Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.58

Rīgā 2013.gada 19.februārī (prot. Nr.9 20.§)

Par Koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi

1. Atbalstīt Koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi (turpmāk - koncepcija).

2. Atbildīgā institūcija par koncepcijas īstenošanu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:

3.1. sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2013.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par klientu apkalpošanas centru tīkla izmēģinājumprojekta (pilotprojekta) (turpmāk - projekts) plānu;

3.2. izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2013.gada 31.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā publisko pakalpojumu likumprojektu;

3.3. līdz 2013.gada 30.decembrim veikt visus nepieciešamos priekšdarbus projekta uzsākšanai;

3.4. ar 2014.gada 2.janvāri sākt īstenot projektu;

3.5. pēc projekta īstenošanas:

3.5.1. aktualizēt koncepciju un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2014.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā;

3.5.2. izvērtēt projekta ietekmi uz pašvaldību budžetiem. Ja tiek konstatēta ietekme uz pašvaldību budžetiem, veikt detalizētus aprēķinus un iekļaut tos aktualizētajā koncepcijā.

4. Nodrošināt projekta īstenošanu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

5. Nozaru ministrijām un valsts pārvaldes iestādēm jaunus klientu apkalpošanas centrus veidot tikai pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:

6.1. šā rīkojuma 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildei izveidot starpinstitūciju darba grupu;

6.2. sadarbībā ar citām institūcijām nodrošināt Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 "Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana" aktivitāšu rezultātu izmantošanu publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra rīkojumu Nr.446 "Par Koncepciju par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 145.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 

 

(Ministru kabineta
2013.gada 19.februāra
rīkojums Nr.58)

Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi
kopsavilkums

Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi (turpmāk - koncepcija) izstrādāta, pamatojoties uz Deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību izvirzīto uzdevumu ieviest vienas pieturas aģentūras principu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā, tai skaitā panākot (izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas), ka konkrēta pakalpojuma saņemšanai iedzīvotājiem un uzņēmējiem nebūs jāvēršas vairākās institūcijās un/vai pakalpojumu centros, kā arī uz Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 104.4.apakšpunktu, kas paredz izstrādāt koncepciju, iekļaujot pašvaldību un tiešās valsts pārvaldes sniegto publisko pakalpojumu izvērtējumu un priekšlikumus to optimizācijai un pieejamības nodrošināšanai.

Ministru kabineta komitejas 2012.gada 14.maija sēdē (prot. Nr.18 1.§) pamatā tika atbalstīts koncepcijas projekts iesniegtajā redakcijā un tā kopsavilkumā ietvertais otrais risinājuma variants - lai efektīvi pilnveidotu publisko pakalpojumu sistēmu, ir jāveic koordinētas darbības vairākos virzienos, kas pēc būtības atbilst labas pārvaldības principiem.

Koncepcija ir izstrādāta, ņemot vērā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 "Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana" īstenošanas rezultātus, kā arī projekta ietvaros piesaistītās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Corporate & Public Management Group" un tās apakšuzņēmēju - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "IS Consulting", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Metrika" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PricewaterhouseCoopers" - darba rezultātu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no 2012.gada 1.maija līdz 31.maijam organizēja piecas sabiedriskās apspriedes par publisko pakalpojumu aktuālajiem jautājumiem, aptverot plašu mērķauditoriju - valsts pārvaldes iestādes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un lēmumpieņēmējus. Koncepcijas izstrādes gaitā sabiedriskās apspriedes dalībnieku priekšlikumi tika izvērtēti un iespēju robežās ņemti vērā. Tā kā liela daļa izteikto priekšlikumu aptver konkrētu šauru jomu, lielākoties tos varēs ieviest, izpildot koncepcijas īstenošanas rīcības plānā paredzētos uzdevumus. Par koncepcijas projektā iekļautajiem risinājumiem diskutēja arī Valsts kancelejas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Darba devēju konfederācijas organizētajā ikgadējā konferencē "Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai" 2012.gada 8. un 9.novembrī, kā arī Saeimas frakcijās un Reformu vadības grupas 2012.gada 12.decembra sēdē, saņemot atbalstu turpmākai rīcībai.

Koncepcijas projekts 2012.gada 13.decembrī nosūtīts atkārtotai saskaņošanai institūcijām un Latvijas Pašvaldību savienībai, 2012.gada 19.decembrī notika starpinstitūciju saskaņošanas sanāksme.

1. Risināmā jautājuma būtība

Šobrīd nav vienotas valsts publisko pakalpojumu sistēmas un pakalpojumu politikas. Publisko pakalpojumu tēma ir daudzšķautņaina, tā ir saistīta ar valsts pārvaldes iekārtas uzbūves, organizācijas un regulējuma jautājumiem.

Koncepcijas mērķis ir izveidot publisko pakalpojumu sistēmu, definējot sistemātisku pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, metodiskajā vadībā un īstenošanā.

Koncepcija attiecas uz tiešās valsts pārvaldes iestādēm, to pakļautībā un pārraudzībā esošajām iestādēm, pašvaldībām un privāto tiesību juridiskajām un fiziskajām personām, kurām deleģēta valsts uzdevumu izpilde, proti, tā aptver visu publisko pārvaldi - arī komersantus un nevalstiskās organizācijas, kas valsts uzdevumā sniedz publiskos pakalpojumus.

Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, nodrošinot pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā veicinot institucionālo sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.

Publisko pakalpojumu sistēmas izveides un pilnveides uzdevumi izriet no tās mērķiem un faktiski ir sistemātisku risinājumu ietvars. Tas sagrupēts piecos risinājumu blokos, kuri dažādā ietekmes intensitātē korespondē ar mērķiem.

2. Piedāvātie risinājumu varianti

Katram risinājumu blokam piedāvāts viens risinājuma variants. Attiecībā uz risinājumu bloku "Vienota klātienes klientu apkalpošanas attīstība" par iespējamo klientu klātienes apkalpošanas centru darbības modeli tiks lemts pēc klientu apkalpošanas centru tīkla izmēģinājumprojekta (pilotprojekta) (turpmāk - projekts) īstenošanas, aktualizējot koncepciju.

2.1. Atbalstīt koncepcijas 5.1.apakšsadaļā "Vienota normatīvā un metodiskā ietvara izstrāde" piedāvātos risinājumus

Piedāvāts izstrādāt publisko pakalpojumu likumprojektu, vienotas pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības kārtību un pakārtotos normatīvos aktus.

2.2. Atbalstīt koncepcijas 5.2.apakšsadaļā "Pakalpojumu elektronizācija un optimizācija, izmantojot IKT iespējas" piedāvātos risinājumus

Piedāvāta pakalpojumu piegādes procesu transformācija un elektronizācija, pakalpojumu elektronizācijas tipveida kārtības noteikšana, koplietošanas risinājumu un pārresoru sadarbības attīstība, tai skaitā dokumentāro pierādījumu un izziņu aizstāšana ar informācijas ieguvi e-vidē, kā arī iedzīvotāju piekļuves nodrošināšana elektroniskajiem pakalpojumiem.

2.3. Vienota klātienes klientu apkalpošanas attīstība

Lai arī pamata stratēģija administratīvā sloga un valsts pārvaldes izmaksu samazināšanā un pakalpojumu pieejamības palielināšanā ir pakalpojumu elektronizācija un citu neklātienes kanālu attīstība, arī nākotnē saglabāsies nepieciešamība nozīmīgai daļai pakalpojumu un atsevišķiem klientu segmentiem nodrošināt pakalpojumu sniegšanu klātienē.

Koncepcijas sagatavošanas laikā tika izskatīti trīs iespējamie darbības modeļi klientu apkalpošanai klātienē. Diskusiju rezultātā panākta vienošanās, ka sākumā tiks īstenots projekts.

Saskaņā ar Reformu vadības grupas 2012.gada 12.decembra sēdes lēmumu tika noteikts turpmākās rīcības virziens - veikt visus nepieciešamos sagatavošanas pasākumus attiecībā uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānotā projekta īstenošanu. Starpinstitūciju darba grupas ietvaros tiks izstrādāts un apstiprināts detalizēts projekta plāns, paredzot, ka projektu uzsāks 2014.gada janvārī. Projekta īstenošana ir iespējama esošo budžeta līdzekļu ietvaros. Pēc tā īstenošanas un novērtēšanas tiks aktualizēta koncepcija, un Ministru kabinets lems par klātienes klientu apkalpošanas visaptverošas ieviešanas procesu.

2.4. Atbalstīt koncepcijas 5.4.apakšsadaļā "Finansēšanas un maksāšanas kārtības noteikšana" piedāvātos risinājumus

Lai varētu veikt izmaksu un ieguvumu analīzi iespējamiem pakalpojumu sniegšanas pilnveidojumiem, kā arī aprēķināt nepieciešamo finansējuma apjomu, nododot atsevišķus ar klientu apkalpošanu saistītus uzdevumus citai institūcijai, jāizstrādā vienota publisko pakalpojumu izmaksu uzskaites kārtība, kas vienlaikus būtu arī daļa no kopējās izmaksu un citu darbības rādītāju uzskaites sistēmas valstī.

2.5. Atbalstīt koncepcijas 5.5.apakšsadaļā "Koordinēšanas un vadības mehānisma noteikšana" piedāvātos risinājumus

Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide ir uzskatāma par horizontālu valsts pārvaldes politikas jomu. Lai nodrošinātu publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanu un izmaiņu ieviešanu, nepieciešama attiecīga šīs jomas metodiskā vadība un koordinēšana, precizējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetenci, iedibinot koordinācijas mehānismu un nodrošinot apmācību un metodisko atbalstu.

2.6. Atbalstīt koncepcijas 6.sadaļā "Rīcības plāns koncepcijas īstenošanai" iekļautos uzdevumus

Rīcības plāns iekļauj uzdevumu un pasākumu kopu, kas veicami visu koncepcijā piedāvāto risinājumu īstenošanai. Rīcības plāna daļas sagrupētas risinājumu blokos - vienota normatīvā un metodiskā ietvara izstrāde, pakalpojumu elektronizācija, klientu apkalpošanas centru tīkla izveide (projekts), finansēšanas un maksāšanas kārtības noteikšana, kā arī koordinēšanas un vadības mehānisma noteikšana, kas savstarpēji mijiedarbojas.

3. Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem

Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides pārvaldību šobrīd plānots nodrošināt esošo administratīvo resursu ietvaros, tai skaitā īstenojot projektu. Tiek prognozēts, ka, publisko pakalpojumu sistēmai pilnvērtīgi darbojoties, tiks mazinātas un ar laiku novērstas pārklājošās investīcijas. Pakalpojumu sniegšanas procesu efektīva plānošana un salāgošana nodrošinās sinerģiju ne vien no atsevišķas iestādes vai vairāku viena resora iestāžu ieguldījumiem, bet arī no ciešākas sadarbības pārresoru līmenī.

Ietekme uz pašvaldību budžetiem pašreizējā koncepcijas attīstības stadijā netiek prognozēta, bet, 2014.gadā iesniedzot aktualizētu koncepciju, pēc projekta īstenošanas un attiecīgajā laikposmā jau pieejamā detalizētā Eiropas Savienības fondu sadalījuma nākamajam plānošanas periodam tiks analizēta arī ietekme uz pašvaldību budžetiem.

Finansējums detalizēti tiks plānots saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par Stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīvas "Digitālā programma Eiropai" ieviešanas Latvijā koordinēšanu"". Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi 2014.-2020.gada plānošanas periodā minētajām darbībām tiks piesaistīti atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam 2014.-2020.gadam (indikatīvi paredzētais finansējums - 105 329 980 latu).

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 58Pieņemts: 19.02.2013.Stājas spēkā: 19.02.2013.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 21.02.2013. OP numurs: 2013/37.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
254910
19.02.2013
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"