Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 9.nr.; 2006, 12.nr.; 2008, 16., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102.nr.; 2011, 103.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma dāvinātājs (ziedotājs), biedru naudas un iestāšanās naudas maksātājs sniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām vai īpašumiem, kā arī iesniedz dokumentus, kas apliecina finansēšanas avotu izcelsmi.

(5) Noskaidrojot šā panta ceturtajā daļā minēto informāciju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var pieprasīt, lai fiziskā persona, kura veikusi dāvinājumu (ziedojumu), iemaksājusi biedru naudu vai iestāšanās naudu, iesniedz aizpildītu veidlapu par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem. Veidlapā norādāmās ziņas un tās iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir pieprasījis fiziskajai personai informāciju vai dokumentus atbilstoši šā panta ceturtajai vai piektajai daļai, persona minēto informāciju sniedz vai dokumentus iesniedz 30 dienu laikā pēc to pieprasīšanas dienas (dienas, kad personai pieprasījums paziņots). Pēc fiziskās personas motivēta iesnieguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks šo termiņu var pagarināt līdz trim mēnešiem, skaitot no dienas, kad persona iesniegusi iesniegumu par termiņa pagarināšanu.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja, izvērtējot šā panta ceturtajā vai piektajā daļā sniegto informāciju un citus lietas materiālus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka dāvinājums (ziedojums), iemaksātā biedru nauda vai iestāšanās nauda neatbilst šā panta trešās daļas prasībām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņem motivētu lēmumu par attiecīgo finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā un mantas nodošanu valsts īpašumā atbilstoši šā likuma 10.panta otrajai daļai."

2. Aizstāt 3.panta pirmajā daļā skaitli "100" ar skaitli "50".

3. 4.pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitli "100" ar skaitli "50";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 45 dienu laikā pēc tam, kad politiskā organizācija (partija) to informējusi par saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), veic sākotnējo pārbaudi par dāvinājumu (ziedojumu) atbilstību šā likuma prasībām. Ja, veicot sākotnējo pārbaudi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka nepieciešams veikt papildu pārbaudi, tas piecu darba dienu laikā no papildu pārbaudes uzsākšanas dienas rakstveidā paziņo par to attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai). Pārbaudes pabeigšana neliedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzsākt atkārtotu pārbaudi.";

aizstāt ceturtajā daļā skaitli "30" ar skaitli "60";

papildināt ceturtās daļas otro teikumu pēc vārdiem "Ziņas par nepieņemtajiem" ar vārdiem "un dāvinātājam (ziedotājam) atmaksātajiem (atdotajiem)".

4. 7.4 pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

"Valsts budžeta finansējumu politiskā organizācija (partija) izmanto savas politiskās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un ir tiesīga izlietot:

1) telpu īrei, tai skaitā sapulču organizēšanai, un pakalpojumiem, kas saistīti ar telpu īri, tai skaitā komunālajiem pakalpojumiem;";

papildināt pirmās daļas 5.punktu ar vārdiem "aptaujām un konsultācijām";

aizstāt pirmās daļas 6.punktā vārdu "bukletu" ar vārdiem "informatīvo materiālu";

aizstāt pirmās daļas 7.punktā vārdu "priekšvēlēšanu" ar vārdu "politiskajai";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma politiskā organizācija (partija) iesniedz tam valsts budžeta finansējuma izlietošanas pamatojuma dokumentus."

5. 7.5 pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja divas vai vairākas politiskās organizācijas (partijas), kas saņem valsts budžeta finansējumu, pēc Saeimas vēlēšanām apvienojas, izveidojot jaunu politisko organizāciju (partiju), pēc apvienošanās tā saņem valsts budžeta finansējumu, kuru pirms tam saņēma politiskās organizācijas (partijas), kas ir apvienojušās. Jaunā politiskā organizācija (partija) saņem valsts budžeta finansējumu, ja attiecībā uz politiskajām organizācijām (partijām), kuras apvienojoties to izveidoja, nav konstatēti šā likuma 7.3 panta pirmajā daļā minētie pārkāpumi.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ja divas vai vairākas politiskās organizācijas (partijas), kas izveidojušas politisko organizāciju (partiju) apvienību, kura saņem valsts budžeta finansējumu, pēc Saeimas vēlēšanām apvienojas, izveidojot jaunu politisko organizāciju (partiju), pēc apvienošanās tā saņem valsts budžeta finansējumu, kuru pirms tam saņēma politisko organizāciju (partiju) apvienība. Jaunā politiskā organizācija (partija) saņem valsts budžeta finansējumu, ja politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas saņēma valsts budžeta finansējumu, ir likvidēta un attiecībā uz politisko organizāciju (partiju) apvienību veidojošajām politiskajām organizācijām (partijām), kuras apvienojoties izveido jaunu politisko organizāciju (partiju), un uz politisko organizāciju (partiju) apvienību, kuras sastāvā esošās politiskās organizācijas (partijas) apvienojās, izveidojot jaunu politisko organizāciju (partiju), nav konstatēti šā likuma 7.3 panta pirmajā daļā minētie pārkāpumi."

6. Aizstāt 8.2 panta 2.1 daļā vārdus "no nākamās dienas pēc Saeimas atsaukšanas vai atlaišanas" ar vārdiem "no vēlēšanu izsludināšanas dienas".

7. 8.4 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā skaitli "0,0008" ar skaitli "0,0004";

aizstāt 2.1 daļā skaitli "0,0004" ar skaitli "0,0003";

aizstāt piektajā daļā vārdus "no nākamās dienas pēc Saeimas atsaukšanas vai atlaišanas" ar vārdiem "no vēlēšanu izsludināšanas dienas";

papildināt sesto daļu pēc skaitļa un vārdiem "8.2 panta otrās daļas" ar skaitli "2.".

8. Papildināt 8.5 pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Iesniedzot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam politiskās organizācijas (partijas) gada pārskatu, politiskās organizācijas (partijas), kurām piešķirts valsts budžeta finansējums, tam pievieno pārskatu par valsts budžeta finansējuma izlietojumu pārskata gadā, norādot naudas atlikumus pārskata gada sākumā un beigās, naudas ieņēmumus un naudas maksājumus par šā likuma 7.4 panta pirmajā daļā noteiktajiem izdevumu veidiem."

9. 10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus "3.panta pirmās un otrās" ar skaitli un vārdiem "3.panta pirmās, otrās un trešās";

izslēgt 1.1 daļā skaitli un vārdus "2.panta trešās daļas" un vārdus un skaitli "un 6.panta pirmās daļas";

papildināt otro daļu pēc skaitļa un vārdiem "2.panta pirmās" ar vārdiem "un trešās" un pēc skaitļa un vārda "6.panta" - ar vārdu "pirmās";

aizstāt septītajā daļā vārdus "piecu gadu" ar vārdiem "četru gadu" un vārdus "piecus gadus" - ar vārdiem "četrus gadus".

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"20. Ministru kabinets līdz 2013.gada 31.martam izdod šā likuma 2.panta piektajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.martam piemērojami Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1054 "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

21. Grozījums šā likuma 4.panta ceturtajā daļā par skaitļa "30" aizstāšanu ar skaitli "60" nav attiecināms uz tiem dāvinājumiem (ziedojumiem), kuri izdarīti pirms šā grozījuma spēkā stāšanās dienas. Attiecībā uz šādiem dāvinājumiem (ziedojumiem) piemērojama šā likuma 4.panta ceturtās daļas redakcija, kas bija spēkā attiecīgā dāvinājuma (ziedojuma) izdarīšanas dienā.

22. Grozījumi šā likuma 10.panta 1.1 daļā par skaitļa un vārdu "2.panta trešās daļas" un vārdu un skaitļa "un 6.panta pirmās daļas" izslēgšanu, kā arī grozījumi šā likuma 10.panta otrajā daļā par tās papildināšanu pēc skaitļa un vārdiem "2.panta pirmās" ar vārdiem "un trešās" un pēc skaitļa un vārda "6.panta" - ar vārdu "pirmās" nav attiecināmi uz tiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka lēmumiem (neatkarīgi no to spēkā stāšanās), kuri pieņemti pirms šo grozījumu spēkā stāšanās dienas. Šajā gadījumā šā likuma 10.panta 1.1 daļa un otrā daļa piemērojama tajā redakcijā, kas bija spēkā attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienā."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 29.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 19.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.11.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Tēma: Saeima; Vēlēšanas; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 19.12.2012. OP numurs: 2012/199.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
253546
01.01.2013
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)