Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem

1.pants. 2012.gada 30.janvārī Maskavā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem (turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 23.maijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.jūnijā

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS VALDĪBAS VIENOŠANĀS PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU OBJEKTU JŪRMALĀ UN MASKAVĀ NODOŠANAS NOTEIKUMIEM

Latvijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas valdība, turpmāk sauktas par Pusēm,

lai veicinātu labas kaimiņattiecības starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

1. Krievijas puse līdz 2014. gada 31. decembrim nodod Latvijas Republikai īpašumā Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā vajadzībām ēku Boļšoj Afanasjevskij pereulok 9, Maskavā, ar kopējo platību 641,1 kv.m.

2. Krievijas puse pirms šī panta pirmajā daļā norādītās ēkas nodošanas īpašumā Latvijas pusei pati un par saviem līdzekļiem veic tās restaurāciju (kapitālo remontu). Krievijas puse apņemas neizvirzīt pretenzijas par līdzekļiem, kas piešķirti restaurācijai (kapitālajam remontam). Restaurāciju (kapitālo remontu) veic pamatojoties uz projektu, kas saskaņots ar Latvijas pusi, un līgumu, kuru parakstījušas Pušu pilnvarotas organizācijas.

3. Attiecībā uz šī panta pirmajā daļā minēto ēku, kura ir federālās (viskrievijas) nozīmes vēsturiskā un kultūras mantojuma objekts, Latvijas puse apņemas ievērot Krievijas Federācijas normatīvos aktus par kultūras mantojuma objektu aizsardzību, tajā skaitā izpildīt visas prasības par tā saglabāšanu un pienācīgu uzturēšanu, kas attiecībā uz tādiem objektiem ir noteiktas, atbilstoši noteiktā kārtībā noformētām aizsardzības saistībām.

4. Krievijas puse uz 49 gadiem iznomā Latvijas Republikai zemes gruntsgabalu 0,06 ha platībā, uz kura atrodas šī panta pirmajā daļā norādītā ēka. Precīza gruntsgabala atrašanās vieta, platība, robežas un uz tā esošās ēkas izvietojuma shēma ir norādītas Pielikumā Nr. 1, kurš ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

5. Nomas maksa par šī panta ceturtajā daļā norādītā zemes gruntsgabala izmantošanu ir 1 rublis gadā.

6. Latvijas puse saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 23. pantu attiecībā uz šī panta pirmajā daļā norādīto ēku ir atbrīvota no jebkādu Krievijas Federācijas normatīvajos aktos noteikto nodokļu samaksas, kā arī no citiem nodokļiem un nodevām, izņemot maksu par komunālajiem pakalpojumiem un citiem konkrētiem pakalpojumiem.

7. Līgumu par šī panta ceturtajā daļā norādītā zemes gruntsgabala nomu uz 49 gadiem paraksta Pušu pilnvarotās organizācijas 10 dienu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās dienas. Latvijas pusei, iepriekš saņemot Krievijas puses rakstisku piekrišanu un ievērojot Krievijas Federācijas normatīvo aktu prasības, ir tiesības veikt nekustamo īpašumu objektu būvniecību uz šī panta ceturtajā daļā norādītā zemes gruntsgabala.

Turpmāk nomas līguma darbības termiņš tiek pagarināts uz kārtējo 49 gadu periodu ar nosacījumu, ka Vienošanās tiek pagarināta saskaņā ar Vienošanās 9. panta otro daļu.

2. pants

1. Latvijas puse atzīst, ka ēkas un būves, kuras uzceltas par Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas līdzekļiem un atrodas Jūrmalā, Zvīņu ielā 2, Jaunķemeru ceļš 22, Jaunķemeri 2118, Kolkas ielā 21, kā arī inženiertīkli, medicīniskās iekārtas un cits Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvaldes Federālā valsts uzņēmuma "Atveseļošanas un ražošanas komplekss "Bor"" filiāles "Sanatorijas "Jantarnij bereg"" grāmatvedības uzskaitē esošais īpašums ir Krievijas Federācijas īpašums.

2. Latvijas puse uz 49 gadiem iznomā Krievijas pusei šādus zemes gruntsgabalus:

• kadastra numurs 13000250401, kas atrodas Jūrmalā, Zvīņu ielā 2;

• kadastra numurs 13000252105, kas atrodas Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 22;

• kadastra numurs 13000252118, kas atrodas Jūrmalā, Jaunķemeri 2118;

• kadastra numurs 13000250618, kas atrodas Jūrmalā, Kolkas ielā 21. Precīza zemes gruntsgabala atrašanās vieta, platība, robežas un uz tā esošo ēku shēmas ir norādītas Pielikumā Nr. 2, kurš ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

3. Nomas maksa par šī panta otrajā daļā norādīto zemes gruntsgabalu izmantošanu tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par valsts īpašumā esošo zemes gruntsgabalu nomu.

Līgumus par šī panta otrajā daļā norādīto zemes gruntsgabalu nomu uz 49 gadiem paraksta Pušu pilnvarotās organizācijas 10 dienu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās dienas.

Turpmāk nomas līguma darbības termiņš tiek pagarināts uz kārtējo 49 gadu periodu ar nosacījumu, ka Vienošanās tiek pagarināta saskaņā ar Vienošanās 9. panta otro daļu.

4. Krievijas puse veic visu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu un nodevu maksājumus par šī panta pirmajā daļā norādītā nekustamā īpašuma izmantošanu.

Krievijas pusei, iepriekš saņemot Latvijas puses rakstisku piekrišanu un ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir tiesības veikt nekustamo īpašumu objektu būvniecību uz šī panta otrajā daļā norādītajiem zemes gruntsgabaliem.

Šajā punktā norādītie nekustamie īpašumi ir Krievijas Federācijas īpašums.

3. pants

1. Vienošanās 1. pantā norādītās ēkas atsavināšana vai iznomāšana un zemes gruntsgabala nodošana apakšnomā, kā arī to apgrūtināšana kādā citā veidā nav iespējama bez Krievijas puses piekrišanas.

2. Vienošanās 2. pantā norādīto ēku un būvju atsavināšana vai iznomāšana un zemes gruntsgabalu nodošana apakšnomā, kā arī to apgrūtināšana kādā citā veidā nav iespējama bez Latvijas puses piekrišanas.

4. pants

1. Puse, kas nodod nekustamo īpašumu, par saviem līdzekļiem un saskaņā ar savas valsts normatīvajiem aktiem veic Vienošanās 1. un 2. pantā norādīto nekustamo īpašumu nomas līgumu juridisko noformēšanu un reģistrēšanu, nododot otrai Pusei attiecīgos dokumentus.

2. Latvijas puse veic Krievijas puses īpašuma tiesību juridisko noformēšanu un reģistrāciju objektiem, kuri norādīti Vienošanās 2. panta pirmajā daļā. Krievijas puse veic Latvijas puses īpašuma tiesību juridisko noformēšanu un reģistrāciju ēkai, kura norādīta Vienošanās 1. panta pirmajā daļā.

5. pants

Vienošanās 1. un 2. pantā norādītos nekustamā īpašuma objektus nodod īpašumā/nomā brīvus no trešo personu tiesībām vai pretenzijām. Ja atklājas trešo personu tiesības vai pretenzijas attiecībā uz īpašumā/nomā nodotiem nekustamā īpašuma objektiem, par ko Puses nezināja šo objektu īpašumā/nomā nodošanas brīdī un kuri var ietekmēt šo objektu izmantošanu, tad nekustamā īpašuma objektu nododošā Puse patstāvīgi un par saviem līdzekļiem noregulē to.

6. pants

Latvijas puse bez maksas noformē vīzas Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvaldes Federālā valsts uzņēmuma "Atveseļošanas un ražošanas komplekss "Bor"" filiāles "Sanatorijas "Jantarnij bereg"" darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras tiek nosūtītas dienesta komandējumā uz šo filiāli.

7. pants

Pušu strīdi, kas radušies Vienošanās īstenošanas gaitā, tiek risināti konsultāciju vai sarunu ceļā starp Pusēm.

8. pants

Puses, savstarpēji vienojoties, var grozīt Vienošanos, grozījumus noformējot kā atsevišķus protokolus.

9. pants

1. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par to, ka Puses ir izpildījušas valstu iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai tā stātos spēkā, un ir spēkā 49 gadus.

2. Vienošanās darbība automātiski tiek pagarināta uz nākamiem 49 gadu periodiem, ja neviena no Pusēm ne mazāk kā 12 mēnešus līdz pirmā vai kārtējā perioda beigām rakstiski nepaziņo otrai Pusei par savu nodomu pārtraukt Vienošanās darbību.

Parakstīta Maskavā 2012. gada 30. janvārī divos eksemplāros, katrs latviešu un krievu valodā, abiem tekstiem ir vienāds spēks.

LATVIJAS REPUBLIKAS
VALDĪBAS VĀRDĀ
KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS
VALDĪBAS VĀRDĀ
Edgars Skuja
Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks
Krievijas Federācijā
Vladimirs Kožins
Krievijas Federācijas
Prezidenta lietu pārvaldes vadītājs

 

 

Pielikums Nr.1
Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības
vienošanās par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā
nodošanas noteikumiem

Zemes gabala plāns
Bolsoj Afanasjevskij pereulok 9, Maskava

 

 

Pielikums Nr.2
Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības
vienošanās par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā
nodošanas noteikumiem

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.05.2013.Stājas spēkā: 05.06.2013.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 04.06.2013. OP numurs: 2013/106.11
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
257208
05.06.2013
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)