Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 166., 183., 206.nr.; 2011, 16., 95., 132., 148.nr.; 2012, 50., 100., 190., 197.nr.; 2013, 87., 112.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 25.panta pirmās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "150 000 latu" ar skaitli un vārdu "210 000 euro".

2. 34.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par katru prasības pieteikumu - sākotnējo prasību vai pretprasību, trešās personas pieteikumu ar patstāvīgu prasījumu par strīda priekšmetu, kas iesniegts jau iesāktā procesā, pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās, kā arī citiem šajā pantā paredzētajiem pieteikumiem, kurus iesniedz tiesā, - maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

1) par prasību, kas novērtējama naudas summā:

a) līdz 2134 euro, - 15 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 71,14 euro,

b) no 2135 euro līdz 7114 euro, - 320,10 euro plus 4 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 2134 euro,

c) no 7115 euro līdz 28 457 euro, - 519,30 euro plus 3,2 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 7114 euro,

d) no 28 458 euro līdz 142 287 euro, - 1202,28 euro plus 1,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 28 457 euro,

e) no 142 288 euro līdz 711 435 euro, - 3023,56 euro plus 1 procents no prasības summas, kas pārsniedz 142 287 euro,

f) vairāk par 711 435 euro, - 8715,04 euro plus 0,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 711 435 euro;

2) par prasības pieteikumu laulības šķiršanas lietā - 142,29 euro, bet par prasības pieteikumu laulības šķiršanas lietā ar personu, kas noteiktā kārtībā atzīta par bezvēsts promesošu, vai ar personu, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas nav mazāks par trim gadiem, - 14,23 euro;

3) par pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās - 42,69 euro, par kreditora iesniegto juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu - 355,72 euro, par parādnieka iesniegto juridiskās personas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu - 71,14 euro, par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu - 142,29 euro, par kredītiestāžu maksātnespējas vai likvidācijas pieteikumu - 355,72 euro;

4) par citām prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē, - 71,14 euro;

5) par pieteikumu par autortiesību un blakustiesību, datubāzu aizsardzības (sui generis), preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju (turpmāk - intelektuālā īpašuma tiesības) pārkāpumiem un aizsardzību - 213,43 euro;

6) par prasības pieteikumu lietā par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem (30.4 nodaļa) - 142,29 euro;

7) par prasības nodrošinājuma pieteikumu vai pagaidu aizsardzības līdzekļa pieteikumu - 0,5 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 71,14 euro;

8) par pierādījumu nodrošināšanas pieteikumu, ja tas iesniegts pirms prasības celšanas, - 28,46 euro;

9) par pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1896/2006), vai par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā - 2 procenti no parāda summas vai atdodamās vai labprātīgā izsolē pārdodamās mantas vērtības, bet ne vairāk par 498,01 euro;

10) par pieteikumu par izpildu raksta izdošanu uz pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma pamata vai ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu - 1 procents no parāda summas, bet ne vairāk par 284,57 euro;

11) par pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas jaunu izskatīšanu lietā, kurā taisīts aizmugurisks spriedums, - tādā pašā apmērā kā par prasības pieteikumu;

12) par prasības pieteikumu par kopīgas mantas dalīšanu - tādā pašā apmērā kā par prasības pieteikumu vispārējā kārtībā;

13) par sūdzībām tiesiskās aizsardzības procesa lietās, par sūdzībām maksātnespējas procesa lietās sakarā ar kreditoru sapulces lēmumu, par sūdzībām sakarā ar maksātnespējas procesa administratora (turpmāk - administrators) lēmumu vai rīcību, par sūdzībām par Maksātnespējas administrācijas lēmumiem, kā arī par Padomes 2000.gada 29.maija regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk - Padomes regula Nr. 1346/2000) 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu - 21,34 euro;

14) par sūdzībām sakarā ar tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra lēmumiem vai rīcību - 21,34 euro;

15) par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda - 71,14 euro.";

aizstāt piektajā daļā skaitli un vārdu "20 latu" ar skaitli un vārdu "28,46 euro";

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdu "2 lati" ar skaitli un vārdu "2,85 euro";

aizstāt septītajā daļā skaitli un vārdu "20 latu" ar skaitli un vārdu "28,46 euro".

3. Izteikt 38.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kancelejas nodeva maksājama:

1) par lietā esošā dokumenta noraksta izsniegšanu, kā arī par tiesas sprieduma vai lēmuma atkārtotu izsniegšanu - 7,11 euro;

2) par izziņas izsniegšanu - 2,85 euro;

3) par izpildu raksta dublikāta izdošanu - 14,23 euro;

4) par tiesas nolēmuma spēkā stāšanās apliecināšanu, ja šis nolēmums iesniedzams ārvalstu iestādēs, - 4,27 euro;

5) par liecinieku uzaicināšanu - 4,27 euro par katru personu."

4. Izteikt 44.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izdevumi advokāta palīdzības samaksai:

a) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām ir mantisks raksturs un kurās prasības summa nepārsniedz 8500 euro, - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 30 procentiem no prasījumu apmierinātās daļas,

b) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām ir mantisks raksturs un kurās prasības summa ir no 8501 euro līdz 57 000 euro, - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 2850 euro,

c) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām ir mantisks raksturs un kurās prasības summa pārsniedz 57 001 euro, - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 5 procentiem no prasījumu apmierinātās daļas,

d) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām nav mantiska rakstura, - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 2850 euro,

e) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām nav mantiska rakstura, un lietās, kuras tiesa atzinusi par sarežģītām, - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 4275 euro;".

5. Aizstāt 58.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "30 latiem" ar skaitli un vārdu "50 euro".

6. Aizstāt 93.panta 3.2 daļā vārdus "piecsimt latiem" ar skaitli un vārdu "750 euro".

7. Aizstāt 109.panta otrajā daļā vārdus "četrdesmit latiem" ar skaitli un vārdu "60 euro".

8. Aizstāt 120.pantā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar skaitli un vārdu "40 euro".

9. Aizstāt 122.panta otrajā daļā vārdus "četrdesmit latiem" ar skaitli un vārdu "60 euro".

10. Aizstāt 150.pantā skaitli un vārdu "100 latiem" ar skaitli un vārdu "150 euro".

11. Aizstāt 153.panta otrajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar skaitli un vārdu "80 euro".

12. 156.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar skaitli un vārdu "80 euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt latiem" ar skaitli un vārdu "150 euro".

13. Aizstāt 179.panta piektajā daļā vārdus "simt latiem" ar skaitli un vārdu "150 euro".

14. Aizstāt 250.19 panta otrajā daļā skaitli un vārdu "1500 latus" ar skaitli un vārdu "2100 euro".

15. Aizstāt 449.panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu "40 latu" ar skaitli un vārdu "56,91 euro".

16. Aizstāt 458.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "200 latu" ar skaitli un vārdu "284,57 euro".

17. Aizstāt 545.pantā vārdus "simt latiem" ar skaitli un vārdu "150 euro".

18. 551.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tiesu izpildītāja prasības vai rīkojumi netiek izpildīti, tiesu izpildītājs par to sastāda aktu un iesniedz tiesai, lai tā izlemtu jautājumu par atbildību. Tiesa vainīgajām personām var uzlikt naudas sodu: fiziskajai personai līdz 360 euro, bet amatpersonai - līdz 750 euro.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdu un skaitli "150 euro".

19. Izteikt 552.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja parādnieks pēc uzaicinājuma neierodas pie tiesu izpildītāja, atsakās dot paskaidrojumus vai nesniedz likumā noteiktās ziņas, tiesu izpildītājs var griezties tiesā, lai tā izlemtu jautājumu par šīs personas atbildību. Tiesa var pieņemt lēmumu par parādnieka atvešanu piespiedu kārtā, kā arī uzlikt viņam naudas sodu: fiziskajai personai līdz 80 euro, bet amatpersonai - līdz 360 euro."

20. Aizstāt 581.panta ceturtajā daļā vārdus "ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona" ar vārdiem "reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs".

21. Aizstāt 584.panta trešajā daļā vārdus "vienu tūkstoti latu" ar skaitli un vārdu "1420 euro".

22. Izteikt 587.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Persona, kura nosolījusi pārdodamo priekšmetu, samaksā pilnu nosolīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc izsoles. Ja nosolītā summa pārsniedz 1420 euro, tiesu izpildītājs pēc nosolītāja lūguma var atlikt pilnas pirkuma cenas un pievienotās vērtības nodokļa samaksu uz laiku līdz septiņām dienām. Ja nosolītā summa pārsniedz 142 280 euro, tiesu izpildītājs pēc nosolītāja lūguma var atlikt pilnas pirkuma cenas un pievienotās vērtības nodokļa samaksu uz laiku līdz 14 dienām. Kad izsolē nosolītā summa un pievienotās vērtības nodoklis samaksāts pilnā apmērā, nopirktie priekšmeti nododami nosolītājam un tiesu izpildītājs par to sastāda aktu."

23. Aizstāt 600.panta pirmajā daļā vārdus "ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona" ar vārdiem "reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs".

24. Aizstāt 601.panta piektajā daļā vārdus "ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona" ar vārdiem "reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs".

25. Aizstāt 611.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "13.punktā" ar skaitli un vārdu "15.punktā".

26. Aizstāt 615.panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu "13.punktā" ar skaitli un vārdu "15.punktā".

27. 620.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar skaitli un vārdu "360 euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecsimt latu" ar skaitli un vārdu "750 euro".

28. Aizstāt 620.12 panta otrajā daļā vārdus "piecsimt latu" ar skaitli un vārdu "750 euro".

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 12.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 26.septembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.09.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 26.09.2013. OP numurs: 2013/188.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
260245
01.01.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"