Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.34

Rēzeknē 2012.gada 21.decembrī (prot. Nr.28 26.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

35.panta 3., 4. un 5.daļu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.1489
"Noteikumi par garantēto minimālo
ienākumu līmeni
" 3.punktu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību
" 6.punktu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 14.panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"
43.punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 1.1.9. punktu.

1.2. Svītrot 2.1. punktā vārdus "trūcīgām".

1.3. 2.2. punktu papildināt ar 2.2.5. un 2.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.5. Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā.

2.2.6. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmā."

1.4. Izteikt 2.4.5. punktu šādā redakcijā:

"2.4.5. Personas, kuras veic saimniecisko vai profesionālo darbību, kā arī saņem subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai - dokumentus, kas apliecina ieņēmumu gūšanu un to apmēru par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, piemēram, Ieņēmumu uzskaites reģistra kopiju, saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla kopiju, Gada ienākumu deklarācijas, kas tiek iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā, kopiju, izziņu no Lauku atbalsta dienesta u.c.";

1.5. Aizstāt 2.5. punktā vārdus "sociālo palīdzību" ar vārdiem "sociālās palīdzības pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai."

1.6. Papildināt ar 2.6.13. punktu šādā redakcijā:

"2.6.13. iesaistīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos (līdz divpadsmit stundām nedēļā), kas rada labumu sabiedrībai."

1.7. Svītrot 2.11.punktu.

1.8. Svītrot 3.1.5. punktā vārdus "un krīzes".

1.9. Izteikt 3.1.9. punktu šādā redakcijā:

"3.1.9. dzīvokļa pabalsts - apsaimniekošanas izdevumu segšanai".

1.10. Papildināt ar 3.1.10. punktu šādā redakcijā:

"3.1.10. pabalsts izglītības ieguves atbalstam ģimenēm ar bērniem".

1.11. Izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:

"4.1. Garantētā minimālā ienākumu līmenis ir vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika periodā valstī noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērs atsevišķi dzīvojošam vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējam ir 90 Ls mēnesī."

1.12. Svītrot 4.1.1 punktu.

1.13. Svītrot 5.1.4. punktu.

1.14. Izteikt 5.2. punktu šādā redakcijā:

"Visa gada garumā darba dienās tiek izsniegtas bezmaksas pusdienas - karsta zupa trūcīgām personām. Divas reizes gadā (Lieldienās un Ziemassvētkos) Naktspatversmē tiek rīkotas Sociālās akcijas - trūcīgo personu bezmaksas ēdināšana."

1.15. Izteikt 5.5. punktu šādā redakcijā:

"5.5. Sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Rēzeknes bāriņtiesa, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās tiek nodrošinātas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

5.5.1. Bērnam, kurš ir ievietots internātskolā un kuram nav iecelts aizbildnis, Pārvalde katru mēnesi izmaksā finanšu līdzekļus personiskiem izdevumiem. Izmaksāto līdzekļu apmērs ir 15 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.

5.5.2. Pārvalde pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.

5.5.3. Līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai pilngadību sasniegušajam bērnam Pārvalde sedz ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus.

5.5.4. Pārvalde pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - Ls 175,00 apmērā.

5.5.5. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, Pārvalde viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

5.5.6. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, Pārvalde viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā."

1.16. Papildināt ar 5.5.1 un 5.5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.5.1 Pabalsti audžuģimenei:

5.5.1 1. pabalsts bērna uzturam ir Ls 65,00 mēnesī;

5.5.1 2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir Ls 45,00 mēnesī.

5.5.2 Pārvalde izmaksā adoptētājam, atbilstoši laika posmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē audžuģimenei piešķirto pabalstu bērna uzturam vai Pārvaldes Bērnu patversmei piešķirto uzturnaudu, kuras apmēru nosaka Pārvaldes vadītājs, atbilstoši bērna ēdināšanas izmaksām Bērnu patversmē."

1.17. Svītrot 5.7. punktu.

1.18. Papildināt ar 5.8. punktu šādā redakcijā:

"5.8. Pabalsts ārkārtas situācijā.

5.8.1. Pašvaldība, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt personai (ģimenei) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

5.8.2. Par stihisku nelaimi šo noteikumu izpratnē uzskatāms ugunsgrēks, plūdi, vētra, u.c. Iepriekš neparedzami apstākļi - satiksmes negadījums, pēkšņa smaga slimība utt.

5.8.3. Vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā līdz Ls 70,00 apmērā ir tiesības piešķirt Pārvaldei. Vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā, kura apmērs pārsniedz Ls 70,00, piešķir ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz Pārvaldes atzinumu.

5.8.4. Pabalsta apmērs tiek noteikts ņemot vērā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.

5.8.5. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums un pievienojot atbilstošus, ārkārtas situāciju raksturojošus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

5.8.6. Pabalstu piešķir, ja sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

1.19. Papildināt ar 5.9. punktu šādā redakcijā:

"5.9. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam tiek piešķirts vienu reizi gadā trūcīgām ģimenēm, kurām ir bērni līdz 18 gadu vecumam, Ls 30 vienam bērnam".

1.20. Izteikt 6.1. punktu šādā redakcijā:

"6.1. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un cietā kurināmā iegādei ir tiesības saņemt:

6.1.1. trūcīgai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai trūcīgai personai;

6.1.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, ģimenei (laulātie un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā), kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, ja persona vai ģimene nav atzīta par trūcīgu un vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 180,00 mēnesī;

6.1.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, ja viens no bērniem sasniedzis 15 gadu vecumu, ja vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 180,00 mēnesī."

1.21. Papildināt ar 6.1.1 un 6.1.2 punktu šādā redakcijā:

"6.1.1 Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt vienu reizi gadā (no tekošā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim), ja dzīvokļa pabalsta pieprasītājs (visi ģimenes locekļi vai atsevišķi dzīvojoša persona) dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

6.1.2 Šo noteikumu 6.1.3. punktā noteiktajām personām dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt par īpašumu, kuru tās mantojušas no saviem vecākiem vai citiem radiniekiem."

1.22. Svītrot 6.2. punktu.

1.23. Papildināt ar 6.4.1 punktu šādā redakcijā:

"6.4.1 Ģimenei, kuras sastāvā ir bērns bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts 250 Ls gadā, vai dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei ir 90 Ls gadā."

1.24. Aizstāt 6.5. punktā vārdus "par īri" ar vārdiem "apsaimniekošanas izdevumu segšanai."

1.25. Izteikt 6.6. punktu šādā redakcijā:

"6.6. Dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei ģimenei, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, vai atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti ir Ls 90,00."

1.26. Izteikt 6.7. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6.7. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti ir:"

1.27. Izteikt 6.8.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6.8. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai ģimenei, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti ir:".

1.28. Svītrot 6.10. punktu.

1.29. Papildināt 6.11. punktu šādā redakcijā:

"6.11. Ja persona lieto daļu no īpašuma, dzīvokļa pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli lietošanā esošā īpašuma platībai."

1.30. Svītrot 7. nodaļas nosaukumā vārdus "trūcīgām".

1.31. Aizstāt 7.2. punktā skaitli "200" ar skaitli "230".

1.32. Svītrot 7.5. punktu.

1.33. Svītrot 7.6. punktu.

1.34. Svītrot 7.7. punktu.

1.35. Aizstāt 8.2. punktā vārdus "pabalstu nodaļas vadītāja un sociālie darbinieki" ar vārdu "Pārvalde"

1.36. Papildināt ar 8.2.1 punktu šādā redakcijā:

"8.2.1 Pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir tiesības pieņemt lēmumu par nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalsta atgūšanu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sakarā ar Ministru kabineta 29.05.2012. noteikumiem Nr.366 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"" un 2011.gada 15.decembra likumu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" ir nepieciešams novērst pretrunas starp saistošajos noteikumos un augstāka spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto regulējumu.

Lai sasniegtu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pantā noteikto sociālās palīdzības mērķi - sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī ņemot vērā Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes praksē konstatētos gadījumus un Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta iespējas, ir nepieciešams veikt izmaiņas sociālo palīdzības pabalstu apmēros un to piešķiršanas nosacījumos.

2. Īss projekta satura izklāsts 1) Tiek svītrots saistošo noteikumu 4.1.1 punkts, kas noteica piemaksu pie garantētā minimālā ienākumu līmeņa Ls 50,00 mēnesī, garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņēmējam, kuram visi apgādājamie ir nepilngadīgi. Turpmāk piemaksa netiks izmaksāta.

2) Tiek precizēta pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanas kārtība, nosakot Rēzeknes pilsētas domes Sociālajai pārvaldei (turpmāk - Pārvaldei) tiesības pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu līdz Ls 70,00, savukārt par pabalstu lielākā apmērā lems dome, pamatojoties uz Pārvaldes atzinumu. Kā arī tiek noteikts termiņš - ārkārtas pabalsta pieprasīšanai, tas ir - viens mēnesis no ārkārtas situācijas rašanās brīža.

1) Turpmāk trūcīgām ģimenēm, kurās ir bērni līdz 18 gadu vecumam, būs tiesības vienu reizi gadā saņemt pabalstu bērna izglītības ieguves atbalstam. Pabalsta apmērs tiks aprēķināts, ņemot vērā bērnu skaitu ģimenē, pabalsta apmērs vienam bērnam tiek noteikts Ls 30,00 apmērā.

2) Tiek noteikts, ka bezmaksas pusdienas - karstu zupu - trūcīgās personas varēs saņemt visa gada garumā.

3) Tiek precizēts sociālo garantiju bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, pabalstu audžuģimenei un adoptētājam veicamo maksājumu apmērs. Pabalsts audžuģimenei bērnu uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek palielināts.

4) Izmaiņas tiek veiktas arī dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kritērijos:

- turpmāk dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas apmaksai un cietā kurināmā iegādei būs tiesības saņemt arī ģimenei, kuras sastāvā ir bērns bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, par vienu īpašumu, kuru bērns mantojis no saviem vecākiem vai citiem radiniekiem un kurš atrodas Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Turklāt, ja šāda ģimene atbilst citām saistošo noteikumu 6.1. punktā noteiktajām personu kategorijām, tad tai būs tiesības gadā saņemt 2 dzīvokļa pabalstus, piemēram, par vienu īpašumu, kurā dzīvo un ir deklarēti visi ģimenes locekļi, kā arī par īpašumu, kuru bērns ir mantojis.

- Atsevišķi dzīvojošais un deklarētais laulātais, kas ir pensionārs vai pensionārs ar invaliditāti, nav uzskatāms par atsevišķi dzīvojošu personu, saistošo noteikumu 6.1.2. punkta izpratnē.

Saskaņā ar Civillikuma 214.pantu pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā.

Atsevišķi dzīvojošiem un deklarētiem laulātiem (pensionāri vai personas ar invaliditāti) nebūs tiesības saņemt saistošajos noteikumos paredzēto dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un cietā kurināmā iegādei.

- Tiek precizēts dzīvokļa pabalsta par īri nosaukums, turpmāk šo pabalstu saucot - dzīvokļa pabalsts apsaimniekošanas izdevumu segšanai. Jo minētais pabalsts tiek izmaksāts maksas par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī pakalpojumu, kas saistās ar īpašuma lietošanu (ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana) maksājumu segšanai, nevis īres maksas segšanai.

- Tiek svītrots saistošo noteikumu punkts, kas noteica, ja klienta parāds par siltumenerģijas pakalpojumiem pārsniedz 300 Ls, tad pabalstu par siltumenerģijas pakalpojumiem piešķir, ja ir noslēgta vienošanās par parāda dzēšanu ar SIA "Rēzeknes enerģija" vai citu uzņēmumu, kurš sniedz attiecīgu pakalpojumu.

- Paredzētas pārvaldes tiesības izmaksāt sociālās palīdzības pabalstu proporcionāli lietošanā esošā īpašuma platībai.

5) Grozījumi tiek veikti pabalsta izmaksā trūcīgām ģimenēm un personām, kuriem tiek piešķirti sociālie dzīvokļi dzīvojamajā mājā Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē:

- Maksa par siltumenerģijas pakalpojumiem sociālā dzīvokļa īrniekam līdzšinējo Ls 200,00 tiek piešķirta līdz Ls 230,00 apmērā;

6) precizēta lēmuma pieņemšanas kārtība.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi samazinās sociālās palīdzības saņēmēju skaitu.

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Sociālo dzīvokļu dzīvojamajā mājā Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, īrniekiem, kuriem 50% no noteiktās mēneša maksas par īri, auksto ūdeni un kanalizāciju un sadzīves atkritumu izvešanu sedz Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde, turpmāk nebūs jāiesniedz Pārvaldē iesniegums par minētās maksas segšanu.

Ziņas par īrniekiem Rēzeknes pilsētas domes Sociālā aprūpes pārvalde saņems no izīrētāja.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 34Pieņemts: 21.12.2012.Stājas spēkā: 29.12.2012.Zaudē spēku: 29.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2012. OP numurs: 2012/203.64
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
253716
29.12.2012
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)