Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt pirmās nodaļas otrās daļas 1.punktu ar šādu tekstu:

"kā arī izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu;".

2. 1.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "Uzņēmumu reģistru" ar vārdiem "(turpmāk - Uzņēmumu reģistrs)";

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā un turpmākajos pantos vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Uzņēmumu reģistrs" (attiecīgā locījumā).

3. 2.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), filiāles un pārstāvniecības reģistrē pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāles reģistrāciju var veikt arī piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā atbilstoši galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskajai adresei.";

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Pamatdokumentu grozījumus reģistrē tajā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle vai pārstāvniecība. Šos noteikumus piemēro arī visos reorganizācijas gadījumos.";

uzskatīt līdzšinējo ceturto un piekto daļu attiecīgi par piekto un sesto daļu.

4. Izteikt 2.3 pantu šādā redakcijā:

"2.3 pants. Komercķīlu reģistrācija

Komercķīlu reģistru Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs."

5. Papildināt likumu ar 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 un 2.8 pantu šādā redakcijā:

"2.4 pants. Koncesiju līgumu reģistrācija

Koncesiju līgumus reģistrē Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Koncesiju līgumu reģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) koncesijas nosaukums, tās resursi;

2) koncesijas līguma termiņš;

3) koncesijas līguma summa latos un valūtā (ja tāda tiek uzrādīta);

4) koncesionāram piešķirto tiesību apjoms;

5) Ministru kabineta lēmums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un par koncesijas līguma noslēgšanu, lēmuma numurs un datums;

6) tās Ministru kabineta pilnvarotās institūcijas nosaukums, kura slēdz koncesijas līgumu, un juridiskā adrese;

7) koncesionāra nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese.

2.5 pants. Izšķirošās ietekmes reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notārs veic izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

2.6 pants. Laulāto mantisko attiecību reģistrācija

Laulāto mantisko attiecību reģistru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņā ar Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

2.7 pants. Komercreģistra vešana

Komercreģistru saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

2.8 pants. Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācija

Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Uzņēmumu reģistrs."

6. 4.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pieņem izskatīšanai likumos noteiktos dokumentus uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu un pārstāvniecību reģistrēšanai;";

papildināt 5.punkta trešo teikumu pēc vārdiem "kurā uzņēmums" ar vārdu "(uzņēmējsabiedrība)";

papildināt 7.punktu ar vārdiem "izdara reģistrācijas ierakstus Uzņēmumu reģistra žurnālā, reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus un rīkojumus par aizliegumu, ja piemērota aizlieguma atzīmes ierakstīšana Uzņēmumu reģistrā, kā arī par kapitāla daļu apķīlāšanu un arestu;";

izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) ja nav ievērota piekritība, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tie neatbilst likuma prasībām, tajos ietvertie lēmumi neatbilst likuma prasībām vai Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstīts kompetentas institūcijas lēmums vai rīkojums, kurš paredz šķērsli reģistrēt grozījumus, pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

9) izslēdz no Uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības, izdarot par to attiecīgu ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;";

papildināt 10.punktu pēc vārda "presē" ar vārdiem "par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) līdzekļiem";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) reģistrē masu informācijas līdzekļus, koncesiju līgumus, saskaņā ar Koncernu likumu - izšķirošo ietekmi un līdzdalību, ved sabiedrisko organizāciju reģistru, laulāto mantisko attiecību reģistru, komercķīlu reģistru, komercreģistru un citus reģistrus, kuri nodoti Uzņēmumu reģistram, kā arī veic citas likumos noteiktās funkcijas."

7. 6.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārda "nosaukums" ar vārdiem "reģistrācijas numurs un datums";

aizstāt pirmās daļas 5. un 6.punktā vārdu "adrese" ar vārdiem "juridiskā adrese";

aizstāt pirmās daļas 8.punktā vārdus "adrese un pilsonība" ar vārdiem "adrese, personas kods un valstspiederība";

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) to amatpersonu un līgumsabiedrības dalībnieku vārds, uzvārds, adrese, personas kods un ieņemamais amats, kuriem piešķirtas paraksta tiesības [tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)].";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "adrese" ar vārdiem "juridiskā adrese";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdu "dzīvesvieta" ar vārdiem "adrese, personas kods";

izslēgt otrās daļas 4. un 5.punktu;

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "un adrese" ar vārdiem "adrese un personas kods";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "atrašanās vieta" ar vārdiem "juridiskā adrese";

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanos Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:";

izteikt ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) tiesas lēmums par administratora iecelšanu un atcelšanu, kā arī administratora vārds, uzvārds, personas kods, adrese, darbības vieta, bet, ja administrators ir juridiskā persona, - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par administratora pārstāvjiem maksātnespējas procesā;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras uzsākšanu, sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

3) lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu, kā arī likvidatoru vārds, uzvārds, personas kods, adrese un paraksta tiesības, bet, ja likvidators ir juridiskā persona, - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā;";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"Par izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) izšķirošās ietekmes pamatu;

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Par izšķirošo ietekmi uz koncernu līguma pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) koncernu līguma veidu;

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Ja fiziskajai personai nav personas koda, Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta pases vai cita tai pielīdzināta dokumenta nosaukumu, izdevēju, izdošanas laiku un numuru.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta datumu, kad reģistrēti pamatdokumentu grozījumi vai izdarīts reģistrācijas ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā, kā arī norāda, par ko izdarīts reģistrācijas ieraksts."

8. 7.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "fiziskās personas pases (personas apliecības) gaismas kopija vai";

izteikt otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju paraksta visi dibinātāji, izņemot gadījumus, kad pieteikumu paraksta cita persona uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata vai kad dibinātāji ir parakstījuši Uzņēmumu reģistram iesniegto dibināšanas sapulces protokolu (lēmumu par dibināšanu), kurā ietverts pilnvarojums citai personai parakstīt reģistrācijas pieteikumu. Notariālā kārtībā izdoto pilnvaru pievieno reģistrācijas pieteikumam.

Pieteikumu par pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā paraksta amatpersonas, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, vai sapulcē (lēmumā) pilnvarota persona, ņemot vērā šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktās īpatnības.

Reģistrācijas pieteikumu parakstīt personiski ir pienākums:

1) dalībniekam, kurš izstājas no uzņēmējsabiedrības;

2) viena īpašnieka uzņēmuma iepriekšējam īpašniekam, ja reģistrācijai pieteikta īpašnieka maiņa;

3) dalībniekiem (akcionāriem), kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem pamatkapitālā;

4) dalībniekiem (akcionāriem, īpašniekiem, biedriem), kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) paraksttiesīgo personu sastāvā vai viņu paraksta tiesībās [tiesībās pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)].

Šā panta ceturtās daļas noteikumus nepiemēro, ja pieteikumu paraksta cita persona uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata vai arī šī persona ir parakstījusi Uzņēmumu reģistram iesniegto sapulces protokolu (lēmumu) vai tā atvasinājumu, kurā ietverts attiecīgais lēmums. Notariālā kārtībā izdoto pilnvaru pievieno reģistrācijas pieteikumam.";

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ārvalstīs izdotos publiskos dokumentus attiecīgi legalizē, ja starptautiskajos līgumos nav paredzēts citādi.";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"Personas, kuras paraksta reģistrācijas pieteikumu vai iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistram, likumos noteiktajā kārtībā atbild par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību.

Reģistrējot izšķirošo ietekmi, ievēro Koncernu likuma un šā likuma noteikumus."

9. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti;

3) iesniegtie dokumenti atbilst likumu prasībām;

4) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi reģistrācijas ieraksti Uzņēmumu reģistra žurnālā vai grozījumi Uzņēmumu reģistram iesniegtajos pamatdokumentos, atbilst likuma prasībām;

5) nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "reģistra notārs" ar vārdiem "Uzņēmumu reģistra valsts notārs";

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi Uzņēmuma reģistra ierakstos. Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra žurnālu var kārtot elektroniskā veidā.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "reģistra valsts notārs" ar vārdiem "Uzņēmumu reģistra valsts notārs" un vārdus "reģistra notārs" - ar vārdiem "Uzņēmumu reģistra valsts notārs";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pats iesniedzis paziņojumu par kļūdu reģistrācijas procesā, kļūdu var labot nekavējoties.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "reģistra valsts notārs" ar vārdiem "Uzņēmumu reģistra valsts notārs";

aizstāt septītajā daļā vārdus "finansu inspekcijas" ar vārdiem "ieņēmumu dienesta";

aizstāt astotajā daļā skaitli un vārdu "2.punktā" ar vārdiem "otrajā daļā";

izslēgt devīto daļu;

papildināt desmito daļu pēc vārda "spēkā" ar vārdiem "pret trešajām personām".

10. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc Saeimas, Ministru kabineta, tiesībaizsardzības un kontroles institūciju pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju par jebkuru reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un koncernu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Citas juridiskās personas, kuras arī var sniegt informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, koncerniem, kā arī attiecīgās informācijas apjomu un sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

11. Aizstāt 10.panta otrajā teikumā vārdus "galvenā valsts notāra" ar vārdiem "Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra".

12. Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi."

13. Papildināt likumu ar ceturto nodaļu šādā redakcijā:

"Ceturtā nodaļa
Komercreģistra vešana

13.pants. Reģistrācijas piekritība

Komersantus un filiāles ieraksta komercreģistrā pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Komercreģistrā ierakstīta komersanta filiāli komercreģistrā var ierakstīt arī piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā atbilstoši komersanta juridiskajai adresei.

Dibināšanas dokumentu grozījumus un citus grozījumus komercreģistrā ieraksta tajā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā sākotnēji veikta reģistrācija. Šos noteikumus piemēro arī visos reorganizācijas gadījumos.

14.pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumā paredzētie dokumenti;

3) iesniegtie dokumenti atbilst likuma prasībām;

4) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti komercreģistrā vai grozījumi komercreģistram iesniegtajos dokumentos, atbilst likuma prasībām;

5) nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants).

Ja nav ievērota reģistrācijas piekritība, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai iesniegtie dokumenti pēc formas neatbilst likuma prasībām, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, vienlaikus norādot trūkumu novēršanai saprātīgu termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Ja no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām un šie trūkumi nav novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt komercreģistra ierakstu. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

15.pants. Ierakstu izdarīšana un uzglabāšana komercreģistrā

Ierakstus komercreģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notāri, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

16.pants. Komercreģistra ierakstu uzglabāšana

Komercreģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja komercreģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

17.pants. Komersanta reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Komersanta reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti komercreģistra ieraksti, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

18.pants. Kļūdas labošana komercreģistra ierakstos

Ja komercreģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz komersanta juridisko adresi, norādot:

1) kāda kļūda komercreģistra ierakstos konstatēta;

2) kā komercreģistra ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja komersants noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.

Lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu Uzņēmumu reģistrs par saviem līdzekļiem nekavējoties publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu komercreģistra ierakstos konstatējis komersants.

19.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Par Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu var iesniegt sūdzību Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram.

Par Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu attiecībā uz ierakstiem komercreģistrā var iesniegt sūdzību tiesā."

14. Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.10 "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 5.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 14.jūnijā.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2001.gada 2.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.06.2001.Stājas spēkā: 16.07.2001.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 02.07.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 09.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
25893
16.07.2001
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)