Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Rēzeknē 2013.gada 8.februārī (prot. Nr.4, 23.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 "Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu
un saskaņā ar "Atkritumu apsaimniekošanas likuma"
8.panta pirmās daļas 3.punktu, 39.panta pirmo daļu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11"Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.nodaļas 4.10.punktu ar 4.10.3.apakšpunktu šādā redakcijā - "4.10.3. izvērtējot situāciju atkritumu tvertņu laukumā, ņemot vērā faktisko atkritumu daudzumu (konkrētā laikā periodā), slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, nosakot konteineru daudzumu un atkritumu izvešanas biežumu, nodrošinot, lai netiek pieļauta atkritumu uzkrāšanās ārpus atkritumu tvertnēm."

2. Papildināt 4.nodaļas 4.10.punktu ar 4.10.4.apakšpunktu šādā redakcijā - "ir tiesīgi kontrolēt konteineru piepildījumu, pieņemot atkritumus transportēšanai."

3. Papildināt 4.nodaļas 4.10.punktu ar 4.10.5.apakšpunktu šādā redakcijā - "ir tiesīgi un to pienākums ir atkritumu apsaimniekotājam pēc nepieciešamības pieprasīt mainīt atkritumu konteineru skaitu un atkritumu izvešanas biežumu, ņemot vērā faktisko atkritumu daudzumu."

4. Papildināt 6.nodaļas 6.4.punktu ar 6.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā - "atkritumu apsaimniekotājs apgādā pasūtītāju ar sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un attiecīgu tilpumu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu, lai tvertnes piepildījums nepārsniegtu tās tilpumu."

5. Izteikt 7.3.punktu šādā redakcijā - "7.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs maksu par atkritumu savākšanu iekasē no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, nomniekiem, īrniekiem, attiecīgi iekļaujot maksu ikmēneša rēķinā, ievērojot Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumu Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu" 12.2.punkta un Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 17.punkta 17.4.apakšpunkta nosacījumus. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nav apsaimniekotāja, maksu par atkritumu savākšanu maksā ēkas īpašnieks."

6. Papildināt 7.nodaļu ar 7.4.punktu šādā redakcijā - "7.4. Par sadzīves atkritumu izvešanu privātmāju īpašniekiem, juridiskām un fiziskām personām, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem tiek piemērota vienota maksāšanas un aprēķināšanas kārtība, ņemot vērā faktiski izvesto atkritumu daudzumu, saskaņā ar noslēgto līgumu, pēc šādas formulas

KM= Kt x Ib x T, kur (1)

KM - kopējā maksa par sadzīves atkritumu izvešanu, LVL;

Kt - kopējais atkritumu konteinera(u) tilpums, m3;

Ib - sadzīves atkritumu izvešanas biežums, reizes;

T - sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs (7,24 LVL/m3 (uz 01.01.2013.) + PVN), LVL.

7. Papildināt 7.nodaļu ar 7.5.punktu šādā redakcijā - "7.5. Atkritumu apsaimniekotājs veic izvesto atkritumu uzskaiti no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas konteineru laukumiem, ņemot vērā konteineru piepildījumu (pilns, pustukšs, tukšs)."

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 "
Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam (izņemot šā likuma 18.panta desmitajā daļā minēto atkritumu radītāju) apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un to veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Tā paša likuma panta otrā daļa noteic, ka atkritumu apsaimniekotājs, kuru atbilstoši šā likuma 18.pantam izvēlējusies pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem sadzīves atkritumu radītājiem attiecīgajā šo atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši šajā likumā noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar pašvaldību, izņemot šā likuma 18.panta desmitajā daļā minētos gadījumus.

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.11 "Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" 7.1.punktu un 7.2.punktu ikviena atkritumu radītāja pienākums ir apmaksāt izdevumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteikto apmēru un kārtību, kādā tiek noteikta saskaņā ar noslēgtiem līgumiem starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2012.gada 20.novembrī Rēzeknes pilsētas dome noslēdza deleģēšanas līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā ar SIA "Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība", reģ.Nr.42403013918. Saskaņā ar minētā līguma 3.1.punktu apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanu veic par šajā līgumā noteiktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 7,24 LVL/m3 (septiņi lati divdesmit četri santīmi par vienu kubikmetru) bez PVN, ko apstiprina Rēzeknes pilsētas dome 2012.gada 10.decembrī ar lēmumu Nr.600. Tarifs sastāv no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmajā daļā minētajām sastāvdaļām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 3.punktu un 17.punkta 17.4.apakšpunktu, nepieciešams pilnvarot daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekus vai apsaimniekotājus slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par CSA izvešanu pēc faktiskā daudzuma. Tas nozīmē, ka maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta katru mēnesi pēc faktiski izvestā sadzīves atkritumu daudzuma, nevis pēc sadzīves atkritumu normas uz iedzīvotāju daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.

2. Īss projekta satura izklāsts

1) Tiek papildināts 4.nodaļas 4.10.punkts ar 4.10.3.apakšpunktu, kur teikts, ka daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, izvērtējot situāciju atkritumu tvertņu laukumā, ņemot vērā faktisko atkritumu daudzumu (konkrētā laika periodā), slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, nosakot konteineru daudzumu un atkritumu izvešanas biežumu, nodrošinot, lai netiek pieļauta atkritumu uzkrāšanās ārpus atkritumu tvertnēm.

2) Tiek papildināts 4.nodaļas 4.10.punkts ar 4.10.4. un 4.10.5.apakšpunktu, kur tiek atrunātas daudzdzīvokļu māju īpašnieku vai apsaimniekotāju tiesības kontrolēt konteineru piepildījumu, pieņemot atkritumus transportēšanai, kā arī to tiesības un pienākums atkritumu apsaimniekotājam pēc nepieciešamības pieprasīt mainīt atkritumu konteineru skaitu un atkritumu izvešanas biežumu, ņemot vērā faktisko atkritumu daudzumu.

3) 6.4.punkts papildināts ar 6.4.4.apakšpunktu, nosakot, ka atkritumu apsaimniekotājs apgādā pasūtītāju ar sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un attiecīgu tilpumu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu, lai tvertnes piepildījums nepārsniegtu tās tilpumu.

4) Tiek precizēts 7.3.punkts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs maksu par atkritumu savākšanu iekasē no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, nomniekiem, īrniekiem, attiecīgi iekļaujot maksu ikmēneša rēķinā, ievērojot Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumu Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu" 12.2.punkta un Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 17.punkta 17.4.apakšpunkta nosacījumus. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nav apsaimniekotāja, maksu par atkritumu savākšanu maksā ēkas īpašnieks.

5) 7.nodaļa papildināta ar 7.4.punktu, kur tiek noteikta vienota maksāšanas un aprēķināšanas kartība par sadzīves atkritumu izvešanu privātmāju īpašniekiem, juridiskām un fiziskām personām, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, ņemot vērā faktiski izvesto atkritumu daudzumu, saskaņā ar noslēgto līgumu, pēc šādas formulas:

KM= Kt x Ib x T, kur (1)

KM - kopējā maksa par sadzīves atkritumu izvešanu, LVL;

Kt - kopējais atkritumu konteinera(u) tilpums, m3;

Ib - sadzīves atkritumu izvešanas biežums, reizes;

T - sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs (7,24 LVL/m3 (uz 01.01.2013.) + PVN), LVL.

6) 7.nodaļa papildināta ar 7.5.punktu, kur tiek noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājs veic izvesto atkritumu uzskaiti no daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas konteineru laukumiem, ņemot vērā konteineru piepildījumu (pilns, pustukšs, tukšs)."

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldībā tiks īstenota apstiprināto finansēšanas līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumi būs saistoši ikvienam atkritumu radītājam - juridiskai un fiziskai personai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav paredzēts.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumi tiks publicēti Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā www.rezekne.lv, atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta ceturtajai daļai.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 "Rēzeknes pilsētas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 08.02.2013.Stājas spēkā: 28.03.2013.Zaudē spēku: 30.05.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 27.03.2013. OP numurs: 2013/61.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
255685
28.03.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)