Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Liepājā 2012.gada 20.decembrī (prot. Nr.15, 4.§)
Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas 5.punktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo licencēto privāto pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksai no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – līdzfinansēšana).

1.2. Liepājas pilsētas Dome (turpmāk – Dome), īstenojot pašvaldības funkcijas izglītībā, sniedz finansiālu atbalstu Liepājas pilsētas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm uz savstarpēja līguma pamata, ja izglītības iestādēs tiek īstenotas licencētas pirmsskolas izglītības programmas.

2. LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN TIESĪBAS TO SAŅEMT

2.1. Noteikt maksimālo līdzfinansējumu vienam bērnam mēnesī Ls 73,95, kurā nav iekļauta bērna ēdināšana. Ja līdzfinansējums tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienām.

2.2. Līdzfinansējums pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai tiek nodrošināts bērniem no pusotra gada vecuma.

2.3. Noteikumu 2.1.punktā minētais līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērna un viena no bērna vecākiem vai personas, kura viņu aizstāj, (turpmāk – vecāki) dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vienotā reģistra rindā.

2.4. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta bērnu ēdināšana, privātā pirmsskolas izglītības iestādē ir zemāka, kā noteikumu 2.1.punktā minētais līdzfinansējums, summa tiek piešķirta atbilstoši maksai, kas noteikta līgumā starp attiecīgo iestādi un bērna vecākiem.

3. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS, IZMAKSAS UN PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu (pielikumā) starp pašvaldību, privāto pirmsskolas izglītības iestādi un bērna vecāku vienu reizi finanšu gadā.

3.2. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts attiecīgās privātās pirmsskolas izglītības iestādes kontā.

3.3. Lai privātā izglītības iestāde varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, bērna vecāks vēršas ar iesniegumu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" (turpmāk – Izglītības pārvalde). Iesniegumam jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un līguma, kas noslēgts starp attiecīgo privāto pirmsskolas izglītības iestādi un bērna vecāku par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu, kopija.

3.4. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Izglītības pārvalde.

3.5. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde informē privāto izglītības iestādi, bērna vecākus un Liepājas pilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldi (turpmāk – Finanšu pārvalde). Finanšu pārvalde pēc informācijas saņemšanas veic maksājumu attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā līdz katra mēneša 15.datumam.

3.6. Līdzfinansējums no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta tiek pārtraukts, ja:

3.6.1. bērna un viena no bērna vecāku dzīvesvietām nav deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.6.2. tiek pārtraukts līgums starp privāto pirmsskolas izglītības iestādi un bērna vecāku par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu attiecīgajā iestādē;

3.6.3. privātā izglītības iestāde nesamazina maksu vecākiem par bērnu uzturēšanu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē 2.1.punktā minētajā apmērā.

3.7. Lēmumu par līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem Izglītības pārvalde.

3.8. Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Domē viena mēneša laikā.

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

4.1. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.

4.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmums Nr.644 "Par Liepājas pilsētas privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanu".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
LĪGUMS
par Domes līdzfinansējumu Liepājas pilsētas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm
Liepāja,2013.gada

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk – pašvaldība), tās vadītājas Ludmilas MOLČANOVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.23 "PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS", ………………………………………………………… (pirmsskolas iestāde) direktora personā un …………………………………… (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta …………………………………… (turpmāk – vecāks), līdzēji (saukti arī atsevišķi – puse, kopā – puses) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums)

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pašvaldība apņemas ……… gadā piedalīties iestādes līdzfinansēšanā, kurā pirmsskolas izglītības programmu apgūst ………………………………… (izglītojamā vārds, uzvārds).

2. LĪDZFINANSĒŠANAS PAMATNOSTĀDNES

2.1. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms ir Ls 73,95 mēnesī, kurā nav iekļauta bērna ēdināšana, vienam Liepājas administratīvajā teritorijā deklarētam izglītojamajam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

2.2. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.30 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2013.GADAM" 7.punktu, pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā līdzfinansējums tiek samazināts proporcionāli pašvaldības ieņēmumu samazinājumam, par to informējot līgumslēdzēju līdz katra mēneša 15.datumam.

2.3. Līdzfinansējuma saņemšanai privātās izglītības iestādei ir jārealizē Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētas izglītības programmas.

2.4. Pirmsskolas izglītības iestāde apņemas divas reizes gadā (1.janvārī un 1.septembrī) iesniegt pašvaldībā to izglītojamo sarakstu, kuriem dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.5. Par piešķirto līdzekļu likumīgu, lietderīgu un pareizu izlietojumu atbild pirmsskolas izglītības iestādes direktors.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.23"PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" saimnieciskā gada sākumā, pēc iesnieguma un pēc saraksta par precīzu izglītojamo skaitu saņemšanas, pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros pārskaita līdzfinansējuma summu, kas mēnesī ir Ls 73,95 katram izglītojamajam, kuram attiecīgajā semestrī ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēta dzīvesvieta.

3.2. Katra mēneša 1.datumā pirmsskolas izglītības iestāde iesniedz pašvaldībai izglītojamo sarakstu, ja ir izmaiņas izglītojamo skaitā.

3.3. Līdzfinansējums tiek koriģēts, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestādes iesniegtās izglītojamo skaita izmaiņas katra mēneša 1.datumā.

4. NEPĀRVARAMĀ VARA

4.1. Neviena puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir saistīts ar nepārvaramu varu (dabas katastrofas, karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un citi notikumi), kas tieši ietekmē šā līguma izpildi un kas notikuši pēc līguma noslēgšanas, un to iestāšanās nav atkarīga no pušu gribas.

4.2. Līgumslēdzēja puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā brīdina otru pusi par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, un puses vienojas par tālāko sadarbību.

5. PUŠU ATBILDĪBA

Puses par līgumsaistību neizpildi vai daļēju izpildi ir atbildīgas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6. PAPILDUS NOTEIKUMI

6.1. Puses var rakstiski noslēgt papildus vienošanās, kas noformējamas kā līguma pielikumi un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

6.2. Visas līguma izpildes gaitā radušās domstarpības ir izšķiramas kopējās pušu pārstāvju apspriedēs, kas tiek protokolētas. Jautājumi, kuros puses nevar vienoties, tiek izšķirti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.3. Pušu savstarpējās saistības, kuras nav atrunātas šajā līgumā, regulē normatīvie akti.

6.4. Divas reizes gadā (1.janvārī un 1.septembrī) pirmsskolas izglītības iestāde iesniedz pašvaldībai viena izglītojamā izmaksas.

6.5. Pirmsskolas izglītības iestāde apņemas iestādes telpās nodrošināt publiski pieejamu informāciju par pašvaldības līdzfinansējumu.

7. LĪGUMA IZPILDE UN LAUŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

7.2. Līgums ir spēkā līdz ……… gada 31.decembrim.

7.3. Pusēm vienojoties, līguma darbības laiks var tikt pagarināts.

7.4. Līgumu var lauzt pirms termiņa pusēm rakstiski vienojoties.

7.5. Puses var lauzt līgumu vienpusēji, ja otra puse nepilda ar līgumu uzņemtās saistības. Par nodomu lauzt līgumu otra puse jābrīdina vienu mēnesi iepriekš.

7.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, no kuriem viens glabājas pirmsskolas iestādē, otrs pašvaldībā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

PAŠVALDĪBA:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
"Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde"
Uliha iela 36, Liepāja, LV-3401

 

 

 PIRMSSKOLAS IESTĀDE: VECĀKS:
 /L.MOLČANOVA/    
z.v. z.v.  
Saistošo noteikumu "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka viena no autonomajām funkcijām pašvaldībai ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā, pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām izglītības iestādē.

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība uz savstarpēja līguma pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai turpinātu īstenot pieeju "nauda seko bērnam" pirmsskolas izglītībā. Liepājā rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādē uz 2012.gada 1.septembri bija reģistrēti 1329 bērni.

Pašvaldība ir noteikusi līdzfinansējumu Ls 73,95 apmērā, jo tādas izmaksas ir Liepājas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē uz vienu izglītojamo. Šajā summā nav ietverta vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādē.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz, ka vecākiem būs tiesības ar iesniegumu vērsties Liepājas pilsētas pašvaldībā, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu savam bērnam. Bērniem, kuri mācīsies privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ir tiesības saņemt tikpat lielu finansējumu, kā bērniem, kuri mācās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, lai nodrošinātu vienlīdzības principu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuJa palielināsies piedāvājums privātās pirmsskolas izglītības iestādēs, nosacīti samazināsies rinda uz vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vairāk jauno māmiņu spēs atgriezties darba tirgū.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc tam tiks publicēti laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Kurzemes Vārds".

Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" pieņems vecāku iesniegumus līdzfinansējuma saņemšanai privātajā izglītības iestādē, kurā mācās viņa bērns.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 20.12.2012.Stājas spēkā: 01.02.2013.Zaudē spēku: 18.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 31.01.2013. OP numurs: 2013/22.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
254443
01.02.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)