Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Gada pārskatu likumā

Izdarīt Gada pārskatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 40., 102., 166.nr.; 2012, 101.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta sestajā daļā vārdus un skaitli "un 66.panta otrajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "66.panta otrajā daļā un 6.1 nodaļā".

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants

Gada pārskatā lieto Latvijas Republikas naudas vienību latu un skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem (latiem). Gada pārskatu sagatavo latviešu valodā."

3. Papildināt 4.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta ceturtā un piektā daļa neattiecas uz sabiedrību, kura atbilst šā likuma 54.1 panta otrajā daļā norādītajiem kritērijiem un gada pārskata sagatavošanā izvēlējusies izmantot šā likuma 6.1 nodaļā noteiktos atvieglojumus un atbrīvojumus."

4. Papildināt 54.panta pirmo daļu pēc vārdiem "atļauts nesagatavot" ar vārdiem "vadības ziņojumu".

5. Papildināt likumu ar 6.1 nodaļu šādā redakcijā:

"6.1 nodaļa
Papildu atvieglojumi un atbrīvojumi sabiedrībām

54.1 pants

(1) Sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šā panta otrajā daļā norādītajiem kritērijiem, papildus šā likuma 54.panta pirmajā daļā minētajiem atvieglojumiem ir atļauts:

1) sagatavot saīsināto bilanci šā likuma 54.2 pantā norādītajā kārtībā;

2) nesastādīt pielikumu. Šādā gadījumā bilances vai saīsinātās bilances beigās piezīmju veidā ar skaitļiem, tekstā vai tabulās (turpmāk - bilances piezīmes) sniedz šā likuma 54.3 pantā minēto informāciju.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji ir:

1) bilances kopsumma - 35 000 latu;

2) neto apgrozījums - 70 000 latu;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 5.

(3) Bilances kopsumma atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām ir attiecīgi šā likuma 10.pantā norādītās bilances shēmas vai saīsinātās bilances (54.2 pants) visu aktīva posteņu kopsumma.

(4) Vidējo darbinieku skaitu aprēķina, saskaitot sabiedrībā strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.

(5) Ja sabiedrība bilances datumā pārsniedz vai beidz pārsniegt divus no šā panta otrajā daļā norādītajiem kritērijiem, tā attiecīgi zaudē vai iegūst iespēju piemērot šā panta pirmajā daļā minētos atvieglojumus, taču tikai tādā gadījumā, ja tas notiek gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā. Jaunizveidota sabiedrība var piemērot šā panta pirmajā daļā minētos atvieglojumus pirmajā pārskata gadā, ja bilances datumā tā nepārsniedz divus no šā panta otrajā daļā norādītajiem kritērijiem.

54.2 pants

(1) Saīsinātajā bilancē neietver šādas šā likuma 10.pantā dotās bilances shēmas posteņu grupas un posteņus:

1) daļas "Aktīvs" nodaļā "Ilgtermiņa ieguldījumi":

a) III posteņu grupu "III. Ieguldījuma īpašumi",

b) IV posteņu grupu "IV. Bioloģiskie aktīvi";

2) daļas "Aktīvs" nodaļā "Apgrozāmie līdzekļi":

a) II posteņu grupu "Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi",

b) IV posteņu grupas "Īstermiņa finanšu ieguldījumi" 4.posteni "4. Atvasinātie finanšu instrumenti";

3) daļas "Pasīvs" nodaļā "Pašu kapitāls" 4.posteni "4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve".

(2) Sabiedrība, kura izvēlējusies sagatavot saīsināto bilanci:

1) zemes gabalus, ēkas vai būves vai to daļas, kas saskaņā ar šā likuma 10.pantā dotās bilances shēmu norādītas ieguldījuma īpašumu sastāvā, un ilggadīgos stādījumus, kas norādīti bioloģisko aktīvu sastāvā, pārklasificē par pamatlīdzekļiem un atspoguļo šā likuma 10.pantā dotās bilances shēmas daļas "Aktīvs" nodaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" II posteņu grupas "II. Pamatlīdzekļi" 1.postenī "1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi" tajā pašā bilances vērtībā;

2) darba un produktīvos dzīvniekus, kuri saskaņā ar šā likuma 10.pantā doto bilances shēmu norādīti bioloģisko aktīvu sastāvā, pārklasificē par krājumiem un atspoguļo šā likuma 10.pantā dotās bilances shēmas daļas "Aktīvs" nodaļas "Apgrozāmie līdzekļi" I posteņu grupas "I. Krājumi" 6.postenī "6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki" tajā pašā bilances vērtībā;

3) viengadīgos stādījumus un sējumus, kā arī dzīvniekus, kuri nav darba un produktīvie dzīvnieki un kuri saskaņā ar šā likuma 10.pantā doto bilances shēmu norādīti bioloģisko aktīvu sastāvā, pārklasificē par krājumiem un atspoguļo attiecīgi šā likuma 10.pantā dotās bilances shēmas daļas "Aktīvs" nodaļas "Apgrozāmie līdzekļi" I posteņu grupas "I. Krājumi" 2.postenī "2. Nepabeigtie ražojumi" vai 3.postenī "3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai", vai citā attiecīgā krājumu postenī tajā pašā bilances vērtībā;

4) ilgtermiņa ieguldījumu objektus, kas saskaņā ar šā likuma 10.pantā doto bilances shēmu norādīti pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, pārklasificē atpakaļ uz atbilstošajiem ilgtermiņa ieguldījumu posteņiem tajā pašā bilances vērtībā;

5) pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā norādītos zemes gabalus, ēkas, būves vai citus pamatlīdzekļu objektus, kurus paredzēts pārdot parastā saimnieciskās darbības gaitā, var pārklasificēt par krājumiem un atspoguļot šā likuma 10.pantā dotās bilances shēmas daļas "Aktīvs" nodaļas "Apgrozāmie līdzekļi" I posteņu grupas "I. Krājumi" 3.postenī "3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai" tajā pašā bilances vērtībā.

54.3 pants

(1) Bilances piezīmēs sniedz šā likuma 45.panta otrajā un ceturtajā daļā un 49.pantā minēto informāciju, kā arī ziņas par pārskata gada vidējo darbinieku skaitu.

(2) Sabiedrība, kura izmanto šajā nodaļā minētos atvieglojumus un atbrīvojumus un pārskata gadā ir:

1) mainījusi pārskata gadu, papildus sniedz pārskata gada maiņas pamatojumu (3.panta otrā daļa);

2) mainījusi peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmu, papildus paskaidro šīs maiņas iemeslu (5.panta piektā daļa);

3) apvienojusi vienā bilances postenī maznozīmīgas summas, kuras attiecas uz vairākiem bilances posteņiem, papildus sniedz šīs kopsummas detalizāciju (6.panta otrā daļa);

4) konstatējusi iepriekšējo periodu kļūdas vai mainījusi grāmatvedības politiku un attiecīgi koriģējusi iepriekšējo pārskata gadu datus, par katru gadījumu papildus sniedz skaidrojumu (7.panta pirmā daļa);

5) atkāpusies no šā likuma 25.panta pirmajā daļā minētajiem grāmatvedības principiem, papildus sniedz skaidrojumu par jebkuru šādu atkāpšanos, norādot, kā tā ietekmēs sabiedrības līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumus (25.panta otrā daļa);

6) iekļāvusi jaunizveidota pamatlīdzekļa pašizmaksā saņemto aizņēmumu procentus par periodu līdz tā nodošanai ekspluatācijā, papildus sniedz ziņas par šo procentu apmēru (26.panta ceturtā daļa);

7) pārvērtējusi ilgtermiņa ieguldījumu objektu atbilstoši augstākai vai zemākai vērtībai, papildus sniedz pārvērtēšanas pamatojumu par katru pārvērtēto bilances aktīva posteni, kā arī novērtējuma starpību (28.panta ceturtā daļa un 29.panta sestā daļa);

8) izveidojusi uzkrājumus nedrošiem parādiem, papildus sniedz šo uzkrājumu apjoma pamatojumu (37.panta pirmā daļa).

(3) Sabiedrība, kurai ir savas akcijas vai daļas (ir summa bilances postenī "Pašu akcijas un daļas"), bilances piezīmēs papildus sniedz šā likuma 51.pantā noteiktās ziņas.

(4) Zemnieku un zvejnieku saimniecība, komercsabiedrība, kooperatīvā sabiedrība, individuālais uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un saņem valsts atbalstu lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai vai piemēro uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību, bilances piezīmēs papildus norāda ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības, kuri iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina neto apgrozījumā (48.panta trešā daļa).

54.4 pants

Sabiedrība, kura izmanto vismaz vienu no šā likuma 54.1 panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajiem atvieglojumiem un atbrīvojumiem, nedrīkst izmantot šā likuma 55.1 un 55.5 pantā minēto izvēles iespēju novērtēt finanšu instrumentus (arī atvasinātus finanšu instrumentus), ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus to patiesajā vērtībā."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Grozījums šā likuma 1.panta sestajā daļā, kā arī šā likuma 4.panta sestā daļa un 6.1 nodaļa piemērojama gada pārskatiem, sākot ar 2013. pārskata gadu."

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 14.marta direktīvas 2012/6/ES, ar ko attiecībā uz saimnieciskām mikrovienībām groza Padomes direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 29.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 19.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Gada pārskatu likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.11.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Zaudē spēku: 01.01.2016.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 19.12.2012. OP numurs: 2012/199.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
253541
01.01.2013
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)