Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/3

Carnikavā 2013. gada 20. martā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 20. marta lēmumu (prot. Nr. 5, 21. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un
ceturto daļu, Ministru kabineta 2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 606
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" 19. punktu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. izteikt saistošo noteikumu 2. punktu sekojošā redakcijā:

"2. Aģentūrai ir piešķirtas ekskluzīvās tiesības sniegt saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus (turpmāk - pakalpojumi) lietotājiem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā no tās apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada domes (turpmāk - dome) nodotām pašvaldībai piederošām dzeramā ūdens gūtnēm un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.";

2. papildināt saistošos noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Tehnisko aprīkojumu Aģentūra uztur un atjauno, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar konkrētajam pakalpojumam izvirzītajām prasībām.";

3. papildināt saistošos noteikumus ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.2 Aģentūrai, lai nodrošinātu saistošo noteikumu 2. punktā noteikto pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, ir tiesības saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.";

4. papildināt saistošos noteikumus ar 2.3 punktu šādā redakcijā:

"2.3 Uz aģentūras pakalpojumu sniegšanai paredzēto ieguldījumu minētajām prasībām attiecināms Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi.";

5. papildināt saistošos noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Saistošo noteikumu darbības termiņš ir līdz 2021. gada 28. februārim.".

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2013. gada 21. martā 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2013/3 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā, otrā un ceturtā daļa regulē to, ka pašvaldības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

1.2. Carnikavas novada domes 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nav ietvertas Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk - aģentūra) tiesības saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

1.3. Lai saistošajos noteikumos būtu ietverta aktuālā informācija par aģentūrai deleģēto funkciju izpildi saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotajiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā dzeramā ūdens piegādi, tajos ir nepieciešams veikt grozījumus, kas nodrošinātu to atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt Carnikavas novada administratīvajā teritorijā sabiedrības (valsts un pašvaldību iestāžu, privātpersonu - fizisko un juridisko personu) vajadzības pēc aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā.

2.3. Saistošo noteikumu projekta būtība ir sasniegt to izdošanas mērķi, nosakot aģentūras kompetenci, sniegtos pakalpojumus un to cenrādi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu.

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā esošās valsts un pašvaldību iestādes, privātpersonas - fiziskas un juridiskās personas, kuras lieto aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā.

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, nodrošinot novada administratīvajā teritorijā iespēju lietot aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus ūdensapgādē. Tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, taču nodrošinās vienlīdzīgas iespējas lietot aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus, paaugstinās pakalpojumu izmantotāju dzīves kvalitāti, veicinās ar informācijas (par pakalpojumu maksu (izcenojumiem), to pamatotību un aprēķināšanas metodiku) iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu, uzlabos sabiedrības informētību par pašvaldības uzdevumu īstenošanu u.c.

4.3. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

5.1.1. aģentūra kā maksas pakalpojuma sniedzēja;

5.1.2. Carnikavas novada dome un tās pilnvarotā amatpersona (pašvaldības izpilddirektors) kā aģentūras darbību pārraugoša institūcija, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību, kā arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu.

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2013/3Pieņemts: 20.03.2013.Stājas spēkā: 04.05.2013.Zaudē spēku: 10.05.2022.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 172, 03.05.2013.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
256694
04.05.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)