Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.106

Rīgā 2013.gada 26.februārī (prot. Nr.11 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4.panta otro, piekto un vienpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198.nr.; 2012, 117.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.punkta otrajā teikumā vārdus "dotācija reģionālās mobilitātes veicināšanai" ar vārdiem "finanšu atlīdzība reģionālās mobilitātes veicināšanai".

2. Papildināt 11.punktu aiz vārdiem "(turpmāk - komisija)" ar vārdiem un skaitli "izņemot šo noteikumu 131.7.apakšpunktā minēto pasākumu".

3. Izteikt 91.1 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"91.1 1. tas atbilst grūtībās nonākušas lielās komercsabiedrības statusam. Grūtībās nonākusi lielā komercsabiedrība ir komercsabiedrība, kurai:

91.1 1.1. ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas nolēmumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas nolēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās saimnieciskā darbība ir izbeigta;

91.1 1.2. dienā, kad iesniegts pieteikums par dalību pasākumā, zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla un konstatējamas šo noteikumu 91.1 1.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

91.1 1.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu dienā, kad iesniegts pieteikums par dalību pasākumā, ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība un konstatējamas šo noteikumu 91.1 1.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

91.1 1.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tā spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tā nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību;".

4. Izteikt 94.punktu šādā redakcijā:

"94. Finanšu atbalstu nepiešķir, ja bezdarbniekus ar invaliditāti nodarbina darba devējs, kas minēts Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā, kā arī ja darba devējs ir grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs. Darba devējs ir grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs, ja tam:

94.1. ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas nolēmumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas nolēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

94.2. dienā, kad iesniegts pieteikums par dalību pasākumā, zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla un konstatējamas šo noteikumu 94.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

94.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu dienā, kad iesniegts pieteikums par dalību pasākumā, ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība un konstatējamas šo noteikumu 94.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

94.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību."

5. Aizstāt 131.6.apakšpunktā vārdus "trīs profesionālās jomas un katrā jomā darbojas trīs nedēļas" ar vārdiem "trīs profesionālās izglītības programmas un katrā izglītības programmā iesaistās trīs nedēļas".

6. Aizstāt 139.1 1.apakšpunktā vārdus "profesionālajai jomai" ar vārdiem "profesionālās izglītības programmai".

7. Aizstāt 139.1 2.apakšpunktā vārdus "profesionālajā jomā" ar vārdiem "profesionālās izglītības programmā".

8. Izteikt 140.1 punktu šādā redakcijā:

"140.1 Lai īstenotu šo noteikumu 131.7.apakšpunktā minēto pasākumu, aģentūra slēdz līgumus ar ārstniecības iestādēm, kuru pakalpojumi atbilstoši ar Nacionālo veselības dienestu noslēgtā līguma prasībām tiek apmaksāti no valsts pamatbudžeta (ārstniecības izdevumi) un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem un kuras nodrošina atkarības slimību ārstēšanu saskaņā ar Minesotas 12 soļu programmu, kas apstiprināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanu."

9. Izteikt 5.nodaļu šādā redakcijā:

"5. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana

164. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana ir pasākumu kopums, kas paredzēts, lai komersantu nodarbinātiem darbiniekiem sniegtu finansiālu atbalstu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu), kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums (turpmāk − mobilitātes atbalsta pasākumi). Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 aģentūrā reģistrētiem bezdarbniekiem.

165. Mobilitātes atbalsta pasākumi ietver finanšu atlīdzības piešķiršanu komersanta nodarbinātajam darbiniekam (turpmāk - atlīdzības saņēmējs) transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ).

166. Mobilitātes atbalsta pasākumos iesaista komersanta nodarbinātu darbinieku, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām:

166.1. darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā 10 darbdienas pirms mobilitātes atbalsta pasākumu pieprasīšanas dienas;

166.2. darbinieka darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs darbiniekam nekompensē transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;

166.3. persona pirms darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar konkrēto darba devēju vismaz sešus mēnešus ir bijusi reģistrēta bezdarbnieka statusā;

166.4. darbinieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;

166.5. darbinieks darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis ar darba devēju, kurš vismaz vienu nedēļu pirms šo darba tiesisko attiecību nodibināšanas bija reģistrējis aģentūrā brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā darbinieks;

166.6. darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, darbiniekam ir noteikts normālais darba laiks un darbinieka darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru.

167. Finanšu atlīdzības saņemšanai darbinieks 10 darbdienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas iesniedz aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

167.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, bankas konta numuru un kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

167.2. informāciju par darba vietu - komersanta nosaukumu un darba līgumā noteiktās darba vietas adresi, kā arī attālumu kilometros no deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai (attālums tiek noteikts, ņemot vērā sabiedriskā transporta maršrutu, bet, ja tāda nav, tuvākos izbraucamos ceļus).

168. Šo noteikumu 167.punktā minēto iesniegumu darbinieks var sagatavot arī, aizpildot aģentūras mājaslapā ievietoto veidlapu, un iesniegt to aģentūrā elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

169. Darbinieks iesniegumam pievieno darba devēja izziņu, kur iekļauti darba devēja rekvizīti (nosaukums un reģistrācijas numurs komercreģistrā) un norādīta informācija par darba tiesisko attiecību ilgumu, noteikto darba laiku, darbiniekam noteikto darba algu, amatu vai profesiju un darba veikšanas vietas adresi. Vienlaikus darba devējs izziņā apliecina, ka darba tiesisko attiecību ietvaros darbiniekam netiek kompensēti transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumi.

170. Saņemot šo noteikumu 167.punktā minēto iesniegumu, aģentūra to izskata, pārbauda personas iesniegto informāciju un triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu atbilstoši mobilitātes atbalsta pasākumiem paredzētajam finansējumam, ja ir ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības.

171. Pieņemot lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu, aģentūra ievēro šo noteikumu 167.punktā minēto iesniegumu saņemšanas secību. Ja finanšu atlīdzību vienlaikus nav iespējams piešķirt visiem iesnieguma iesniedzējiem, prioritāri to piešķir personām, kuras bezdarbnieka statusā ir bijušas reģistrētas ilgāku laikposmu.

172. Atlīdzības saņēmējs mobilitātes atbalsta pasākuma ietvaros var saņemt finanšu atlīdzību ne vairāk kā 280 latu apmērā. Finanšu atlīdzību izmaksā, pārskaitot to uz atlīdzības saņēmēja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

172.1. par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi - avansu 100 latu apmērā, ko izmaksā piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 170.punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas;

172.2. par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 60 latu mēnesī, un to aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumu izmaksas, no kurām proporcionāli katru mēnesi tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums, ja dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši mazāki par 100 latiem mēnesī.

173. Pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša beigām, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā kopš otrā darba tiesisko attiecību mēneša sākuma atlīdzības saņēmējs iesniedz aģentūrā transporta (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas izdevumus apliecinošus dokumentus) un dzīvojamās telpas īres (īres līguma un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju) izdevumus apliecinošus dokumentus par pirmo darba tiesisko attiecību mēnesi.

174. Ikmēneša finanšu atlīdzību par otro darba tiesisko attiecību mēnesi izmaksā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 173.punktā minēto transporta un īres izdevumus apliecinošo dokumentu saņemšanas, bet par nākamajiem diviem darba tiesisko attiecību mēnešiem - tajā pašā kārtējā mēneša datumā, kad izmaksāta finanšu atlīdzība par otro darba tiesisko attiecību mēnesi.

174.1 Ja mobilitātes atbalsta pasākuma laikā atlīdzības saņēmējam iestājas pārejoša darbnespēja, atlīdzības saņēmēja pienākums ir nākamajā darbdienā pēc pārejošas darbnespējas beigām par to paziņot aģentūrai. Par pārejošas darbnespējas laiku atlīdzības izmaksas netiek veiktas un atlīdzības saņemšanas laiks pagarinās.

174.2 Ja mobilitātes atbalsta pasākuma laikā ar atlīdzības saņēmēju tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības, atlīdzības saņēmējam ir pienākums divu darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās dienas atlīdzināt aģentūrai pārmaksāto finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā atlīdzības saņēmējs vairs nav bijis darba tiesiskajās attiecībās.

174.3 Uz mobilitātes atbalsta pasākumiem atlīdzības saņēmējs var atkārtoti pieteikties ne agrāk kā 36 mēnešus pēc iepriekšējās finanšu atlīdzības saņemšanas beigām, izņemot gadījumus, ja darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas, pamatojoties uz Darba likuma 47.panta pirmo daļu, 100.panta piekto daļu un 101.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktu."

10. Izteikt 178.punktu šādā redakcijā:

"178. Bezdarba riskam pakļauto personu iesaista pieaugušo izglītības programmu apguvē, ja:

178.1. persona ir darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona;

178.2. persona ir sasniegusi 45 gadu vecumu;

178.3. persona ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot) un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

178.3.1. personai ir noteikta invaliditāte;

178.3.2. personai ir divi bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem;

178.3.3. persona ir atzīta par trūcīgu;

178.4. persona pirms pirmreizējas iesaistes pieaugušo izglītības programmas vai šo noteikumu 6.2.apakšnodaļā minētās izglītības programmas apguvē nav iepriekš ieguvusi neformālo vai formālo izglītību aģentūras organizēto profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības programmu ietvaros vai ir to ieguvusi pirms 12 mēnešiem vai agrāk."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 106Pieņemts: 26.02.2013.Stājas spēkā: 08.03.2013.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 07.03.2013. OP numurs: 2013/47.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
255231
08.03.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"