Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1039

Rīgā 2013.gada 1.oktobrī (prot. Nr.51 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro projektu iesniegumu atlases kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 14., 149.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu".

2. Aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdus "otro projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk - aktivitātes otrā kārta)" ar vārdiem "otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk - aktivitātes otrā un trešā kārta)".

3. Papildināt noteikumus ar 2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1 iekšējās darbības - pētniecības organizācijas radīto zināšanu pārvaldības veids, ja zināšanu un tehnoloģiju pārnesi veic:

2.1.1 1. pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums (tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentus vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums un kura atbilst šo noteikumu 2.10.apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai);

2.1.1 2. pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām;

2.1.1 3. pētniecības organizācija ar trešajām pusēm, slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem atklātā konkursā;".

4. Papildināt noteikumus ar 2.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.1 mātes uzņēmums - tāda komercsabiedrība, kuras līdzdalības daļa citā komercsabiedrībā pārsniedz 50 procentus vai kurai citā komercsabiedrībā ir balsu vairākums;".

5. Papildināt noteikumus ar 2.15.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.15.1 valsts zinātniskā institūcija - valsts zinātniskais institūts, valsts dibināta augstskola vai valsts dibinātas augstskolas zinātniskais institūts - publiska aģentūra, atvasināta publiska persona;".

6. Papildināt noteikumus ar 2.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.16.1 zināšanu un tehnoloģiju pārnese - noteiktu zināšanu, ražotprasmes un tehnoloģiju nodošana no izstrādātāja (turpmāk - licenciārs) lietotājam (turpmāk - licenciāts) ražošanas vai lietošanas vajadzībām;".

7. Aizstāt 5.punkta ievaddaļā vārdu "otrās" ar vārdiem "otrās un trešās".

8. Izteikt 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. tiesību nostiprināšana uz projekta ietvaros radīto rūpnieciskā īpašuma objektu (turpmāk - rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana) atbilstoši šo noteikumu 37.punkta nosacījumiem;".

9. Papildināt noteikumus ar 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. pētniecības rezultātu komercializācija:

8.3.1. zināšanu un tehnoloģiju pārnese;

8.3.2. projekta izstrādnes ieviešana ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā."

10. Aizstāt 9.7.apakšpunktā vārdu "otrās" ar vārdiem "otrās un trešās".

11. Izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no ERAF līdzekļiem. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir 18 702 693 lati. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz ERAF līdzfinansējumu, ir 5 418 latu.

13. Projekta minimālais ERAF finansējums aktivitātes otrajā kārtā ir 50 000 latu, maksimālais - 300 000 latu, trešajā kārtā minimālais ERAF finansējums ir 30 000 latu, maksimālais - 400 000 latu."

12. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros var īstenot šādus ar saimniecisku darbību saistītus projektus:

15.1. zinātniskās institūcijas individuāli īstenots projekts, kura ietvaros zinātniskā institūcija gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no projekta ietvaros veiktās darbības;

15.2. komersanta - līgumpētījuma pasūtītāja - interesēs īstenots projekts, kura ietvaros līgumpētījuma pasūtītājs gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no šādām projekta ietvaros veiktām darbībām:

15.2.1. no līgumpētījuma (līgumpētījuma attiecināmās izmaksas ir 15-100 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);

15.2.2. no pētniecības, ja to īsteno līgumpētījuma pasūtītājs, kas atbilst šo noteikumu 14.2.1. un 14.2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

15.3. komersanta un zinātniskās institūcijas sadarbības projekts (turpmāk - sadarbības projekts). Sadarbības projektu iesniedz vadošais partneris, kas ir atbildīgs par projekta īstenošanu un projektā plānoto rezultātu sasniegšanu. Sadarbības projekta ietvaros katrs sadarbības partneris gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no konkrētā sadarbības partnera projekta daļas ietvaros veiktās darbības (turpmāk - labuma guvējs). Aktivitātes trešās kārtas ietvaros katra labuma guvēja projekta daļas attiecināmās izmaksas veido vismaz 15 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām."

13. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Aktivitātes trešās kārtas ietvaros pētniecības organizācija var īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, ja projekts atbilst šādiem kritērijiem:

15.1 1. pētniecības organizācija projektu īsteno individuāli, nodrošinot neatkarīgu pētniecību;

15.1 2. projekta ietvaros veiktās darbības atbilst pētniecības organizācijas nesaimnieciskajai pamatdarbībai, kas ietver pētniecību un pētniecības rezultātu izplatīšanu (nodošanu) zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;

15.1 3. pētniecības organizācija nodrošina, ka zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbībām nepiemīt saimniecisks raksturs:

15.1 3.1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības ir iekšējas darbības;

15.1 3.2. visus ienākumus no zināšanu un tehnoloģiju pārneses atkārtoti iegulda pētniecības organizācijas (mātes uzņēmuma, ja attiecināms) pamatdarbībā;

15.1 3.3. intelektuālā īpašuma licences līgumu slēdz ar licenciātu, kas noteikts atklātā konkursā, tādējādi izslēdzot iespēju slēgt ekskluzīvu licences līgumu ar sadarbības partneri;

15.1 3.4. pētniecības organizācija par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas izriet no pētniecības organizācijas projekta ietvaros veiktās darbības. Ja nav iespējams noteikt tirgus cenu, pierādījums tirgus cenai ir intelektuālā īpašuma publiska izsole saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izsoļu organizēšanu vai dokumentēta sarunu procedūra starp pētniecības organizāciju - licenciāru - un licenciātu, kuras rezultātā licenciārs ir ieguvis maksimālo cenu par savām intelektuālā īpašuma tiesībām;

15.1 4. pētniecības organizācija veic finanšu analīzi un nosaka finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no ERAF."

14. Aizstāt 19.punktā vārdu "Projekta" ar vārdiem un skaitli "Šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos projekta".

15. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Aktivitātes trešās kārtas ietvaros kopējais maksimāli pieļaujamais ERAF finansējuma apmērs:

20.1 1. projektā iesaistītajai zinātniskajai institūcijai (projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim) nepārsniedz 50 procentus no zinātniskās institūcijas vidējiem ieņēmumiem par zinātnes projektu īstenošanu pēdējos trijos noslēgtajos pārskata gados, kurus var veidot transferti no pamatbudžeta, ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, kā arī pašu ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu;

20.1 2. projektā iesaistītā komersanta saistīto personu grupai nepārsniedz 50 procentus no komersanta saistīto personu grupas pašu kapitāla pēdējā noslēgtajā pārskata gadā."

16. Aizstāt 21.punkta ievaddaļā vārdus "Finansējuma saņemšanai" ar vārdiem un skaitli "Šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos finansējuma saņemšanai".

17. Izteikt 22.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu nodrošina no projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) privātā finansējuma (projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) rīcībā esošie līdzekļi no savas saimnieciskās darbības, kredītresursi vai citi finanšu resursi, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldību galvojums, vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem). Nacionālā privātā līdzfinansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā ERAF finansējumu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 24.punktam;".

18. Papildināt noteikumus ar 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3. šo noteikumu 15.1 punktā minētajā gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu 7,5 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām pētniecības organizācija nodrošina no šādiem nacionālajiem līdzekļiem:

22.3.1. valsts zinātniskā institūcija:

22.3.1.1. no publiskā finansējuma (valsts budžeta finansējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi valsts zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai);

22.3.1.2. no privātā finansējuma (valsts zinātniskās institūcijas rīcībā esošie līdzekļi no savas saimnieciskās darbības, kredītresursu līdzekļi vai citi finanšu resursi, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldību galvojums, vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem);

22.3.2. privāto tiesību juridiskā persona - no privātā finansējuma (privāto tiesību juridiskās personas rīcībā esošie līdzekļi no savas saimnieciskās darbības, kredītresursu līdzekļi vai citi finanšu resursi, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldību galvojums, vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem)."

19. Papildināt 24.punkta ievaddaļu aiz vārda "noteikšana" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos".

20. Aizstāt 25.punkta ievaddaļā vārdu "otrās" ar vārdiem "otrās un trešās".

21. Aizstāt 25.7.apakšpunktā vārdu "pievienotās" ar vārdiem "atgūstamie pievienotās".

22. Aizstāt 26., 28., 29., 30. un 31.punktā vārdu "otrās" ar vārdiem "otrās un trešās".

23. Papildināt noteikumus ar 32.1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1.1.1 projektā nodarbinātās personas vidējais pilna laika ekvivalents (turpmāk - PLEvid) visā projekta īstenošanas periodā ir vismaz 0,2 PLEvid vai lielāks. PLEvid aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 3.2.1.apakšpunktā norādītajai metodikai;".

24. Aizstāt 32.1.4.apakšpunktā vārdu "otrās" ar vārdiem "otrās un trešās".

25. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā gadījumā attiecināmas ir šādas ar pētniecību tieši saistītās izmaksas:

33.1. līgumpētījuma izmaksas, kas var ietvert šo noteikumu 32.punktā minētās pētniecības izmaksas, izņemot šo noteikumu 32.6.1.apakšpunktā minētās izmaksas;

33.2. šo noteikumu 32.punktā minētās pētniecības izmaksas, izņemot šo noteikumu 32.6.1.apakšpunktā minētās izmaksas, ja pētniecību īsteno šo noteikumu 15.2.2.apakšpunktā minētais līgumpētījumu pasūtītājs."

26. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Šo noteikumu 15.1 punktā minētajā gadījumā attiecināmas ir šādas izmaksas:

33.1 1. šo noteikumu 32.punktā minētās pētniecības izmaksas;

33.1 2. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

33.1 3. normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktās projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas, kas nepārsniedz vienu procentu no kopējām šo noteikumu 33.1 1.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām."

27. Izteikt 34.punkta ievaddaļu un 34.1. un 34.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros nav attiecināmas šādas pētniecības izmaksas:

34.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 32.1.5., 32.6.1. un 33.1 2.apakšpunktā minētos ierobežojumus;

34.2. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmās šo noteikumu 32., 33. un 33.1 punktā un pārsniedz šo noteikumu 24., 35., 35.1 un 40.punktā noteikto pieļaujamo ERAF atbalsta intensitāti;".

28. Papildināt 35.punkta ievaddaļu aiz vārda "intensitāte" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos".

29. Papildināt IV nodaļu ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Šo noteikumu 15.1 punktā minētajā gadījumā pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte pētniecības veikšanai ir 92,5 procenti."

30. Aizstāt 36.punktā vārdu "otrajā" ar vārdiem "otrajā un trešajā".

31. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Finansējumu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai var saņemt projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris:

37.1. kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta definīcijai, ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu;

37.2. pētniecības organizācija, ja īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu."

32. Aizstāt 39.1.apakšpunktā skaitļus un vārdus "37. un 38.punkta" ar skaitļiem un vārdiem "37., 38., 40. un 40.1punkta".

33. Izteikt 40.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"40. Šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai pieļaujamo ERAF atbalsta intensitāti nosaka:".

34. Papildināt V nodaļu ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Šo noteikumu 15.1 punktā minētajā gadījumā rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte ir 92,5 procenti."

35. Aizstāt 42.1.apakšpunktā un 43.punktā vārdu "otrā" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "otrā un trešā" (attiecīgā locījumā).

36. Aizstāt 44.punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "(1.pielikums)" ar skaitļiem un vārdiem "(1.pielikums, aktivitātes trešajai kārtai - 1.1 pielikums)".

37. Aizstāt 44.9.apakšpunktā vārdus "pārskata gadu" ar vārdiem "pārskata gadu, aktivitātes trešajai kārtai - par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem".

38. Izteikt 44.12.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"44.12. biznesa plāns, šo noteikumu 15.1 punktā minētajā gadījumā - finanšu analīze, kas ietver:".

39. Aizstāt 44.18.apakšpunktā skaitli un vārdu "2010.gadā" ar skaitļiem un vārdiem "2010.gadā, aktivitātes trešajai kārtai - 2012.gadā".

40. Aizstāt 44.20.apakšpunktā skaitļus un vārdus "28.1. vai 35.3.2.apakšpunktam" ar skaitļiem un vārdiem "28.1., 35.3.2.apakšpunktam vai 35.1 punktam".

41. Papildināt noteikumus ar 44.24.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.24. iepirkuma dokumentācija (aktivitātes trešās kārtas ietvaros - šo noteikumu 15.2.1.apakšpunktā minētā dokumentācija), kas pamato līgumpētījuma izpildītāja atbilstību šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētajam nosacījumam, ka līgumpētījuma izpildītājs noteikts atklātā konkursā, un citi dokumenti, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem."

42. Aizstāt 50.punktā vārdu "otrās" ar vārdiem "otrās un trešās".

43. Papildināt 59.3.apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "6.pielikuma" ar skaitļiem un vārdiem "5.1.apakšpunktā un".

44. Papildināt 59.4.apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "6.pielikuma" ar skaitļiem un vārdiem "2.3., 5.3.apakšpunktā un".

45. Papildināt 59.7.apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "6.pielikuma" ar skaitļiem un vārdiem "2.1., 2.2.apakšpunktā un".

46. Aizstāt 67.punktā skaitli un vārdus "12 mēnešu laikā" ar skaitli un vārdiem "12 mēnešu laikā, aktivitātes trešajā kārtā - sešu mēnešu laikā".

47. Aizstāt 68.punktā skaitli un vārdu "20 mēneši" ar skaitļiem un vārdiem "20 mēneši, aktivitātes trešajā kārtā - 18 mēneši".

48. Aizstāt 69.2. un 70.5.apakšpunktā skaitli un vārdus "12 mēnešu laikā" ar skaitli un vārdiem "12 mēnešu laikā, aktivitātes trešajā kārtā - sešu mēnešu laikā".

49. Papildināt 73.3.apakšpunktu aiz vārdiem "lielā komersanta statusam" ar vārdiem "vai ja līdzējs īsteno ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu".

50. Aizstāt 74.punktā vārdu "otrās" ar vārdiem "otrās un trešās".

51. Aizstāt 80.punkta ievaddaļā vārdu "Finansējuma" ar vārdiem "Šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos finansējuma".

52. Papildināt 81.punkta ievaddaļu aiz vārda "Pēc" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 80.2.apakšpunktā minētā".

53. Papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu (pielikums).

54. Aizstāt 5.pielikumā vārdu "otrās" ar vārdiem "otrās vai trešās".

55. Izteikt 6.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji otrajai un trešajai atlases kārtai".

56. Aizstāt 6.pielikumā skaitli un vārdu "(2.kārta)" ar vārdiem (otrā un trešā kārta).

57. Izteikt 7.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"2.1.1.1.aktivitātes otrās un trešās kārtas projekta īstenošanā iesaistītā zinātniskā darbinieka kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa".

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 1.oktobra
noteikumiem Nr.1039

1.1pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra
noteikumiem Nr.14

 

 

 
 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

 

 
Projekta nosaukums:  
     
Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums:

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes numurs un nosaukums:

2.1.prioritāte "Zinātne un inovācijas"

Pasākuma numurs un nosaukums:

2.1.1.pasākums "Zinātne, pētniecība un attīstība"

Aktivitātes numurs un nosaukums:

2.1.1.1.aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

-

Projekta iesniedzējs:  
 

Aizpilda atbildīgā iestāde:

 
Projekta identifikācijas Nr.: _ _ _ / /__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __
Projekta iesniegšanas datums:  
 

Projektu atlases veids:

ierobežota atklāta

   
   

 

1. Sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:  
1.1.2. Reģistrācijas numurs:  
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:  
1.1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
1.1.5. Tīmekļa vietne (ja tāda ir), kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā:  

1.1.6. Kontaktpersonas: Tālrunis: Fakss: E-pasts:

Atbildīgā persona1

 

     

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Kontaktpersona2

 

     

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

1 Kā atbildīgo personu norāda personu, kurai institūcijas nolikumā vai tam pielīdzināmos dokumentos vai citos normatīvajos aktos ir noteiktas šīs institūcijas pārstāvības tiesības, vai pilnvaroto personu, kas tiesīga parakstīt ar projekta iesniegumu saistīto dokumentāciju. Šajā punktā norādītajai atbildīgajai personai ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma 9.sadaļas "Apliecinājums" parakstījušo personu;

2 Aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas. Kā kontaktpersonu norāda personu, kura ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma sagatavošanu vai projekta īstenošanu un ar kuru nepieciešamības gadījumā iespējams sazināties par projekta īstenošanas jautājumiem.

1.1.7. Projekta iesniedzēja tips:

 

Kods

Nosaukums
 

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 

I-2

Akciju sabiedrība
 

I-8

Valsts akciju sabiedrība
 

I-9

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību
 

I-18

Valsts izglītības iestāde
 

I-19

Pašvaldību izglītības iestāde
 

I-20

Privāta izglītības iestāde
 

I-21

Biedrība
 

I-22

Nodibinājums
 

I-30

Pilnsabiedrība
 

I-31

Komandītsabiedrība
 

I-32

Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)
 

I-33

Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

1.1.8. Projekta iesniedzēja NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods:

   
kods nosaukums

1.1.9. Projekta iesniedzēja kā komersanta kategorija (saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapai pievienoto deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai)*:

Sīkais un mazais komersants

Vidējais komersants

Lielais komersants

*Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3) kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikumā noteikto definīciju.

1.1.10. Projekta iesniedzēja saistītās personu grupas:

Komersanta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Gada apgrozījums (LVL)

Darbinieku skaits par pēdējo noslēgto gadu

Projektā iesaistītais komersants  
       
Partnerkomersanti*  
       
Saistītie komersanti*  
       
Kopā

   

* Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikumā noteikto definīciju.

1.1.11. Projekta iesniedzēja akcionāri (aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība):

Nr.p.k.

Akcionāra nosaukums

Akciju ieguldījums, %

Balstiesības, %

1.      
2.      
     

Kopā

100

100

1.1.12. Projekta iesniedzēja (zinātniskās institūcijas) vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms no kopējā zinātnisko darbu apjoma pēdējos trīs noslēgtos finanšu gados:

Gads

Pētniecības kategorija

Izpildītais zinātnisko darbu apjoms

tūkst. LVL ar vienu zīmi aiz komata

%

  Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālās izstrādes    
  Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālās izstrādes    
  Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālās izstrādes    
Vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms    

1.1.13. Projekta iesniedzēja darbības rādītāji:

1.1.13.1. Projekta iesniedzēja - komersanta un tā saistīto personu eksporta rādītāji pēdējos trīs noslēgtos pārskata gados (nodrošina atbilstību ar revidenta ziņojumā norādīto):

Gads

Kopējais saražotās produkcijas/sniegto pakalpojumu apmērs, LVL

Projekta nozarē saražotās produkcijas/sniegto pakalpojumu apmērs, LVL

Eksporta rādītāji projekta nozarē

LVL

procenti

         
         
         
Vidējie eksporta rādītāji    

1.1.13.2. Projekta iesniedzēja - zinātniskās institūcijas ieņēmumi no pētniecības uz vienu zinātnisko darbinieku PLE izteiksmē (EZP) (Informāciju sniedz, ja projekta iesniedzējs projektu īsteno individuāli. Norāda projekta iesniedzēja ieņēmumus no pētniecības sadalījumā pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar gada pārskatu par budžeta izpildi, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanas kārtību)

Gads

Ieņēmumi no pētniecības, tūkst. LVL

ZD, PLE

18.1.6.0.1

18.3.0.02

21.1.9.0.3

21.3.9.6.4

F P5 kopā

AI6

P7

C8

AI

P7

C

P7

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

119

12

2009

                     

2010

                     

2011

                     
Vidējie ieņēmumi no pētniecības gadā uz vienu zinātnisko darbinieku (Evid)
Evid = Fvid/ZD
Fvid = (F2009 + F2010 + F2011)/3
 
Vidējie ieņēmumi (%) no pētniecības projekta zinātnes nozarē10  

1 18.1.6.0. - saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes pamatbudžeta.
2 18.3.0.0. - Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta
3 21.1.9.0. - ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas.
4 21.3.9.6. - ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu.
5 FP - ieņēmumi no pētniecības kopā.
6 AI - finansējums augstākās izglītības programmu īstenošanai.
7 P - finansējums zinātniskajai darbībai.
8 C - cits finansējums.
9 [11] = [3]+[6]+[8]+[10]
10 - raksturo zinātnisko darbu apjomu pamatdarbības nozarē. Nodrošina atbilstību ar CSP pārskatā par zinātnisko darbu izpildi 2.tabulā "Zinātnisko darbu pielietojuma virziens" sniegto informāciju.
ZD - zinātnisko darbinieku skaits pilna laika ekvivalenta izteiksmē.

1.1.14. Projekta iesniedzēja spēja nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai:

1.1.14.1. Projekta iesniedzēja - komersanta spēja nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai:

 

Komersanta un tā saistīto personu (akcionāru) pašu kapitāls1 (PK), LVL

Projekta ERAF finansējums, LVL

Pašu kapitāla īpatsvars no projekta ERAF finansējuma (K %)2

komersants /nosaukums/      
saistītā persona:  
1. /nosaukums/  
 
Kopā (∑PK)  

1 Informāciju sniedz par pēdējo noslēgto pārskata gadu.

2 [K]= ∑PK*100/[ERAF]

1.1.14.2. Projekta iesniedzēja - zinātniskās institūcijas spēja nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai:

Gads

Ieņēmumi no komersantu uzdevumā veiktiem līgumpētījumiem1, LVL

I 18.3.1.3. / I 18.3.1.4.2

I 21.1.9.0. 3

I 21.3.9.6. 4

2010.

       

2011.

       

2012.

       

Vidējie ieņēmumi (Ivid)5

 

1 projekta iesniegumam pievieno:
- detalizētu līgumpētījumu sarakstu, norādot katra līgumpētījuma tēmu, kopējās izmaksas un līgumpētījuma pasūtītāju;
- Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sarakstu, norādot politikas instrumentu, pasākumu, projekta mērķi, uz zinātnisko.
I18.3.1.3./I18.3.1.4 - Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem (pasākumiem).
3 21.1.9.0. - ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas.
4 21.3.9.6. - ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu.
5 Ņem vērā, vērtējot labuma guvēja spēju nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai (noteikumu par aktivitātes īstenošanu 6.pielikuma 8.2.apakšpunkts) Vidējos ieņēmumus aprēķina, ņemot vērā šādu formulu;

1.1.15. Projekta iesniedzēja (komersanta) īstenotie pētniecības un attīstības projekti1 (P&A) trīs pēdējos noslēgtos pārskata gados (pamato projekta iesniedzēja zinātnisko kapacitāti, ko raksturo 1)individuāli vai sadarbībā ar reģistrā reģistrētām zinātniskām institūcijām īstenoti pētniecības projekti, 2) komersantā ieviestie jaunie produkti vai tehnoloģijas, vai reģistrētās rūpnieciskā īpašuma tiesības, kas izriet no komersanta veiktās pētniecības)

Nr.p.k.

Nosaukums

Mērķis 2

P&A izmaksas (LVL) 3

P&A laikposms4

Darba veicējs

Rezultāti un to pielietojums5

Īstenotie pētniecības projekti pēdējā noslēgtā pārskata gadā

Nr.p.k.

Nosaukums

Mērķis 2

P&A izmaksas (LVL) 3

P&A laikposms4

Darba veicējs

Rezultāti un pielietojums5

1.            
2.            
           
Pēdējos trīs noslēgtos pārskata gados ieviestie jaunie produkti/tehnoloģijas

Nr.p.k.

Ieviestā produkta/tehnoloģijas nosaukums

Ieņēmumi no ieviešanas, LVL

Gads

1.      
     
Pēdējos trīs noslēgtos pārskata gados reģistrētās rūpnieciskā īpašuma tiesības

Nr.p.k.

Rūpnieciskā īpašuma tiesības (t.sk. patents, dizainparaugs, augu šķirne u.c.)

Ģeogrāfiskā darbība

Reģistrēšanas gads

1.      
       

1 Pētniecības un attīstība ir radošs darbs, kas sistemātiski tiek veikts, lai palielinātu zināšanu apjomu un izmantotu šīs zināšanas jaunu izstrādņu izveidei, tas ietver: fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus un eksperimentālo izstrādni.
2 Īsi apraksta pētījuma mērķi un pētījuma ietvaros risinātās galvenās zinātniskās vai tehnoloģiskās neskaidrības vai problēmas.
3 Norāda projekta kopējās izmaksas un finanšu avotus, piemēram, pašu resursi, valsts atbalsta vai EK atbalsta programmas u.c. programmas.
4 laikposms - norāda "no mm.gggg. līdz mm.gggg".
5 Īsi apraksta, kā pētījuma rezultāti tiek vai tiks ieviesti. Sniedzot informāciju par katru rezultātu, uz kuru komersants ir reģistrējis rūpnieciskā īpašuma tiesības vai kuru komersants ir ieviests ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā (tai skaitā jauns produkts, jauna tehnoloģija, vai cits intelektuālā īpašuma objekts).

1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri):

1.2.1. Sadarbības partneris Nr.1:

1.2.1.1. Nosaukums:  
1.2.1.2. Reģistrācijas numurs:  
1.2.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:  
1.2.1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
  Pilsēta, novads
  Valsts
  Pasta indekss
1.2.1.5. Tīmekļa vietne (ja tāda ir), kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā:  

1.2.1.6. Kontaktpersonas: Tālrunis: Fakss: E-pasts:

Atbildīgā persona

 

     

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Kontaktpersona

 

     

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

1.2.1.7. Sadarbības partnera tips:

   

Kods

Nosaukums
   

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
   

I-2

Akciju sabiedrība
   

I-8

Valsts akciju sabiedrība
   

I-9

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
   

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību
   

I-21

Biedrība
   

I-22

Nodibinājums
   

I-32

Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)
   

I-33

Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

1.2.1.8. Sadarbības partnera NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods:

   
kods nosaukums

1.2.1.9. Sadarbības partnera kategorija* (saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapai pievienoto deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā, vidējā vai lielā komersanta kategorijai, ja pretendē uz atbalsta intensitāti atbilstoši sīkā, mazā, vidējā vai lielā komersantu statusam):

Sīkais un mazais komersants

Vidējais komersants

Lielais komersants

* Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk - Regula Nr. 800/2008) 1.pielikumā noteikto definīciju.
Ja projekta īstenošanā plānots iesaistīt vairāk partneru, tad informāciju par Sadarbības partneri Nr.2 norādiet kā 1.2.2.sadaļu, par Sadarbības partneri Nr.3 - kā 1.2.3.sadaļu, utt. pēc iepriekš norādītās formas.

1.2.1.10. Sadarbības partnera saistīto personu grupa:

Komersanta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Gada apgrozījums (LVL)

Darbinieku skaits par pēdējo noslēgto gadu

Sadarbības partneris
/nosaukums/        
Partnerkomersanti*
/nosaukums/        
Saistītie komersanti*
/nosaukums/        
Kopā    

* Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3) kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikumā noteikto definīciju.

1.2.1.11. Sadarbības partnera akcionāri (aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība):

Nr.p.k.

Akcionāra nosaukums

Akciju ieguldījums, %

Balstiesības, %

1.      
2.      
     

Kopā

100

100

1.2.1.12. Sadarbības partnera (zinātniskās institūcijas) vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms no kopējā zinātnisko darbu apjoma pēdējos trīs noslēgtos finanšu gados:

Gads

Pētniecības kategorija

Izpildītais zinātnisko darbu apjoms

tūkst. LVL ar vienu zīmi aiz komata

%

  Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālās izstrādes    
  Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālās izstrādes    
  Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālās izstrādes    
Vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms    

1.2.1.13. Sadarbības partnera darbības rādītāji: komersanta un tā saistīto personu eksporta rādītāji (nodrošina atbilstību ar revidenta ziņojumā norādīto):

Gads

Kopējais saražotās produkcijas/sniegto pakalpojumu apmērs, LVL

Projekta nozarē saražotās produkcijas/sniegto pakalpojumu apmērs, LVL

Eksporta rādītāji projekta nozarē

LVL

procenti

         
         
         
Vidējie eksporta rādītāji    

1.2.1.14. Sadarbības partnera (komersanta) spēja nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai:

 

Komersanta un tā saistīto personu (akcionāru) pašu kapitāls1 (PK), LVL

Projekta ERAF finansējums, LVL

Pašu kapitāla īpatsvars (K %) no projekta ERAF finansējuma
[K]= ∑PK*100/[ERAF]

komersants /nosaukums/      
saistītā persona:  
1. /nosaukums/  
 
Kopā (∑PK)  

1 Informāciju sniedz par pēdējo noslēgto pārskata gadu.

1.2.2. Sadarbības partneris Nr.2: …

1.3. Sadarbības apraksts (konspektīvi sniedz pamatojumu sadarbības partnera piesaistei, raksturo katra sadarbības partnera ieguldījumu, tiesības, pienākumus un atbildību, pamato sadarbības atbilstību efektīvas sadarbības nosacījumiem, kas dod iespēju paaugstināt ERAF atbalsta intensitāti (ja attiecināms), sniedz informāciju par rezultātu sadalījumu) (ne vairāk kā 300 rakstu zīmes):

Apraksts:

1.4. Pamatinformācija par līgumpētījuma izpildītāju, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus līgumpētījuma izpildītājus, informāciju norāda par katru izpildītāju):

1.4.1. Līgumpētījuma izpildītājs Nr.1:

1.4.1.1. Nosaukums:  
1.4.1.2. Reģistrācijas numurs:  
1.4.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:  
1.4.1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
  Pilsēta, novads
  Valsts
  Pasta indekss
1.4.1.5. Tīmekļa vietne (ja tāda ir), kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā:  

1.4.1.6. Kontaktpersonas: Tālrunis: Fakss: E-pasts:

Atbildīgā persona

 

     

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Kontaktpersona

 

     

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

1.4.2. Līgumpētījuma izpildītāja (zinātniskās institūcijas) vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms no kopējā zinātnisko darbu apjoma pēdējos trīs noslēgtos finanšu gados (Nodrošina atbilstību ar statistikas pārskatos par zinātnisko darbu izpildi sniegto informāciju. Ņem vērā, vērtējot 6.projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju)):

Gads

Pētniecības kategorija

Izpildītais zinātnisko darbu apjoms

tūkst. LVL ar vienu zīmi aiz komata

%

  Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālās izstrādes    
  Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālās izstrādes    
  Fundamentālie pētījumi    
Rūpnieciskie pētījumi    
Eksperimentālās izstrādes    
Vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms    

 

2. Sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu) (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):

 

2.2. Projekta īstenošanas vieta (informāciju norāda par katru projekta īstenošanas vietu, kurā tiks uzglabāti projekta gala rezultāti un īstenošanas procesa apliecinoši dokumenti).

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):  
Pašvaldība:  
Plānošanas reģions (atzīmēt): Kurzeme  
Latgale  
Zemgale  
Vidzeme  
Rīga  
Administratīvā vienība (atzīmēt): Rīgas pilsēta  
Visa Latvija  

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu. Nepiemēro NACE 72 nozari "72 Zinātniskās pētniecības darbs"):

   
kods nosaukums

2.4. Projekta nepieciešamības pamatojums: nozares pašreizējās situācijas un konstatētās problēmas apraksts, kas pamato zinātniskās idejas aktualitāti (Sniedz attiecīgās tautsaimniecības nozares, kuras attīstību sekmē projekta rezultāti, aprakstu, tai skaitā: nozares nozīmība Latvijas tautsaimniecībā, produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoms, attīstības tendences un to analīze (jo īpaši Baltijas jūras reģiona kontekstā), sezonālās svārstības. Viedokli pamato, norādot atsauces uz publiski pieejamiem informācijas avotiem, zinātniskām publikācijām vai patentiem. Nodrošina atbilstību ar projekta iesnieguma veidlapas 2.8. un 2.9.sadaļā sniegto informāciju) (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):

 

2.5. Izvēlētās problēmas risinājuma apraksts (norāda veidu, kādā projekts sniegs ieguldījumu konkrētās nozares attīstībā) (ne vairāk kā 3500 rakstu zīmes):

 

2.6. Projekta mērķis (atzīmē atbilstošo, aprakstā detalizēti norāda projekta mērķi. Mērķim jāizriet no augstāk aprakstītās problēmas vai iespējas, jābūt sasniedzamam pētījuma projekta īstenošanai atvēlētajā laikā, un tam ir jābūt norādītam izmērāmā un pārbaudāmā veidā. Raksturo katru projekta zinātnisko vai tehnisko izstrādi vai citu pētniecības rezultātu (līdz 200 vārdiem)):

Projekta vispārīgais mērķis:

 

Projekta specifiskais mērķis
(sniedz informāciju par katru plānoto projekta rezultātu, norādot izstrādnes pielietojumu, ietekmi uz komersanta konkurētspēju un attīstību - plānotais apgrozījuma pieaugums, jaunas darbavietas u.c. ietekme):

2.6.1. rūpnieciskā īpašuma objekta izstrāde:
2.6.1.1. jauns produkts:
  komersanta pamatdarbības nozarē
  zinātniskās institūcijas pamatdarbības nozarē
  nozarē, kas nav pamatdarbības nozare
  Apraksts:  
2.6.1.2. jauna tehnoloģija:
  komersanta pamatdarbības nozarē
  zinātniskās institūcijas pamatdarbības nozarē
  nozarē, kas nav pamatdarbības nozare
  Apraksts:  
2.6.2. nepatentējama intelektuālā īpašuma objekta (datorprogramma, metode, risinājums, paņēmiens u.c. objekta) izstrāde:
  komersanta pamatdarbības nozarē
  zinātniskās institūcijas pamatdarbības nozarē
  nozarē, kas nav pamatdarbības nozare
  Apraksts: (norāda konkrētu intelektuālā īpašuma objektu):  
2.6.3. intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana:
  patents
  dizainparaugs
  pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzība
  augu šķirne
  autortiesības
  cits intelektuālā īpašuma veids
  Īsi apraksta projekta īstenošanas ietvaros nostiprināmo, reģistrējamo vai piesakāmo intelektuālā (rūpnieciskā) īpašuma veidu, plānoto reģistrācijas laiku (mm.gggg.), labuma guvēju, paredzēto pielietojumu (līdz 150 vārdiem):  
Ar projekta izstrādni saistītā rūpnieciskā īpašuma tiesību (t.sk. patenta) nostiprināšanas vieta:
  Latvija
  Eiropas Savienība
  Ārpus Eiropas Savienības
  Vācija
  Spānija
  Lielbritānija
  Dānija
  Norvēģija
  Zviedrija
  Somija
  Igaunija
  Polija
  Čehija
  Austrija
  Ungārija
  Rumānija
  Krievija
  ASV
  Austrālija
  Kanāda
  Ķīna
  Indija
  Japāna
  Cita rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas vieta (norāda konkrēto vietu)
 
2.6.4. pētniecības rezultātu publicitātes nodrošināšana:
Oriģināls zinātniskais raksts
  Latvijas zinātniskajā periodikā
  Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datu bāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos
  žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa
  Raksturojums: (norāda katra plānotā raksta tēmu, izdevniecību vai zinātniskās literatūras datu bāzi, nozares vidējo citēšanas indeksu, sasaisti ar projekta aktivitāti un konkrētu projekta ietvaros izstrādātu reģistrējamu vai nereģistrējamu intelektuālā īpašuma objektu):  
2.6.5. projekta rezultātu komercializācija:

2.6.5.1. jauna produkta vai tehnoloģijas ieviešana ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā:

  ieviests jauns produkts vai jauna tehnoloģija
  Raksturojums (sniedz informāciju par katru plānoto projekta ietvaros izstrādājamo produktu vai tehnoloģiju, norāda sasaisti ar konkrētu projekta aktivitāti, pielietojumu, iespējamo ieviešanas laiku (mm.g.g.g.g.), norāda subjektu, kas gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības no jaunā produkta/tehnoloģijas, u.c. saistīto informāciju. Pamato, ka ieviesēja rīcībā ir nepieciešamie resursi projekta rezultāta ieviešanai ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā):  
 
2.6.5.2. zināšanu un tehnoloģiju pārnese:
  intelektuālā īpašuma licences līgums
  Raksturojums (sniedz informāciju par katru plānoto projekta ietvaros izstrādājamo reģistrējamo vai nereģistrējamu intelektuālā īpašuma objektu, norādot sasaisti ar konkrētu projekta aktivitāti, pielietojumu, iespējamo licences līguma slēgšanas laiku (mm.g.g.g.g.), norāda subjektu, kas gūst intelektuālā īpašuma izmantošanas vai lietošanas tiesības u.c. saistīto informāciju):  

2.7. Projekta rezultāta inovatīvais līmenis (sniedz informāciju par katru izstrādni, līdz 200 vārdiem):

2.7.1. Projekta izstrādne (t.sk. produkts, tehnoloģija) (sniedz informāciju par katru izstrādni):

___________________________________________________________________ (nosaukums):

  jauna projekta iesniedzēja/sadarbības partnera institūcijā  
  jauns Latvijā  
  jauna Baltijas jūras reģionā  
  jauna starptautiskā līmenī  
Ar projekta izstrādni saistītā licencēšanas līguma (tehnoloģiju pārneses) ģeogrāfiskā darbība:  
  Latvija  
  Eiropas Savienība  
  Baltijas jūras reģionā  
  Ārpus Eiropas Savienības  
   
  Projekta izstrādnes analogi projekta iesniedzējam/ partnerim nav pieejami  
   
Analoga:
izmantošanas tiesības aizsargā autortiesības (norāda veidu): ____________________________  
   
izmantošanas tiesību iegādes izmaksas pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas  
   
izmantošana projekta iesniedzēja/partnera institūcijā iespējama pēc analoga modificēšanas  
Raksturo neatbilstības, kuru dēļ analoga izmantošana nav iespējama:
  Projekta izstrādnes ieviešana ir nepieciešama projekta iesniedzējam/partnerim, lai:  
 
konkurētu ar citiem komersantiem par tirgus daļu (BP sniedz pamatojumu)  
   
attīstītu jaunus darbības virzienus  
Apraksta jauno darbības virzienu attīstības shēmu, norādot konkrētās novitātes:
  Projekta izstrādnei ir zināmi precīzi analogi* ārpus Latvijas  
Zināmie analogi projekta iesniedzējam/partnerim nav pieejami, jo analoga:
izmantošanas tiesības aizsargā autortiesības (norāda veidu): ____________________________  
   
izmantošanas tiesību iegādes izmaksas pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas  
   
izmantošana Latvijā nav iespējama specifisku izejvielu trūkuma vai citu iemeslu dēļ  
Raksturo neatbilstības, kuru dēļ analoga izmantošana nav iespējama:
* Pamato, norādot atsauces uz publiski pieejamiem datiem, vai projekta iesniegumam pievienojot papildu dokumentāciju.
   
  izstrādnei ir pozitīva ietekme uz zinātnes vai tautsaimniecības attīstību Latvijā:  
projekta iesniedzējam/partnerim ir nepieciešama projekta izstrādnes ieviešana, lai:
konkurētu ar ārvalstu komersantiem par tirgus daļu (pamato biznesa plānā sniegtā eksporta prognoze)  
   
attīstītu jaunus tautsaimniecības vai zinātnes virzienus Latvijā  
Projekta izstrādnes ietekme uz jaunu tautsaimniecības vai zinātnes virzienu attīstību (raksturo projekta izstrādnes izmantošanas ietekmi uz jauno virzienu izveidošanos, norādot zinātniskās institūcijas vai komersantus, kuriem jauno virzienu attīstīšana ir nepieciešama):

2.8. Pamatojums projekta rezultāta atbilstībai jauna produkta vai tehnoloģijas definīcijai (sniedz tirgū esošā analoga aprakstu un salīdzinājumu ar jauno produktu/tehnoloģiju, raksturo jaunā produkta/tehnoloģijas priekšrocības - funkcionālās vai tehniskas īpašības, kas nav pieejamas mērķa tirgum, vai unikālu funkcionālo īpašību kopumu, kas nodrošina augstāku jaunā produkta/tehnoloģijas konkurētspēju salīdzinājumā ar esošiem produktiem/tehnoloģijām mērķa tirgū (līdz 500 vārdiem)):

2.8.1. Jaunā produkta/tehnoloģijas apraksts un priekšrocību raksturojums (t.sk. sniedz pamatojumu, ka analoga un jaunā produkta/tehnoloģijas atšķirības ir nepieciešamas un sniedz priekšrocības patērētājam/klientam):
(Piemēram, iespējas saražot produktu vai sniegt pakalpojumu efektīvāk un par zemāku pašizmaksu (finanšu analīzē sniedz produkta vai tehnoloģijas pašizmaksas detalizētu aprēķinu (uz vienību). Aprēķinā norāda visas ar produkta/tehnoloģijas ieviešanu saistītās izmaksas un salīdzinājumu pret tirgus vidējo cenu, ko pamato ar mērķa klienta bāzes jutīgumu pret cenas izmaiņām. Sniedz ražošanas iekārtu aprakstu un citus argumentus, kas tieši ietekmē produkta vai tehnoloģijas zemāku pašizmaksu).

2.8.2. Zināmo analogu un jaunā produkta/tehnoloģijas salīdzinājums:

Parametrs

Parametru salīdzinājums

analogs

jaunais produkts/tehnoloģija

Produkts/tehnoloģija: __________________________________________________________

funkcionālais raksturojums

   

izmantošanas veidi

   

tehniskā specifikācija

   

sastāvdaļas

   

materiāli

   

programmatūra

   

vidējā tirgus cena/pašizmaksa

   

2.9. Jaunā produkta vai tehnoloģijas tirgus pārskats un eksporta potenciāls (sniedz projekta rezultātu mērķa tirgus analīzi (īpaši Baltijas jūras reģiona kontekstā), kurā norāda prognozējamo vietējā vai ārvalstu tirgus apjomu, raksturo projekta rezultātu (produktu) patērētājus un mārketinga aktivitātes, lai nodrošinātu stabilu un lojālu klientu bāzi un tirgus daļu. Nodrošina savstarpēju atbilstību ar 7.3.2.sadaļā sniegto informāciju):

2.9.1. Tirgus analīze:

Tirgū esošie zināmie analogie (alternatīvie) produkti/tehnoloģijas, to ražotāji, cenu salīdzinājums:
Zināmā analoga mērķa tirgus un jaunā produkta/tehnoloģijas potenciālais mērķa tirgus (potenciālie patērētāji/klienti, to vēlmes, specifiskās vajadzības):
Tirgus segmenta attīstības tendences:
Jaunā produkta/tehnoloģija konkurētspējas pamatojums:
Jaunā produkta/tehnoloģijas eksporta potenciāls (mērķa valstis, iespējamais/plānotais eksporta apjoms):

2.9.2. Mārketinga stratēģija:

Mārketinga instrumenti:
Cenu politika:
Produkta/tehnoloģijas izplatīšanas kanāli un metodes:

2.10. Projekta ietvaros veiktās aktivitātes (raksturo projekta ietvaros īstenotās pētniecības metodoloģiju, pamato, ka izvēlētās pētniecības metodes un to secība (pētniecības metožu sistēma) dod iespēju sasniegt plānotos rezultātus un sniegt zinātniski pamatotu informāciju, apraksta jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbības un pamato to atbilstību konkrētai pētniecības kategorijai - rūpnieciskais pētījums, eksperimentālā izstrāde) (līdz 2000 vārdiem):

2.10.1. Rūpnieciskais pētījums:

2.10.2. Eksperimentālā izstrāde:

2.10.3. Produkta vai tehnoloģijas izstrādes pakāpe:

Pētniecības kategorija

Izmaksas1, LVL

Izmaksu īpatsvars, procenti

Rūpnieciskais pētījums    
Eksperimentālā izstrāde    
Kopējās pētniecības izmaksas  

100

1 nodrošina atbilstību ar projekta budžeta tāmē norādīto

2.11. Projekta zinātnes virziena atbilstība valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem:

Projekta zinātnes virziens:
  enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība);
  inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie, daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas);
  nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība);
  sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģijas);
  vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas.

Sniedz plānotās pētniecības virziena atbilstības vienam vai vairākiem valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem pamatojumu:

 

2.12. Projekta īstenošanas nozare1 (projekta ietvaros izstrādātajam rezultātam (produkta vai tehnoloģijas) atbilstošā nozare):

  Pārtikas rūpniecība (C10-11);
  Kokrūpniecība (C16);
  Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, tai skaitā farmācija un biotehnoloģija (C20-22);
  Elektrisko un optisko iekārtu ražošana (C26-27);
  Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (J61-62);
  Mašīnbūve un metālapstrāde, tai skaitā (C24-25; C28-30);
  Videi draudzīga, atjaunojamo resursu enerģētika (C35);
Citā atbalstāmajā tautsaimniecības nozarē (lūdzam norādīt nosaukumu un atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):
           
kods nosaukums
           

1 Nodrošina atbilstību ar projekta iesnieguma 2.3.sadaļā norādīto nozari.

2.13 . Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros (nodrošina atbilstību ar 2.6.sadaļā norādīto):

Aktivitātes Nr.1

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts2

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

         
         
         
         
         
         

1 Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikuma A daļā) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.
2 Sagaidāmos projekta rezultātus norāda, ievērojot noteikumu par aktivitātes otrās kārtas īstenošanu nosacījumus

2.14. Projekta atbilstība Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

 

2.15. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu norādītajiem:

2.15.1. Iznākuma rādītāji:

Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība
1. Atbalstīto praktiskas ievirzes pētniecības projektu skaits.    

2.15.2. Rezultāta rādītāji:

Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība
1. Pieaudzis starptautiski atzītu (tai skaitā starptautiski citētu) publikāciju skaits zinātniskajā institūcijā (salīdzinājumā pirms un pēc projekta).   publikāciju skaits vienā gadā
2. Pieaudzis pieteikto starptautisko patentu skaits zinātniskajā institūcijā (salīdzinājumā pirms un pēc projekta).   patentu skaits vienā gadā

 

3. Sadaļa - Projekta īstenošana

3.1. Projekta īstenošanas un vadības kapacitāte: projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (norāda projekta īstenošanā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaitu, kvalifikāciju un pienākumus, raksturo pieejamo materiāli tehnisko bāzi) (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):

3.1.1. Projekta vadības sistēma:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija

Galvenie uzdevumi

Plānotās izmaksas (LVL), to finansēšanas avots

Projekta administratīvā vadība:
Norāda amata / pozīcijas nosaukumu, nepieciešamo kvalifikāciju Tai skaitā: līgumu administrācija, lietvedība u.c.  
     
     
Projekta finanšu vadība:
Norāda amata / pozīcijas nosaukumu, nepieciešamo kvalifikāciju Tai skaitā: finanšu plānošana, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana u.c.  
     
     
Projekta pētniecības vadība:
Norāda amata / pozīcijas nosaukumu, nepieciešamo kvalifikāciju    
     
     

3.1.2. Projekta ieviešanas sistēma:

 

3.1.3. Projekta uzraudzības sistēma:

 

3.2. Projekta īstenošanā iesaistīto zinātnisko darbinieku zinātniskā kapacitāte (sniedz informāciju par katru projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku):

3.2.1. Projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku vidējais pilna laika ekvivalents visā projekta īstenošanas periodā

Nr.

Projektā iesaistītie zinātniskie darbinieki

Vārds, uzvārds

Personas kods

Slodze

PLE1

1. Zinātnieki, kas doktora grādu ieguvuši vairāk nekā pirms 10 gadiem

∑PLE1=PLE1.1+ PLE1.2+…

1.1.        
1.2.        
       
Zinātnieku īpatsvars (Z) no kopējā zinātniskajā grupā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaita PLE izteiksmē, %  
2. Jaunie zinātnieki

∑PLE2=PLE2.1+ PLE2.2+…

2.1.        
2.2.        
….        
Jauno zinātnieku īpatsvars (JZ) no kopējā zinātniskajā grupā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaita PLE izteiksmē, %  
3. Citi zinātniskie darbinieki, tai skaitā pētnieki, zinātniskie asistenti

∑PLE3=PLE3.1+ PLE3.2+…

3.1.        
3.2.        
       
4. Zinātnes tehniskais un zinātni apkalpojošais personāls

∑PLE4=PLE4.1+ PLE4.2+…

4.1.        
4.2.        
       
Kopējais projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaits PLE izteiksmē ∑PLEP

∑PLEP=∑PLE1 +∑PLE2 +∑PLE3 + ∑PLE4

1 PLEvid - projektā nodarbinātā zinātniskā darbinieka vidējais pilna laika ekvivalents visā projekta īstenošanas periodā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
PLEvid=(160*[slodze]*[nostrādāto mēnešu skaits])/(1920*[projekta īstenošanas periods, gados]).
2 Norāda zinātnieka statusu pamatojošā dokumenta nosaukumu un norādi uz atbilstošā pielikuma numuru.

3.2.2. Projektā iesaistītā zinātniskā personāla (ZP) - vadošo pētnieku un pētnieku zinātniskā kapacitāte pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā (sniedz informāciju par katru projektā iesaistīto vadošo pētnieku un pētnieku):

1.

Zinātniskie raksti

Statuss1

Izdevniecība / žurnāls / konferenču materiāli

PLE2/Gads

Autors 1: Projektā iesaistītais vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLEvid:
1.1.        
1.2.        
1.3.        
Autors 2: Projektā iesaistītais vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLEvid:
1.4.        
1.5.        
1.6.        

2.

Recenzēta zinātniskā monogrāfija

Statuss1

Izdevniecība / zinātniskās literatūras datu bāze

PLE/Gads

Autors1: Projektā iesaistītais vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLEvid:
2.1.        
2.2.        
2.3.        
Autors2: Projektā iesaistītais vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLEvid:
2.4.        
       
Autors3: Projektā iesaistītais vadošais pētnieks/pētnieks:  
2.5.        
       
3. Kopsavilkums  
3.1. Kopējais projektā iesaistīto vadošo pētnieku un pētnieku skaits2 PLE izteiksmē  
3.2. Zinātniskā personāla (vadošie pētnieki/pētnieki) kopējais zinātnisko rakstu zinātniskajos žurnālos vai konferenču materiālos skaits  
3.3. Zinātniskā personāla kopējais Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) datu bāzēs iekļauto zinātnisko rakstu skaits trīs pēdējos noslēgtos pārskata gados  
3.4. Zinātniskā personāla kopējais zinātnisko monogrāfiju3 skaits uz vienu PLE vienību pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā  
3.5. Zinātniskā personāla kopējais zinātnisko rakstu4 zinātniskajos žurnālos vai konferenču materiālos skaits uz vienu ZP PLE vienību trīs pēdējos noslēgtos pārskata gados  
3.6. Zinātniskā personāla kopējais zinātnisko rakstu3, kas publicēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) datu bāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču materiālos, skaits uz vienu ZP PLE vienību trīs pēdējos noslēgtos pārskata gados  

1 Statuss - iesniegts, publicēts
2 nodrošina PLEvid atbilstību ar šā pielikuma 3.2.1.apakšpunktā sniegto informāciju
3 zinātnisko monogrāfiju pielīdzina diviem zinātniskiem rakstiem
4 kopējā zinātnisko rakstu skaitā iekļauj arī atbilstošo zinātnisko monogrāfiju skaitu

4.

Rūpnieciskā īpašuma tiesību objekts (RĪTO)

Statuss1

Ģeogrāfiskā darbība

PLE/Gads

Autors1: Projektā iesaistītais zinātnieks/vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLE:
4.1.        
4.2.        
4.3.        
Autors2: Projektā iesaistītais zinātnieks/vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLE:
4.4.        
       
5. Kopsavilkums:  
5.1. Projektā iesaistītā zinātniskā personāla kopējais nacionāla līmeņa RĪTO skaits pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā  
5.2. Projektā iesaistītā zinātniskā personāla kopējais nacionāla līmeņa RĪTO skaits uz vienu PLE vienību pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā  
Projektā iesaistītā zinātniskā personāla kopējais starptautiska līmeņa RĪTO skaits uz vienu PLE vienību pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā  

1 Statuss - ja reģistrēts, norāda "R", ja saņemts pozitīvs kompetentās institūcijas lēmums vai patentmeklējuma ziņojums, norāda "PL".

3.3. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

   

(pilnos mēnešos)

3.4. Finansiālā ilgtspēja (nodrošina atbilstību ar projekta iesnieguma 7.3.1.sadaļā "Finanšu plūsmas aprēķins" sniegto informāciju):

Projekta dzīves cikla gadi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Projekta ieņēmumi                    

8.

Kopējie finanšu resursi                    

11.

Ienākošā finanšu plūsma                    

2.

Projekta kopējās izmaksas                    

3.

Kopējie ieguldījumi attīstībai                    

4.

Kopējās saimnieciskās darbības izmaksas                    

6.

Aizņemtā kapitāla kurstība1                    

7.

Nodokļi                    

12.

Izejošā finanšu plūsma                    

13.

Kopējā finanšu plūsma                    

14.

Kopējais naudas uzkrājums2                    

1 Procenti un pamatsumma. Aizdevumu norāda tad, kad veic atmaksu ( izejošā finanšu plūsma).
2 Projekts ir finansiāli ilgtspējīgs, ja finanšu resursi (tajā skaitā projekta ieņēmumi) sedz izmaksas visā projekta dzīves ciklā (naudas uzkrājums ir vienāds vai lielāks par nulli katrā projekta dzīves cikla gadā).

3.5. Projekta ieviešanas risku izvērtējums, tai skaitā pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes, nepieciešamības gadījumā pievienojot papildu informāciju):

Riski

Risku ietekmes rādītāji

Ietekmes līmenis

Pasākumu plāns riska novēršanai vai samazināšanai

Finanšu riski finanšu resursi maksājumu veikšanai    
nacionālais līdzfinansējums    
grāmatvedības uzskaites un progresa pārskatu virzība    
Īstenošanas riski zinātniskās teorijas veidošanas noteikumi, kurus piemērojot, iespējams iegūt vēlamo rezultātu un sniegt zinātniski pamatotu informāciju    
tehnoloģiskie riski    
aktivitāšu plānošana    
organizatoriskā struktūra    
uzdevumu definēšana    
Cilvēkresursu riski zinātnisko darbinieku zināšanas un prasmes    
cilvēkresursu pietiekamība    
Vadības riski pētniecības vadība    
organizatoriskā vadība    
Juridiskie riski līgumsaistību ievērošana    
Rezultātu ieviešanas risks zināšanu un tehnoloģiju pārneses risks    
jauno produktu/tehnoloģiju pieprasījuma risks1    
Citi riski      

1 novirze nedrīkst būt radusies pakalpojuma nepietiekamas vai zemas kvalitātes dēļ, vai ar jebkuriem citiem apstākļiem, kas ietekmē sniegtā pakalpojuma kvantitāti vai kvalitāti

3.6. Projekta gatavība:

Projekta iesniedzējam nav pieejama pētījuma veikšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra  
Projekta iesniedzējam ir pieejama pētījuma veikšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra  
projekta iesniegumam ir pievienots projekta ietvaros iepērkamās / izīrējamās zinātniskā aparatūras saraksts un izmaksu aprēķins  
projekta iesniegumam ir pievienota iepirkuma dokumentācija nepieciešamās zinātniskās aparatūras iegādei/nomai  

 

4. sadaļa - Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Plāksne telpās    
Preses relīzes    
Informēšana masu medijos    
Lielformāta informācijas stendi    
Informācijas plāksnes    
Informācija mājas lapā internetā    
Citi (lūdzu norādīt)  

4.2. Pasākumu, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti, raksturojums:

 

 

5. sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Projekta ietekme uz ilgtspējīgas attīstības horizontālo prioritāti: projekta ietvaros plānots

5.1. izstrādāt un pielietot šādu svarīgo pamattehnoloģiju (KET tehnoloģijas):

  mikroelektronika vai nanoelektronika
  nanotehnoloģija
  fotonika
  uzlabotie materiāli
  rūpnieciskā biotehnoloģija
  transversāla ražošanas tehnoloģija1
  cita tehnoloģija, kas nav kvalificējama kā KET tehnoloģija

1 tehnoloģija, kas apvieno dažādas KET tehnoloģijas

5.2. īstenot starptautisku sadarbību ar Baltijas jūras reģiona zinātnisko institūciju:

  projekts šo jomu neskar
  plānota sadarbību ar Baltijas jūras reģiona zinātnisko institūciju

5.3. jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanu, nodrošinot dabas un energoresursu racionālu izmantošanu vai negatīvas ietekmes uz vides kvalitāti novēršanu vai samazināšanu:

  projekts šo jomu neskar
  projektam ir neitrāla ietekme
  projektam ir pozitīva ietekme

Aprēķini, kas pamato sociālekonomiskos ieguvumus (naudas izteiksmē), ko gūst sabiedrība vai komersants, ieviešot energoefektīvāku vai videi draudzīgāku tehnoloģiju

 

6. sadaļa - jauna produkta vai tehnoloģijas attīstības plāns

6.1. Jauna produkta vai tehnoloģijas attīstības plāns (norāda informāciju par plānotajām darbības, lai ieviestu jaunu produktu vai tehnoloģiju ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā, ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):

Nr. p.k.

Darbības jauna produkta vai tehnoloģijas ieviešanai

Darbības īstenošana

Finanšu avots

Finansējums, LVL

Īstenošanas laiks, gados

1.

       
Darbības apraksts, nepieciešamības pamatojums un sagaidāmais rezultāts (rīcības plāns nepieciešamo resursu piesaistei un jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanai ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā):

2.

       
Darbības apraksts, nepieciešamības pamatojums un sagaidāmais rezultāts:

...

       

6.2. Jauna produkta vai tehnoloģijas ieviešana (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

Raksturo pieejamos resursus (finanšu resursi, cilvēkresursi, ražošanas infrastruktūra) un apraksta rīcības plānu nepieciešamo resursu piesaistei un jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanai ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā).

 

7. Sadaļa - Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

7.1. Projekta finansēšanas plāns (1.pielikuma B daļa):

7.1.2. Nacionālā līdzfinansējuma nodrošinājums:

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā

Finansējuma apmērs

LVL

% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

1. Projekta iesniedzēja rīcībā esošie līdzekļi    
2. Avansa maksājums    
3. Aizņēmums (norādīt kredītiestādes nosaukumu)    
4. Citi investori (norāda katru finanšu avotu)    

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (1.pielikuma C daļa):

7.3. Biznesa plāns (sadaļu aizpilda, ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu)

7.3.1. Finanšu plūsmas aprēķins (iesniedz papīra formā, kā arī ierakstītu elektroniskajā informācijas nesējā, noformējot Microsoft Office Excel datnes formātā, kas nodrošina aprēķinos izmantoto formulu pārskatāmību):

Finanšu plūsma, tūkst. LVL

Nr.

Projekta gadi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IEŅĒMUMI

1.

Projekta ieņēmumi [1]=[1.1]+[1.2]                    

1.1.

Projekta rezultātu ieviešana

                   

1.1.1.

produkts A

                   

1.1.2.

produkts B

                   

1.1.3.

produkts C

                   

1.2.

Zināšanu un tehnoloģiju pārnese

                   

1.2.1.

intelektuālā īpašuma licence 1

                   

1.2.2.

intelektuālā īpašuma licence 2

                   

1.2.3.

….

                   

IZDEVUMI

2.

Projekta investīcijas                    

3.

Kopējie ieguldījumi attīstībai {3]=[3.P]+[3.4.]                    

3.P

Papildu ieguldījumi projekta rezultātu attīstībai un ieviešanai

                   

3.1.

Pamatlīdzekļi

                   

3.1.1.

tehnoloģiskās iekārtas

                   

3.1.2.

tehniskās apkalpošanas izmaksas

                   

3.1.3.

citi pamatlīdzekļi

                   

3.2.

Nemateriālie aktīvi

                   

3.2.1.

juridiska dokumentācija (licences vai patenti)

                   

3.2.2.

programmatūra

                   

3.2.3.

citi nemateriālie aktīvi

                   

3.3.

Iekārtu ar īsu ekspluatācijas laiku aizstāšana

                   

3.4.

Apgrozāmā kapitāla izmaiņas

                   

3.4.1.

skaidra nauda

                   

3.4.2.

debitori

                   

3.4.3.

krājumi

                   

3.4.4.

īstermiņa saistības

                   

3.4.5.

tīrais apgrozāmais kapitāls [3.4.5] = [3.4.1.]+[3.4.2.]+[3.4.3.]-[3.4.4.]

                   

4.

Kopējās saimnieciskās darbības izmaksas [4.]=[4.1]+[4.2]                    

4.1.

Tiešo darbību izmaksas

                   

4.1.1.

atlīdzība

                   

4.1.2.

materiāli

                   

4.1.3.

transports / degviela

                   

4.1.4.

energoresursu izmaksas

                   

4.1.5.

tehnikas remonts, apkope

                   

4.1.6.

mārketinga izmaksas

                   

4.1.7.

realizācijas izmaksas

                   

4.1.8.

citas tiešās darbības izmaksas

                   

4.2.

Netiešo darbību izmaksas

                   

4.2.1.

administratīvās izmaksas

                   

4.2.2.

atlīdzība

                   

4.2.3.

remonts un ekspluatācija (ēkas, iekārtas)

                   

4.2.4.

degviela, smērvielas

                   

4.2.5.

komunālie maksājumi

                   

4.2.6.

apdrošināšana

                   

4.2.7.

apsardze

                   

4.2.8.

citas netiešās izmaksas

                   

5.

Projekta izdevumi (kopējie ieguldījumi + darbības izmaksas) [5]=[2]+[3.P]+[4]                    

6.

Aizņemtā kapitāla kustība                    

6.1.P

aizdevuma projekta nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai procenti

                   

6.2.P

aizdevuma projekta nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai pamatsumma

                   

7.

Nodokļi                    

7.1.

nekustamā īpašuma nodoklis

                   

7.2.

uzņēmuma ienākumu nodoklis

                   

7.3.

uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

                   

7.4.

citi tiešie nodokļi (piem. muita)

                   

FINANŠU RESURSI

8.

Kopējie finanšu resursi                    

8.1.

ERAF

                   

8.2.

komersanta ieguldījums/pašu kapitāls

                   

8.3.

kredītiestādes aizdevumi (ienākoša naudas plūsma no trešajām personām)

                   

8.4.

citi investori

                   

9.

Projekta investīciju atlikusī vērtība                    

10.

Projekta neto naudas plūsma [10]=[1]-[5]+[9]                    

11.

Ienākošā finanšu plūsma [11]=[1]+[8]                    

12.

Izejošā finanšu plūsma [12]=[2]+[3]+[4]+[6]+[7]                    

13.

Kopējā finanšu plūsma [13]=[11]-[12]                    

14.

Kopējais naudas uzkrājums (ilgtspēja)                    

Finanšu plūsmā neiekļauj netiešos nodokļus (piemēram, pievienotās vērtības nodokli).
Īstermiņa saistības: finansiālais parāds, apmaksājamie rēķini (piegādātāju un kreditoru rēķini) un citas īstermiņa saistības, atliktais ienākums, citas uzkrātās saistības, nodokļu saistības.

Investīciju finansiālā ienesīguma rādītāji

Vērtība

Finansiālā ienesīguma vērtība (%)  
Finansiālā neto pašreizējā vērtība (LVL)  

7.3.2. Biznesa plānā piemērotie pieņēmumi, parametri un aprēķinu metodika:

1. Projekta dzīves cikls (gadi)

10

2. Finansiālā diskonta likme (%)

5

3. Projekta ieviešanas rezultātā plānotie ieņēmumi:

Gads

Jaunā produkta nosaukums

Daudzums

Cena, LVL

Ieņēmumi, LVL

         
         
         

4. Jaunā produkta tirgus daļas aprēķins:
 

Produkts A

Produkts B

Produkts C

Iedzīvotāju skaits mērķa tirgū/reģionā      
Kopējais mērķa tirgus klientu/patērētāju skaits (tai skaitā konkurentu klienti)      
Tirgū esoša analoga vidējā tirgus cena, LVL      
Viena klienta/patērētāja vidējie izdevumi (LVL) analoga iegādei gadā      
Kopējais mērķa tirgus apmērs gadā, LVL      
Projekta tirgus daļa, %      
Sagaidāmie ieņēmumi gadā      

5. Uz jauno produktu attiecināmās tiešās (mainīgās) darbības izmaksas:

Nr.

Izmaksu pozīcija

Mērvienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, LVL

Kopā, LVL

1. Atlīdzība        
2. Materiāli        
3. Transports/degviela        
4. Energoresursi        
5. Remonts, apkope        
6. Realizācijas izmaksas        
7. Mārketinga izmaksas        
8. Citas izmaksas        

6. Uz jauno produktu attiecināmās netiešās* (pastāvīgās) darbības izmaksas:

Nr.

Izmaksu pozīcija

Mērvienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, LVL

Kopā, LVL

1. Administratīvās izmaksas, t.sk telefona, kancelejas izmaksas LVL      
  Atlīdzība LVL      
  Remonts, ekspluatācija (ēkas, iekārtas) LVL/m2, LVL/gab.      
  Degviela, smērvielas l      
  Komunālie maksājumi LVL      
  Apdrošināšana (sadalījumā pa veidiem)        
  Transports Ls/km      
  Apsardze        
  Citas netiešās izmaksas        
* Izmaksas, kas nav tieši attiecināmas uz projekta ietvaros izstrādāto produktu ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu

7. Projekta investīciju atlikušās vērtības aprēķins:

NR

Ieguldījums

Vērtība, LVL

Kategorijas, grupas un apakšgrupas nosaukums

Lietderīgās lietošanas laiks (gadi)

Nolietojuma norma, (% gadā)

Projekta īstenošanas gads, kurā PL nodod ekspluatācijā

Nolietojuma aprēķina periods, gados

Aprēķinātais nolietojums

Atlikusī vērtība

1

2

3

4

5

6

7

8=10-[7]

9

10

                   
                   

8. Nodokļu aprēķins:

Nr.

Nodoklis

Likme

Aprēķina metodika

  Nekustamā īpašuma nodoklis    
  Uzņēmuma ienākuma nodoklis    
  Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva    
  Muitas nodoklis    
  Citi tiešie nodokļi    

9. Mārketinga pasākumi:

Nr.

Pasākumi

Skaits/daudzums

Vienības izmaksas, LVL

Kopā, LVL

  Reklāma, sludinājumi      
  Mājas lapa      
  Tirdzniecības izstādes/ gadatirgi      
  Prezentācijas      
  Citi mārketinga pasākumi      

7.3.1 Finanšu analīze (finanšu analīzi veic, ja īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu).

7.3. 11. Finanšu analīzē izmantotie galvenie pieņēmumi un parametri;

 

7.3. 12. Finanšu plūsmas aprēķins

Finanšu plūsmas aprēķins

Projekta gadi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IEŅĒMUMI

1.

Ieņēmumi no zināšanu un tehnoloģiju pārneses

                   

1.1

licence 1

                   

1.2

licence 2

                   

1.3

licence 3

                   

1.4

                   

IZDEVUMI

2.

Papildu ieguldījumi projekta rezultātu attīstībai

                   

2.1

Pamatlīdzekļi

                   

2.1.1.

tehnoloģiskās iekārtas

                   

2.1.2.

tehniskās apkalpošanas izmaksas

                   

2.1.3.

                   

2.2.

Nemateriālie aktīvi

                   

2.1.1.

juridiska dokumentācija (licences vai patenti)

                   

2.1.2.

programmatūra

                   

2.1.3.

                   

2.3.

Iekārtu ar īsu ekspluatācijas laiku aizstāšana

                   

2.4.

Uz projekta rezultātiem attiecināmo darbību izmaksas

                   

2.4.1.

Tiešo darbību izmaksas

                   

2.4.1.1

transports / degviela

                   

2.4.1.2.

energoresursu izmaksas

                   

2.4.1.3.

tehnikas remonts, apkope, ekspluatācija

                   

2.4.1.4.

                   

2.5.

Netiešo darbību izmaksas

                   

2.5.1

administratīvās izmaksas

                   

2.5.2

ēku remonts un ekspluatācija

                   

2.5.3

apdrošināšana

                   

2.5.4

citas darbības izmaksas

                   

3.

Projekta izmaksas                    

4.

Kopā izdevumi                    

5.

Atlikusī vērtība                    

6.

Neto naudas plūsma [6]=[1]-[4]+[5]                    

7.3.1 3. Finanšu analīzes rezultāti.

Finansiālā diskonta likme =

5%

projekta dzīves cikls

10 gadi

 
Finansiālā ienesīguma norma (FRR)  
Finansiālā neto pašreizējā vērtība (FNPV)  

7.3. 14. ERAF ieguldījuma aprēķins:

1.solis - Finansējuma deficīta likmes (R) aprēķināšana:

R = Max EE/DIC, kur:

DIC - diskontētās investīciju izmaksas;

Max EE - maksimālās attiecināmās izmaksas, kuras aprēķina izmantojot šādu formulu:

Max EE = DIC - DNR;

DNR - diskontētie neto ieņēmumi, Diskontētos neto ieņēmumus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DNR = diskontētie ieņēmumi - diskontētās darbības izmaksas + diskontētā atlikusī vērtība

2.solis: Lēmuma summas (DA) aprēķināšana:

DA = EC * R, kur:

EC -projekta kopējās attiecināmās izmaksas .

3.solis: Maksimālā ERAF finansējuma aprēķināšana:

ERAF finansējums = DA * CRpa, kur:

CRpa - maksimālā līdzfinansējuma likme, kas noteikta aktivitātes ietvaros (CRpa = 92,5%)

4.solis: ERAF finansējuma likmes aprēķināšana

EC, LVL

R, %, R=EE/DIC

CRpa

DA, LVL

Maksimālais ERAF finansējums

%

LVL

1

2

3

4=1*2

5=6/1

6=4*3

   

92,5

     

7.4. ERAF līdzfinansējuma apmērs no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām (aprēķinu veic, ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu, ja projekts ietver dažādas pētījumu kategorijas, pieļaujamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru nosaka katrai pētījuma kategorijai atsevišķi):

7.4.1. Indikatīvās vidējās svērtās ERAF finansējuma intensitātes aprēķins.

A. Metodika vidējās svērtās ERAF finansējuma intensitātes aprēķināšanai.

1. Projekta vidējās svērtās ERAF finansējuma intensitātes aprēķinu veic, nosakot projekta iesniedzējam un katram sadarbības partnerim - labuma guvējam atbilstošo vidējo svērto atbalsta intensitāti.

2. ERAF finansējuma intensitāti aprēķina, izmantojot:

2.1. šādas EXCEL funkcijas:

2.1.1. "SUMPRODUCT", kas reizina visas atbilstošās komponentes masīvos [A] un [B] ([Attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL)] un [ERAF finansējuma intensitāte (I ERAF %)] ) un pēc tam saskaita rezultātus;

2.1.2. "SUM", kas saskaita visas atbilstošās komponentes masīvā [A] ([Attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL)]);

2.1.3. ROUND(A;2"), kas aprēķinu skaitliskās vērtības izsaka divas zīmes aiz komata;

2.2. šādu formulu:

IERAF = ROUND(SUMPRODUCT(A;B)/SUM(A);2)

B. Projekta ERAF atbalsta intensitāte

Nr.p.k.

Subjekts

Darbības Nr.

Projekta darbība

Attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL)

ERAF atbalsta intensitāte (I ERAF%)

[A]

[B]

1.

projekta iesniedzējs5 [nosaukums]

1.

R1    

2.

2.

E2    

3.

3.

N3    

4.

4.

Projekta daļa Nr.1

 

IERAF = ROUND(SUMPRODUCT(A1:A3;B1:B3)/SUM(A1:A3);2)

5.

sadarbības partneris4 Nr.1 [nosaukums]

1.

R1    

6.

2.

E2    

7.

3.

N3    

8.

4.

Projekta daļa Nr.2

 

IERAF = ROUND(SUMPRODUCT(A5:A7;B5:B7)/SUM(A5:A7);2)

9.

Projekts

A9=A4+A8

IERAF = ROUND((SUMPRODUCT(A4;B4)+ SUMPRODUCT(A8;B8))/A9;2)

1 R - rūpnieciskais pētījums
2 E - eksperimentālā izstrāde
3 N - rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana
4 sniedz informāciju par katru sadarbības partneri, kas gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no tā projekta ietvaros veiktās darbības
5 komersanta interesēs īstenota projekta gadījumā sadaļā [projekta iesniedzējs] norāda zinātniskās institūcijas - līgumpētījuma izpildītāja īstenotās projekta daļas un projekta iesniedzēja projekta daļas (ja attiecināms) izmaksu summu sadalījumā pa atbalstāmajām darbībām un pētniecības kategorijām.

7.4.2. Atbalsta stimulējošās ietekmes pamatojums (aizpilda, ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu un projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris atbilst lielā komersanta definīcijai, viedokli pamato ar biznesa plānā veiktiem aprēķiniem un citiem pārbaudāmiem raksturlielumiem ):

Projekta darbības jomas paplašināšanās - izveidoti jauni vai paplašināti līdz šim īstenotie pētniecības virzieni, ieviesti jauni produkti vai pakalpojumi, būtiski tiek mainīti pētniecības veikšanas vai ražošanas procesi; (nesamazinoties projekta iesniedzēja plānotajiem ieguldījumiem salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā finansējuma); to zinātnisko darbinieku skaita pieaugums (PLE izteiksmē), kuri strādā pētniecības, attīstības un inovāciju jomā;

Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):

Projekta īstenošanas tempu pieaugums - visas projektā plānotās darbības tiek īstenotas īsākā laika periodā salīdzinājumā ar to, kā šo pašu projektu izpildītu bez publiskā finansējuma;

Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):

Kopējo ieguldījumu pētniecībai, attīstībai un inovācijām pieaugums - finansējuma saņēmēja ieguldījumu pieaugums, izmaiņas projekta budžetā (pie nosacījuma, ka nenotiek atbilstošs budžeta samazinājums citos projektos), izmaiņas izdevumos, ko finansējuma saņēmējs velta pētniecībai, attīstībai un inovācijām, proporcionāli kopējam apgrozījumam.

Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):

7.5. Zinātniskās institūcijas pētniecības izmaksu īpatsvars:

7.5.1. Projektā iesaistītās zinātniskās institūcijas (sadarbības partnera,līgumpētījuma izpildītāja)-projekta ietvaros īstenotās pētniecības izmaksas:

Veiktās darbības

Kopējās pētniecības izmaksas, LVL

zinātniskās institūcijas īstenotās pētniecības izmaksu daļa, LVL

1.Rūpnieciskie pētījumi    
2.Eksperimentālā izstrāde    
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas, LVL  
Zinātniskās institūcijas - sadarbības partnera veikto pētniecības izmaksu īpatsvars no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām  

7.5.2. Ārējā pakalpojuma izmaksas (aizpilda, ja zinātniskā institūcija projektu īsteno individuāli, norāda katra ārējā pakalpojuma izmaksas):

Pakalpojums1

Pakalpojuma izmaksas, LVL

1.  
2.  
 
Ārējo pakalpojumu izmaksu īpatsvars no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām  

1 Izmaksu pozīciju nosaukumiem jāsakrīt ar projekta budžeta tāmē norādītajām ārējo pakalpojumu izmaksu pozīciju nosaukumiem.

7.6. Projekta izmaksu ekonomiskais pamatojums (skaidro plānoto izmaksu apmēra noteikšanas mehānismu vai aprēķināšanas metodiku katrai projekta budžeta tāmē norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām):

Projekta izmaksu pozīcijas

Ekonomiskais pamatojums

1. Atlīdzība (norāda personas slodzi, likmi, nostrādāto stundu skaitu)
1.1.zinātnieki,zinātniskais personāls  
1.2.zinātnes tehniskais personāls  
1.3.zinātni apkalpojošais personāls  
2. Pamatlīdzekļu izmaksas  
2.1. pamatlīdzekļu iegādes/izveide  
2.2. pamatlīdzekļu amortizācija  
2.3. pamatlīdzekļu noma  
3. Inventāra, instrumentu un materiālu izmaksas  
3.1. inventārs, instrumenti  
3.2. materiāli  
4. Nemateriālo aktīvu izmaksas  
4.1. licences  
4.2.  
5. Ārējo pakalpojumu izmaksas  
5.1. pētniecības ārpakalpojums  
5.2. pētniecības nodrošināšana  
6. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas  
6.1. pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija vai atjaunošana  
...  
6.2. tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā  
...  
6.3.. izmaksas, kas rodas aizstāvot rūpnieciskā īpašuma tiesības pieteikumu oficiālās izskatīšanas laikā  
...  

 

8. Sadaļa - Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzējs
 
 

projekta iesniedzēja nosaukums

 
atbildīgā amatpersona, ,
 

vārds, uzvārds

 
    ,
 

amata nosaukums

 
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu, :
 

dd/mm/gggg

 

• projekta iesniedzējs nav nonācis finansiālās grūtībās;

• projekta iesniedzējam nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu apmērs nepārsniedz noteikumos par aktivitātes otrās kārtas īstenošanu noteikto parādu apmēru;

• projekta iesniedzējs sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei nav sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

• projekta iesniedzējs nav saņēmis un neplāno saņemt vai apvienot ERAF finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām ar finansējumu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, kā arī ar de minimis atbalstu;

• uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkta "a" apakšpunktā;

• projekta iesniedzējs nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā un nav radusies cita līdzīga situācija, kādu paredz valsts normatīvie akti;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

• projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi projekta īstenošanai un projekta ietvaros radīto rezultātu ieviešanai;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otrās kārtas īstenošanu noteiktajos termiņos.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apņemos projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai citu faktoru dēļ.

Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā pret projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

 

,

 
 

datums (dd/mm/gggg)

   
 

,

 
 

paraksts

   
 

.

 
 

z.v.

   

(Dokumenta rekvizītus "Datums", "Paraksts" un "Zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).

 

1.pielikuma A daļa

Projekta īstenošanas laika grafiks:

 

Atbilstošās aktivitātes Nr.1

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

2013

2014

2015

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

                         
                         
                         
                         

1 Jāsakrīt ar 2.13.sadaļā norādītās aktivitātes numuru.

 

1.pielikuma B daļa

FINANSĒŠANAS PLĀNS (iesniedz papīra formā, kā arī ierakstītu elektroniskajā informācijas nesējā, noformējot Microsoft Office Excel datnes formātā)

Projekta Nr.

B1 Projekta finansēšanas plāns

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām2

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums1

 

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

%
7=6/3

8

%
9=8/3

10

%
11=10/3

12

%
13=12/3

14

%
15=14/3

2014

                             

2015

                             

Kopā

                             

B2 Projekta daļas Nr.1 finansēšanas plāns
(norāda ar saimniecisku darbību saistīta projekta gadījumā, sniedz informāciju par katru projekta daļu)

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām2

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums1

 

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

%
7=6/3

8

%
9=8/3

10

%
11=10/3

12

%
13=12/3

14

%
15=14/3

2014

                             

2015

                             

Kopā

                             

B3 Projekta daļas Nr.2 finansēšanas plāns (norāda ar saimniecisku darbību saistīta projekta gadījumā)

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām2

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums1

 

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

%
7=6/3

8

%
9=8/3

10

%
11=10/3

12

%
13=12/3

14

%
15=14/3

2014

                             

2015

                             

Kopā

                             

Piezīmes.
1 Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums.
2 Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.

 

1.pielikuma C daļa

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL (iesniedz papīra formā, kā arī ierakstītu elektroniskajā informācijas nesējā, noformējot Microsoft Office Excel datnes formātā, kas nodrošina aprēķinos izmantoto formulu pārskatāmību):

I. Ar saimniecisku darbību saistīta projekta daļas budžeta kopsavilkums:

(norāda zinātniskās institūcijas individuāli īstenota projekta / sadarbības projekta vai komersanta interesēs projekta daļas budžeta kopsavilkumu. Sniedz informāciju par projekta iesniedzēja, katra sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja projekta daļas izmaksām)

1. Projekta iesniedzēja <nosaukums> <individuāli īstenota projekta / projekta daļas Nr.1 > budžeta kopsavilkums (komersanta interesēs īstenota projekta gadījumā norāda līgumpētījuma pasūtītāja īstenoto projekta daļu (ja attiecināms))

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

1.1. rūpnieciskā pētījuma izmaksas

1.

Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem          

1.1.

alga (bruto)    

   

1.1.1.

zinātniskais vadītājs

       

1.1.2.

vadošais pētnieks

       

1.1.3.

       

1.2.

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas          

2.

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas          

2.1.

           

           

3.

Tehnoloģisko iekārtu izmaksas          

3.1.

iegādes, izveides un citas kapitalizējamās izmaksas

       

3.2.

amortizācijas izmaksas

       

3.3.

nomas izmaksas

       

4.

Inventāra, instrumentu un materiālu iegādes un piegādes izmaksas          

5.

Tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas          

5.1.

         

         

6.

Ārējo pakalpojumu izmaksas          

6.1.

pētniecības ārpakalpojuma izmaksas

       

6.2.

pētniecības nodrošināšanas izmaksas

       

R1

projekta iesniedzēja rūpniecisko pētījumu izmaksas kopā          
1.2. eksperimentālās izstrādes izmaksas

1.

Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem          

1.1.

alga (bruto)          

1.1.1.

zinātniskais vadītājs

       

1.1.2.

vadošais pētnieks

       

1.1.3.

         

1.2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas          

2.

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas          

2.1.

         

2.2.

         

3.

Tehnoloģisko iekārtu izmaksas:          

3.1.

iegādes, izveides un citas kapitalizējamās izmaksas

       

3.2.

amortizācijas izmaksas

       

3.3.

nomas izmaksas

       

4.

Inventāra, instrumentu un materiālu iegādes un piegādes izmaksas          

5.

Tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas          

5.1.

         

6.

Ārējo pakalpojumu izmaksas          

6.1.

pētniecības ārpakalpojuma izmaksas

       

6.2.

pētniecības nodrošināšanas izmaksas

       

E1

projekta iesniedzēja eksperimentālās izstrādes izmaksas kopā          
1.3. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas (izmaksas norāda sadalījumā pa tieši saistītajām pētniecības kategorijām)
1.3.1. rūpnieciskā īpašuma tiesību, kas saistītas ar rūpniecisko pētījumu, nostiprināšanas izmaksas

1.

Izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā (pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija, pieteikuma uzturēšana spēkā pirms tiesību piešķiršanas)          

2.

Tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā          

3.

Izmaksas, kas rodas aizstāvot rūpnieciskā īpašuma tiesības pieteikumu oficiālās izskatīšanas / apelācijas laikā          
1.3.2. rūpnieciskā īpašuma tiesību, kas saistītas ar eksperimentālo izstrādi, nostiprināšanas izmaksas

1.

Izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā (pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija, pieteikuma uzturēšana spēkā pirms tiesību piešķiršanas)          

2.

Tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā          

           

N1

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas kopā          

Projekta iesniedzēja projekta / projekta daļas Nr.1 izmaksas PD1=R1+E1+N1

         

2. sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja Nr.1 <nosaukums> projekta daļas Nr.2 budžeta kopsavilkums

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

2.1. rūpniecisko pētījumu izmaksas

1.

Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem          

1.1.

alga (bruto)        

1.1.1.

zinātniskais vadītājs

       

1.1.2.

vadošais pētnieks

       

1.1.3.

         

1.2.

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas          

2.

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas          

2.1.

           
             

3.

Tehnoloģisko iekārtu izmaksas          

3.1.

iegādes, izveides un citas kapitalizējamās izmaksas

       

3.2.

amortizācijas izmaksas

       

3.3.

nomas izmaksas

       

4.

Inventāra, instrumentu un materiālu iegādes un piegādes izmaksas          

5.

Tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas          

5.1.

         
           

6.

Ārējo pakalpojumu izmaksas          

6.1.

pētniecības ārpakalpojuma izmaksas

       

6.2.

pētniecības nodrošināšanas izmaksas

       

R2

sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja Nr.1 rūpniecisko pētījumu izmaksas kopā          
2.2. eksperimentālās izstrādes izmaksas

1.

Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem          

1.1.

alga (bruto)          

1.1.1.

zinātniskais vadītājs

       

1.1.2.

vadošais pētnieks

       

1.1.3.

         

1.2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas          

2.

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas          

2.1.

         

2.2.

         

3.

Tehnoloģisko iekārtu izmaksas          

3.1.

iegādes vai izveides izmaksas (t.sk. uzstādīšanas, montāžas un citas kapitalizējamās izmaksas)

       

3.2.

amortizācijas izmaksas

       

3.3.

nomas izmaksas

       

4.

Inventāra, instrumentu un materiālu iegādes un piegādes izmaksas          

5.

Tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas          

5.1.

         

5.2.

         

6.

Ārējo pakalpojumu izmaksas          

6.1.

pētniecības ārpakalpojuma izmaksas

       

6.2.

pētniecības nodrošināšanas izmaksas

       

E2

sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja Nr.1 eksperimentālās izstrādes izmaksas kopā          
2.3. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas (izmaksas norāda sadalījumā pa tieši saistītajām pētniecības kategorijām)
2.3.1. rūpnieciskā īpašuma tiesību, kas saistītas ar rūpniecisko pētījumu, nostiprināšanas izmaksas

1.

Izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā (pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija, pieteikuma uzturēšana spēkā pirms tiesību piešķiršanas)          

2.

Tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā          

3.

Izmaksas, kas rodas aizstāvot rūpnieciskā īpašuma tiesības pieteikumu oficiālās izskatīšanas / apelācijas laikā          
2.3.2. rūpnieciskā īpašuma tiesību, kas saistītas ar eksperimentālo izstrādi, nostiprināšanas izmaksas

1.

Izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā (pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija, pieteikuma uzturēšana spēkā pirms tiesību piešķiršanas)          

2.

Tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā          

           

N2

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas kopā          

Sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja Nr.1 projekta daļas nr.2 izmaksas PD2=R2+E2+N2

         

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām.

II. Projekta budžeta kopsavilkums

(Norāda ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta budžeta kopsavilkumu vai ar saimniecisku darbību saistīta projekta kopsavilkumu, tai skaitā sadarbības projekta vai komersanta interesēs īstenota projekta budžeta kopsavilkums)

1. Projekta kopējās pētniecības izmaksas

N.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

1.

Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem          

2.

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas          

3.

Tehnoloģisko iekārtu izmaksas          

4.

Inventāra, instrumentu un materiālu iegādes un piegādes izmaksas          

5.

Tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas          

6.

Ārējo pakalpojumu izmaksas          

P

Pētniecības izmaksas kopā (P=[R1]+[R2]+…+[E1]+[E2]+…)

       
2. Projekta kopējās rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas

1.

Izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā - pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija, pieteikuma uzturēšana spēkā pirms tiesību piešķiršanas          

2.

Tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā          

3.

Izmaksas, kas rodas aizstāvot rūpnieciskā īpašuma tiesības pieteikumu oficiālās izskatīšanas /apelācijas laikā          

N

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas kopā N=[N1]+[N2]+…

         

IN

ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas          

PROJEKTA IZMAKSAS KOPĀ (P+N+IN)

 

100 %

   

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1039Pieņemts: 01.10.2013.Stājas spēkā: 18.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 17.10.2013. OP numurs: 2013/203.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260993
18.10.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)