Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.174

Rīgā 2013.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23 29.§)

Par atļauju M.Sprūdžai savienot amatus

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1520), izskatot Latvijas Nacionālā arhīva direktores Māras Sprūdžas 2013.gada 6.februāra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Latvijas Nacionālā arhīva direktora amatu ar Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes locekļa amatu un projekta "Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekts "Pārrobežu e-arhīvs"" uzraudzības padomes locekļa amatu, konstatēja:

1.1. ar Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojumu Nr.769 "Par M.Sprūdžu" Māra Sprūdža ar 2011.gada 1.janvāri ir iecelta Latvijas Nacionālā arhīva direktora amatā;

1.2. saskaņā ar Arhīvu likuma 20.panta pirmo daļu Latvijas Nacionālais arhīvs ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tādējādi M.Sprūdža kā Latvijas Nacionālā arhīva direktore ir valsts iestādes vadītāja un saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" 4.panta pirmās daļas 16.punktu uzskatāma par valsts amatpersonu;

1.3. saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piekto daļu valsts iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1.3.1. amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

1.3.2. amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;

1.3.3. pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;

1.3.4. amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstiska atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.3.5. amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstiska atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.3.6. citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstiska atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.3.7. eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstiska atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.4. ņemot vērā likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punktu, Nacionālā arhīva direktore M.Sprūdža drīkst savienot valsts amatpersonas amatu ar Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes locekļa amatu un projekta "Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekts "Pārrobežu e-arhīvs"" uzraudzības padomes locekļa amatu, ja amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstiska atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.5. saskaņā ar Arhīvu likuma 20.panta pirmo daļu Latvijas Nacionālā arhīva direktoru uz pieciem gadiem ieceļ amatā Ministru kabinets pēc kultūras ministra ierosinājuma, tādējādi Ministru kabinets ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju M.Sprūdžai savienot Latvijas Nacionālā arhīva direktora amatu ar Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes locekļa amatu un projekta "Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekts "Pārrobežu e-arhīvs"" uzraudzības padomes locekļa amatu.

2. Izvērtējot Latvijas Nacionālā arhīva direktora amata pienākumus kopsakarā ar Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes locekļa amata pienākumiem un projekta "Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekts "Pārrobežu e-arhīvs"" uzraudzības padomes locekļa amata pienākumiem, konstatēts, ka:

2.1. saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1234 "Latvijas Nacionālā arhīva nolikums" Latvijas Nacionālais arhīvs ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Latvijas Nacionālā arhīva darbu vada direktors. Latvijas Nacionālā arhīva direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:

2.1.1. izstrādā Latvijas Nacionālā arhīva gadskārtējo darbības plānu un ikgadējo budžeta projektu un nodrošina to izpildi;

2.1.2. nodrošina Latvijas Nacionālajam arhīvam piešķirto valsts budžeta līdzekļu un citu Latvijas Nacionālā arhīva rīcībā esošo finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu;

2.1.3. izskata iesniegumus un sūdzības par Latvijas Nacionālā arhīva ierēdņu un darbinieku pieņemtajiem lēmumiem;

2.1.4. iesniedz kultūras ministram pārskatu par arhīva darbību un tās rezultātiem, kā arī citu informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.2. saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra direktora 2013.gada 15.marta rīkojumu Nr.3-7-R1/13/21 "Par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekta "Pārrobežu e-arhīvs" (projekta Nr.ESTALRUS/2.2/ERLI-167/20411/21) uzraudzības padomes nolikuma un sastāva apstiprināšanu" M.Sprūdža kā Latvijas Nacionālā arhīva direktore tika apstiprināta par projekta "Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekts "Pārrobežu e-arhīvs"" uzraudzības padomes locekli;

2.3. atbilstoši ar Kultūras informācijas sistēmu centra direktora 2013.gada 15.marta rīkojumu Nr.3-7-R1/13/21 "Par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekta "Pārrobežu e-arhīvs" (projekta Nr.ESTALRUS/2.2/ERLI-167/20411/21) uzraudzības padomes nolikuma un sastāva apstiprināšanu" apstiprinātā nolikuma 4.punktam projekta "Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekts "Pārrobežu e-arhīvs"" uzraudzības padomes kompetencē ir šādi jautājumi:

2.3.1. uzraudzīt projekta īstenošanu;

2.3.2. uzraudzīt projekta ieviešanas atbilstību Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā "Eiropas kaimiņattiecību partnerības instruments 2007.-2013." minētajām prasībām;

2.3.3. izskatīt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus par jautājumiem, kas saistīti ar projekta īstenošanu un kurus nav bijis iespējams atrisināt zemākā instancē;

2.3.4. izvērtēt priekšlikumus, sagatavot ieteikumus un sniegt atzinumus par jautājumiem, kas saistīti ar projekta īstenošanu;

2.3.5. risināt projekta īstenošanas politiskos jautājumus;

2.3.6. sekmēt projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;

2.3.7. konsultēt projekta vadītāju un projekta īstenošanas darba grupas locekļus par projekta aktivitāšu ieviešanu;

2.3.8. ja nepieciešams, pārstāvēt projektu publiskajā telpā;

2.4. saskaņā ar valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" direktora 2009.gada 30.novembra rīkojumu Nr.228.5-4 "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes izveidošanu un uzraudzības padomes nolikuma apstiprināšanu" tika izveidota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padome un apstiprināts tās nolikums;

2.5. saskaņā ar valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" direktora 2011.gada 21.novembra rīkojumu Nr.228.5-2 "Par grozījumiem valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" direktora 2009.gada 30.novembra rīkojumā Nr.228.5-4 "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes izveidošanu un uzraudzības padomes nolikuma apstiprināšanu"" M.Sprūdža kā Latvijas Nacionālā arhīva direktore tika apstiprināta par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes locekli;

2.6. saskaņā ar valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes nolikuma 3.punktu projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes kompetencē ir šādi jautājumi:

2.6.1. uzraudzīt projekta īstenošanu;

2.6.2. uzraudzīt projekta ieviešanas atbilstību Centrālās finanšu un līgumu aģentūras prasībām;

2.6.3. izskatīt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus par jautājumiem, kas saistīti ar projekta īstenošanu un kurus nav bijis iespējams atrisināt zemākā instancē;

2.6.4. izvērtēt priekšlikumus, sagatavot ieteikumus un sniegt atzinumus par jautājumiem, kas saistīti ar projekta īstenošanu;

2.6.5. risināt projekta īstenošanas politiskos jautājumus;

2.6.6. sekmēt projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;

2.6.7. konsultēt projekta vadītāju un projekta īstenošanas darba grupas locekļus par projekta aktivitāšu ieviešanu;

2.6.8. ja nepieciešams, pārstāvēt projektu publiskajā telpā;

2.7. saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.928 "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums" 12.punktu Kultūras informācijas sistēmu centrs ir valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs. Saskaņā ar minēto noteikumu 1.punktu Kultūras informācijas sistēmu centrs ir kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, un saskaņā ar minēto noteikumu 2.punktu Kultūras informācijas sistēmu centra darbības mērķis ir nodrošināt bibliotēkās, arhīvos un muzejos uzkrāto informācijas avotu un kultūras vērtību pieejamību sabiedrībai, izveidojot integrētu automatizētu informācijas sistēmu.

3. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu, kā arī izvērtējot Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes locekļa amata pienākumus un projekta "Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekts "Pārrobežu e-arhīvs"" uzraudzības padomes locekļa amata pienākumus, secināms, ka Latvijas Nacionālā arhīva direktora amata, Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes locekļa amata un projekta "Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekts "Pārrobežu e-arhīvs"" uzraudzības padomes locekļa amata pienākumu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

4. Atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, M.Sprūdžai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka M.Sprūdža var nonākt interešu konflikta situācijā.

5. Ņemot vērā minētos apsvērumus un likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu, atļaut M.Sprūdžai savienot Latvijas Nacionālā arhīva direktora amatu ar Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta" uzraudzības padomes locekļa amatu un projekta "Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekts "Pārrobežu e-arhīvs"" uzraudzības padomes locekļa amatu.

6. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atļauju M.Sprūdžai savienot amatus Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 174Pieņemts: 29.04.2013.Stājas spēkā: 02.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 30.04.2013. OP numurs: 2013/83.13
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
256446
02.05.2013
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)