu uzraudzībai pakļautā pārapdrošināšanas sabiedrība saņemtu atļauju nesniegt informāciju par papildu uzraudzībai pakļautās pārapdrošināšanas sabiedrības savstarpējiem darījumiem ar atsevišķu grupas komercsabiedrību vai fizisku personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita papildu uzraudzībai pakļautajā pārapdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā, papildu uzraudzībai pakļautā pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, kurā paziņo, ka papildu uzraudzībai pakļautās pārapdrošināšanas sabiedrības viena vai vairāku viena veida darījumu kopsumma ar attiecīgo komercsabiedrību vai fizisku personu pārskata periodā nepārsniedz mazāko no šiem lielumiem – 49 800 euro vai 1 procentu no papildu uzraudzībai pakļautās pārapdrošināšanas sabiedrības aktīvu kopsummas.

X. Koriģētā maksātspējas norma un koriģētie pašu līdzekļi

19. Lai papildu uzraudzībai pakļautā pārapdrošināšanas sabiedrība saņemtu atļauju neiekļaut atsevišķas grupas komercsabiedrības maksātspējas normu un pašu līdzekļus koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā, papildu uzraudzībai pakļautā pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

19.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīts, kāda attiecīgās komercsabiedrības pamatkapitāla daļa (procentos) tieši vai kontroles veidā pieder papildu uzraudzībai pakļautajai pārapdrošināšanas sabiedrībai vai citai grupas komercsabiedrībai;

19.2. koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā iekļauta attiecīgā grupas komercsabiedrība;

19.3. koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā nav iekļauta attiecīgā grupas komercsabiedrība.

20. Lai pārapdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība, saņemtu atļauju, kas to atbrīvotu no koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas, tā iesniedz Komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, kurā norādīts citas Latvijā reģistrētas attiecīgās apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrības, kurai ir lielāka aktīvu kopsumma un kura sniedz Komisijai mātes sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā ir iekļautas visas Latvijas Republikā reģistrētās meitas sabiedrības, nosaukums un aktīvu kopsumma.

XI. Aizņēmumi

21. Ja pārapdrošinātājs vēlas ņemt aizņēmumu, kurš tiks iekļauts pārapdrošinātāja pašu līdzekļu aprēķinā, pirms aizņēmuma ņemšanas pārapdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

21.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti, ar pamatojumu aizņēmuma līguma slēgšanas nepieciešamībai;

21.2. aizņēmuma līguma kopiju.

22. Lai saņemtu atļauju aizņēmuma līguma noteikumu grozīšanai, ja pašu līdzekļu aprēķinā pārapdrošinātājs iekļauj subordinēto kapitālu, pārapdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

22.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

22.2. aizdevuma līguma grozījumus.

23. Ja pārapdrošinātājs vēlas ņemt aizņēmumu, lai nodrošinātu pārapdrošināšanas atlīdzību savlaicīgu izmaksu, pirms aizņēmumu ņemšanas, izņemot šo noteikumu 24. punktā noteikto gadījumu, pārapdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

23.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīta informācija:

23.1.1. pamatojums aizņēmuma ņemšanas nepieciešamībai;

23.1.2. par nepieciešamā aizņēmuma apmēru un termiņu;

23.1.3. par iespējamo aizņēmuma devēju, tas ir, juridiskai personai – firma, adrese, reģistrācijas valsts un numurs, bet fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un adrese;

23.1.4. par līdzekļu avotiem aizņēmuma savlaicīgai atmaksai.

24. Ja pārapdrošinātājs savlaicīgu pārapdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai plāno izmantot naudas līdzekļus no kredītlīnijas vai naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā saskaņā ar vienu un to pašu līgumu par kredītlīniju vai līgumu par repo darījumiem, pārapdrošinātājs pirms katras kredītlīnijas izmantošanas vai repo darījuma veikšanas iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

24.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīta informācija:

24.1.1. pamatojums aizņēmuma ņemšanas nepieciešamībai;

24.1.2. par nepieciešamā aizņēmuma vai repo darījuma apmēru un termiņu;

24.1.3. par līdzekļu avotiem aizņēmuma savlaicīgai atmaksai vai vērtspapīru atpirkšanai;

24.2. līguma par kredītlīniju kopiju, ja pārapdrošinātājs savlaicīgu pārapdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus no kredītlīnijas (iesniedz tikai pirms pirmās kredītlīnijas izmantošanas);

24.3. līguma par repo darījumiem kopiju, ja pārapdrošinātājs savlaicīgu pārapdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā (iesniedz tikai pirms pirmā repo darījuma veikšanas).

XII. Izmaiņas pašu līdzekļos

25. Lai saņemtu atļauju beztermiņa priekšrocību akciju atmaksai, ja pašu līdzekļu aprēķinā pārapdrošināšanas sabiedrība iekļauj beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu, pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

25.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

25.2. pārapdrošināšanas sabiedrības aprēķināto maksātspējas normu un pašu līdzekļu apmēru pēc beztermiņa priekšrocību akciju atmaksas.

XIII. Dividenžu izmaksa

26. Ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes, pirms lēmuma pieņemšanas par dividenžu izmaksu pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai paskaidrojumus par zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības piezīmēm, kā arī saskaņošanai lēmuma projektu par paredzamo izmaksājamo dividenžu apmēru.

XIV. Informācijas par amatpersonām sniegšana

27. Lai Komisija pārliecinātos par amatpersonas atbilstību Pārapdrošināšanas likuma prasībām, pārapdrošinātājs 10 darbdienas pirms tam, kad amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

27.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

27.2. pārapdrošinātāja kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kā kandidāta izvirzīšanu pienākumu pildīšanai, vai kompetentas amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopiju;

27.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (1. pielikums) un personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un fotogrāfija, kopiju vai ieceļošanai Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju;

27.4. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona:

27.4.1. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;

27.4.2. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

27.4.3. pret kuru ierosinātais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

27.4.4. kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

28. Pārapdrošināšanas sabiedrība nesniedz šo noteikumu 27. punktā noteiktos dokumentus par amata kandidātu, bet 10 darbdienas pirms tam, kad amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus, informē Komisiju par izmaiņām amatpersonas statusā šādos gadījumos:

28.1. pārapdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētājs kļūst par valdes locekli;

28.2. pārapdrošināšanas sabiedrības valdes loceklis kļūst par padomes locekli;

28.3. pārapdrošināšanas sabiedrības padomes loceklis kļūst par padomes priekšsēdētāju vai padomes priekšsēdētāja vietnieku;

28.4. pārapdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieks kļūst par padomes priekšsēdētāju;

28.5. pārapdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētājs kļūst par padomes locekli.

29. Pārapdrošinātājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas Komercreģistrā informē Komisiju par izmaiņām pārapdrošināšanas sabiedrības padomes vai valdes locekļu sastāvā vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vadītāja vai personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vārdā, rada pārapdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, maiņu.

XV. Apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekļa apstiprināšana amatā

30. Lai pārliecinātos, ka apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas loceklis atbilst Pārapdrošināšanas likuma prasībām, pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

30.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

30.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kā kandidāta izvirzīšanu pienākumu pildīšanai;

30.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (3. pielikums) un personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un fotogrāfija, kopiju vai ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju.

XVI. Apstākļi, kuri var būtiski ietekmēt pārapdrošinātāja turpmāko darbību

31. Pārapdrošinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā, paziņo Komisijai par visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt pārapdrošinātāja turpmāko darbību, kā arī iesniedz Komisijai informāciju par to novēršanas pasākumiem.

XVII. Ciešas attiecības

32. Par ciešu attiecību izveidošanos vai izmaiņām tajās pārapdrošinātājs rakstveidā paziņo Komisijai ne vēlāk kā 30 dienas pēc ciešu attiecību izveidošanās vai izmaiņām tajās.

33. Paziņojumā par personām, ar kurām pārapdrošinātājam ir ciešas attiecības, norāda:

33.1. par fiziskajām personām:

33.1.1. rezidentiem – vārdu, uzvārdu, personas kodu un ciešo attiecību veidu;

33.1.2. nerezidentiem – vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un vietu, ciešo attiecību veidu;

33.2. par komercsabiedrībām – firmu, reģistrācijas numuru un vietu, ciešo attiecību veidu.

34. Pārapdrošinātājs sagatavo pārskatu par personām, ar kurām tam ir ciešas attiecības, un to katru gadu līdz 1. februārim rakstveidā iesniedz Komisijai par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī. Saistība ar personām, kurām ir ciešas attiecības ar pārapdrošinātāju, attēlojama grafiski.

XVIII. Informācija par juridiskās adreses maiņu

35. Pārapdrošinātājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc pārapdrošinātāja juridiskās adreses maiņas reģistrācijas Komercreģistrā par to rakstveidā informē Komisiju.

XIX. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

36. Pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja iesniegumu par licences izsniegšanu Komisija izskata un lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu pieņem triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

37. Pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles nosaukuma (firmas) maiņas gadījumā licenci pārreģistrē triju darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

38. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija izsniedz licences dublikātu triju darbdienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas.

39. Komisija šo noteikumu 15.22., 25.27., 31. un 32. punktā noteiktos iesniegumus vai dokumentus izskata 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

40. Komisija šo noteikumu 23. un 24. punktā noteiktos iesniegumus vai dokumentus izskata piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

41. Ja iesniegumu vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, apdrošinātājs nekavējoties iesniedz Komisijai attiecīgos precizētos dokumentus.

42. Pārapdrošinātājs var neiesniegt Komisijai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas reģistriem.

43. Ja noteikumos noteiktajos gadījumos iesniedzami dokumenti, kuri jau atrodas Komisijas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, attiecīgie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti un Komisijai iesniedzamajā iesniegumā jānorāda, ka attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai un tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

44. Ja pārapdrošinātāja iesniegtie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par normatīvajos aktos noteikto prasību atļaujas saņemšanai vai dokumentu saskaņošanai izpildi, Komisijai ir tiesības pārapdrošinātājam vai personai, kura vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību pārapdrošināšanas sabiedrībā, pieprasīt papildu informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu.

XX. Noslēguma jautājums

45. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

45.1. Komisijas 2008. gada 19. decembra normatīvie noteikumi Nr. 183 "Licenču pārapdrošināšanas veikšanai piešķiršanas normatīvie noteikumi";

45.2. Komisijas 2009. gada 20. marta normatīvie noteikumi Nr. 35 "Pārapdrošināšanas darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, informācijas sniegšanas un saskaņošanas normatīvie noteikumi".

46. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības Direktīvas 2005/68/EK par pārapdrošināšanu un Padomes direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks P.Putniņš
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 17.10.2013.
normatīvajiem noteikumiem Nr.230
Licenču pārapdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu
pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu
saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi
Pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku saraksts
   

(pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja nosaukums)

 

Pamatkapitāla apmaksu veikušas šādas personas:

1. Fiziskās personas

Vārds, uzvārds

Personas kods

Pases vai cita personu apliecinoša dokumenta Nr.

Pilsonība (pavalstniecība)

Akciju/daļu kopskaits

Balsstiesīgo akciju skaits*

Līdzdalība

akciju/daļu nominālvērtība (euro)

pamatkapitālā (%)

               
               
               
      Kopā        

2. Juridiskās personas

Nosaukums

Juridiskā adrese

Reģistrācijas Nr.

Reģistrācijas vieta

Akciju/daļu kopskaits

Balsstiesīgo akciju skaits*

Līdzdalība

akciju/daļu nominālvērtība (euro)

pamatkapitālā (%)

               
               
      Kopā        

* Aizpilda tikai pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja akcionāri.

Pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja valdes priekšsēdētājs      
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 17.10.2013.
normatīvajiem noteikumiem Nr.230
Licenču pārapdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu
pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas,
dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi
Paziņojums par pārapdrošināšanas sabiedrības valdes locekli, padomes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju, nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vadītāju un personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošinātāja vārdā, rada pārapdrošinātājam civiltiesiskas saistības

Notification on the member of the executive board, the member of the supervisory board, the head of the internal audit (revision) service, the head of the branch of the non-member state reinsurer, and the person who, by taking important decisions on behalf of the reinsurer, will cause civil liability for the reinsurer
Pārapdrošinātāja nosaukums (firma)/Name (firm) of the reinsurer  
 

Amatpersona (vārds, uzvārds, personas kods)/Official (name, surname, Identity No)  
 

Amats, kuram tiek izvirzīts/Post for which the person is being nominated  
 

Dzimšanas datums un vieta/Date and place of birth  
 

Dzīvesvieta (adrese)/Place of residence (address)  
 

Pilsonība (pavalstniecība)/Citizenship (nationality)  
 

Izglītība/Education:

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; address

Iestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduation

Iegūtā specialitāte un grāds/Type of qualification and degree obtained

Diploma izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma and its number

       
       

Kvalifikācijas celšana (kursi)/Professional training (courses):

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; address

Iestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduation

Kursa programma/ Program of course

Diploma vai sertifikāta izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma/certificate; its number

       
       

Darbs finanšu jomā/Employment in another financial field:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/ Duration of employment relationship from/to (date/month/year)

Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (Work place)

Amats un darba pienākumu īss apraksts/ Post and brief description of professional responsibilities

Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience

       
       
       

Darbs citās jomās pēdējo desmit gadu laikā/Employment in another fields in the last 10 years:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/ Duration of employment relationship from/to (date/month/year)

Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (Work place)

Amats un darba pienākumu īss apraksts/ Post and brief description of professional responsibilities

Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience

       
       
       

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu (ja ir bijusi, tad kad, par ko, soda mērs)/Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence, also fraudulent bankruptcy (if yes, when, what offence for, a sentence)

 
 
 

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)/Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence, even though released from serving a sentence due to limitation, clemency or amnesty (yes/no) ____________________

Vai ir bijusi persona, pret kuru ierosinātais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)/Have any criminal proceedings for a deliberate criminal offence been ever brought against the person that had been terminated due to limitation or amnesty (yes/no) ____________________

Vai persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata (jā/nē)/Has the person ever been called to criminal liability for committing a deliberate criminal offence, but the criminal process had been terminated on a non-vindicatory basis (yes/no) ____________________

Vai persona ir bijusi vadītājs komercsabiedrībās, kuras bankrotējušas (ja ir, tad norādāms nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un valsts (teritorija), atzīšanas par bankrotējušu datums)/Has the person ever held a leading post at companies that had gone bankrupt (if yes, name (firm), legal address, number of registration and state (territory), date of declaring the bankruptcy)

 
 
 

Vai personai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību (jā/nē)/Has the person ever been deprived of a right to engage in commercial activity (yes/no) ____________________

Vai persona kā atbildētājs ir piedalījusies vai piedalās civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz EUR 14 200 (ja ir, tad norādīt tiesvedības procesa gala rezultātu)/Has the person participated or is participating as a defendant in civil proceedings, the amount of the claim of which is at least EUR 14 200, (if yes, the outcome of the proceedings)

 
 
 

Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)/Has the person had any qualifying holding in commercial companies (yes/no) ____________________

Ja ir, tad norāda/If yes, then indicate:

Komercsabiedrības nosaukums (firma) un adrese/ Name (firm) and address of company

Līdzdalības summa euro/Participating fee in EUR

Īpatsvars pamatkapitālā procentos/Percental ratio in share capital

     
     

         

(paraksts)
(signature)

 

(vārds, uzvārds)
(name, surname)

 

(datums)
(date)


         

(paraksts)
(signature)

 

(vārds, uzvārds)
(name, surname)

 

(datums)
(date)

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina kandidāts un pārapdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku pilnvarotā persona vai vadītājs/The candidate himself/herself and a person authorized by stockholders or shareholders of the reinsurer or the head of the reinsurer shall certify correctness of the notification by his/her signature.

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 17.10.2013.
normatīvajiem noteikumiem Nr.230
Licenču pārapdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu
pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas,
dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi
Paziņojums par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekli

Notification on the member of the executive body of the insurance holding company
Apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības nosaukums (firma)/Name (firm) of the insurance holding company  
 

Amatpersona (vārds, uzvārds, personas kods)/Official (name, surname, Identity No)  
 

Amats, kuram tiek izvirzīts/Post for which the person is being nominated  
 

Dzimšanas datums un vieta/Date and place of birth  
 

Dzīvesvieta (adrese)/Place of residence (address)  
 

Pilsonība (pavalstniecība)/Citizenship (nationality)  
 

Izglītība/Education:

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; address

Iestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduation

Iegūtā specialitāte un grāds/Type of qualification and degree obtained

Diploma izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma and its number

       
       
       

Kvalifikācijas celšana (kursi)/Professional training (courses):

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; address

Iestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduation

Kursa programma/ Program of course

Diploma vai sertifikāta izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma/certificate; its number

       
       
       

Darbs finanšu jomā/Employment in another financial field:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/Duration of employment relationship from/to (date/month/year)

Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (Work place)

Amats un darba pienākumu īss apraksts/ Post and brief description of professional responsibilities

Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience

       
       
       

Darbs citās jomā pēdējo desmit gadu laikā/Employment in another fields in the last 10 years:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/ Duration of employment relationship from/to (date/month/year)

Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (Work place)

Amats un darba pienākumu īss apraksts/ Post and brief description of professional responsibilities

Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience

       
       
       

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu (ja ir bijusi, tad kad, par ko, soda mērs)/Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence, also fraudulent bankruptcy (if yes, when, what offence for, a sentence)

 
 
 

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)/Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence, even though released from serving a sentence due to limitation, clemency or amnesty (yes/no) ____________________

Vai ir bijusi persona, pret kuru ierosinātais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)/Have any criminal proceedings for a deliberate criminal offence been ever brought against the person that had been terminated due to limitation or amnesty (yes/no) ____________________

Vai persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata (jā/nē)/Has the person ever been called to criminal liability for committing a deliberate criminal offence, but the criminal process had been terminated on a non-vindicatory basis (yes/no) ____________________

Vai persona ir bijusi vadītājs komercsabiedrībās, kuras bankrotējušas (ja ir, tad norādāms nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un valsts (teritorija), atzīšanas par bankrotējušu datums)/Has the person ever held a leading post at companies that had gone bankrupt (if yes, name (firm), legal address, number of registration and state (territory), date of declaring the bankruptcy)

 
 
 

Vai personai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību (jā/nē)/Has the person ever been deprived of a right to engage in commercial activity (yes/no) ____________________

Vai persona kā atbildētājs ir piedalījusies vai piedalās civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz EUR 14 200 (ja ir, tad norādīt tiesvedības procesa gala rezultātu)/Has the person participated or is participating as a defendant in civil proceedings, the amount of the claim of which is at least EUR 14 200, (if yes, the outcome of the proceedings)

 
 
 

Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)/Has the person had any qualifying holding in commercial companies (yes/no) ____________________

Ja ir, tad norāda/If yes, then indicate:

Komercsabiedrības nosaukums (firma) un adrese/ Name (firm) and address of company

Līdzdalības summa euro/Participating fee in EUR

Īpatsvars pamatkapitālā procentos/Percental ratio in share capital

     
     

         

(paraksts)
(signature)

 

(vārds, uzvārds)
(name, surname)

 

(datums)
(date)


         

(paraksts)
(signature)

 

(vārds, uzvārds)
(name, surname)

 

(datums)
(date)

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina kandidāts un pārapdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku pilnvarotā persona vai vadītājs/The candidate himself/herself and a person authorized by stockholders or shareholders of the reinsurer or the head of the reinsurer shall certify correctness of the notification by his/her signature.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Licenču pārapdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 230Pieņemts: 17.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 22.10.2013. OP numurs: 2013/206.5
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
261157
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)