Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.312

Rīgā 2013.gada 11.jūnijā (prot. Nr.34 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
7.1 panta ceturto un sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 106.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Noteikumos lietoti šādi termini:

1.1 1. nodokļu risks - ar nodokļu maksātāja darbību, nodokļu vai finanšu uzskaites politiku un tās īstenošanu saistīts notikums, kura dēļ nodokļu maksātājs nav pareizi vai laicīgi aprēķinājis, deklarējis un izpildījis savas nodokļu saistības;

1.1 2. nodokļu risku vadība - pasākumu kopums, lai strukturēti, pastāvīgi un nepārtraukti identificētu un novērstu nodokļu riskus, īstenojot nodokļu risku kontroli un uzraudzību;

1.1 3. nodokļu risku kontrole - pastāvīga darbība, ko izpilda nodokļu maksātājs nodokļu risku vadības ietvaros noteiktajos gadījumos, lai preventīvi novērstu vai mazinātu nodokļu riska iestāšanos."

2. Izteikt 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. pēdējo triju pārskata gadu laikā nodokļu maksātājs nav sodīts par nodokļu normatīvo aktu pārkāpumu, saistībā ar kuru budžetā papildus iemaksājamās summas (piemēram, soda naudas, nodokļu uzrēķini) pārsniedz:

3.6.1. sešus procentus no nodokļu maksātāja attiecīgā pārskata gada apgrozījuma, ja nodokļu maksātājs nav finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks;

3.6.2. sešus procentus no nodokļu maksātāja attiecīgā pārskata gada aktīvu kopsummas, ja nodokļu maksātājs ir finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks;".

3. Izteikt 3.8.3.apakšpunku šādā redakcijā:

"3.8.3. apgrozījuma rentabilitātes rādītājs (pārskata gada peļņas vai zaudējumu attiecība pret neto apgrozījumu, reizināta ar 100) nav zemāks par vidējo rādītāju attiecīgajā tautsaimniecības nozarē (atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim);".

4. Izteikt 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10. nodokļu maksātājs ir ieviesis nodokļu risku vadību atbilstoši šo noteikumu prasībām;".

5. Papildināt noteikumus ar 3.11., 3.12. un 3.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.11. pēdējo triju pārskata gadu laikā vidējais neto apgrozījums pārskata gadā pārsniedz trīs miljonus latu;

3.12. pēdējo triju pārskata gadu laikā vidējā valsts budžetā iemaksāto nodokļu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 500 000 latu;

3.13. pēdējos sešos mēnešos nodokļu maksātājs mēnesī nodarbina vidēji vismaz 25 darbiniekus."

6. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 3.1. un 3.8.apakšpunktā minētās prasības var neņemt vērā, ja nodokļu maksātājs saimniecisko darbību ir veicis vismaz vienu pilnu pārskata gadu, ir laikus iesniedzis gada pārskatu par iepriekšējo pārskata periodu, kā arī ja 3.8.apakšpunktā minēto prasību neizpilde ir saistīta ar objektīviem iemesliem (piemēram, pēdējo triju gadu laikā ir veikti ieguldījumi pamatlīdzekļos vai nemateriālajos ieguldījumos, kas tiek izmantoti pamatdarbības nodrošināšanai) un neliecina par nodokļu maksātāja finansiālo nestabilitāti. Šajā gadījumā nodokļu maksātājs nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai."

7. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu 3.12.apakšpunktā minēto kritēriju var neņemt vērā, ja tā neizpilde ir saistīta ar objektīviem apstākļiem (piemēram, nozares specifika, sezonalitāte, orientācija uz eksportu vai īslaicīgs darba apjoma samazinājums). Šajā gadījumā nodokļu maksātājs nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai."

8. Papildināt 6.punktu aiz skaitļa "3.8." ar vārdu un skaitli "un 3.11.".

9. Papildināt noteikumus ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II.1 Nodokļu risku vadība

6.1 Nodokļu risku vadība balstās uz starptautiski atzītu praksi un standartiem risku vadībā (piemēram, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) "Enterprise Risk Management - Integrated Framework", Sarbanes-Oxley Act Section 404 vai International Organization for Standardization (ISO) 31,000 "Risk Management Standard").

6.2 Nodokļu risku vadība atbilst šādiem kritērijiem:

6.2 1. nepārtrauktība - nodokļu risku pārraudzība tiek veikta pastāvīgi attiecīgo procesu norises laikā;

6.2 2. vispusīgums - tā ietver visus nodokļu maksātāja veiktos procesus, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu, deklarēšanu un samaksu;

6.2 3. atbildība - tā nosaka konkrētu atbildības sadalījumu nodokļu maksātāja definēto nodokļu risku kontrolē iesaistītajām personām;

6.2 4. detalizācija - tā tiek dokumentēta ar detalizācijas līmeni līdz tās darbības aprakstam, kas rada risku;

6.2 5. aktualizēšana - tā tiek aktualizēta, ja mainās uzņēmuma procesi vai ārējie normatīvie akti.

6.3 Nodokļu maksātājs identificē vismaz šādus riskus:

6.3 1. darījumu riski - nodokļu riski, kas rodas nodokļu maksātāja veikto parasto (konkrētajam nodokļu maksātājam raksturīgo un regulāri veicamo) un neparasto (konkrētajam nodokļu maksātājam neraksturīgo un reti veicamo) darījumu rezultātā;

6.3 2. darbības riski - nodokļu riski, kas rodas, nodokļu maksātājam pieņemot ikdienas lēmumus saistībā ar nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu;

6.3 3. atbilstības riski - nodokļu riski, kas saistīti ar nodokļu maksātāja saistību izpildi, nodokļu deklarāciju korektu un laicīgu iesniegšanu, kā arī nodokļu korektu un laicīgu samaksu. Atbilstības risku cēloņi parasti ir saistīti ar nodokļu maksātāja darbības procesu, informācijas sistēmu un datu kvalitāti;

6.3 4. grāmatvedības uzskaites riski - nodokļu riski, kas saistīti ar pareizu darījumu iegrāmatošanu saskaņā ar grāmatvedības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un nodokļu maksātāja grāmatvedības organizācijas dokumentiem.

6.4 Riskus vērtē komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi, tajā skaitā nodokļu maksātāja nodokļu funkciju vadības pārstāvis.

6.5 Nodokļu maksātājs dokumentē nodokļu risku vadības procesu tādā detalizācijas līmenī, lai trešā kompetentā persona varētu tam izsekot līdz līmenim, kurā darbības rada nodokļu risku.

6.6 Attiecībā uz identificētajiem nodokļu riskiem nodokļu maksātājs izstrādā un ievieš efektīvus iekšējās kontroles pasākumus, lai izslēgtu riska ietekmi vai iespējamību.

6.7 Katram nodokļu risku vadībā iesaistītajam darbiniekam ir nodrošināta iespēja iepazīties ar risku reģistru un ir pienākums ziņot par jauniem nodokļu riskiem un nepieciešamību mainīt vai aktualizēt procesus.

6.8 Saistībā ar nodokļu risku vadību nodokļu maksātāja vadība apstiprina:

6.8 1 nodokļu risku vadības normatīvos dokumentus (piemēram, politiku, stratēģiju, procesu aprakstu);

6.8 2. nodokļu risku vadībā iesaistīto personu pienākumu un atbildības sadalījumu.

6.9 Iesniedzot šo noteikumu 7.punktā minēto pieteikumu, nodokļu maksātājs tam pievieno apliecinājumu par nodokļu maksātāja ieviestās nodokļu risku vadības atbilstību šiem noteikumiem. Pēc tam kad nodokļu maksātājs ir iekļauts programmā, tas minēto apliecinājumu iesniedz katru gadu vienlaikus ar gada pārskatu par katru pārskata periodu, kas seko pārskata periodam, kurā nodokļu maksātājs tika iekļauts programmā."

10. Aizstāt 9.punktā skaitļus un vārdus "5. un 6.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "5., 5.1 un 6.punktā".

11. Aizstāt 10.2.apakšpunktā skaitļus un vārdus "3.9. un 3.10.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "3.9., 3.10., 3.12. (ja nav konstatēta šo noteikumu 5.1 punktā minētā atkāpe) vai 3.13.apakšpunktā".

12. Izteikt 10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. nodod pieteikumu ar izvērtējumu par nodokļu maksātāja atbilstību šo noteikumu 3., 4., 5. un 5.1 punktā minētajiem kritērijiem komisijai izskatīšanai un atzinuma sniegšanai, ja nodokļu maksātājs neatbilst tikai noteikumu 3.1. (ja ir konstatēta šo noteikumu 4.punktā minētā atkāpe), 3.3. (ja ir konstatēta šo noteikumu 5.punktā minētā atkāpe), 3.8. (ja ir konstatēta šo noteikumu 4.punktā minētā atkāpe) vai 3.12. (ja ir konstatēta šo noteikumu 5.1 punktā minētā atkāpe) apakšpunktā minētajam kritērijam."

13. Izteikt 15.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4. nodokļu maksātājs ir sodīts par nodokļu normatīvo aktu pārkāpumu, saistībā ar kuru valsts budžetā iemaksājamās summas (piemēram, soda naudas, nodokļu uzrēķini) pārsniedz:

15.4.1. sešus procentus no nodokļu maksātāja attiecīgā pārskata gada apgrozījuma, ja nodokļu maksātājs nav finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks;

15.4.2. sešus procentus no nodokļu maksātāja attiecīgā pārskata gada aktīvu kopsummas, ja nodokļu maksātājs ir finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks;".

14. Svītrot 15.5.apakšpunktā vārdus "gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas".

15. Papildināt noteikumus ar 15.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. nodokļu maksātājs vairs neatbilst šo noteikumu 3.11. vai 3.13.apakšpunktā minētajam kritērijam."

16. Aizstāt 16.punktā skaitļus un vārdus "15.4. vai 15.5. (daļā par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem uzraudzību veic Finanšu ministrija)" ar skaitļiem un vārdiem "15.4., 15.5. (daļā par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem uzraudzību veic Finanšu ministrija) vai 15.6.".

17. Aizstāt 17.punktā skaitļus un vārdus "3.2., 3.3. vai 3.8.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "3.2., 3.3., 3.8. vai 3.12.apakšpunktā".

18. Aizstāt 18.punktā skaitļus un vārdus "3.3. vai 3.8.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "3.3., 3.8. vai 3.12.apakšpunktā".

19. Svītrot 23., 24., 25. un 26.punktu.

20. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Šo noteikumu 1.1 punkts, 3.10.apakšpunkts un II1 nodaļa tiek piemērota ar 2015.gada 1.janvāri."

21. Aizstāt pielikuma 17.punktā vārdus "iekšējo nodokļu risku vadības sistēmu" ar vārdiem "nodokļu risku vadību".

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministra vietā -
labklājības ministre Ilze Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 312Pieņemts: 11.06.2013.Stājas spēkā: 15.06.2013.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 14.06.2013. OP numurs: 2013/114.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
257532
15.06.2013
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"