Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.111

Rīgā 2013.gada 11.jūlijā
"Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība (tālāk tekstā – komercsabiedrība) sagatavo un iesniedz "Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskatu (1-MB)" (pielikums; tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskata iesniegšanas termiņu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums – investors (rezidents vai nerezidents), kurš tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības) ieguvis līdzdalību, kas aptver 50% un vairāk no komercsabiedrības pamatkapitāla, un kuru nekontrolē cits investors;

2.2. ārējie aktīvi un pasīvi – tiešās investīcijas un citi ārējie aktīvi un pasīvi (komercsabiedrības ārējie aktīvi un pasīvi ar citiem nerezidentiem), kā arī par tiešajām investīcijām un citiem ārējiem aktīviem un pasīviem aprēķinātie procenti un dividendes;

2.3. ārvalstu māsas uzņēmums – nerezidents, kurš ietilpst vienā tiešo investīciju grupā ar komercsabiedrību un kurš nav komercsabiedrības tiešais investors vai tiešo investīciju uzņēmums;

2.4. nerezidenti – visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.5. rezidenti – visas institūcijas, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.6. tiešais investors – nerezidents, kurš tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) ieguvis līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no komercsabiedrības pamatkapitāla, kā arī nerezidents, kura pārstāvētā filiāle Latvijas Republikā ir komercsabiedrība;

2.7. tiešās investīcijas – komercsabiedrības ārējie aktīvi un pasīvi ar tiešo investoru, ārvalstu māsas uzņēmumu un tiešo investīciju uzņēmumu;

2.8. tiešo investīciju uzņēmums – nerezidents, kurā komercsabiedrībai tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) iegūta līdzdalība, kas aptver 10% un vairāk no pamatkapitāla, kā arī komercsabiedrības filiāle ārvalstīs.

3. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama, lai nodrošinātu maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, tiešo investīciju un ārējā parāda datu sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

4. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajā iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņš

5. Pārskatu sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi. Noteikumi neattiecas uz komercsabiedrību, kurai ir pienākums pārskatā iekļaujamos datus iesniegt Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanu.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

6. Pārskatu sagatavo par kalendāro gadu un iesniedz Latvijas Bankai līdz 5. aprīlim pēc pārskata gada papīra dokumenta veidā vai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

7. Ja pārskatā bijusi kļūda, pārskatu iesniedz atkārtoti, iekļaujot tajā visu informāciju.

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

8. Kā ilgtermiņa aktīvus un saistības pārskatā uzrāda aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu, bet kā īstermiņa aktīvus un saistības – aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).

9. Kā citus nerezidentus uzrāda tos nerezidentus, kuri nav komercsabiedrības tiešie investori, ārvalstu māsas uzņēmumi un tiešo investīciju uzņēmumi.

10. Pārskatā summas uzrāda atbilstoši bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajai vērtībai veselos euro, bet īpatsvaru – veselos procentos.

11. Komercsabiedrības ieguldījumu tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā uzrāda atbilstoši tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitāla vērtībai, bet ne komercsabiedrības ieguldījuma bilances vērtībai.

12. Valsts kodu pārskatā uzrāda kā divu burtu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Starptautiskās organizācijas kodu uzrāda kā divu zīmju kodu saskaņā ar Eurostat Balance of Payments Vademecum (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

13. Pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijā "Pamatkapitāls" uzrāda informāciju par katru investoru atsevišķi.

14. Pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijās "Rezerves", "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa" un "Pārskata gada nesadalītā peļņa" un pārskata 4.2. sadaļas "Aktīvi" pozīcijā "Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)" uzrāda konsolidēto vērtību, ja komercsabiedrība sagatavo konsolidētos pārskatus.

15. Ja komercsabiedrībai, aizpildot pārskatu, nav pieejama informācija par faktisko pārskata gada nesadalīto peļņu, pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijā "Pārskata gada nesadalītā peļņa" uzrāda operatīvos datus.

16. Pārskata 4.1. sadaļā "Informācija par tiešo investīciju uzņēmumu" un pārskata 4.2. sadaļas "Aktīvi" pozīcijā "Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)" uzrāda informāciju par katru tiešo investīciju uzņēmumu atsevišķi un vienādā secībā.

17. Ja nav iespējams uzrādīt pilnu informāciju valstu dalījumā pārskata 1.5. sadaļā, pārējo šādu informāciju uzrāda 6. sadaļā "Papildinformācija", ailē "Rindas kods" norādot atbilstošo trīszīmju rindas kodu.

18. Atkāpjoties no šo noteikumu 10. punkta prasībām, pārskatā par 2013. gadu summas uzrāda atbilstoši bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajai vērtībai veselos latos, bet īpatsvaru – veselos procentos.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2004. gada 9. septembra lēmumu Nr. 114/4 "Par ""Ārējo ieguldījumu gada pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, Nr. 149 (3097)).

20. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

21. Komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi un kurai, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, ir pienākums pārskatā iekļaujamos datus iesniegt Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanu, pēdējo pārskatu par 2017. gadu saskaņā ar šiem noteikumiem iesniedz Latvijas Bankai līdz 2018. gada 5. aprīlim.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

22. Pārskatu nesagatavo par 2019. gadu.

(LB 27.03.2020. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.111

VSPARK 27002053

Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskats (1-MB)

 

20_____. gads
 

Komercsabiedrības nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Juridiskā adrese

 

Pasta adrese

1. INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBU

1.1. PAŠU KAPITĀLS

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Pamatkapitāls

1010

  
Akcijas (daļas), kas tiešā veidā pieder tiešajam investoram (vairāk par 10%)

1011

  
Nerezidenta valsts kods 

101

  
 

101

  
Akcijas (daļas), kas pieder ārvalstu māsas uzņēmumam (mazāk par 10%)

1012

  
Nerezidenta valsts kods 

102

  
 

102

  
Akcijas (daļas), kas pieder tiešo investīciju uzņēmumam (mazāk par 10%)

1013

  
Nerezidenta valsts kods 

103

  
 

103

  
Akcijas (daļas), kas pieder citam nerezidentam (mazāk par 10%)

1014

  
Nerezidenta valsts kods 

104

  
 

104

  
Akciju emisijas uzcenojums

1020

  
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

1030

  
Rezerves

1040

  
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1050

  
Pārskata gada nesadalītā peļņa

1060

x

1.2. AUGSTĀKAIS KONTROLĒJOŠAIS MĀTES UZŅĒMUMS

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kods1

A

B

1

Komercsabiedrības augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums

1070

 

1 Ja komercsabiedrībai nav augstākā kontrolējošā mātes uzņēmuma, norāda 9N.

1.3. DIVIDENDES

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gadā

A

B

1

Komercsabiedrības aprēķinātās dividendes

1080

 

2. Tiešās investīcijas LATVIJĀ

INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR TIEŠO INVESTORU

2.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Ieguldījums tiešā investora pašu kapitālā (mazāk par 10%)

2010

  
Nerezidenta valsts kods 

201

  
 

201

  
 

201

  
 

201

  
 

201

  
Tiešā investora emitētie parāda vērtspapīri

2020

  
Nerezidenta valsts kods 

202

  
 

202

  
 

202

  
 

202

  
 

202

  
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešajam investoram

2030

  
Nerezidenta valsts kods 

203

  
 

203

  
 

203

  
 

203

  
 

203

  
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešajam investoram

2040

  
Nerezidenta valsts kods 

204

  
 

204

  
 

204

  
 

204

  
 

204

  
Avansa maksājumi tiešajam investoram par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

2050

  
Nerezidenta valsts kods 

205

  
 

205

  
 

205

  
 

205

  
 

205

  
Pircēja un pasūtītāja (tiešā investora) parādi

2060

  
Nerezidenta valsts kods 

206

  
 

206

  
 

206

  
 

206

  
 

206

  
Komercsabiedrības pamatkapitālā neiemaksātā tiešā investora daļa

2070

  
Nerezidenta valsts kods 

207

  
 

207

  
 

207

  
 

207

  
 

207

  

(2.1. AKTĪVI; turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Pārējie ar tiešo investoru saistītie aktīvi

2080

  
Nerezidenta valsts kods 

208

  
 

208

  
 

208

  
 

208

  
 

208

  
 

208

  

2.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri tiešā investora īpašumā

2090

  
Nerezidenta valsts kods 

209

  
 

209

  
 

209

  
 

209

  
 

209

  
 

209

  
No tiešā investora saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

2110

  
Nerezidenta valsts kods 

211

  
 

211

  
 

211

  
 

211

  
 

211

  
 

211

  
No tiešā investora saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

2120

  
Nerezidenta valsts kods 

212

  
 

212

  
 

212

  
 

212

  
 

212

  
 

212

  
No pircēja (tiešā investora) saņemtie avansa maksājumi

2130

  
Nerezidenta valsts kods 

213

  
 

213

  
 

213

  
 

213

  
 

213

  
 

213

  
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (tiešajam investoram)

2140

  
Nerezidenta valsts kods 

214

  
 

214

  
 

214

  
 

214

  
 

214

  
 

214

  
Pārējās saistības pret tiešo investoru

2150

  
Nerezidenta valsts kods 

215

  
 

215

  
 

215

  
 

215

  
 

215

  
 

215

  

3. ĀRVALSTU MĀSAS UZŅĒMUMI

INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR ĀRVALSTU MĀSAS UZŅĒMUMIEM

3.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Ieguldījums ārvalstu māsas uzņēmuma pašu kapitālā (mazāk par 10%)

3010

  
Nerezidenta valsts kods 

301

  
 

301

  
 

301

  
 

301

  
 

301

  
Ārvalstu māsas uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīri

3020

  
Nerezidenta valsts kods 

302

  
 

302

  
 

302

  
 

302

  
 

302

  
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) ārvalstu māsas uzņēmumam

3030

  
Nerezidenta valsts kods 

303

  
 

303

  
 

303

  
 

303

  
 

303

  
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) ārvalstu māsas uzņēmumam

3040

  
Nerezidenta valsts kods 

304

  
 

304

  
 

304

  
 

304

  
 

304

  
Avansa maksājumi ārvalstu māsas uzņēmumam par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

3050

  
Nerezidenta valsts kods 

305

  
 

305

  
 

305

  
 

305

  
 

305

  
Pircēja un pasūtītāja (ārvalstu māsas uzņēmuma) parādi

3060

  
Nerezidenta valsts kods 

306

  
 

306

  
 

306

  
 

306

  
 

306

  
Pārējie ar ārvalstu māsas uzņēmumu saistītie aktīvi

3070

  
Nerezidenta valsts kods 

307

  
 

307

  
 

307

  
 

307

  
 

307

  

3.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri ārvalstu māsas uzņēmuma īpašumā

3080

  
Nerezidenta valsts kods 

308

  
 

308

  
 

308

  
 

308

  
 

308

  
 

308

  
No ārvalstu māsas uzņēmuma saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

3090

  
Nerezidenta valsts kods 

309

  
 

309

  
 

309

  
 

309

  
 

309

  
 

309

  
No ārvalstu māsas uzņēmuma saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

3110

  
Nerezidenta valsts kods 

311

  
 

311

  
 

311

  
 

311

  
 

311

  
 

311

  
No pircēja (ārvalstu māsas uzņēmuma) saņemtie avansa maksājumi

3120

  
Nerezidenta valsts kods 

312

  
 

312

  
 

312

  
 

312

  
 

312

  
 

312

  
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (ārvalstu māsas uzņēmumam)

3130

  
Nerezidenta valsts kods 

313

  
 

313

  
 

313

  
 

313

  
 

313

  
 

313

  
Pārējās saistības pret ārvalstu māsas uzņēmumu

3140

  
Nerezidenta valsts kods 

314

  
 

314

  
 

314

  
 

314

  
 

314

  
 

314

  

4. Tiešās investīcijas ĀRVALSTĪS

INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR TIEŠO INVESTĪCIJU UZŅĒMUMU ĀRVALSTĪS

4.1. INFORMĀCIJA PAR TIEŠO INVESTĪCIJU UZŅĒMUMU

Pozīcijas nosaukumsRindas kods

Īpatsvars (%)

Biržā kotētās akcijasBiržā nekotētās akcijasKapitāla daļas

A

B

1

2

3

Komercsabiedrības tiešā veidā iegūtā līdzdalība tiešo investīciju uzņēmuma pamatkapitālā pārskata perioda beigās (vairāk par 10%)

4010

   
Nerezidenta valsts kods

(1)

401

   

(2)

401

   

(3)

401

   

(4)

401

   

(5)

401

   

4.2. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)

4030

  
Nerezidenta valsts kods

(1)

403

  

(2)

403

  

(3)

403

  

(4)

403

  

(5)

403

  
Tiešo investīciju uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīri

4040

  
Nerezidenta valsts kods 

404

  
 

404

  
 

404

  
 

404

  
 

404

  
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešo investīciju uzņēmumam

4050

  
Nerezidenta valsts kods 

405

  
 

405

  
 

405

  
 

405

  
 

405

  
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešo investīciju uzņēmumam

4060

  
Nerezidenta valsts kods 

406

  
 

406

  
 

406

  
 

406

  
 

406

  
Avansa maksājumi tiešo investīciju uzņēmumam par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

4070

  
Nerezidenta valsts kods 

407

  
 

407

  
 

407

  
 

407

  
 

407

  
Pircēja un pasūtītāja (tiešo investīciju uzņēmuma) parādi

4080

  
Nerezidenta valsts kods 

408

  
 

408

  
 

408

  
 

408

  
 

408

  

(4.3. AKTĪVI; turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Pārējie ar tiešo investīciju uzņēmumu saistītie aktīvi

4090

  
Nerezidenta valsts kods 

409

  
 

409

  
 

409

  
 

409

  
 

409

  

4.3. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri tiešo investīciju uzņēmuma īpašumā

4110

  
Nerezidenta valsts kods 

411

  
 

411

  
 

411

  
 

411

  
 

411

  
No tiešo investīciju uzņēmuma saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

4120

  
Nerezidenta valsts kods 

412

  
 

412

  
 

412

  
 

412

  
 

412

  
No tiešo investīciju uzņēmuma saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

4130

  
Nerezidenta valsts kods 

413

  
 

413

  
 

413

  
 

413

  
 

413

  
No pircēja (tiešo investīciju uzņēmuma) saņemtie avansa maksājumi

4140

Nerezidenta valsts kods 

414

  
 

414

  
 

414

  
 

414

  
 

414

  
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (tiešo investīciju uzņēmumam)

4150

  
Nerezidenta valsts kods 

415

  
 

415

  
 

415

  
 

415

  
 

415

  
Pārējās saistības pret tiešo investīciju uzņēmumu

4160

  
Nerezidenta valsts kods 

416

  
 

416

  
 

416

  
 

416

  
 

416

  

5. Citi ĀRĒJIE AKTĪVI UN SAISTĪBAS

INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR CITIEM NEREZIDENTIEM

5.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – akcijās (mazāk par 10%)

5010

  
Nerezidenta valsts kods 

501

  
 

501

  
 

501

  
 

501

  
 

501

  
Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – kapitāla daļās (mazāk par 10%)

5020

  
Nerezidenta valsts kods 

502

  
 

502

  
 

502

  
 

502

  
 

502

  
Citu nerezidentu emitētie parāda vērtspapīri

5030

  
Nerezidenta valsts kods 

503

  
 

503

  
 

503

  
 

503

  
 

503

  
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) citiem nerezidentiem

5040

  
Nerezidenta valsts kods 

504

  
 

504

  
 

504

  
 

504

  
 

504

  
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) citiem nerezidentiem

5050

  
Nerezidenta valsts kods 

505

  
 

505

  
 

505

  
 

505

  
 

505

  
Avansa maksājumi citiem nerezidentiem par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

5060

  
Nerezidenta valsts kods 

506

  
 

506

  
 

506

  
 

506

  
 

506

  
Pircēju un pasūtītāju (citu nerezidentu) parādi

5070

  
Nerezidenta valsts kods 

507

  
 

507

  
 

507

  
 

507

  
 

507

  
Norēķinu kontu atlikumi ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs

5080

  
Nerezidenta valsts kods 

508

  
 

508

  
 

508

  
 

508

  
 

508

  

(5.1. AKTĪVI; turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Termiņnoguldījumu atlikumi ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs

5090

  
Nerezidenta valsts kods 

509

  
 

509

  
 

509

  
 

509

  
 

509

  
Ārvalstu valūta komercsabiedrības kasē

5110

  
Pārējie ar citiem nerezidentiem saistītie aktīvi

5120

  
Nerezidenta valsts kods 

512

  
 

512

  
 

512

  
 

512

  
 

512

  

5.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri citu nerezidentu īpašumā

5130

  
Nerezidenta valsts kods 

513

  
 

513

  
 

513

  
 

513

  
 

513

  
No citiem nerezidentiem saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

5140

  
Nerezidenta valsts kods 

514

  
 

514

  
 

514

  
 

514

  
 

514

  
No citiem nerezidentiem saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

5150

  
Nerezidenta valsts kods 

515

  
 

515

  
 

515

  
 

515

  
 

515

  
No pircējiem (citiem nerezidentiem) saņemtie avansa maksājumi

5160

  
Nerezidenta valsts kods 

516

  
 

516

  
 

516

  
 

516

  
 

516

  
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (citiem nerezidentiem)

5170

  
Nerezidenta valsts kods 

517

  
 

517

  
 

517

  
 

517

  
 

517

  
Pārējās saistības pret citiem nerezidentiem

5180

  
Nerezidenta valsts kods 

518

  
 

518

  
 

518

  
 

518

  
 

518

  

6. PAPILDINFORMĀCIJA

PAPILDINFORMĀCIJA (VALSTU DALĪJUMĀ), KURU NAV BIJIS IESPĒJAMS NORĀDĪT pārSKATA

1.–5. SADAĻĀ

Nerezidenta valsts kodsRindas kodsPārskata gada beigāsPārskata gada sākumā

A

B

1

2

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Izpildītājs 

/

 /
 

(vārds, uzvārds)

 

 (tālruņa numurs)

 
 

/

  

(e-pasta adrese)

 

(aizpildīšanas datums)

 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: "Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 111Pieņemts: 11.07.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 31.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 07.08.2013. OP numurs: 2013/152.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
258771
{"selected":{"value":"28.03.2020","content":"<font class='s-1'>28.03.2020.-30.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.03.2020","iso_value":"2020\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2020.-30.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-27.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.03.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)