Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/3

Rīgā 2013.gada 19.jūnijā (prot. Nr.23, 7.p.)

Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Izdots saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta
pirmo un piekto daļu un likuma "Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā (turpmāk - nolikums) nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) piešķir izsoles kārtībā radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2014.gada 1.janvāra, kā arī izsoles principus un izsoles norises kārtību.

2. Izsoles mērķis ir saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un piekto daļu piešķirt elektronisko sakaru komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Tādējādi īstenojot Elektronisko sakaru likuma 2.pantā noteikto mērķi: veicināt elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību, konkurences attīstību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, nodrošināt radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu un saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci elektronisko sakaru nozarē.

3. Izsoli rīko ar Regulatora padomes lēmumu apstiprināta izsoles komisija (turpmāk - izsoles komisija).

II. Izsoles priekšmets

4. Izsoles priekšmets ir radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2014.gada 1.janvāra.

5. Izsoles priekšmeta sākumcena ir 200 000LVL (divi simti tūkstoši lati). Izsoli rīko ar augšupejošu soli. Izsoles kārtas sākumcenas paaugstināšanas solis ir ne mazāks par 20 000 LVL (divdesmit tūkstoši lati). Izsoles dalībnieks izsoles cenas soli nosaka pilnos tūkstošos.

6. Šā nolikuma 4.punktā noteiktās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības paredzētas izmantošanai uz 15 (piecpadsmit) gadiem no 2014.gada 1.janvāra. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 49.panta otro daļu radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesības izmantojamas atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

III. Izsoles principi

7. Jebkāda vienošanās starp izsoles dalībniekiem attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos izsolē vai attiecībā uz šā nolikuma izpildi vai neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža.

8. Aizliegtā vienošanās šā nolikuma izpratnē ir mutvārdu vai rakstveida vienošanās (arī darbības savstarpēja saskaņošana) starp izsoles dalībniekiem, ar izsoles saistītas informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

9. Izsoles dalībnieks sniedz izsoles komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par informācijas patiesumu.

IV. Izsoles dalībnieks un pārstāvis

10. Izsolē kā izsoles dalībnieks var piedalīties gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš ir iesniedzis šā nolikuma 14.punktā noteikto reģistrācijas iesniegumu un samaksājis šā nolikuma 22.punktā noteikto nodrošinājuma naudu.

11. Izsoles komisija saistītos komersantus nepielaiž izsolē kā atsevišķu izsoles dalībnieku. Par saistītiem komersantiem uzskata tādus komersantus, kuriem vai kuros ir savstarpēja tieša vai netieša izšķiroša ietekme Koncernu likuma izpratnē.

12. Katrs izsoles dalībnieks ieceļ ne vairāk kā divus pārstāvjus tā pārstāvībai izsolē. Izsoles dalībnieka pārstāvis izsolē var būt tā likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis (turpmāk - pārstāvis). Izsoles dalībnieks šo faktu apliecina ar attiecīgu dokumentu (pilnvara).

13. Pārstāvja darbība (tai skaitā pārstāvja sniegto ziņu patiesums) izsolē ir saistoša izsoles dalībniekam. Pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad izsoles komisija saņem no izsoles dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokumentu (pilnvara vai atsaukums).

V. Reģistrācijas iesniegums

14. Izsoles dalībnieks, lai varētu piedalīties izsolē, izsoles komisijai iesniedz aizpildītu reģistrācijas iesnieguma (1.pielikums) oriģinālu, ko paraksta pārstāvis. Reģistrācijas iesnieguma veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora mājaslapā internetā - http://www.sprk.gov.lv.

15. Aizpildot reģistrācijas iesniegumu, izsoles dalībnieks ievēro šajā nolikumā noteiktās prasības un nosacījumus.

16. Izsoles dalībnieks nekavējoties rakstveidā paziņo izsoles komisijai par jebkādām izmaiņām reģistrācijas iesniegumā sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties rakstveidā paziņo, ja atklāj, ka reģistrācijas iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

17. Šā nolikuma 16.punktā noteikto paziņojumu paraksta pārstāvis.

18. Izsoles dalībnieks reģistrācijas iesniegumam pievieno šādus dokumentus, kas ir neatņemama reģistrācijas iesnieguma sastāvdaļa:

18.1. ārvalstīs reģistrēts komersants - izziņu no komercreģistra, ka izsoles dalībnieks neatrodas likvidācijas stadijā vai šim komersantam nav pasludināts maksātnespējas process, vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process;

18.2. ārvalstīs reģistrēts komersants - reģistrācijas apliecību;

18.3. aizpildītu deklarāciju par atbilstību (2.pielikums). Deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora mājaslapā internetā - http://www.sprk.gov.lv;

18.4. pārstāvja pārstāvību apliecinošu dokumentu (3.pielikums), ārvalstīs reģistrētam komersantam - izziņa no ārvalsts komercreģistra par pārstāvības tiesībām;

18.5. dokumentu, kas apliecina nodrošinājuma naudas iemaksu šā nolikuma 22.punktā noteiktajā kārtībā;

18.6. Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parāda. Ārvalstīs reģistrētam komersantam - izziņa, ka izsoles dalībniekam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parāda. Izsoles dalībnieks iesniedz izziņu par nodokļu parādiem, kas ir izdota ne agrāk kā mēnesi pirms reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas dienas.

19. Izsoles komisijai izsoles dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tā kopiju. Izsoles dalībnieks iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros ir iekļauta aktuālā informācija, pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.

20. Izsoles dalībnieks dokumentu iesniedz valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, izsoles dalībnieks tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

21. Izsoles dalībnieks ārvalstīs izdoto dokumentu attiecīgi legalizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Nodrošinājuma nauda

22. Izsoles dalībnieks līdz 2013.gada 19.augustam iemaksā nodrošinājuma naudu 200 000 LVL (divsimts tūkstoši lati) apmērā valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000, norādot saņēmēju: "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija" un iemaksas mērķi: "Nodrošinājuma nauda radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā". Dokumentu, kas apliecina nodrošinājuma naudas summas iemaksu valsts budžeta kontā, izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar reģistrācijas iesniegumu.

23. Regulators izsoles dalībniekam, kas nav uzvarējis izsolē, nodrošinājuma naudu atmaksā izsoles dalībnieka reģistrācijas iesniegumā norādītajā norēķinu kontā 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

24. Regulators izsoles uzvarētājam nodrošinājuma naudu neatmaksā. Izsoles uzvarētāja iemaksātā nodrošinājuma nauda veido daļu no izsoles uzvarētāja pēdējās solītās cenas.

25. Gadījumā, ja Regulatora padome izsoles rezultātu neapstiprina, Regulators izsoles dalībniekam nodrošinājuma naudu atmaksā uz izsoles dalībnieka reģistrācijas iesniegumā norādīto norēķinu kontu 10 darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas.

26. Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu izsoles dalībniekam, kā arī neatzīst par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš:

26.1. ir iemaksājis nodrošinājuma naudu, bet nav ieradies uz izsoli;

26.2. neiesniedz izsoles kārtējās kārtas sākumcenas un izsoles cenas soļa kopsummu (turpmāk - piedāvājums) pirmajā izsoles kārtā, izņemot šā nolikuma 49.punktā noteiktā gadījumā;

26.3. atsauc savu piedāvājumu vai atsakās parakstīties izsoles protokolā par savu izteikto visaugstāko piedāvājumu;

26.4. ir izslēgts no dalības izsolē, pamatojoties uz šā nolikuma 40.un 68.punktu;

26.5. neizpilda šā nolikuma 73.punktu.

VII. Sazināšanās ar izsoles komisiju

27. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar izsoles norisi saistītu jautājumu, iesniedz to rakstveidā izsoles komisijai ne vēlāk kā līdz 2013.gada 19.augustam.

28. Pēc reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas izsoles komisijai informācijas apmaiņa par izsoli notiek rakstveidā starp izsoles komisiju un pārstāvi.

29. Persona informācijas pieprasījumu izsoles komisijai iesniedz rakstveidā valsts valodā un nosūta pa pastu, faksu (+371 67097277) vai e-pastu (izsole@sprk.gov.lv). Persona, iesniedzot jautājumu izsoles komisijai, norāda - "Izsolei radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai", kā arī norāda personas vārdu, uzvārdu (juridiskai personai - nosaukumu), kas šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pasta un e-pasta adrese, faksa numurs, tālruņa numurs).

30. Izsoles komisija saņemto rakstveida jautājumu par izsoles norisi, kā arī atbildi uz saņemto jautājumu nosūta iesniedzējam un visiem izsoles dalībniekiem, kuri uz atbildes izsūtīšanas brīdi ir iesnieguši šā nolikuma 32.punktā.

31. Izsoles komisija publisko iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Regulatora mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, izsoles komisija nav tiesīga minēt personu, kas iesniegusi attiecīgo jautājumu, kā arī pārējos konkrētās atbildes saņēmējus.

VIII. Reģistrācijas iesnieguma iesniegšana un apmācība

32. Pārstāvis reģistrācijas iesniegumu un pilnvaru (3.pielikums), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Regulatora telpās darba dienas laikā (plkst.8.30-17.00), aizvērtā aploksnē (turpmāk - aploksne) personīgi izsoles komisijas sekretāram tādā veidā, lai izsoles komisija to saņemtu ne agrāk kā 2013.gada 19.augusta plkst. 8.30 un ne vēlāk kā 2013.gada 26.augusta plkst.12.00 (pēc Latvijas Republikas laika). Uz aploksnes norāda "Izsolei radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai" un izsoles komisijas adresi, kā arī izsoles dalībnieka nosaukumu un juridisko adresi. Izsoles komisijas adrese - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, Latvija. Tālruņa numurs uzziņām: + 371 67097200.

33. Izsoles komisijas sekretārs pieņem aploksni. Izsoles komisijas sekretārs reģistrācijas lapā (4.pielikums), kas sastādīta divos eksemplāros, norāda izsoles dalībnieka nosaukumu, aploksnes iesniegšanas datumu un laiku, kā arī datumu un laiku, kad pārstāvim jāierodas Regulatorā apmācībai darbam ar izsoles programmu, izsoles komisijas sekretārs izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas lapas vienu eksemplāru.

34. Izsoles komisija izsolei iesniegto aploksni, kas saņemta pēc šā nolikuma 32.punktā norādītā iesniegšanas termiņa, uzskata par nederīgu, neatver un neatvērtā veidā nosūta atpakaļ iesniedzējam. Visos pārējos gadījumos izsoles komisijai iesniegtos dokumentus izsoles dalībniekam atpakaļ neizsniedz.

35. Izsoles komisija katru pārstāvi apmāca individuāli, izsniedzot izsoles programmas lietošanas instrukciju. Pārstāvis pēc apmācības rakstiski apliecina, ka ir iepazinies un izprot, kā strādāt ar izsoles programmu.

IX. Ierobežotas pieejamības informācija

36. Iesniedzot reģistrācijas iesniegumu, izsoles dalībnieks piekrīt, ka izsoles komisija izmantos izsoles dalībnieka iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar izsoli saistītām darbībām.

37. Informācija par izsoli un izsoles norisi ir atklāta, izņemot šādu informāciju, kurai Regulators ir piešķīris ierobežotas pieejamības informācijas statusu, līdz izsoles sākumam:

37.1. iesniegto reģistrācijas iesniegumu skaits;

37.2. izsoles dalībnieks;

37.3. iesniegtā reģistrācijas iesnieguma saturs.

38. Par izsoles dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga izsoles komisija.

39. Izsoles dalībnieka darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši bez pārējo izsoles dalībnieku piekrišanas iegūt informāciju, kas nav atklāta un īpaši attiecas uz pārējo izsoles dalībnieku stratēģiju un taktiku izsolē un summām, kādas tie ir paredzējuši piedāvāt, uzskatāma par informācijas izpaušanas ierobežojumu pārkāpumu.

40. Ja izsoles dalībnieks pārkāpj šā nolikuma 39.punktā noteikto informācijas izpaušanas ierobežojumu un tas var būtiski ietekmēt izsoles rezultātus, izsoles komisija ir tiesīga izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles.

X. Izsoles norise

41. Izsole radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai sākas 2013.gada 26.augustā plkst.12.00 (pēc Latvijas Republikas laika) Rīgā, Ūnijas ielā 45, Regulatora telpās, piedaloties izsoles komisijai, izsoles vadītājam, izsoles sekretāram, izsoles dalībniekam un Regulatora personālam, kas nodrošina izsoles procesu.

42. Ja pēc šā nolikuma 41.punktā noteiktā datuma nepieciešams izsoli turpināt, izsole notiek darba dienās laikā no pulksten 9:00 līdz 17:00. Izsoles vadītājs informē izsoles dalībniekus par izsoles norises laiku.

43. Izsole notiek valsts valodā. Ja izsoles dalībniekam izsoles laikā nepieciešams lietot svešvalodu, izsoles dalībnieks nodrošina sev tulku un atbild par tulkojuma precizitāti. Ja izsoles dalībniekam izsoles laikā nepieciešams tehniskā personāla atbalsts, izsoles dalībnieks nodrošina sev tehnisko personālu un atbild par tehniskā personāla darbību precizitāti. Izsoles dalībnieks informē izsoles komisiju par sava tehniskā personāla klātbūtni izsolē. Izsoles komisijas sekretārs protokolē izsoles norisi.

44. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, paziņo izsoles komisijas sastāvu, raksturo izsoles priekšmetu, sākumcenu un informē izsoles dalībniekus par plānoto izsoles norisi.

45. Izsoles komisija atver aploksnes tādā secībā, kādā tās ir saņemtas un pārliecinās:

45.1. vai izsoles dalībnieks atbilst šā nolikuma 10.punktā noteiktajam;

45.2. vai izsoles dalībnieki ir saistītie komersanti saskaņā ar šā nolikuma 11.punktu;

45.3. vai ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas noteikta šā nolikuma 14. un 18.punktā;

45.4. vai valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000 ir saņemta izsoles dalībnieka iemaksātā šā nolikuma 22.punktā noteiktā nodrošinājuma nauda;

45.5. vai ir iesniegta Valsts ieņēmuma dienesta izziņa, ka izsoles dalībniekam Latvijā nav nodokļu parāda. Ārvalstīs reģistrētam komersantam - vai ir iesniegta izziņa, ka izsoles dalībniekam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parāda. Izsoles komisija pārliecinās vai iepriekš minētā izziņa atbilst šā nolikuma 18.6.apakšpunktā noteiktajam termiņam.

46. Ja izsoles komisija konstatē, ka divi vai vairāki izsoles dalībnieki šā nolikuma 11.punkta izpratnē ir saistīti komersanti, izsoles komisija nosaka termiņu, kas nav ilgāks par stundu, lai izsoles dalībnieki, kas ir saistītie komersanti, izlemj, kurš turpinās piedalīties izsolē. Ja izsoles dalībnieki, kas ir saistītie komersanti, nevienojas, par dalību izsolē, izsoles komisija no dalības izsolē izslēdz tos izsoles dalībniekus, kas ir saistīti komersanti un nav vienojušies.

47. Izsoles komisija dalībai izsolē pielaiž izsoles dalībnieku, kurš atbilst šā nolikuma prasībām un ir iesniedzis šajā nolikumā noteiktos dokumentus.

48. Izsoles komisija dalībai izsolē nepielaiž vai no izsoles izslēdz:

48.1. izsoles dalībnieku, kurš nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu (un tas var ietekmēt izsoles rezultātu);

48.2. izsoles dalībnieku, kurš neatbilst šā nolikuma 10. un 11.punkta prasībām;

48.3. izsoles dalībnieku, kurš atrodas likvidācijas stadijā vai par kuru ir pasludināts maksātnespējas process vai arī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta;

48.4. izsoles dalībnieku, kuram ir nodokļu parāds;

48.5. izsoles dalībnieku, kurš izsoles komisijai iesniedz neatbilstošus šā nolikuma 14. un 18.punktā noteiktos dokumentus;

48.6. izsoles dalībnieku, kura iemaksātā nodrošinājuma nauda līdz izsoles sākumam nav saņemta valsts budžeta kontā LV58TREL8120203000000;

48.7. tos izsoles dalībniekus, kas ir saistīti komersanti un nav vienojušies par turpmāko dalību izsolē, saskaņā ar šā nolikuma 46.punktu.

49. Ja izsolē piedalās tikai viens izsoles dalībnieks, tad vairāksolīšana nenotiek un vienīgais izsoles dalībnieks ir izsoles uzvarētājs, kurš samaksā šā nolikuma 5.punktā noteikto sākumcenu un izpilda šā nolikuma 73.punktu.

50. Pēc izsolei pielaisto izsoles dalībnieku noskaidrošanas izsoles komisija izsoles dalībniekam izsniedz piešķirto lietotājvārdu un paroli.

51. Izsoles komisija izsoles dalībniekam ierāda Regulatora telpu, kurā ir dators ar izsolei nepieciešamo programmu. Ja izsoles gaitā rodas tehniskas problēmas, izsole var tikt turpināta rakstveidā, izsoles komisija par to informē izsoles dalībniekus.

52. Izsoles dalībnieks iesniedz piedāvājumu tikai izsoles kārtā. Izsoles kārtā izsoles dalībnieks iesniedz vienu piedāvājumu. Izsoles dalībnieks piedāvājumu iesniedz elektroniskā formātā, izmantojot izsoles programmu.

53. Katras nākošās izsoles kārtas sākumcena ir iepriekšējā izsoles kārtā solītais visaugstākais piedāvājums.

54. Izsoles dalībnieks izsaka piedāvājumu ar cipariem tikai izsoles kārtā, izmantojot izsoles programmu. Rakstveida izsoles gadījumā izsoles dalībnieks izsaka piedāvājumu, iesniedzot to rakstveidā izsoles vadītājam. Izsoles dalībnieks piedāvājumā norāda piedāvāto cenu gan ar vārdiem, gan ar cipariem. Ja izsoles dalībnieks piedāvājumā ir norādījis ar vārdiem un cipariem atšķirīgu cenu, izsoles komisija ņem vērā cenu, kas norādīta ar vārdiem.

55. Izsoles dalībnieks, izmantojot izsoles programmu, iepazīstas ar informāciju par iepriekšējā izsoles kārtā visu izsoles dalībnieku izteiktajiem piedāvājumiem un nākošās izsoles kārtas sākuma laiku. Kārtējā izsoles kārtā izsoles dalībnieks, izmantojot izsoles programmu, var pārbaudīt mazāko iesniedzamā piedāvājuma vērtību.

56. Rakstveida izsoles gadījumā izsoles vadītājs kārtējo izsoles kārtu slēdz, un izsoles vadītājs izsoles dalībniekiem sniedz šādu informāciju:

57.1. izsoles kārtā izteiktos piedāvājumus;

57.2. izsoles kārtā izteikto visaugstāko piedāvājumu;

57.3. izsoles kārtas statuss - slēgta, pārtraukta;

57.4. nākošās izsoles kārtas sākumcenu, izsoles soli un sākuma laiku.

57. Izsole notiek pa kārtām, kamēr izsoles dalībnieki iesniedz piedāvājumus.

58. Izsoles komisija izslēdz no turpmākas dalības izsolē izsoles dalībnieku, kurš:

58.1. izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, kas ir mazāks par izsoles kārtējās kārtas sākumcenas un izsoles soļa kopsummu vai izsoles kārtā izsaka izsoles cenas soli, kas nav pilnos tūkstošos, izņemot šā nolikuma 66.noteikto gadījumu;

58.2. izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, neievērojot šā nolikuma 52. un 54.punktā noteikto kārtību;

58.3. izsoles kārtā neizsaka piedāvājumu vai nepiedalās kārtējā izsoles kārtā;

58.4. atsauc savu piedāvājumu, ko ar parakstu apliecina izsoles protokolā;

58.5. atsakās parakstīties izsoles protokolā par savu izteikto visaugstāko piedāvājumu.

59. Ja kārtējā izsoles kārtā neviens izsoles dalībnieks neiesniedz piedāvājumu, izsoles komisija izsoli slēdz. Izsoles dalībnieks, kurš par ir nosolījis visaugstāko piedāvājumu, ar parakstu izsoles protokolā apliecina izteiktā piedāvājuma atbilstību nosolītajam.

60. Izsoles dalībnieks, kurš ir izslēgts no turpmākās dalības izsolē, ar parakstu protokolā apliecina izteikto piedāvājumu atbilstību nosolītajam.

61. Izsoles dalībniekam vienu reizi izsoles laikā ir tiesības pieprasīt pārtraukumu līdz nākošajai izsoles kārtai līdz divām stundām. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki ir pieprasījuši ilgāku pārtraukumu par cita izsoles dalībnieka pieprasīto pārtraukumu līdz nākošai izsoles kārtai, tad izsoles komisija pēc kārtējās izsoles kārtas beigām piemēro ilgāko pieprasīto laiku pārtraukumam, bet ne ilgāku par divām stundām. Izsoles dalībnieks šo pārtraukumu var pieprasīt pēc kārtējās izsoles kārtas beigām līdz nākošās izsoles kārtas sākumam.

62. Pēc katras izsoles kārtas beigām izsoles dalībnieks var iepazīties ar citu izsoles dalībnieku, neidentificējot pašu izsoles dalībnieku, visās izsoles kārtās izteikto piedāvājumu.

63. Izsoles dalībnieks, kurš atsakās parakstīties protokolā par izteikto piedāvājumu atbilstību nosolītajam, atsakās arī no izsoles priekšmeta. Tiesības uz izsoles priekšmetu iegūst nākamais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko piedāvājumu.

64. Ja nākamā izsoles dalībnieka nav, tad izsoles priekšmets paliek neizsolīts. Ja iepriekšējā izsoles kārtā ir divi vai vairāki izsoles dalībnieki, kas ir piedāvājuši vienādus visaugstākos piedāvājumus, tad izsoles komisija rīkojas šā nolikuma 66.punktā noteiktajā kārtībā.

65. Izsolē iegūst izsoles priekšmetu un uzvar tas izsoles dalībnieks, kurš ir solījis visaugstāko piedāvājumu.

66. Ja, noslēdzot izsoli, ir divi vai vairāki izsoles dalībnieki, kas ir piedāvājuši vienādus visaugstākos piedāvājumus, tad izsole tiek turpināta ar papildus izsoles kārtu rakstveidā, kurā šie izsoles dalībnieki iesniedz brīvi izvēlētu paaugstināšanas soli. Šajā gadījumā izsolē uzvar un iegūst tas izsoles dalībnieks, kurš ir iesniedzis visaugstāko brīvi izvēlēto paaugstināšanas soli.

67. Izsoles komisija ir tiesīga jebkurā laikā no izsoles dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt papildus informāciju par izsoles dalībnieka iesniegto informāciju šā nolikuma 14. un 18.punktā. Izsoles dalībnieks papildus informāciju rakstveidā iesniedz izsoles komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no izsoles komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

68. Ja izsoles komisija atklāj pierādījumus par šā nolikuma 7. un 8.punktā noteikto vienošanos vai, ka izsoles dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet izsoles dalībnieks par to nav paziņojis izsoles komisijai, vai, ja izsoles dalībnieks atsakās sniegt izsoles komisijai šā nolikuma 67.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto papildus informāciju un paredzētā informācija ir nepieciešama izsoles uzvarētāja noteikšanai, izsoles komisija ir tiesīga izslēgt izsoles dalībnieku no izsoles uzvarētāja noteikšanas.

XI. Izsoles rezultātu paziņošana un apstiprināšana

69. Regulatora padome 10 darba dienu laikā no šā nolikuma 41.punktā noteiktās izsoles dienas apstiprina izsoles rezultātus, lemj par izsoles uzvarētāja noteikšanu un izsoles uzvarētājam piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

70. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Regulators par to trīs darba dienu laikā rakstveidā informē uzvarējušo izsoles dalībnieku.

71. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no uzvarējušiem izsoles dalībniekiem nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu un tas ir ietekmējis izsoles rezultātu, Regulatora padome izsoles uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu un izsoli atzīst par noslēgušos bez rezultāta.

72. Ja izsolē nav neviena uzvarētāja, tad Regulatora padome izsoli atzīst par noslēgušos bez rezultāta.

XII. Izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

73. Izsoles uzvarētājs trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Regulatora padome ir noteikusi izsoles uzvarētāju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

73.1. reģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants (ja tas iepriekš nav Latvijas Republikā reģistrēts komersants);

73.2. saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu nosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojumu (ja tas iepriekš nav Regulatoram nosūtījis reģistrācijas paziņojumu);

73.3. samaksā valsts budžeta kontā Nr.LV58TREL8120203000000 solīto cenu, kas ir par 200 000LVL (divsimts tūkstoši lati) mazāka, jo šī summa valsts budžeta kontā ir iemaksāta kā nodrošinājuma nauda un tā veido daļu no solītās cenas un nosūta elektroniski paziņojumu par naudas iemaksu uz e-pastu (izsole@sprk.gov.lv).

74. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda šā nolikuma 73.punktā noteiktos nosacījumus, Regulatora padome izsoles uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu un anulē piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Regulatora padome izsoli atzīst noslēgušos bez rezultāta.

XIII. Izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana

75. Izsoles uzvarētājs izsoles rezultātā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām uzsāk šādi:

75.1. no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 1.janvārim valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" saņem Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām" 6.3.apakšpunktā un 9.punktā minēto vismaz vienu lietošanas atļauju (turpmāk - Lietošanas atļauja) piecās dažādās Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās;

75.2. no 2015.gada 2.janvāra līdz 2016.gada 1.janvārim valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" saņem vismaz vienu Lietošanas atļauju piecās dažādās Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās, kopumā no radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz - 2690MHz lietošanas tiesību piešķiršanas brīža vismaz 10 Lietošanas atļaujas 10 dažādās Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās;

75.3. no 2016.gada 2.janvāra līdz 2017.gada 1.janvārim valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" saņem vismaz vienu Lietošanas atļauju piecās dažādās Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās, kopumā no radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz - 2690MHz lietošanas tiesību piešķiršanas brīža vismaz 15 Lietošanas atļaujas 15 dažādās Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās;

75.4. no 2017.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 1.janvārim valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" saņem vismaz vienu Lietošanas atļauju piecās dažādās Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās, kopumā no radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz - 2690MHz lietošanas tiesību piešķiršanas brīža vismaz 20 Lietošanas atļaujas 20 dažādās Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās.

76. Ja izsoles uzvarētājs neizpilda šā nolikuma 75.punktā noteikto, Regulators var lemt par izsolē piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu. Šajā gadījumā Regulators neatmaksā nodrošinājuma naudu un summu, kas ir samaksāta saskaņā ar šā nolikuma 73.punktu.

77. Izsoles kārtībā piešķirto radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību tālāknodošana, ja to pieļauj normatīvie akti, ir atļauta no 2014.gada 1.janvāra tikai tādam elektronisko sakaru komersantam, kuram kā izsoles uzvarētājam nav piešķirtas radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz - 2690MHz lietošanas tiesības. Par tālāknodoto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām un šī nolikuma, un citu pienākumu un saistību izpildi atbild elektronisko sakaru komersants, kuram Regulatora noteiktajā kārtībā ir tālāknodotas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

XIV. Noslēguma jautājums

78. Šis nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

 

 

1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.jūnija lēmumam Nr.1/3

Reģistrācijas iesniegums
izsolei radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Parakstot šo reģistrācijas iesniegumu, izsoles dalībnieks apliecina, ka visa tajā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti.

1. Komersanta nosaukums  
 

2. Komersanta juridiskā adrese

 
 

3. Komersanta reģistrācijas datums, vienotais
reģistrācijas numurs un valsts

 
 

4. Komersanta norēķina konta numurs

 
 

5. Komersanta pārstāvji (ne vairāk kā divas personas):

 
vārds un uzvārds  
pārstāvības pamats  
amats  
adrese  
telefona numurs  
fakss  
e-pasta adrese  
   

Datums_____________________________________________

Pārstāvis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt komersantu
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

 

 

2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.jūnija lēmumam Nr.1/3

Deklarācija par atbilstību
izsolei radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Parakstot šo deklarāciju, izsoles dalībnieks apliecina, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

______________________________________________(izsoles dalībnieks), kuru pārstāv _____________________________ (pārstāvis), kas darbojas, pamatojoties uz ___________________________________, paziņo, ka:

izsoles dalībnieka likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis, kas norādīts reģistrācijas iesniegumā, ir iepazinies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt šīs izsoles nolikumu un piešķiramo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo izsoli.

Izsoles dalībnieks paziņo un apņemas ievērot šādus nosacījumus:

(a) tas ir tiesīgs piedalīties izsolē, un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi;

(b) tas neatrodas likvidācijas stadijā vai nav pasludināts maksātnespējas process vai arī nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kā arī uz deklarācijas iesniegšanas brīdi tam nav nodokļu parādu;

(c) visa informācija, kuru tā likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis sniedzis reģistrācijas iesniegumā un tā pielikumos, vai jebkura cita informācija, kas iesniegta izsoles komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs. Ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos izsoles komisijai;

(d) tas izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tā likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis izpildīs izsoles nolikumā noteikto;

(e) tas un tā likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt izsoles rezultātu, vienojoties ar citu izsoles dalībnieku vai jebkuru citu izsolē iesaistīto personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar citu izsoles dalībnieku;

(f) tas un tā likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis nemēģinās iegūt vai meklēt ziņas par citu izsoles dalībnieka sniegto informāciju reģistrācijas iesniegumā un izsoles komisijai;

(g) tas un tā likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis nav vienojušies ar citu izsoles dalībnieku vai tā likumīgajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par izsoles rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) tas atzīs un pilnībā atbildēs par tā pilnvaroto pārstāvju darbībām izsolē.

Datums________________________

Pārstāvis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt komersantu

 

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

 

 

3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.jūnija lēmumam Nr.1/3

PILNVARA

 
Izdošanas vieta, izdošanas datums
Nr.___
 

(Komersanta nosaukums), vienotais reģistrācijas numurs: (________________), juridiskā adrese: (_______________________) (turpmāk - Komersants), kuras vārdā (persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu un veikt pilnvarojumu)

pilnvaro:

(turpmāk - Pārstāvis)

(Vārds, uzvārds, personas kods)

 

Pārstāvēt Komersantu izsolē - radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā, t.sk., - piedalīties izsolē, ar tiesībām izteikt viedokli, iesniegt un saņemt dokumentus, parakstīt dokumentus, pārstāvēt Komersanta intereses, kā arī izteikt cenu piedāvājumu un apliecināt (garantēt) izteiktās cenas piedāvājuma apmaksu.

Komersants atbild par Pārstāvja veiktajām darbībām saistībā ar izsoli, kā arī izteiktajiem piedāvājumiem.

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu un veikt pilnvarojumu:

(paraksts un atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

 

 

4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 19.jūnija lēmumam Nr.1/3

REĢISTRĀCIJAS LAPA

Rīgā

__. __. 2013. Plkst. _____________

Par dokumentu iesniegšanu izsolei radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā līdz 26.08.2013., plkst.12.00, Ūnijas ielā 45, Rīgā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā

1. Izsoles dalībnieka nosaukums: ____________________________

2. Aploksnes iesniegšanas datums

(diena/mēnesis/gads): ___________________________

3. Aploksnes iesniegšanas laiks (pulkstenis):__________________

4. Izsoles dalībnieka apmācība darbam ar izsoles programmu notiks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā __.__.____., plkst. __.__, Rīgā, Ūnijas ielā 45 pēc aplokšņu atvēršanas.

Izsoles komisijas sekretārs:

 
 

(paraksts)

Ar reģistrācijas lapu iepazinos un reģistrācijas lapas eksemplāru saņēmu

Iesniedzējs
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 19.jūnija lēmuma Nr.1/3 "Nolikuma radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā" 33.punktu izsoles komisijas sekretārs pieņem nolikuma 32.punktā noteikto aploksni ar reģistrācijas iesniegumu. Izsoles komisijas sekretārs reģistrācijas lapā, kas sastādīta divos eksemplāros, norāda izsoles dalībnieka nosaukumu, aploksnes ar reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku. Izsoles komisijas sekretārs izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas lapas vienu eksemplāru.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 19.jūnija lēmuma Nr.1/3 "Par izsoles komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz - 2690MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā" lemjošās daļas 3.punktu par izsoles komisijas sekretāru apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta Ierobežoto resursu nodaļas vecākais eksperts Alnis Garkājis.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz – 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/3Pieņemts: 19.06.2013.Stājas spēkā: 27.06.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 26.06.2013. OP numurs: 2013/121.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
257767
27.06.2013
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)