Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2013/6

Carnikavā 2013.gada 22.maijā
Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013.gada 22.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.9, 7.§)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts un izmaksāts vienreizējs pabalsts 2013.gada pavasara plūdu laikā (no 19.04.2013. līdz 02.05.2013.) (turpmāk – 2013.gada pavasara plūdi) Carnikavas novada administratīvajā teritorijā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam (turpmāk tekstā – pabalsts), un pabalsta apmēru.

2. Pabalsts tiek piešķirts Carnikavas novada iedzīvotāju īpašumā vai valdījumā (jaunbūvēm, kas nav nostiprinātas zemesgrāmatā) esošu dzīvojamo māju vai dzīvokļu (turpmāk – dzīvojamā telpa), kas atrodas Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, remontam, ja šī dzīvojamā telpa ir bojāta 2013.gada pavasara plūdu rezultātā, bet to ir iespējams atjaunot.

3. Pabalsts tiek piešķirts, ja dzīvojamās telpas īpašnieks vai valdītājs (turpmāk – Īpašnieks) 2013.gada pavasara plūdu laikā dzīvoja un bija deklarējis dzīvojamā telpā dzīves vietu.

4. Persona, kurai pienākas pabalsts, vai tās pilnvarotā persona 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža Carnikavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) iesniedz šādus dokumentus:

4.1. rakstveida iesniegumu, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām, papildus norādot pabalsta saņēmēja bankas konta numuru, dzīvojamās telpas bojājumu apjomu, dzīvojamās telpas applūšanas augstumu un ledus, kā arī citu ārējo faktoru nodarītos ēkas mehāniskos bojājumus un zaudējumu apmēru (latos);

4.2. dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt pabalstu atbilstoši Saistošajos noteikumos noteiktajam;

4.3. apliecinājumu, ka par dzīvojamo telpu nav noslēgts apdrošināšanas līgums par atlīdzības saņemšanu plūdu radīto zaudējumu segšanai vai ka no apdrošināšanas sabiedrības ir saņemta vai aprēķināta apdrošināšanas atlīdzība par plūdos cietušo dzīvojamo telpu, bet apdrošināšanas atlīdzība nesedz plūdu radītos zaudējumus Saistošo noteikumu 8.punktā noteiktā pabalsta apmērā.

5. No personām, kuru dzīvojamā telpa cietusi 2013.gada pavasara plūdos un kurām pienākas pabalsts atbilstoši Saistošajiem noteikumiem, pirms Saistošo noteikumu spēkā stāšanās saņemtie iesniegumi tiek izskatīti Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6. Iesniegumam pievieno remontam nepieciešamo izdevumu tāmi, bet, ja par plūdos cietušo dzīvojamo telpu saņemta apdrošināšanas atlīdzība – arī dokumentu kopijas par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu (tai skaitā atlīdzības apmēra aprēķinu).

7. Carnikavas novada Būvvalde apseko dzīvojamās telpas un sastāda aktu, kurā apliecina, ka attiecīgajai dzīvojamai telpai ir nodarīti bojājumi 2013.gada pavasara plūdu laikā. Minēto aktu Būvvalde nekavējoties nodod Sociālajam dienestam lēmuma pieņemšanai.

8. Pabalstu piešķir līdz 500 Ls apmērā no iesniegumā norādītajiem faktiskajiem zaudējumiem.

9. Ja plūdos cietusī dzīvojamā telpa ir bijusi apdrošināta, bet saņemtā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka kā saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu aprēķinātais pabalsts, Īpašniekam piešķir pabalstu, kuru aprēķina kā starpību starp saskaņā ar Saistošo noteikumu 8.punktu aprēķināto pabalstu un saņemto apdrošināšanas atlīdzību.

10. Pabalstu nepiešķir, ja persona ir saņēmusi Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/19 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā" paredzēto vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā vai iesniegusi iesniegumu tā saņemšanai.

11. 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc visu šo noteikumu 4., 6. un 7.punktos minēto dokumentu saņemšanas, Sociālais dienests atbilstoši šiem noteikumiem pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu.

12. Ja pēc pabalsta piešķiršanas pašvaldība konstatē, ka pabalsta saņēmējs ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzību par 2013.gada pavasara plūdu laikā bojāto dzīvojamo telpu un apdrošināšanas atlīdzība sedz plūdu radītos zaudējumus tādā apmērā, kas ir vienāds vai lielāks par Saistošo noteikumu 8.punktā minēto pabalsta apmēru, pabalsta saņēmējam pabalsts pilnā apmērā ir jāatmaksā pašvaldībai. Ja pēc pabalsta piešķiršanas pašvaldība konstatē, ka pabalsta saņēmējs ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzību par 2013.gada pavasara plūdu laikā bojāto dzīvojamo telpu, bet apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Saistošo noteikumu 8.punktā minēto pabalsta apmēru, pabalsta saņēmējam ir jāatmaksā pašvaldībai pabalsts tādā apmērā, kas ir vienāds ar saņemto apdrošināšanas atlīdzību. Pabalsta saņēmējam pabalsts ir jāatmaksā pašvaldībai 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīga pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas.

13. Nepieciešamības gadījumā (neskaidrības novēršana, precizēšana, iesniegto pieprasījumu nepilnība) Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanas atlikšanu uz laiku, kas nepārsniedz Administratīvā procesa likumā noteikto, par to rakstiski informējot pabalsta pieprasītāju.

14. Sociālā dienesta lēmumu Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā var apstrīdēt Carnikavas novada domē.

15. Piešķirtais pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta saņēmēja iesniegumā norādītajā bankas kontā 5 (darba dienu) dienu laikā, skaitot no brīža, kad Sociālais dienests pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

16. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes bezmaksas izdevumā "Carnikavas novada vēstis".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2013/6 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļass

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Carnikavas novada pašvaldībā 2013.gada pavasara plūdu rezultātā ir cietuši iedzīvotāju mājokļi, līdz ar to būtu nepieciešams Carnikavas novadā deklarētajām personām sniegt palīdzību zaudējumu segšanā, kas saistīti ar dzīvojamai telpai vai dzīvojamai mājai plūdu rezultātā radīto bojājumu seku novēršanu;

1.2. Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/19 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā" 14.punkts paredz vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā līdz Ls 300 apmērā personām, kuras atbilst šo noteikumu 4.–5.punktā minētajiem kritērijiem, tostarp, netiek vērtēti personas ienākumi, bet tās materiālais stāvoklis;

1.3. Lai radītu iespēju saņemt palīdzību ārkārtas situācijā arī citām iedzīvotāju kategorijām, kuras neatbilst Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/19 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā" lēmuma 3.punktā minētajiem kritērijiem, bet kuru dzīvojamās telpas cietušas 2013.gada pavasara plūdu rezultātā, ir izstrādāti saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.panta pirmo daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai, izriet no likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punkta un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.panta pirmās daļas;

2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir sniegt palīdzību Carnikavas novadā deklarētajām personām zaudējumu segšanā, kas saistīti ar dzīvojamai telpai vai dzīvojamai mājai 2013.gada pavasara plūdu rezultātā radīto bojājumu seku novēršanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Carnikavas novada iedzīvotāji, kuru īpašumā vai valdījumā (jaunbūvēm, kas nav nostiprinātas zemesgrāmatā) ir dzīvojamās mājas vai dzīvokļi, ja to īpašnieki vai valdītāji 2013.gada pavasara plūdu (19.04.2013.–02.05.2013.) laikā ir deklarējuši attiecīgajā dzīvojamā telpā savas dzīves vietas, un šis īpašums ir bojāts 2013.gada pavasara plūdu rezultātā, bet to ir iespējams atjaunot;

4.2. Saistošajiem noteikumiem netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcijas, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības Sociālais dienests, pašvaldības izpilddirektors un pašvaldības dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes komiteju sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos;

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov.) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2013/6Pieņemts: 22.05.2013.Stājas spēkā: 06.06.2013.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 05.06.2013.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
257502
06.06.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva