Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2007, 9.nr.; 2008, 14., 15., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51.nr.; 2011, 173.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 27., 36., 37. un 38.punktā, 13.5 panta ceturtajā daļā, 14.1 panta devītās daļas 2.punktā, 15.panta 1.1 daļā, 25.panta otrajā daļā, 30.panta ceturtajā daļā, 31.panta otrajā daļā, 33.panta devītajā daļā, 35.1 panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā, 51.panta piektajā daļā, 52.panta pirmajā daļā, 53.panta pirmajā, ceturtajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā, 54.panta pirmajā un trešajā daļā, 54.1 panta nosaukumā, 64.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 66.panta desmitajā daļā, 67.panta pirmās daļas 3.punktā, 77.1 panta nosaukumā, pirmajā, otrajā un sestajā daļā, 77.2 panta nosaukumā, pirmajā un trešajā daļā, 77.3 panta nosaukumā, pirmajā un trešajā daļā, 78.1 pantā, 88.panta sestajā un septītajā daļā un 89.panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā vārdu "atvērtais" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

aizstāt 4.punktā vārdus "kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas" ar vārdiem "kā arī lietas, kas iegūtas darījumos ar fonda mantu";

izslēgt 5.punktā vārdus "nekustamais īpašums";

izslēgt 23.punktu;

papildināt 40.punktu pēc vārdiem "ieguldījumu fonds" ar vārdiem "alternatīvo ieguldījumu fonds".

3. Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

"Šā likuma mērķis ir noteikt ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu tiesisko statusu, tiesības, pienākumus un atbildību, dibināšanas kārtību un darbības principus, reglamentēt prasības ieguldījumu fondu pārvaldīšanai un ieguldījumu veikšanai, kā arī regulējošo prasību ievērošanas uzraudzību."

4. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana,";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "likumu "Par privātajiem pensiju fondiem"" ar vārdiem "un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldi saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu".

5. 7.1 pantā:

papildināt astoto daļu pēc vārdiem "ieguldījumu pārvaldes sabiedrību" ar vārdiem "alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku";

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Izvērtējot šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētos paziņojumus, Komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalībvalsts apdrošinātājs, pārapdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātāja, dalībvalsts pārapdrošinātāja, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju, dalībvalsts pārapdrošinātāju, dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē."

6. 8.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sākotnējo kapitālu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regula Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk - Regula Nr. 575/2013).";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šajā daļā noteiktās prasības neattiecas uz sabiedrību, kuras pašu kapitāla apmērs ir 10 000 000 euro vai lielāks par to.";

izslēgt ceturto daļu;

izteikt piektās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu līdzekļus, ieskaitot līdzekļus, kurus tā ir nodevusi pārvaldīšanā citai sabiedrībai, bet neieskaitot līdzekļus, kurus tā ir saņēmusi pārvaldīšanā no citas sabiedrības, ja minētie fondi nav dibināti kā juridiskās personas;

2) sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu līdzekļus, ja minētie fondi dibināti kā juridiskās personas.";

aizstāt septītās daļas ievaddaļā vārdus "ja tā gūst labumu no tāda paša apmēra garantijas" ar vārdiem "ar tāda paša apmēra garantiju";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Pašu kapitālu un tā aprēķināšanas kārtību nosaka Regula Nr. 575/2013."

7. Papildināt 14.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) alternatīvo ieguldījumu fondu vai tā ieguldītājiem un sabiedrības pārvaldē esošu ieguldījumu fondu vai ieguldījumu fonda ieguldītājiem."

8. Aizstāt 16.panta ceturtajā daļā un 17.panta otrajā daļā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

9. Izslēgt 18.panta 3.punktu.

10. Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu fonds ir atvērts fonds, kura mērķis ir apvienot publiski piesaistītus naudas līdzekļus ieguldīšanai šajā likumā noteiktajos ieguldījumu objektos, ievērojot riska samazināšanas principu un šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums, ja fonda ieguldītāji to pieprasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Ieguldījumu fonds nav juridiskā persona."

11. Izslēgt 21.pantu.

12. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Fonda dibināšana

(1) Fondu dibina sabiedrība, apstiprinot fonda prospektu, fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un fonda pārvaldes nolikumu un noslēdzot turētājbankas līgumu.

(2) Lēmumu par fonda prospekta, fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas un fonda pārvaldes nolikuma apstiprināšanu pieņem sabiedrības statūtos noteikta pārvaldes institūcija.

(3) Sabiedrība drīkst uzsākt fonda ieguldījumu apliecību emisiju un fonda pārvaldi tikai pēc fonda reģistrācijas Komisijā.

(4) Ieguldījumu fondu var dibināt kā fondu ar apakšfondiem.

(5) Katram apakšfondam fonda prospektā var noteikt atšķirīgu ieguldījumu politiku, pārvaldīšanas pakalpojumu samaksas noteikumus un valūtu.

(6) Šajā likumā ieguldījumu fondam noteiktās prasības un ierobežojumi fondam ar apakšfondiem ir attiecināmi uz katru apakšfondu atsevišķi.

(7) Ja sabiedrība vēlas reģistrēt ieguldījumu fondu, kura nosaukumā lietoti vārdi "naudas tirgus fonds", minētā fonda darbības noteikumus tā izstrādā atbilstoši Komisijas normatīvo noteikumu prasībām.

(8) Komisija citā dalībvalstī licencētas sabiedrības iesniegumu ieguldījumu fonda dibināšanai izskata atbilstoši šā likuma 77.1 pantā noteiktajai kārtībai."

13. 23.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.1 punktā vārdus "atvērtajiem ieguldījumu fondiem";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrība šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus iesniedz Komisijai vienā no šādiem veidiem:

1) kā elektroniskus dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

2) kā papīra dokumentus (šajā gadījumā dokumentus iesniedz arī elektroniski, nosūtot uz Komisijas elektroniskā pasta adresi)."

14. Izslēgt 25.panta trešo daļu.

15. Izslēgt 27.pantu.

16. 28.pantā:

aizstāt trešās daļas 4.punkta ievaddaļā vārdu "klientu" ar vārdiem "fonda ieguldītāju";

izslēgt trešās daļas 4.punkta "a" apakšpunktā vārdus "(atvērtajiem ieguldījumu fondiem)";

izslēgt trešās daļas 9.punktu;

izteikt piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) nolikuma grozījumus un fonda nolikuma tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Nolikuma grozījumus un nolikuma tekstu sabiedrība iesniedz Komisijai vienā no šā likuma 23.panta otrajā daļā minētajiem veidiem."

17. Izslēgt 30.panta piekto daļu.

18. 33.pantā:

izteikt astotās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) piešķirt aizdevumus. Minētais aizliegums nav attiecināms uz aktīvu pirkšanas darījumiem ar atpakaļpārdevumu (reversais repo), kurus ir atļauts veikt, ievērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus;";

izslēgt desmito daļu.

19. Izslēgt 34.panta trešo daļu.

20. Aizstāt 34.1 panta četrpadsmitajā daļā vārdu "trīsdesmitajā" ar vārdu "četrdesmitajā".

21. 34.2 pantā:

izslēgt devītajā daļā vārdu "Komisija";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdu "trīsdesmitajā" ar vārdu "četrdesmitajā".

22. 35.pantā:

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdu "atvērtā" ar vārdu "ieguldījumu";

izslēgt ceturto daļu.

23. Aizstāt 36.panta pirmajā daļā un 37.panta sestajā daļā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

24. Izslēgt 51.panta sesto daļu.

25. Izslēgt 52.panta otro un trešo daļu.

26. Izslēgt 53.panta otro daļu.

27. Papildināt 54.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Fondu pārvaldošā sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja ieguldījumu apliecības tiek tirgotas regulētajā tirgū un fondu pārvaldošā sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu apliecību tirgus cena būtiski neatšķiras no fonda daļas vērtības."

28. 56.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Sabiedrība izstrādā arī fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kurā norāda šā likuma 57.1 pantā minēto informāciju.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus informācijā, kura tiek sniegta atbilstoši šā likuma 57.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10.1, 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 23.punktam, tā pirms attiecīgo grozījumu izdarīšanas Komisijai iesniedz:

1) attiecīgās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par fonda prospekta grozījumu apstiprināšanu;

2) fonda prospekta grozījumus un fonda prospekta tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Fonda prospekta grozījumus un fonda prospekta tekstu sabiedrība iesniedz Komisijai vienā no šā likuma 23.panta otrajā daļā minētajiem veidiem."

29. Izslēgt 57.panta piekto un sesto daļu.

30. 61.pantā:

izslēgt otro daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Komisija normatīvajos noteikumos nosaka prasības ieguldījumu fondu ieguldījumu objektiem, darījumiem, noteikta darbības veida fondiem, kā arī prasības informācijas atklāšanai."

31. 66.pantā:

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdu "atvērtā" ar vārdu "ieguldījumu";

izslēgt četrpadsmito daļu.

32. Izslēgt 67.panta trešo daļu.

33. Izslēgt 68.pantu.

34. Izteikt 69.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ir pieļaujama šā likuma 66.pantā, izņemot tā septīto un trīspadsmito daļu, kā arī 67.pantā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana sešu mēnešu laikā pēc fonda reģistrācijas Komisijā."

35. Izteikt 71.1 panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu fondi ir tiesīgi veikt galvenās un pakārtotās struktūras darījumus. Pakārtotais fonds līdz 15 procentiem no saviem aktīviem, kas nav ieguldīti galvenajā fondā, drīkst ieguldīt:".

36. 75.2 pantā:

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(2) Gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (turpmāk - zvērināts revidents).";

aizstāt 4.3 daļā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

37. Izslēgt 77.2 panta devīto daļu.

38. Izslēgt 77.4 pantu.

39. 78.1 pantā:

izteikt trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) par ieguldījumu fonda reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu - 1000 latu;

2) par reģistrācijai iesniegto ieguldījumu fonda prospekta vai pārvaldes nolikuma grozījumu izskatīšanu - 300 latu.";

aizstāt piektajā un sestajā daļā vārdus "un ceturtajā" ar vārdiem "ceturtajā un vienpadsmitajā";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veic ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldi, tā maksā Komisijai līdz 0,033 procentiem no tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2500 latiem gadā."

40. Izslēgt 81.pantā vārdus "slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulce" (attiecīgā locījumā).

41. Papildināt pārejas noteikumus ar 33., 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

"33. Sabiedrība, kura reģistrējusi slēgtos ieguldījumu fondus atbilstoši šā likuma prasībām, sākot ar dienu, kad stājas spēkā Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums, ievēro minētajā likumā noteiktās prasības alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un prasības slēgtā ieguldījumu fonda pārveidei par alternatīvo ieguldījumu fondu.

34. Grozījums likuma 8.panta otrajā daļā par sākotnējā kapitāla noteikšanu stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. Līdz 2013.gada 31.decembrim šajā likumā lietotais termins "sākotnējais kapitāls" ir kapitāls, kuru veido:

1) apmaksātais pamatkapitāls, kas samazināts par vērtību, kāda ir priekšrocību akcijām ar dividenžu uzkrāšanu;

2) akciju vai daļu emisijas uzcenojums;

3) rezerves (izņemot pārvērtēšanas rezerves);

4) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi;

5) kārtējā darbības gada peļņa, ja ir zvērināta revidenta ziņojums par peļņas esību un tā aprēķināta, ņemot vērā visus nepieciešamos uzkrājumus aktīvu vērtības samazinājumam, paredzamajiem nodokļu maksājumiem un dividendēm, un Komisija ir piekritusi kārtējā darbības gada peļņas iekļaušanai sākotnējā kapitālā.

35. Grozījums likuma 8.panta devītajā daļā par pašu kapitāla noteikšanu un aprēķināšanas kārtību stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. Līdz 2013.gada 31.decembrim šajā likumā lietotais termins "pašu kapitāls" ir pārvaldnieka revidētajos finanšu pārskatos atspoguļotie kapitāla, rezervju un saistību elementi, kas ir brīvi pieejami pārvaldniekam ar darbības riskiem saistīto, bet vēl neidentificēto iespējamo zaudējumu segšanai, kura aprēķināšanas kārtību nosaka Komisija."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 9.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 24.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.07.2013.Stājas spēkā: 07.08.2013.Tēma: Bankas, finanses, budžets; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 142, 24.07.2013. OP numurs: 2013/142.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
258476
07.08.2013
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"