Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.447

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 55.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.168 "Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.168 "Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 41.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 7.punktu.

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par dabas liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju."

3. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 10.5.1., 12.5., 19.2. un 22.8.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu."

4. Svītrot 9.punktu.

5. Aizstāt 10.2.2.apakšpunktā vārdus "tas ir saskaņots ar reģionālo vides pārvaldi" ar vārdiem "ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja".

6. Aizstāt 10.2.3. un 10.2.4.apakšpunktā vārdus "tas ir saskaņots ar attiecīgo reģionālo vides pārvaldi" ar vārdiem "ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja".

7. Aizstāt 10.4.apakšpunktā vārdu "ģeneratorus" ar vārdu "elektrostacijas".

8. Izteikt 10.5.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10.5. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:".

9. Papildināt noteikumus ar 12.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.1 teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontrole;".

10. Izteikt 12.3., 12.4. un 12.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. vides monitoringa, nacionālā meža monitoringa un meža inventarizācijas veikšana;

12.4. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumu īstenošana, cilvēku glābšana un meklēšana;

12.5. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošana, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;".

11. Izteikt 12.7. un 12.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.7. medības saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem;

12.8. makšķerēšana saskaņā ar makšķerēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, meža nekoksnes vērtību ieguve, nebojājot zemsedzi. Ogu ievākšanā aizliegts izmantot speciālās vākšanas palīgierīces;".

12. Svītrot 14.1.apakšpunktu.

13. Izteikt 14.7., 14.8. un 14.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.7. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas ir mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

14.8. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot:

14.8.1. skatu torņu būvniecību šo noteikumu 1.pielikumā minētajās vietās;

14.8.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu;

14.9. dedzināt sauso zāli, virsājus un niedres, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;".

14. Aizstāt 14.11.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "valdaudzes" ar vārdu "mežaudzes".

15. Izteikt 14.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.12. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;".

16. Papildināt 14.13.apakšpunktu aiz vārda "uzturēšanai" ar vārdiem "elektropārvades un citu lineāro komunikāciju uzturēšanai".

17. Izteikt 14.17., 14.18. un 14.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.17. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

14.18. pārvietoties ar motorizēto ūdenstransportu, izņemot pārvietošanos teritorijas uzraudzībai un aizsardzības režīma ievērošanas kontrolei, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;

14.19. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības;".

18. Izteikt 14.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.21. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem;".

19. Svītrot 14.22.apakšpunktu.

20. Izteikt 14.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.23. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku - ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku - audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē, izņemot esošā briežu dārza paplašināšanu robežās, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā, ja briežu blīvums nepārsniedz 0,5 dzīvnieku vienības uz hektāru, kā arī minēto audzētavu un iežogoto platību ierīkošanu pagalmos un dārzos;".

21. Svītrot 16.1.apakšpunktu.

22. Izteikt 16.2., 16.3. un 16.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas ir mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

16.3. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

16.4. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem;".

23. Svītrot 16.5.apakšpunktu.

24. Izteikt 16.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.9. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;".

25. Izteikt 19.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. ierīkot publiski pieejamus atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, maršrutus, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus) bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas."

26. Aizstāt 21.punktā vārdu "svešzemju" ar vārdu "citzemju".

27. Izteikt 22.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija;".

28. Izteikt 22.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.8. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus."

29. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja."

30. Papildināt noteikumus ar 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"24. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metrus platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

25. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē."

31. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta
noteikumiem Nr.168

Aizsargājamie koki - vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

15.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

16.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

-

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

Papele Populus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32"

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.168 "Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 447Pieņemts: 30.07.2013.Stājas spēkā: 03.08.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 02.08.2013. OP numurs: 2013/149.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
258670
03.08.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)