Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Latvijas Bankas noteikumi Nr.109

Rīgā 2013.gada 11.jūlijā
"Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, un Latvijas Republikā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības, uz kurām attiecas rezervju prasības (tālāk tekstā – pārskata sniedzējs), sagatavo un iesniedz "Rezervju bāzes un prasību aprēķinu" (tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskata iesniegšanas termiņu.

2. Terminu "MFI", "ne-MFI", "noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu" un "repo darījums" lietojums atbilst šo terminu lietojumam Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka MFI "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas kārtību.

3. Pārskata sniedzējs pārskatu sagatavo, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 12. septembra Regulā Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu noteiktās prasības rezervju bāzes aprēķināšanai.

4. Pārskatā sniegtā informācija apstiprina pārskata sniedzēja veikto rezervju bāzes un prasību aprēķinu.

5. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

6. Pārskata sniedzējs pārskatu sagatavo par stāvokli pārskata mēneša beigās un iesniedz Latvijas Bankā septiņu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām.

7. Pārskatu iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

(LB 16.05.2014. noteikumu Nr.135 redakcijā)

8. Pārskatā lietotā naudas izteiksmes vienība ir euro. Pārskatā saistību atlikumus ārvalstu valūtās uzrāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējā dienā.

9. Konstatējot, ka iesniegtais pārskats ir kļūdains, pārskata sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienu darbadienu pirms attiecīgā izpildes perioda sākuma, iesniedz Latvijas Bankai labotu pārskatu.

10. Pārskatu iesniedz Latvijas Bankai arī tad, ja rezervju bāzes aprēķinā izmantotie saistību atlikumi ir nulle.

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

11. Pārskatā uzrāda pārskata sniedzēja saistības, kas tiek izmantotas rezervju bāzes un prasību aprēķinam, rezervju bāzi un prasības.

12. Pārskata sniedzējs saistības uzrāda saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka MFI "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas kārtību.

13. Pārskata sniedzējs rezervju bāzi un prasības aprēķina, ievērojot Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 12. septembra Regulā Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu noteiktās prasības rezervju bāzes aprēķināšanai, rezervju rādītājus un to piemērošanu rezervju prasību aprēķināšanai.

14. Pārskata pozīcijā "Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku" atsevišķi uzrāda saistības pret Latvijas MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, un saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2012. gada 15. marta noteikumus Nr. 86 "Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 45).

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 108 "Krājaizdevu sabiedrību "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 138).

17. Pārskatiem par 2013. gada decembri, kurus iesniedz kredītiestādes, piemēro Latvijas Bankas 2012. gada 15. marta noteikumus Nr. 86 "Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 10. janvārim.

18. Pārskatiem par 2013. gada decembri, kurus iesniedz krājaizdevu sabiedrības, piemēro Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 108 "Krājaizdevu sabiedrību "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 10. janvārim.

18.1 Grozījumi šo noteikumu pielikumā nav piemērojami pārskatiem par stāvokli 2014. gada novembra beigās.

(LB 16.05.2014. noteikumu Nr.135 redakcijā)

19. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.109

(Pielikums grozīts ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.135; sk. noteikumu 18.1 punktu)

Rezervju bāzes un prasību aprēķins

20___. gada ____. __________________

(pārskata mēneša pēdējais datums)


MFI nosaukums

VSPARK 27002050

Iesniedz Latvijas Bankai

MFI kods |_|_|_|

(veselos euro)

Pozīcijas kods Pozīcijas nosaukums Summa

1

2

3

100

Ne-MFI noguldījumi1

110

Ne-MFI noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem2

120

Ne-MFI noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem3

130

Repo darījumi ar ne-MFI4

200

Emitētie parāda vērtspapīri5

210

Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem6

211

t.sk. saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas valstu centrālajām bankām

220

Pārējie parāda vērtspapīri (200–210)7

221

t.sk. saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas valstu centrālajām bankām (jānorāda, ja MFI neizmanto standartizēto atvilkumu)

222

standartizētais atvilkums (jānorāda, ja MFI neizmanto iespēju pierādīt saistības)

300

Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku8

310

Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem9

311

t.sk. saistības pret Latvijas MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem

312

saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem

VSPARK 27002050 (turpinājums)

MFI kods |_|_|_|

1

2

3

320

Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem10

321

t.sk. saistības pret Latvijas MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem

322

saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem

330

Repo darījumi ar MFI, izņemot Latvijas Banku11

331

t.sk. repo darījumi ar Latvijas MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības

332

repo darījumi ar pārējo euro zonas valstu MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām

340

Pārējās saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku (300–310–320–330)12

341

t.sk. pārējās saistības pret Latvijas MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības

342

pārējās saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām

400

Rezervju bāze (410+420+430+440+450)

410

Noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (110+310–311–312)

420

Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (120+320–321–322)

430

Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (210–211)

440

Repo darījumi (130+330–331–332)

450

Pārējās rezervju bāzē ietvertās saistības (100–110–120–130+220–221–222+340–341–342)

500

Rezervju prasības (510+520+530+540+550–600)

510

Noguldījumiem ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (410 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs)

520

Noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (420 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs)

530

Parāda vērtspapīriem ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (430 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs)

540

Repo darījumiem (440 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs)

550

Pārējām rezervju bāzē ietvertajām saistībām (450 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs)

600

Piemērojamais samazinājums

1 Mēneša bilances pārskata pasīvu 320000. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

2 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.–320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI visās valūtās veikto noguldījumu ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.

3 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.–320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI visās valūtās veikto noguldījumu ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.

4 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.–320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI visās valūtās veikto repo darījumu kopsumma.

5 Mēneša bilances pārskata pasīvu 330000. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

6 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 330000. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.

7 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 330000. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu līdz 2 gadiem kopsumma.

8 Mēneša bilances pārskata pasīvu 312000. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

9 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.

10 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.

11 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās veikto repo darījumu pret visu valstu MFI kopsumma.

12 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI uz nakti, ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem un ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 2 gadiem kopsumma.

Izpildītājs Iesniegšanas datums

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 109Pieņemts: 11.07.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 07.08.2013. OP numurs: 2013/152.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
258769
{"selected":{"value":"01.12.2014","content":"<font class='s-1'>01.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2014","iso_value":"2014\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)