Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2023. gada 21. septembra saistošos noteikumus Nr. 16 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27

Liepājā 2012.gada 20.decembrī (prot. Nr.15, 9.§)
Par svētku pabalstiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka svētku pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt svētku pabalstus.

2. Svētku pabalstus piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Liepājas pašvaldībā ir šādi vienreizējie svētku pabalsti:

3.1. bērna piedzimšanas pabalsts;

3.2. pabalsts pirmklasniekam;

3.3. pabalsts skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma";

3.4. pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā;

3.5. Ziemassvētku pabalsts;

3.6. pabalsts 100 vai vairāk gadu jubilejā.

4. Svētku pabalstus ir tiesības pieprasīt Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un kuri ir saņēmuši pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā.

5. Noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja) un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

6. Noteikumu 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktā minētos pabalstus piešķir ģimenei (personai), kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Noteikumu 3.6.punktā minēto pabalstu piešķir arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā dzīvojošai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bijusi Liepājas pilsētā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

7. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

II. BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTS

8. Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

9. Bērna piedzimšanas pabalsts paredzēts jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

10. Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 300 euro, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 350 euro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni – 1500 euro par katru bērnu.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 22.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

11. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas, bet aizbildnības un adopcijas gadījumā, mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā, bet ne ilgāk kā līdz bērna pusotra gada vecuma sasniegšanai.

12. Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai, persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus:

12.1. personu apliecinošu dokumentu;

12.2. likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu par adopcijas apstiprināšanu, ja pabalstu pieprasa bērna adoptētājs un ziņas par adopciju nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

(Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

13. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA" (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa), reģistrējot bērna piedzimšanu.

14. Dzimtsarakstu nodaļa saņemto iesniegumu oriģinālus vienu reizi nedēļā iesniedz Sociālajā dienestā.

15. Lēmumu par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pieņem mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas.

16. Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā:

16.1. naudā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā;

16.2. mantiskā veidā, apmaksājot preces un pakalpojumus, kas nepieciešami jaundzimušajam, pamatojoties uz Sociālā dienesta sociālā darbinieka rakstisku atzinumu, ja pabalsta pieprasītājs ir Sociālā dienesta klients un ģimenē, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, novērtējot riskus ģimenē, pastāv problēmas bērnu aprūpē un audzināšanā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

17. Bērna piedzimšanas pabalstu nepiešķir, ja:

17.1. bērna vecākiem atņemtas aprūpes tiesības un bērns saņem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ievietots audžuģimenē;

17.2. bērnu tiesības sargājoša institūcija ir konstatējusi, ka pabalsta pieprasītājs faktiski bērnu nekopj un neaudzina;

17.3. ģimene bērna piedzimšanas pabalstu ir saņēmusi citā pašvaldībā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

17.1 Mantiskā veidā piešķirtā bērna piedzimšanas pabalsta izmaksu pārtrauc, ja pabalsta saņēmējs to nav izmantojis sešu mēnešu laikā no pabalsta piešķiršanas dienas.

(Liepājas pilsētas domes 19.06.2014. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

III. PABALSTS PIRMKLASNIEKAM

18. Pabalstu pirmklasniekam vienu reizi ir tiesības saņemt ģimenei, kurā bērns kalendārā gada septembrī ir uzsācis mācības pirmajā klasē Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestādē.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

19. Pabalsta pirmklasniekam apmērs ir 30 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

20. Pabalsta pirmklasniekiem saņemšanai, bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis, sākot no kalendārā gada 1.septembra līdz 15.oktobrim, Sociālajā dienestā vai izglītības iestādē iesniedz iesniegumu.

(Liepājas pilsētas domes 14.05.2015. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā)

21. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" izglītības iestādēs saņemtos iesniegumus iesniedz Sociālajā dienestā un sniedz Sociālajam dienestam ziņas par bērniem, kuri kalendārā gada septembrī uzsākuši mācības pirmajā klasē.

(Liepājas pilsētas domes 14.05.2015. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā)

22. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 14.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

23. Pabalstu pirmklasniekam izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

(Liepājas pilsētas domes 14.05.2015. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā)

IV. PABALSTS SKOLAS PIEDERUMU IEGĀDEI AKCIJĀ "SKOLAS SOMA"

24. Pabalstu skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma" pirms kārtējā mācību gada ir tiesības saņemt:

24.1. daudzbērnu ģimenei;

24.2. ģimenei, kuras ikdienas aizgādībā ir bērns, kuram noteikta invaliditāte;

24.3. ģimenei, kuras aizbildnībā ir bērns (bērni);

24.4. ģimenei, kura ir Sociālā dienesta Sociālā darba daļas klients un kura veic pasākumus savas sociālās situācijas uzlabošanai;

24.5. ģimenei, kurai laika posmā no kārtējā kalendārā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam;

24.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenei.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

25. Pabalsta skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma" apmērs ir 20 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.33; 19.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.12)

26. Pabalstu skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma" piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš kalendārā gada septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2.klases. Par bērnu šī punkta izpratnē uzskatāma arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un turpina mācības vispārējās izglītības iestādē dienas maiņā un nav nodarbināta, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

27. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

28. Pabalsta skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma" saņemšanai bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis, sākot no kalendārā gada 1.augusta līdz 30.septembrim, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

(Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

29. Pabalstu skolas piederumu iegādei akcijā "Skolas soma" izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

V. PABALSTS LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ

30. Pabalstu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ir tiesības saņemt politiski represētajām personām.

31. Pabalsta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā apmērs ir 50 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

32. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

33. Pabalsta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā saņemšanai persona, kurai ir tiesības saņemt pabalstu, sākot no kalendārā gada 1.oktobra līdz 30.novembrim, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

(Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

34. Pabalstu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Sociālais dienests, pēc pabalsta pieprasītāja lūguma, pabalstu var nogādāt dzīvesvietā, ja pabalsta saņēmējam kredītiestādē nav atvērts konts.

(Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

VI. ZIEMASSVĒTKU PABALSTS

35. Ziemassvētku pabalstu ir tiesības saņemt:

35.1. ģimenei, kura audzina četrus vai vairāk bērnus;

35.2. ģimenei, kuras ikdienas aizgādībā ir bērns, kuram noteikta invaliditāte;

35.3. ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu (bērnus).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

36. Ziemassvētku pabalsta apmērs ir 15 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

37. Ziemassvētku pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.

38. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

39. Ziemassvētku pabalsta saņemšanai, persona, kurai ir tiesības saņemt pabalstu, sākot no kalendārā gada 1.novembra līdz 15.decembrim, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

(Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

40. Ziemassvētku pabalstu izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(Liepājas pilsētas domes 19.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

VII. PABALSTS 100 VAI VAIRĀK GADU JUBILEJĀ

41. Pabalstu 100 vai vairāk gadu jubilejā ir tiesības saņemt personai, kura sasniegusi simts vai vairāk gadu vecumu.

42. Pabalsta 100 vai vairāk gadu jubilejā apmērs ir 150 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

43. Pabalstu 100 vai vairāk gadu jubilejā piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi simts vai vairāk gadu vecumu, pamatojoties uz personas iesniegumu.

44. Pabalstu 100 vai vairāk gadu jubilejā nogādā pabalsta saņēmējam dzīvesvietā.

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

45. Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir par bērniem, kuri dzimuši sākot no 2013.gada 1.janvāra.

46. Atzīt par spēku zaudējušiem:

46.1. Liepājas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošos noteikumus Nr.22 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 119.numurs);

46.2. Liepājas pilsētas domes 2009.gada 19.marta saistošos noteikumus Nr.7 "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2008.GADA 3.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMUS Nr.22 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 62.numurs);

46.3. Liepājas pilsētas domes 2009.gada 5.novembra saistošos noteikumus Nr.26 "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2008.GADA 3.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMUS Nr.22 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 198.numurs).

47. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par svētku pabalstiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27Pieņemts: 20.12.2012.Stājas spēkā: 19.02.2013.Zaudē spēku: 06.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 18.02.2013. OP numurs: 2013/34.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
254844
{"selected":{"value":"30.12.2022","content":"<font class='s-1'>30.12.2022.-05.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2022","iso_value":"2022\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2022.-05.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2020","iso_value":"2020\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2020.-29.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2019","iso_value":"2019\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2019.-20.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-02.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2017","iso_value":"2017\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2015","iso_value":"2015\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2015.-25.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.2014","iso_value":"2014\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2014.-25.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-24.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2013","iso_value":"2013\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"