Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Liepājā 2013.gada 22.augustā (prot. Nr.11, 4.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu Liepājā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
7.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas
7.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 12.punktu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu Liepājā" šādus grozījumus:

1.1. svītrot nosaukumā vārdus "afišu un sludinājumu";

1.2. aizstāt 1.sadaļas nosaukumā vārdu "NOTEIKUMI" ar vārdu "JAUTĀJUMI";

1.3. aizstāt 1.1., 1.2. un 1.4.punktā vārdus "reklāmas, afišu, sludinājumu un citu vizuālo informāciju" ar vārdiem "reklāmas/reklāmas objekta" (attiecīgā locījumā);

1.4. izslēgt 1.5.punktu;

1.5. izteikt 2.1. un 2.2.punktu šādā redakcijā:

"2.1. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu/reklāmas objektu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām un zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.

2.2. Nodevas objekts ir reklāma/reklāmas objekts, kas tiek izvietots Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām un zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.";

1.6. svītrot 2.3.punktā vārdus "nekomerciāla vizuālā informācija";

1.7. papildināt 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5. un 2.3.6.apakšpunktu pirms vārda "par" ar vārdu "informācija";

1.8. izteikt 2.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.3. informācija par valsts un pašvaldības, to institūciju rīkotiem vai atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību un sportu veicinošiem pasākumiem (arī svētku noformējums)";

1.9. izslēgt 2.3.8., 2.3.10. un 2.3.11.apakšpunktu;

1.10. papildināt ar 2.3.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.12. informācija, ko sniedz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes savu funkciju izpildei.";

1.11. svītrot 2.4.punktā vārdu "nekomerciālo";

1.12. izslēgt 2.5., 2.6. un 2.9.punktu;

1.13. izteikt 2.8.punktu šādā redakcijā:

"2.8. No nodevas par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu tiek atbrīvotas valsts vai pašvaldību iestādes vai privātas fiziskas vai juridiskas personas par tādas izkārtnes izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par iestādes vai personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi).";

1.14. izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:

"3.2. Nodevu aprēķina pēc formulas:

N= L x B x M x Z x T x Zn, kur

L - reklāmas nesēja reklāmvirsmas laukums kv.m;

B - reklāmas nodevas bāzes likme 1,42 euro; reklāmai, kas izvietota sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, bāzes likme - 0,71 euro;

M - izvietošanas laiks mēnešos;

Z - zonas koeficients;

T - tematikas koeficients;

Zn - koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.

Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru - vienu kvadrātmetrus.

Ja reklāmas laukums pārsniedz trīsdesmit kvadrātmetrus, tad reklāmas laukums tiek aprēķināts pēc formulas 0,3 x L+21.

Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku 1/30 (viena diena).";

1.15. papildināt 3.3.punktu aiz vārdiem "Uliha iela no Klaipēdas ielas līdz Peldu ielai" ar vārdiem "Parka iela, Pulvera iela, Mirdzas Ķempes iela, Tukuma iela no Klaipēdas ielas līdz Ventas ielai, Zirņu iela";

1.16. svītrot 3.3.punktā vārdus "Pulvera iela" un "Mirdzas Ķempes iela" un papildināt aiz vārdiem "Tukuma iela" ar vārdiem "no Ventas ielas līdz Ganību ielai";

1.17. izteikt 3.4.punktu šādā redakcijā:

"3.4. TEMATIKAS KOEFICIENTS:

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāma 4,0

Digitālā un dinamiskā reklāma 2,0

Pašreklāmas plakāti uz tīkla reklāmas objektiem 0,3

Reklāmas objekts bez vizuālās informācijas 0,2

Pārējā reklāma 1,0

Ja vienā reklāmā vienlaicīgi tiek eksponēta reklāma ar dažādiem tematikas koeficientiem, tad piemērojams lielākais tematikas koeficients.";

1.18. izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:

"4.1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (turpmāk - BŪVVALDE) sagatavo paziņojumu par nodevu un nosūta to divu darba dienu laikā pēc izvietošanas atļaujas sagatavošanas. Reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju BŪVVALDE izsniedz pēc reklāmas nodevas samaksas.";

1.19. izslēgt 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6.punktu;

1.20. izteikt 4.7.punktu šādā redakcijā:

"4.7. Ja tiek sagatavots un izsniegts paziņojums par nodevu, bet reklāma/reklāmas objekts netiek izvietots vai arī tiek noņemts pirms paziņojumā noteiktā termiņa beigām, tad nodevas maksātājam nekavējoties BŪVVALDĒ jāiesniedz iesniegums. Paziņojumu par nodevu koriģē no iesnieguma saņemšanas datuma, ja pārbaudot konstatēts, ka reklāma/reklāmas objekts ir demontēts vai netiek izvietots.";

1.21. izteikt 4.8.punktu šādā redakcijā:

"4.8. Patvaļīga reklāmas/reklāmas objekta izvietošana un naudas soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.";

1.22. svītrot 4.9.punktā vārdus "afišas, sludinājuma vai citas vizuālās informācijas";

1.23. izteikt 4.13.punktu šādā redakcijā:

"4.13. Paziņojumā par nodevu tiek uzrādīta nodevas kopējā summa par kalendāro gadu, maksāšanas periods ir viens ceturksnis. Maksājumu par ceturksni veic līdz ceturkšņa pirmā mēneša 15 datumam. Ja reklāma/reklāmas objekts tiek izvietots uz laiku, kas ir mazāks par vienu ceturksni, tad norāda nodevas summu par visu izvietošanas periodu.";

1.24. izslēgt 4.14. un 4.18.punktu;

1.25. papildināt 4.15.punktu aiz vārda "maksātāja" ar vārdu "motivētu";

1.26. izteikt 5.1. un 5.2.punktu šādā redakcijā:

"5.1. Paziņojumu par nodevu tīkla reklāmas objektu izvietotājam sagatavo katra mēneša beigās atbilstoši iesniegtajai informācijai par reklāmas plakātiem un to izvietošanas vietām. Nodeva jāsamaksā maksāšanas paziņojumā norādītā termiņā un apmērā.

5.2. Ja tiek demontēti vai uzstādīti jauni reklāmas objekti, mainās to izvietojumu vieta, reklāmas izvietotājam nekavējoties jāiesniedz par to informācija BŪVVALDĒ.";

1.27. izteikt 6.sadaļu "ATBILDĪBA PAR ŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU" šādā redakcijā:

"Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likuma "Par nodokļiem un nodevām" paredzētajā kārtībā. Par nodevas maksāšanā pieļautajiem pārkāpumiem iestājas likumā paredzētā atbildība";

1.28. papildināt ar 6.1 sadaļu "MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA" šādā redakcijā:

"BŪVVALDES sagatavotu Maksāšanas paziņojumu reklāmas īpašnieks var apstrīdēt viena mēneša laikā BŪVVALDES vadītājam. BŪVVALDES vadītāja lēmumu reklāmas/reklāmas objekta īpašnieks var apstrīdēt viena mēneša laikā Liepājas pilsētas pašvaldībā Administratīvā procesa likuma kārtībā. Liepājas pilsētas pašvaldības lēmumu reklāmas/reklāmas objekta īpašnieks var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma kārtībā.";

1.29. papildināt ar 8.sadaļu "PĀREJAS NOTEIKUMI" šādā redakcijā:

"8.1. Noteikt, ka līdz 2014.gada 1.janvārim nodevu aprēķina pēc formulas:

N = L x B x M x Z x T x Zn, kur

L - reklāmas nesēja reklāmvirsmas laukums kv.m;

B - reklāmas nodevas bāzes likme Ls 1,00; reklāmai, kas izvietota sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, bāzes likme - Ls 0,50;

M - izvietošanas laiks mēnešos;

Z - zonas koeficients;

T - tematikas koeficients;

Zn - koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.

Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru - vienu kvadrātmetrus.

Ja reklāmas laukums pārsniedz trīsdesmit kvadrātmetrus, tad reklāmas laukums tiek aprēķināts pēc formulas 0,3 x L+21.

Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku 1/30 (viena diena).

8.2. Šo noteikumu 1.14.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī."

2. Šie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksSaistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu Liepājā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2012.gada 2.novembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" (turpmāk - Noteikumi Nr.732). Noteikumu Nr.732 47.punkts uzliek par pienākumu pašvaldībai nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību šiem noteikumiem.

Liepājas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu Liepājā" (turpmāk - Noteikumi Nr.3) noteic kārtību, kādā Liepājas pilsētā apliek ar pašvaldības nodokli reklāmas, afišas un sludinājumus. Lai nodrošinātu Noteikumu Nr.3 atbilstību Noteikumiem Nr.732, nepieciešams veikt grozījumus Noteikumos Nr.3, proti, svītrot neatbilstošos jēdzienus, kā arī papildināt ar jauniem. Tāpat nepieciešams noteikt nodevas maksāšanas kārtību, kas būtu atbilstoša likuma "Par nodokļiem un nodevām" prasībām. Ievērojot uzkrāto pieredzi, projektā vienlaikus paredzēti jauni tematiskie koeficienti, tādējādi precizējot nodevas apmēru. Ievērojot pilsētas attīstību pēdējo gadu laikā, projektā paredzētas arī izmaiņas zonas koeficienta piemērošanai, proti, dažas pilsētas ielas pārceltas uz citu zonu, līdz ar ko mainās arī nodevas apmērs. Papildus tam nepieciešams grozīt Noteikumus Nr.3, lai ievērotu 2013.gada 31.janvāra Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmās daļas prasības.

2. Īss projekta satura izklāsts Projekts paredz precizēt kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par reklāmas/reklāmas objekta izvietošanu Liepājas pilsētā. Tāpat projektā tiek precizēti jēdzieni, kas ir atbilstoši Noteikumu Nr.732 prasībām. Pašvaldības nodevas aprēķināšanas formulā izdarītas korekcijas, ievērojot nepieciešamību mainīt tematiskos un zonu koeficientus. Papildus tam minētajā formulā paralēli Latvijas valsts naudas vienībai - latam, norādīta naudas vienība euro.

Vienlaikus, ievērojot pašvaldības intereses (lai visām pašvaldības iestādēm būtu nodrošināts atbrīvojums no pašvaldības nodevas par reklāmu), veiktas izmaiņas, paredzot, ka informācija, ko sniedz pašvaldības iestādes savu funkciju nodrošināšanai, ir atbrīvota no pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Tiek prognozēts, ka 2014.gadā budžeta ieņēmumu palielinājums varētu būt aptuveni Ls 3400.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav prognozējama ievērojama ietekme.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Projekta izstrādes laikā nav organizētas tikšanās ar privātpersonām.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 22.08.2013.Stājas spēkā: 01.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 30.09.2013. OP numurs: 2013/190.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
260365
01.10.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)