Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.346

Rīgā 2013.gada 25.jūnijā (prot. Nr.36 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 38., 106., 136., 175., 197.nr.; 2013, 23., 65.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "3 367 021 lats" ar skaitli un vārdu "3 394 664 lati".

2. Aizstāt 2.1.1.apakšpunktā skaitli "2 147 225" ar skaitli "2 152 483".

3. Aizstāt 2.1.1.8.apakšpunktā skaitli un vārdu "149 640 latu" ar skaitli un vārdu "154 898 lati".

4. Papildināt noteikumus ar 2.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.7. nomedītu un nobeigušos mežacūku uzglabāšanai, transportēšanai un likvidēšanai - 22 385 lati;".

5. Aizstāt 2.3.apakšpunktā skaitli "858 321" ar skaitli "907 821".

6. Aizstāt 2.3.2.apakšpunktā skaitli "240 780" ar skaitli "290 280".

7. Aizstāt 2.7.apakšpunktā skaitli "200 000" ar skaitli "179 000".

8. Aizstāt 2.7.1.apakšpunktā skaitli "30 000" ar skaitli "50 000".

9. Aizstāt 2.7.2.apakšpunktā skaitli "170 000" ar skaitli "129 000".

10. Aizstāt 2.8.apakšpunktā skaitli un vārdu "608 104 lati" ar skaitli un vārdu "551 961 lats".

11. Izteikt 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. atbalsta pretendentam, kas darbojas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379) 1.panta 1.punktā minētajās nozarēs, šo noteikumu 2.12. un 2.15.apakšnodaļā, 5., 6. un 8.nodaļā minētajos atbalsta pasākumos."

12. Izteikt 117.6 punktu šādā redakcijā:

"117.6 Pretendents vai nosūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aizpilda blakusproduktu pavaddokumentu, saskaņo to ar valsts pilnvarotu veterinārārstu vai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru, un pretendents to pievieno šo noteikumu 117.7 2.apakšpunktā minētajam iesniegumam."

13. Izteikt 117.15 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"117.15 6. kam ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, tai skaitā no biškopības, iepriekšējā taksācijas gadā ir vairāk nekā 50 procentu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības un kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos neieskaita saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu."

14. Papildināt noteikumus ar 2.15.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.15. Atbalsts nomedītu un nobeigušos mežacūku uzglabāšanai, transportēšanai un likvidēšanai

117.19 Atbalstu sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

117.20 Atbalsta mērķis ir nepieļaut lauksaimniecības dzīvnieku inficēšanos ar klasisko cūku mēri, šīs infekcijas slimības tālāku izplatīšanos, kā arī apkarot klasisko cūku mēri inficētajā zonā, nodrošinot nomedītu un nobeigušos mežacūku (Sus scrofa) (turpmāk - mežacūka) uzglabāšanu, transportēšanu un likvidēšanu.

117.21 Atbalsts paredzēts, lai segtu jebkura vecuma mežacūku uzglabāšanas, transportēšanas un likvidēšanas izmaksas - līdz 185 latiem par tonnu.

117.22 Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

117.22 1. mežacūku uzglabāšanu, transportēšanu un likvidēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par epizootiju uzliesmojuma likvidēšanu un draudu novēršanu, kā arī normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

117.22 2. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzības jomā;

117.22 3. mežacūku transportēšanu un likvidēšanu 48 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas no Pārtikas un veterinārā dienesta;

117.22 4. ka mežacūku likvidēšanas procesā iegūtais produkts nav Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētais produkts.

117.23 Lai saņemtu šo noteikumu 117.21 punktā minēto atbalstu, pretendents:

117.23 1. slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu. Līgumā paredz priekšapmaksu 10 procentu apmērā no šo noteikumu 2.1.7.apakšpunktā minētā finansējuma;

117.23 2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā ar Pārtikas un veterinārā dienesta valsts vecāko veterināro inspektoru saskaņotu iesniegumu (40.4 pielikums) atbalsta saņemšanai;

117.23 3. iesniedz Lauku atbalsta dienestā ar Pārtikas un veterināro dienestu noslēgtas vienošanās kopiju par mežacūku uzglabāšanu, transportēšanu un likvidēšanu;

117.23 4. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem iesniedz uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.

117.24 Pretendents vai nosūtītājs atbilstoši normatīvo aktu prasībām par tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apriti, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aizpilda pavaddokumentu par mežacūku transportēšanu, un pretendents to pievieno šo noteikumu 117.23 2.apakšpunktā minētajam iesniegumam.

117.25 Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 117.23 1.apakšpunktā minētā līguma kopiju triju darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrija līguma kopiju ievieto ministrijas tīmekļa vietnē.

117.26 Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā reizi mēnesī, pamatojoties uz saņemto iesniegumu (40.4 pielikums)."

15. Aizstāt 165.punktā skaitli "149 780" ar skaitli "177 280".

16. Izteikt 167.punktu šādā redakcijā:

"167. Atbalstu 66 000 latu apmērā piešķir biedrībām (izņemot šo noteikumu 165. un 166.punktā minētās biedrības), kas ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Atbalsta apmērs nepārsniedz 16 500 latu vienai biedrībai (tai skaitā administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai)."

17. Papildināt noteikumus ar 209.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"209.3. ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu - šo noteikumu 208. un 208.1 punktā minētais atbalsta pretendents."

18. Papildināt noteikumus ar 250.punktu šādā redakcijā:

"250. 2013.gadā Veterinārmedicīnas likumā noteiktās nacionālās references laboratorijas funkciju izpildītājs Zemkopības ministrijā apstiprinātu šo noteikumu 46.pielikuma 5.punktā minēto pētījuma izmaksu tāmi (47.pielikums) iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2013.gada 1.oktobrim."

19. Papildināt noteikumus ar 40.4 pielikumu šādā redakcijā:

"40.4 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Iesniegums atbalsta saņemšanai par nomedītu un nobeigušos mežacūku uzglabāšanu,
transportēšanu un likvidēšanu ______.gada _________________

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
 

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)


Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Datums

Pavaddokumenta numurs

Uzglabāšanas konteinera reģistrācijas numurs un atrašanās vieta

Kategorija*

Skaits (gab.)

Svars (kg)

Transportēšanas attālums (km)

Likvidēšanas veids (norādīt - aprakšana, sadedzināšana iekārtās, dedzināšana sārtā)

Naudas summa (latos) par uzglabāšanu, transportēšanu un likvidēšanu

                 
                 

Z.v.**  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**

 


Saskaņots ar Pārtikas un veterinārā dienesta valsts vecāko veterināro inspektoru
 

   
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**


Pieņēma
 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)***

Piezīmes.
1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9.panta prasībām.
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un  "Z.v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. *** Neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

20. Izteikt 57.1 pielikumu šādā redakcijā:

"57.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.112

Atzīto lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Punktu skaits

1.

Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma (turpmāk - apgrozījums) apjoma maiņa 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu (par palielinājuma 10 procentiem piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 10 punktu)

10

2.

To biedru skaita pārmaiņas, ar kuriem bija apgrozījums, 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu (par palielinājuma 10 procentiem piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 10 punktu)

10

3.

Biedru skaits pēc stāvokļa 2012.gada 31.decembrī*:  
10-30

2

31-100

5

101-200

8

201 un vairāk

10

4.

Pamatlīdzekļu vērtības pārmaiņas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu (par palielinājuma 10 procentiem piešķir 1 punktu, bet ne vairāk kā 10 punktu)

10

5.

Atzītajai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai ir piešķirts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts

10

6.

Atzītā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi

5

Piezīme. * Ja kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, kritēriju aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīgā pārskata datiem par atbilstošu iepriekšējo periodu."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā -
labklājības ministre Ilze Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 346Pieņemts: 25.06.2013.Stājas spēkā: 05.07.2013.Zaudē spēku: 31.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 04.07.2013. OP numurs: 2013/128.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
257982
05.07.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)