Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/9

Carnikavā 2013. gada 22. maijā

Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 22. maija lēmumu (prot. Nr. 9, 21. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 14. punkta "a" un
"g" apakšpunktu un 16. punktu, 43. panta pirmās daļas
6. un 9. punktu un trešo daļu,
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 20.04.2011. saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. aktēta kapavieta - par nekoptu atzīta kapavieta, kas piecus gadus nav kopta, un kapsētas apsaimniekotājs minētā fakta apliecināšanai noformējis atbilstošus aktus;";

1.2. aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus "nekopta kapavieta" ar vārdiem "aktēta kapavieta" attiecīgā locījumā;

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 15.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.8. pēc pašvaldības Sociālā dienesta motivēta iesnieguma kapavietas piešķiršanu un mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir/nav bijusi Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un kurai nav piederīgo, apbedīšanu. Šāda kapavieta tiek uzmērīta, reģistrēta, kartēta un tiek uzturēta par pašvaldības līdzekļiem līdz brīdim, kad iestājas noteikumu 20.2 vai 36. punkta nosacījumi.";

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Bezpiederīgo personas kapavietai pieteikušies mirušā piederīgie, kas vēlas mirušo pārapbedīt vai labiekārtot un kopt kapavietu, kapavietas nomas līgumu var noslēgt, pamatojoties uz personas rakstisku iesniegumu un:

20.11. atlīdzinot pašvaldībai izdevumus, kas radušies, organizējot bezpiederīgo personas apbedīšanu un veicot kapavietas uzturēšanu attiecīgajā laika periodā;

20.12. samaksājot noteikumos noteikto vienreizējo nomas maksu par bezpiederīgo personas kapavietu.";

1.5. papildināt saistošos noteikumus ar 20.2 punktu šādā redakcijā:

"20.2 Nomas tiesības uz aktētu kapavietu ar tik vietām, ar cik tā ir reģistrēta apbedīto reģistrā, persona iegūst bēru gadījumā, pamatojoties uz personas rakstisko iesniegumu un noslēdzot kapavietas nomas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju un:

20.21. ja ir iestājušies noteikumu 36. punkta nosacījumi;

20.22. uzrādot dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas apliecību;

20.23. bet kremācijas gadījumā, uzrādot arī pelnu urnas pavadvēstuli;

20.24. samaksājot nomas maksu par kapavietu.";

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 24.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. kapavietas nomnieks uz iesnieguma pamata atsakās no kapavietas kopšanas un uzturēšanas un 60 dienu laikā pie kapsētas apsaimniekotāja nepiesakās neviens kapavietas nomnieka saistību pārņēmējs.";

1.7. izteikt saistošo noteikumu 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Kapsētas apsaimniekotājs, konstatējot, ka kapavieta netiek kopta, izvieto atbilstošu informāciju uz kapsētas teritorijā esošā informācijas stenda, Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājaslapā internetā ar aicinājumu pietiekties tuviniekiem kapavietas nomnieka saistību pārņemšanai.";

1.8. papildināt saistošos noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Kapsētas apsaimniekotājs sastāda aktu par kapavietu, kuras nomnieks uz iesnieguma pamata ir attiecies no kapavietas kopšanas un uzturēšanas, un ir tiesīgs lemt par kapavietas nomas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu citai personai un virsapbedījuma veikšanu, 60 dienas iepriekš ievietojot informāciju Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājaslapā internetā.";

1.9. izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu "Carnikavas novada p/a "Carnikavas Komunālserviss" sniegto maksas pakalpojumu Carnikavas kapsētā cenrādis" šādā redakcijā:

"Carnikavas novada p/a "Carnikavas Komunālserviss" sniegto maksas pakalpojumu Carnikavas kapsētā cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojumu nosaukums

Izcenojums bez PVN, LVL

Norēķinu kārtība

Nomas maksa par kapavietu

1.

Vienvietīga kapavieta:

1.1.

- Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušām mirušām personām;

29,70***

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

1.2.

- citur dzīvesvietu deklarējušām mirušām personām.

297,00***

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

2.

Ģimenes kapavieta (2-3-4 vietas).

Atbilstoši kapavietu skaitam

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

3.

Virsapbedījums kapavietā (ģimenes kapavietā vai kolumbārijā).

Bez maksas 

4.

Ģimenes kapavietā jau apbedītās personas laulātā, lejupējā (bērna) un augšupējā (vecāka) apbedījums neatkarīgi no pēdējās deklarētās dzīves vietas.

Bez maksas

5.

Piederīgo apbedījums ģimenes kapavietā (nomas maksa samaksāta par deklarētām mirušām personām) citur dzīvesvietu deklarējušām mirušām personām.

267,3***

saskaņā ar rēķinu*

6.

Kapavieta kolumbārijā (līdz četrām urnām)

6.1.

- Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušām mirušām personām;

161,76***

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

6.2.

- citur dzīvesvietu deklarējušām mirušām personām;

647,05***

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

6.3.

- maksa par otrās, trešās, ceturtās urnas apglabāšanu vienā apmaksātā kapavietā kolumbārijā novadā deklarētām mirušām personām un jau apbedītās personas laulātajam, lejupējam (bērnam) un augšupējam (vecākam) neatkarīgi no pēdējās deklarētās dzīvesvietas;

Bez maksas

6.4.

- maksa par otrās, trešās, ceturtās urnas apglabāšanu vienā apmaksātā kapavietā kolumbārijā (nomas maksa samaksāta par deklarētām mirušām pers.) citur dzīvesvietu deklarējušām mirušām personām.

121,32***

saskaņā ar rēķinu*

Ar apbedīšanu un apglabāšanu saistītie pakalpojumi

7.

Maksa par kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu, nospraušanu dabā, apbedījumu kartēšanu.

6,48

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

8.

Maksa par kapsētas sakopšanu pēc bēru ceremonijas.

6.46

saskaņā ar rēķinu*

9.

Maksa par kapličas nomu mirušā novietošanai un bēru ceremonijai (par diennakti).

7,32

saskaņā ar rēķinu*

10.

Maksa par inventāra (lāpstas, dēļi, dvieļi) izmantošanu.

4,50

saskaņā ar rēķinu*

Pārējie pakalpojumi

11.

Ikgadējā maksa par kapavietas apsaimniekošanu kolumbārijā.

6,45***

saskaņā ar rēķinu**

12.

Ikgadējā maksa par kapavietas apkopšanu.

26,49***

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu**

13.

Maksa par izziņu izsniegšanu.

1,09

saskaņā ar rēķinu*

* bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz kapsētas apsaimniekotāja izsniegtajā rēķinā norādītajiem bankas kontiem, ievērojot rēķinā noteikto samaksas termiņu;

** paredzot iespēju samaksāt par vairākiem gadiem avansā;

*** atlaide 50 % apmērā, uzrādot apstiprinošus dokumentus, tiek piemērota šādām personām:

- maznodrošinātām un trūcīgām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novadā;

- daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novadā;

- politiski represētām personām;

- personām ar I un II invaliditātes grupu.".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2013. gada 23. maijāCarnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2013/9 "Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. spēkā esošajos saistošajos noteikumos nav ietverts regulējums par nekoptās kapavietas un kapavietas, no kuras kopšanas un uzturēšanas attiecies nomnieks, nomas tiesību piešķiršanu citām personām pārapbedīšanas veikšanai; nav ietverts regulējums par personas, kurai nav piederīgo, apbedīšanas kārtību Carnikavas kapsētā;

1.2. Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk - aģentūra) sniedz pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, sakarā ar sniegto maksas pakalpojumu izmaksu palielināšanos ir nepieciešams veikt grozījumus aģentūras sniegto maksas pakalpojumu Carnikavas kapsētā cenrādī, kā arī noteikt atvieglojumus sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām;

1.3. spēkā esošais tiesiskais regulējums kā pamatojums saistošo noteikumu nepieciešamībai:

1.3.1. likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā kapsētu izveidošanu un uzturēšanu;

1.3.2. likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta "a" un "g" apakšpunkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un citiem pakalpojumiem;

1.3.3. Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Minētā likuma 17. panta otrā un ceturtā daļa noteic, ka pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus; sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

No spēkā esošā tiesiskā regulējuma būtības izriet, ka domei nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošajos noteikumos".

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir:

2.1.1. papildināt spēkā esošos saistošos noteikumus ar regulējumu par nekoptās kapavietas un kapavietas, no kuras kopšanas un uzturēšanas attiecies nomnieks, nomas tiesību piešķiršanu citām personām pārapbedīšanas veikšanai;

2.1.2. papildināt spēkā esošos saistošos noteikumus ar regulējumu par personas, kurai nav piederīgo, apbedīšanas kārtību Carnikavas kapsētā;

2.1.3. veikt grozījumus aģentūras sniegto maksas pakalpojumu Carnikavas kapsētā cenrādī, sakarā ar sniegto maksas pakalpojumu izmaksu palielināšanos;

2.1.4. noteikt atvieglojumus par aģentūras sniegtiem maksas pakalpojumiem sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām;

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci;

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, privātpersonas - fiziskas un juridiskās personas, kuras izmanto kapsētu un lieto ar to saistītos aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, nodrošinot novada administratīvajā teritorijā iespēju lietot aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus kapsētas izmantošanā un uzturēšanā. Tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, taču nodrošinās vienlīdzīgas iespējas lietot aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus, paaugstinās pakalpojumu kvalitāti, veicinās ar informācijas (par pakalpojumu maksu (izcenojumiem)) iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu, uzlabos sabiedrības informētību par pašvaldības uzdevumu īstenošanu;

4.3. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā;

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

5.1.1. aģentūra, kā maksas pakalpojumu sniedzējs,

5.1.2. pašvaldības dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors), kā aģentūras darbību pārraugošas institūcijas, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību, tostarp kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu,

5.1.3. aģentūras un pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot administratīvo sodu par to pārkāpumu;

5.2. saistošie noteikumi nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību;

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos;

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2013/9Pieņemts: 22.05.2013.Stājas spēkā: 05.07.2013.Zaudē spēku: 07.04.2020.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 175, 04.07.2013.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
259332
05.07.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)