Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.196

Rīgā 2013.gada 9.aprīlī (prot. Nr.18 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 20.panta piekto daļu,
22.panta otro, 2.1 un trešo daļu, 23.panta otro daļu,
29.panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu, 30.panta pirmo daļu
un 32.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 192.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "mājaslapa internetā" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tīmekļa vietne" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Iesniegumu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai (3.pielikums) operators iesniedz elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu. Iesniegumā sniedz informāciju atbilstoši prasībām, kas noteiktas likumā "Par piesārņojumu" un citos ar konkrēto piesārņojošo darbību saistītajos normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā."

3. Izteikt 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Pirms A kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanas operators konsultējas ar pārvaldi un ņem vērā Eiropas Komisijas secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem. Pārvalde pēc operatora pieprasījuma norāda informāciju par dokumentu, kas izstrādāts noteiktai piesārņojošai darbībai un satur informāciju par piemērotiem tehniskiem paņēmieniem, pašreizējiem emisijas un patēriņa līmeņiem, tehniskiem paņēmieniem, ko paredzēts izmantot, lai noteiktu labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, kā arī secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem un par jauniem paņēmieniem (turpmāk - labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokuments).

20. Ja A kategorijas piesārņojošai darbībai atļaujas izsniegšanas vai tās pārskatīšanas dienā nav sagatavoti piemērojami secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, izmanto labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentā ietvertos secinājumus. Ja attiecīgajai A kategorijas piesārņojošai darbībai atļaujas izsniegšanas vai tās pārskatīšanas dienā nav sagatavoti ne secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem, ne Eiropas Komisijas izstrādāts labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokuments, izmanto starptautisko organizāciju izstrādātos labāko pieejamo tehnisko paņēmienu dokumentus vai vadlīnijas, kas paredz augstākas vides aizsardzības prasības, ņem vērā dokumenta vai vadlīniju detalizācijas pakāpi, izdošanas laiku un piemērotību attiecīgajai iekārtai, kā arī izmaksu efektivitāti, ieviešot vadlīniju dokumentā ietvertos nosacījumus."

4. Aiztāt 38.4.apakšpunktā vārdus "Valsts vides dienesta mājaslapā" ar vārdiem "Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē".

5. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Operators rīko sabiedrisko apspriešanu vismaz piecas dienas pēc šo noteikumu 38.punktā minētā paziņojuma publicēšanas vietējā laikrakstā. Pārvalde atļauj operatoram neorganizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, ja tā jau ir notikusi paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas laikā un kopš tās nav pagājis vairāk par diviem gadiem, kā arī, izvērtējot iesniegumu, nav atklāta jauna negatīva ietekme uz cilvēka veselību vai vidi."

6. Aizstāt 54.punktā skaitli un vārdu "4.pielikumu" ar skaitli un vārdu "3.pielikumu".

7. Papildināt noteikumus ar 55.1, 55.2 un 55.3 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Izvirzot atļaujas nosacījumus A kategorijas piesārņojošām darbībām, pārvalde ņem vērā secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem vai, ja tādi nav pieejami, labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentā norādīto informāciju. Ja atļaujas nosacījumi tiek izvirzīti, izmantojot starptautisko organizāciju izstrādātos labāko pieejamo tehnisko paņēmienu dokumentus vai vadlīnijas, pārvalde ņem vērā likuma "Par piesārņojumu" 21.panta piektajā daļā noteiktos kritērijus.

55.2 Ja uz iekārtā veiktu A kategorijas piesārņojošo darbību vai ražošanas procesa veidu neattiecas neviens no secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem vai ja šādi secinājumi neattiecas uz darbības vai procesa iespējamo ietekmi uz vidi, pārvalde, ņemot vērā operatora viedokli, nosaka atļaujas nosacījumus, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, ko tā ir noteikusi attiecīgām darbībām vai procesiem, īpaši ņemot vērā likuma "Par piesārņojumu" 21.panta piektajā daļā noteiktos kritērijus.

55.3 Ja pārvalde saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 31.panta sesto daļu atļaujā ir noteikusi atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumos noteiktajām emisiju robežvērtībām, atļauju papildina ar pielikumu, kurā ietver izvērtējumu un dokumentētu apliecinājumu atkāpes piemērošanai. Ja pārvalde pārskata atļaujas nosacījumus, tā pārskata arī atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumos noteiktajām emisijas robežvērtībām."

8. Izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Pārvalde var pieņemt lēmumu par:

63.1. A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, ja piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumos nepieciešams izvirzīt stingrākas prasības iekārtas radītā piesārņojuma samazināšanai;

63.2. A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu pēc jaunu secinājumu publicēšanas izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, nodrošinot, ka atļaujas nosacījumi tiek pārskatīti un iekārtas darbības atbilstība tiek nodrošināta ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc attiecīgo secinājumu publicēšanas. Atļaujas nosacījumu pārskatīšanā ņem vērā visus jaunos vai atjaunotos secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, kas piemērojami iekārtai;

63.3. A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, ja attiecībā uz iekārtā veiktu A kategorijas piesārņojošo darbību nav sagatavoti secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, bet saskaņā ar izmaiņām labākajos pieejamajos tehniskajos paņēmienos, kas attiecināmi uz konkrēto piesārņojošo darbību, iespējams nodrošināt ievērojamu emisiju samazinājumu."

9. Papildināt 65.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Iesniedzot iesniegumu A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, operators iesniedz informāciju, kas apliecina, ka iekārtas darbība atbilst secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, tai skaitā par emisiju robežvērtībām."

10. Papildināt noteikumus ar 69.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.3. informāciju, kas iegūta monitoringa vai pārbaužu rezultātā."

11. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ne retāk kā reizi trijos gados sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai informāciju par emisiju robežvērtībām un emisiju limitiem, kas noteikti A kategorijas piesārņojošām darbībām (iekārtām), norādot arī secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem vai labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentus, kādi izmantoti emisiju robežvērtību noteikšanai."

12. Papildināt VII nodaļu ar 85. un 86.punktu šādā redakcijā:

"85. Šo noteikumu 13.punktā minēto iesniegumu līdz 2013.gada 1.jūlijam operators iesniedz papīra formā (attiecīgo informāciju papildus iesniedzot arī elektroniski, bez elektroniskā paraksta) vai elektroniska dokumenta veidā, vai elektroniski, izmantojot Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmu "TULPE".

86. Šo noteikumu 1.pielikuma 5.2.1 apakšpunktā minētajām iekārtām piesārņojošas darbības atļauju izsniedz līdz 2015.gada 7.janvārim."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole);

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu;

12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija Direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)."

14. 1.pielikumā:

14.1. izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja";

14.2. svītrot aili "NACE kods";

14.3. papildināt 1.1.apakšpunktu aiz vārda "kuru" ar vārdu "nominālā";

14.4. aizstāt 5.1.apakšpunktā vārdu "pārstrādei" ar vārdu "reģenerācijai";

14.5. izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. iekārtas sadzīves atkritumu un citu atkritumu, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā";

14.6. papildināt pielikumu ar 5.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.1 iekārtas bīstamo atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai ar jaudu līdz 10 tonnām dienā";

14.7. izteikt 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. iekārtas sadzīves atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā";

14.8. izteikt 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.9. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei ar jaudu līdz 75 tonnām dienā un kuģu vraku reģenerācijai un uzglabāšanai";

14.9. izteikt 5.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.11. iekārtas dzīvnieku izcelsmes atkritumu uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei, arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas, kuru dzīvnieku vai augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā kūtsmēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzņemšanas jauda ir 30 vai vairāk tonnu dienā";

14.10. izteikt 5.13. un 5.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi;

5.14. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai, kuru jauda nepārsniedz 75 tonnas dienā";

14.11. aizstāt 6.2.apakšpunktā vārdu "pārstrādei" ar vārdu "reģenerācijai";

14.12. izteikt 6.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.5. orientētu koka skaidu plātņu paneļu, skaidu plātņu paneļu vai šķiedru plātņu paneļu ražošana (atsevišķi paneļu veidi vai dažādi paneļu veidi kopā), kur ražošanas jauda ir līdz 600 m3 dienā";

14.13. aizstāt 8.9.apakšpunktā vārdu "iekārtas" ar vārdu "darbības".

15. 2.pielikumā:

15.1. izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešams C kategorijas apliecinājums";

15.2. svītrot aili "NACE kods".

16. 3.pielikumā:

16.1. aizstāt ievaddaļā tekstu

"Ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese (ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm)"

ar tekstu šādā redakcijā:

"Ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese (ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm)

Apliecinājums par valsts nodevas samaksu (pielikumā pievieno valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu).

Piezīme. Ja Valsts vides dienests ir pieņēmis lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai atļauja tiek atcelta, samaksāto valsts nodevu neatmaksā.";

16.2. izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. ziņas par to, vai iekārta atrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni. Ja iekārta atrodas aizsargjoslās, pievieno karti, kurā norādītas aizsargjoslas.";

16.3. svītrot 4.2.apakšpunktu;

16.4. aizstāt 7.1.apakšpunktā vārdu "noslēguma" ar vārdu "novērtējuma";

16.5. izteikt 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. iekārtas un ražošanas procesu apraksts (apraksta iekārtas rūpnieciskās darbības vēsturi, ražošanas jaudu, produkciju un ražošanas procesus, A kategorijas iekārtām pievienojot plūsmu diagrammas un, ja nepieciešams, papildu informāciju, kas raksturo piesārņojošo darbību, tai skaitā iekārtas radīto vibrāciju un emitēto siltumu. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi);";

16.6. izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. vides aizsardzības prasību ieviešana - operators esošām iekārtām sagatavo plānu normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā noteikto prasību izpildes nodrošināšanai un tīrākas ražošanas ieviešanai. A kategorijas iekārtām plānā jāparāda, kā plānots sasniegt secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem vai vadlīnijās noteiktos nosacījumus;";

16.7. papildināt pielikumu ar 9.5. un 9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. iekārtas darbība netipiskos apstākļos - norāda, kādi ir iespējamie iekārtas darbības netipiskie apstākļi (piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišana un apstādināšana, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana, iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos). Norāda, kādas emisijas rodas iekārtas darbības netipiskos apstākļos (norādot emisijas gaisā, ūdenī);

9.6. izvērtētās alternatīvas un izvēlēto risinājumu - norāda iesnieguma izstrādes gaitā izvērtētās iekārtā pielietojamo tehnoloģiju, tehnisko paņēmienu vai pasākumu alternatīvas.";

16.8. izteikt 3.tabulas aiļu nosaukumus šādā redakcijā:

"Nr.p.k. vai kods

Ķīmiskā viela vai maisījums(1) (vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids(2)

Izmantošanas veids

EK numurs

CAS numurs(3)

Bīstamības klase(4)

Bīstamības apzīmējums(6)

Riska iedarbības raksturojums(4)

Drošības prasību apzīmējums(4)

Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids(5)

Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)"

16.9. izteikt 3.tabulas 1.piezīmi šādā redakcijā:

"(1) Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk - regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.";

16.10. izteikt 3.tabulas 4.piezīmi šādā redakcijā:

"(4) Vielas iedarbības raksturojums - frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums - frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.";

16.11. papildināt 3.tabulu ar 6.piezīmi šādā redakcijā:

"(6) Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.";

16.12. aizstāt 17.2.apakšpunktā vārdus "Aizpilda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem" ar vārdiem "Aizpilda atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kas nosaka stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi";

16.13. izteikt 17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti (norāda aprēķinu rezultātus un veikto aprēķinu modeļus). Operators izstrādā emisiju limitu projektu, kas nodrošina gaisa kvalitātes prasību izpildi, izmantojot piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu, kura nodrošina vietējās apbūves, ģeogrāfisko un meteoroloģisko apstākļu ievērošanu un kura nodrošina to prasību izpildi, kas noteiktas normatīvajos aktos par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi, par atkritumu sadedzināšanu un par gaisa kvalitāti un piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos;";

16.14. izteikt 18.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. piesārņojošo vielu izplūdes apraksts atbilstoši šā pielikuma 16., 17. un 18.tabulai (norāda ziņas par saņemošajiem ūdensobjektiem, ūdens tecēm vai ūdenstilpēm un pievieno izplūdes vietu shēmu, 16.tabulā norāda visas vielas, tai skaitā arī tās, kas netiek attīrītas pirms novadīšanas ūdenstilpē);";

16.15. aizstāt 17.tabulā vārdus "ūdenssaimniecības iecirkņa kods(1)" ar vārdiem "ūdens saimnieciskā iecirkņa kods(1)";

16.16. izteikt 17.tabulas 1.piezīmi šādā redakcijā:

"(1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.318 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru.";

16.17. izteikt 20.tabulas 5.piezīmi šādā redakcijā:

"(5) Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē pie trokšņa uztvērēja atbilstoši normatīvajiem aktiem trokšņa novērtēšanas un pārvaldības jomā.";

16.18. izteikt 21.tabulas 1., 2. un 3.piezīmi šādā redakcijā:

"(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".";

16.19. izteikt 21.tabulas 5. un 6.piezīmi šādā redakcijā:

"(5) R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".";

16.20. izteikt 22.tabulas 1., 2. un 3.piezīmi šādā redakcijā:

"(1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".";

16.21. papildināt D sadaļu "Vides piesārņojums" aiz 21.6.apakšpunkta ar sadaļu šādā redakcijā:

"Pamatziņojums

21.1 Ja A kategorijas piesārņojošas darbības iekārtā izmanto tādas bīstamas ķīmiskas vielas, kas var radīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, tad operators iesniedz pamatziņojumu, kas izstrādāts saskaņā ar to normatīvo aktu prasībām, kas nosaka pamatziņojuma izstrādes kārtību un saturu."

17. Izteikt 5.pielikuma 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Informācija par ūdens ieguvi (norāda, piemēram, ūdens ieguves avotu, ūdens patēriņa daudzumu (m3/diennaktī; m3/gadā).

8. Informācija par notekūdeņu novadīšanu (sadzīves notekūdeņu un lietus notekūdeņu savākšanas un novadīšanas veids). Informācija par esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, to jauda (m3/diennaktī, m3/gadā) (norāda notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas numuru, ūdens saimnieciskā iecirkņa kodu. Ja nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, norāda radīto notekūdeņu apjomu (m3/diennaktī, m3/gadā) un to apsaimniekošanas veidu)."

18. 6.pielikumā:

18.1. svītrot ievaddaļā vārdus

"NACE kods  
PRODCOM kods (kodi)

"

18.2. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.";

18.3. papildināt pielikumu ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.";

18.4. izteikt 17. un 18 punktu šādā redakcijā:

"17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos - piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.";

18.5. svītrot 24.punktā vārdu "noslēguma";

18.6. papildināt pielikumu ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Izvērtējums, ja ir pieļautas atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumos noteiktajām robežvērtībām un dokumentēts apliecinājums (tikai A kategorijas iekārtām, kurām piemērotas atkāpes)."

Ministru prezidenta vietā -
labklājības ministre I.Viņķele

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 196Pieņemts: 09.04.2013.Stājas spēkā: 30.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 29.04.2013. OP numurs: 2013/82.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
256405
30.04.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)