Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.251

Rīgā 2013.gada 13.maijā (prot. Nr.28 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos
"
10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 92.nr.; 2012, 174.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Konkursa pirmās kārtas ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk - finansējums) ir 2 811 216 latu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - atbildīgā iestāde) pieejamo finansējuma apjomu konkursa otrajā un turpmākajās kārtās, ja tādas tiek īstenotas, paziņo, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk - Vides investīciju fonds) tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Konkursa otrajā kārtā pieejamais finansējums nevar būt mazāks par 1 127 851,40 latiem."

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Konkursa pirmās kārtas ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes īsteno no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas (turpmāk - projekta līgums), bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam. Konkursa otrās kārtas ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes īsteno līdz 2013.gada 30.augustam. Ja tiek īstenotas konkursa turpmākās kārtas, to ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiku nosaka atbildīgā iestāde, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv)."

3. Aizstāt 10.punktā vārdus "ne vairāk kā divus" ar vārdu "vairākus".

4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Konkursa ietvaros vienam projektam:

12.1. minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 15 000 latu;

12.2. maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 1 000 000 latu."

5. Izteikt 15.2. un 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. jaunu energoefektīvu gaismekļu iegāde un uzstādīšana;

15.3. gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču un aizsardzības automātikas (ar B vai C raksturlīkni) iegāde un uzstādīšana (šo aktivitāti īsteno kopā ar šo noteikumu 15.1. vai 15.2.apakšpunktā minēto aktivitāti);".

6. Papildināt noteikumus ar 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija."

7. Papildināt noteikumus ar 17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija."

8. Izteikt 20.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. ir radušās pēc projekta līguma noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām. Konkursa otrās kārtas ietvaros izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja tās radušās pēc tam, kad stājušies spēkā grozījumi šajos noteikumos, kas paredz konkursa otrās un turpmāko kārtu rīkošanu;".

9. Svītrot 21.2.apakšpunktu.

10. Papildināt 23.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Konkursa otro kārtu izsludina ne vēlāk kā līdz 2013.gada 14.jūnijam."

11. Izteikt 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē. Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds savā tīmekļa vietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

26. Atbildīgā iestāde konkursa sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (Vides investīciju fonda adresi) un elektroniskā pasta adresi."

12. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz:

30.1. papīra formā, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot Vides investīciju fondā personīgi, projekta iesniegumu ievieto slēgtā iepakojumā un uz tā norāda:

30.1.1. adresātu;

30.1.2. konkursa nosaukumu - "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā";

30.1.3. projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

30.1.4. norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas";

30.2. elektroniska dokumenta formā, nosūtot elektroniski uz Vides investīciju fonda elektroniskā pasta adresi, kas minēta konkursa sludinājumā, iekļauj norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas"."

13. Aizstāt 31.punktā skaitli un vārdu "40 darbdienas" ar vārdiem un skaitli "ne īsāks kā 20 darbdienas".

14. Aizstāt 32., 33., 34. un 35.punktā vārdus "atbildīgā iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides investīciju fonds" (attiecīgā locījumā).

15. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Vērtēšanas komisijā ietilpst divi atbildīgās iestādes pārstāvji, viens pārstāvis no Vides investīciju fonda un viens pārstāvis no Ekonomikas ministrijas. Vērtēšanas komisiju vada atbildīgās iestādes pārstāvis."

16. Aizstāt 52. un 53.punktā skaitli un vārdu "20 darbdienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

17. Aizstāt 55.3.apakšpunktā vārdus "mēneša laikā" ar skaitli un vārdiem "10 darbdienu laikā".

18. Papildināt noteikumus ar 55.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.4. 10 darbdienu laikā iesniedz Vides investīciju fondā paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kas normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktajā kārtībā nav apstrīdēti un beidzies iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdēšanas termiņš (ja attiecināms)."

19. Svītrot 58.punktu.

20. Aizstāt 59.punktā skaitli un vārdu "20 darbdienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

21. Aizstāt 60.1.2.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu "50 %" ar skaitli un apzīmējumu "75 %".

22. Papildināt 61.2.apakšpunktu aiz vārdiem "pagarināšanas iespēju" ar vārdiem "(attiecināms uz komersantu)".

23. Papildināt noteikumus ar XI nodaļu šādā redakcijā:

"XI. Noslēguma jautājums

72. Projektu iesniegumus, kuri iesniegti un apstiprināti konkursa pirmajā kārtā līdz 2011.gada 31.decembrim, īsteno atbilstoši to iesniegšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem."

24. Aizstāt 2.pielikuma ievaddaļā vārdus "Aizpilda atbildīgā iestāde" ar vārdiem "Aizpilda Vides investīciju fonds".

25. Aizstāt 2.pielikuma ievaddaļas piezīmē vārdus "atbildīgā iestāde aizpilda" ar vārdiem "Vides investīciju fonds aizpilda".

26. Svītrot 2.pielikuma 2.11.apakšsadaļas ''Projekta īstenošanas laika grafiks'' piezīmi.

27. Papildināt 2.pielikuma 4.1.apakšsadaļas "Aktivitāšu izmaksu tāme" tabulu ar 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. Esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija                    

"

28. Izteikt 2.pielikuma 4.2.apakšsadaļu "Aktivitāšu izmaksu kopsavilkums" šādā redakcijā:

"4.2. Aktivitāšu izmaksu kopsavilkums

Nr.
p.k.

Izmaksu kategorijas saskaņā ar noteikumos noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem

Aktivitāšu kopējās izmaksas (latos)

Neattiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Īpatsvars no attiecināmajām izmaksām (%)

Piezīmes

1. Gaismekļu iegāde          
2. Papildu aprīkojums         Ne vairāk kā 25 % no kopējām attiecināmām izmaksām
2.1. Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču iegāde        
2.2. Aizsardzības automātikas iegāde        
2.3. Pievadu iegāde        
Kopā 2.1. + 2.2. + 2.3.        
3. Esošās apgaismojuma sistēmas elementu nomaiņa vai rekonstrukcija          
Kopā 2.1. + 2.2. + 2.3. + 3.          
4. Demontāžas darbu izmaksas         Ne vairāk kā 7 % no kopējām attiecināmām izmaksām
5. Montāžas darbu izmaksas         Ne vairāk kā 10 % no kopējām attiecināmām izmaksām
6. Citas izmaksas          
KOPĀ:         "

29. Aizstāt 2.pielikuma 4.3.apakšsadaļā "Projekta finansēšanas plāns (latos)" ailē "Gads" skaitli "2011" ar skaitli "2012".

30. Aizstāt 2.pielikuma 4.3.apakšsadaļā "Projekta finansēšanas plāns (latos)" ailē "Gads" skaitli "2012" ar skaitli "2013".

31. Aizstāt 2.pielikuma 4.4.apakšsadaļā "Finanšu plūsmas grafiks" skaitli un apzīmējumu "50 %" ar skaitli un apzīmējumu "75 %".

32. Svītrot 3.pielikuma 1.7.apakšpunktu.

33. Izteikt 3.pielikuma 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8. projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot termiņā, kas noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 5.punktu       P"

34. Aizstāt 3.pielikuma 3.10.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "10 000 latu" ar skaitli un vārdu "15 000 latu".

35. Aizstāt 3.pielikuma 3.10.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "350 000 latu" ar skaitli un vārdu "1 000 000 latu".

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 251Pieņemts: 13.05.2013.Stājas spēkā: 31.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 30.05.2013. OP numurs: 2013/103.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
257092
31.05.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)