Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 166., 183., 206.nr.; 2011, 16., 95., 132., 148.nr.; 2012, 50., 63., 100.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "atrašanās vieta (juridiskā adrese)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "juridiskā adrese" (attiecīgā locījumā) un vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" - ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

2. 11.panta pirmajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ;";

papildināt daļu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"41) pagaidu aizgādnības nodibināšanu;

42) nākotnes pilnvarnieka tiesību apturēšanu;";

papildināt daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) aizgādības un saskarsmes tiesībām."

3. 26.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "dzīvesvietas vai atrašanās vietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas vai juridiskās adreses";

papildināt pirmo daļu pēc vārda "tās" ar vārdu "deklarētās".

4. 27.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: "Prasības celšana, ja atbildētājam nav deklarētās dzīvesvietas";

papildināt pantu ar pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Prasība pret atbildētāju, kuram nav deklarētās dzīvesvietas, ceļama pēc viņa dzīvesvietas.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par otro daļu.

5. 28.pantā:

aizstāt pirmajā un septītajā daļā vārdus "atrašanās vietas" ar vārdiem "juridiskās adreses";

aizstāt otrajā, trešajā, piektajā, septītajā un devītajā daļā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Prasību, kas izriet no personiskiem aizskārumiem (Civillikuma 1635., 2347.-2353.pants), prasītājs var celt arī pēc savas deklarētās dzīvesvietas vai pēc aizskāruma nodarīšanas vietas.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ja prasītājam šajā pantā minētajos gadījumos nav deklarētās dzīvesvietas, viņš prasību var celt pēc savas dzīvesvietas."

6. Aizstāt 29.panta otrajā daļā vārdus "pēc mantojuma atstājēja dzīvesvietas, bet, ja viņa dzīvesvieta nav bijusi Latvijā" ar vārdiem "pēc mantojuma atstājēja deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvietas, bet, ja viņa deklarētā dzīvesvieta vai dzīvesvieta nav bijusi Latvijā".

7. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Prasības celšana saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām, ja lieta ir piekritīga Latvijas tiesai

Ja saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām lieta ir piekritīga Latvijas tiesai, bet šā likuma piekritības noteikumi neparedz, kurā tiesā prasība ceļama, prasītājs var celt prasību jebkurā Latvijas tiesā pēc savas izvēles, ievērojot šā likuma 23., 24. un 25.panta noteikumus."

8. Izslēgt 32.panta otrās daļas 3.punktu.

9. Izslēgt 34.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "vai rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ".

10. Papildināt 37.panta pirmās daļas 4.punktu pirms vārda "rīcībnespējīga" ar vārdu "civilprocesuāli".

11. 43.panta pirmajā daļā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pieteikuma iesniedzēji - par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, rīcībspējas ierobežošanas pārskatīšanu vai rīcībspējas atjaunošanu;";

papildināt daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) pieteikuma iesniedzēji - par pagaidu aizgādnības nodibināšanu un izbeigšanu;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) pieteikumu iesniedzēji - par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;".

12. 44.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

"(1) Ar lietas vešanu saistītie izdevumi ir atlīdzināmi šādos apmēros:

1) izdevumi advokāta palīdzības samaksai:

a) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām ir mantisks raksturs un kurās prasības summa nepārsniedz 6000 latu, - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 30 procentiem no prasījumu apmierinātās daļas,

b) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām ir mantisks raksturs un kurās prasības summa ir no 6001 lata līdz 40 000 latu, - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 2000 latu,

c) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām ir mantisks raksturs un kurās prasības summa pārsniedz 40 001 latu, - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 5 procentiem no prasījumu apmierinātās daļas,

d) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām nav mantiska rakstura, - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 2000 latu,

e) atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām nav mantiska rakstura, un lietās, kuras tiesa atzinusi par sarežģītām, - to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par 3000 latu;";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja prasība ir izskatīta tikai pirmās instances tiesā, atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no šā panta pirmajā daļā noteiktā maksimālā atlīdzības apmēra.

(5) Tiesa var noteikt mazāku apmēru atlīdzināmo izdevumu advokāta palīdzības samaksai, ievērojot taisnīguma un samērīguma principu, kā arī izvērtējot objektīvos ar lietu saistītos apstākļus, it īpaši - lietas sarežģītības un apjomīguma pakāpi, tiesas sēžu skaitu lietas izskatīšanas laikā un tiesu instanci, kurā prasība tiek izskatīta."

13. Izteikt 54.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lietas dalībniekus aicina uz tiesu ar tiesas pavēsti. Šajā likumā noteiktajos gadījumos atbildētāju var aicināt uz tiesu ar publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

14. Papildināt likumu ar 54.1 pantu šādā redakcijā:

"54.1 pants. Atbildētāja dzīvesvietas noskaidrošana

(1) Ja atbildētājam nav deklarētās dzīvesvietas adreses Latvijā, prasītājam ir pienākums norādīt tiesai atbildētāja dzīvesvietas adresi, ja viņam tā ir zināma.

(2) Ja prasītājam objektīvu iemeslu dēļ nav izdevies noskaidrot atbildētāja dzīvesvietu, kura nav Latvijā, tiesa pēc prasītāja motivēta lūguma var izmantot Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos vai Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētās procedūras atbildētāja adreses noskaidrošanai."

15. Aizstāt 55.panta 1.punktā vārdus "dzīvesvietu vai citu šīs personas norādītu adresi" ar vārdu "adresi".

16. 56.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiesas dokumentus fiziskajai personai piegādā pēc tās deklarētās dzīvesvietas adreses, bet gadījumos, kad deklarācijā norādīta papildu adrese, - pēc papildu adreses, ja vien fiziskā persona tiesai nav norādījusi savu adresi, pēc kuras veicama saziņa ar tiesu. Fiziskajai personai ir pienākums būt sasniedzamai tās deklarētajā dzīvesvietas adresē, deklarācijā norādītajā papildu adresē vai šīs personas norādītajā adresē saziņai ar tiesu. Ja atbildētājam nav deklarētās dzīvesvietas adreses un viņš nav norādījis savu adresi, pēc kuras veicama saziņa ar tiesu, tiesas dokumentus nosūta uz lietas dalībnieka saskaņā ar šā likuma 54.1 panta pirmo daļu norādīto adresi. Tiesas dokumentus var piegādāt arī uz personas darbavietu.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Izpildot ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu (662., 672. un 681.pants), dokumentus adresātam piegādā pēc lūgumā norādītās adreses,  bet, ja adresāts šajā adresē nav sastopams, tos var piegādāt šajā pantā noteiktajā kārtībā.";

izslēgt astotajā daļā vārdus "tā dzīvesvietā";

izslēgt devītajā daļā vārdu "dzīvesvietā" un vārdus "un viņa atrašanās vieta nav zināma".

17. 56.1 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tas, ka tiesas dokumenti ir piegādāti uz fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas adresi, deklarācijā norādīto papildu adresi, fiziskās personas norādīto adresi saziņai ar tiesu vai juridiskās personas juridisko adresi un no pasta tiek saņemta izziņa par sūtījuma izsniegšanu vai dokumenti tiek nosūtīti atpakaļ, pats par sevi neietekmē dokumentu paziņošanas faktu. Prezumpciju, ka dokumenti ir izsniegti septītajā dienā no to nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar pasta sūtījumu, vai trešajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar elektroniskā pasta sūtījumu, adresāts var atspēkot, norādot uz objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no viņa gribas bijuši par šķērsli dokumentu saņemšanai norādītajā adresē.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

18. 56.2 pantā:

aizstāt pirmajā un trešajā daļā vārdus "vai atrašanās vieta" ar vārdiem "atrašanās vieta vai juridiskā adrese";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja tiesas dokumenti personai piegādāti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā un ir saņemts apstiprinājums par to neizsniegšanu, tiesa izvērtē dokumentu neizsniegšanas iemeslus un dokumentu neizsniegšanas ietekmi uz tiesvedību nosaka saskaņā ar šā likuma noteikumiem. Tiesa pēc dokumentu neizsniegšanas iemeslu izvērtēšanas var piegādāt dokumentus atkārtoti vai izmantot citu metodi dokumentu izsniegšanai. Ja dokumentus neizdodas izsniegt atkārtoti, piemēro šā likuma 59.pantu."

19. Izteikt 59.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atbildētāju, kura adresi nevarēja noskaidrot saskaņā ar šā likuma 54.1 pantu vai kuram dokumentus nevarēja izsniegt adresē, kuru bija norādījis lietas dalībnieks saskaņā ar šā likuma 54.1 panta pirmo daļu, vai kuram tiesas dokumentus nevarēja izsniegt saskaņā ar šā likuma 56.2 pantu, aicina uz tiesu ar publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

20. Izteikt 61.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Katrā tiesas sēdē rakstāms tiesas sēdes protokols. Tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā var fiksēt arī ar tehniskajiem līdzekļiem. Tiesneša lēmums par tehnisko līdzekļu izmantošanu nav pārsūdzams."

21. 62.pantā:

izslēgt pirmās daļas 8.punktā vārdus "ziņas par lietisko un rakstveida pierādījumu pārbaudi";

papildināt pirmo daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) ziņas par lietisko un rakstveida pierādījumu pārbaudi;";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja tiesas sēdes gaitu fiksē ar tehniskajiem līdzekļiem, tiesas sēdes protokolā nenorāda šā panta pirmās daļas 8., 9., 11. un 12.punktā noteiktās ziņas."

22. 72.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Spēja realizēt civilprocesuālās tiesības un izpildīt pienākumus (civilprocesuālā rīcībspēja) ir pilngadīgām fiziskajām personām tiktāl, ciktāl to nav ierobežojusi tiesa, un juridiskajām personām.

(2) Fiziskajām personām vecumā no 15 līdz 18 gadiem lietas tiesā ved to likumiskie pārstāvji. Pilngadīgām fiziskajām personām, kuru rīcībspēju ierobežojusi tiesa, lietas tiesā ved to pārstāvji vai - likumā noteiktajos gadījumos - pārstāvji kopā ar šīm personām. Lietās, kuras ved minēto personu pārstāvji, tiesa aicina piedalīties arī pašas šīs personas.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai kuras atzītas par rīcībnespējīgām";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pilngadīgām fiziskajām personām, kuru rīcībspēju ierobežojusi tiesa, tomēr ir pilnīga civilprocesuālā rīcībspēja lietās, kurās izskata to rīcības un brīvības ierobežojumus, kā arī strīdus starp šo personu un tās aizgādni. Šādās lietās tiesa pieaicina prokuroru un bāriņtiesas pārstāvi."

23. Izteikt 81.panta tekstu šādā redakcijā:

"Trešā persona tiek pieaicināta vai pielaista piedalīties lietā saskaņā ar tiesas lēmumu. Lēmums, ar kuru apmierināts vai noraidīts lūgums par trešās personas pieaicināšanu vai iestāšanos lietā, nav pārsūdzams."

24. Izteikt 84.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) persona, kurai nodibināta aizgādnība;".

25. Izteikt 90.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ir pārkāptas nepilngadīgo, aizgādnībā esošo personu, personu ar invaliditāti, ieslodzīto vai citu tādu personu tiesības vai likumīgās intereses, kurām ir ierobežotas iespējas aizstāvēt savas tiesības;".

26. 93.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pierādījumus iesniedz tiesā ne vēlāk kā 14 dienas pirms tiesas sēdes, ja tiesnesis nav noteicis citu termiņu pierādījumu iesniegšanai. Uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrais teikums.";

papildināt pantu ar 3.1, 3.2 un 3.3 daļu šādā redakcijā:

"(31) Lietas iztiesāšanas laikā pierādījumus var iesniegt pēc puses vai citu lietas dalībnieku motivēta lūguma, ja tas nekavē lietas iztiesāšanu vai tiesa savlaicīgas pierādījumu neiesniegšanas iemeslus atzinusi par attaisnojošiem, vai pierādījumi ir par faktiem, kuri kļuvuši zināmi lietas iztiesāšanas laikā.

(32) Ja lietas dalībnieks iesniedz pierādījumus pēc tam, kad notecējis termiņš, un tiesa savlaicīgas neiesniegšanas iemeslus neatzīst par attaisnojošiem, tā uzliek lietas dalībniekam naudas sodu līdz piecsimt latiem.

(33) Tiesas lēmums par atteikšanos pieņemt pierādījumus nav pārsūdzams, bet iebildumus par to var izteikt apelācijas vai kasācijas sūdzībā."

27. Izteikt 127.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesības celt tiesā prasību, lai aizstāvētu savas aizskartās vai apstrīdētās civilās tiesības, ir personām, kurām ir civilprocesuālā rīcībspēja.

(2) Nepilngadīgo personu interesēs prasību ceļ šo personu likumiskie pārstāvji, bet šā likuma 72.panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos prasību var celt pats nepilngadīgais. Aizgādnībā esošo personu interesēs prasību ceļ šo personu pārstāvji kopā ar aizgādnībā esošo personu vai vieni paši attiecīgās personas vietā, ja to noteikusi tiesa, izņemot 72.panta piektajā daļā paredzēto gadījumu."

28. 128.pantā:

papildināt otro daļu ar 1.1, 1.2 un 1.3 punktu šādā redakcijā:

"11) prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;

12) atbildētāja, trešās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;

13) prasītāja pārstāvja, ja prasību ceļ pārstāvis, vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu, bet juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;";

izslēgt otrās daļas 2.punktu; 

papildināt trešās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un skaitli "vai prasītājs kopā ar pārstāvi, ja to noteikusi tiesa, izņemot šā likuma 72.panta piektajā daļā noteikto gadījumu".

29. Izteikt 132.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) prasības pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav civilprocesuālās rīcībspējas;".

30. 137.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu ar 1.1, 1.2 un 1.3 punktu šādā redakcijā:

"11) prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;

12) atbildētāja, trešās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;

13) prasītāja pārstāvja, ja prasību ceļ pārstāvis, vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu, bet juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;";

izslēgt 2.punktu.

31. Papildināt 139.panta pirmo daļu pēc vārda "atstāj" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu vai".

32. Papildināt 143.pantu pēc vārdiem un skaitļa "ja prasības nodrošinājums ir atcelts šā likuma 140.panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā" ar vārdu "vai".

33. Izslēgt 150.panta trešajā daļā vārdus "pēc prasītāja lūguma".

34. Papildināt 205.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām."

35. 208.1 pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "pēc prasītāja lūguma";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "dzīvesvieta vai atrašanās vieta" ar vārdiem "deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese".

36. Izteikt 208.5 panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Atbildētājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;".

37. Izteikt 214.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pusei vai trešajai personai tiesa noteikusi tādu rīcībspējas ierobežojumu, kas neļauj tai patstāvīgi realizēt civilprocesuālās tiesības un pienākumus;".

38. 219.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) prasības pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav civilprocesuālās rīcībspējas;";

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām lieta nav piekritīga Latvijas tiesai."

39. Izteikt 227.panta otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) prasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; ja prasītājs ir juridiskā persona, - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2) atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, deklarācijā norādīto papildu adresi (adreses) un dzīvesvietu, ja tās ir zināmas, bet, ja atbildētājs ir juridiskā persona, - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;".

40. Izteikt 230.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmumos, kuri nepieciešami tiesu izpildītājam, papildus norādāmas ziņas par lietas dalībniekiem [fiziskās personas - prasītāja vai pieteikuma iesniedzēja - vārds, uzvārds, personas kods (ja tas ir zināms) un deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; fiziskās personas - atbildētāja - vārds, uzvārds, personas kods (ja tas ir zināms), deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese (adreses) un dzīvesvieta, ja tā ir zināma; juridiskajai personai - tās nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs (ja tas ir zināms)]."

41.  234.pantā:

aizstāt panta ievaddaļā vārdus "prasītāja dzīvesvietas" ar vārdiem "prasītāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc prasītāja dzīvesvietas";

izslēgt 2.punktu;

papildināt 4.punktu pēc vārdiem "ar personu" ar vārdiem "kurai nav deklarētās dzīvesvietas un".

42. Papildināt 236.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesa pēc viena laulātā lūguma katru laulāto var noklausīties atsevišķā tiesas sēdē, ja laulības šķiršana saistīta ar vardarbību pret laulāto, kurš pieprasa laulības šķiršanu, vai pret viņa bērnu, vai laulāto kopīgo bērnu."

43. 238.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdus "vai uztura";

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai uztura".

44. Papildināt 240.panta otro daļu ar vārdiem "vai ja laulības šķiršana saistīta ar vardarbību pret laulāto, kurš pieprasa laulības šķiršanu, vai pret viņa bērnu, vai laulāto kopīgo bērnu".

45. Aizstāt 244.panta otrajā daļā vārdus "atbildētāja dzīvesvieta" ar vārdiem "atbildētājam nav deklarētās dzīvesvietas un viņa dzīvesvieta".

46. Papildināt 244.3 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Par bērna dzīvesvietu lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, uzskatāma viņa vecāku deklarētā dzīvesvieta. Ja bērna vecāku deklarētās dzīvesvietas atrodas dažādās administratīvajās teritorijās, par bērna dzīvesvietu uzskatāma tā vecāka deklarētā dzīvesvieta, pie kura viņš dzīvo. Ja bērna vecākiem vai bērnam nav deklarētās dzīvesvietas, par bērna dzīvesvietu uzskatāma viņa vecāku dzīvesvieta."

47. Izteikt 246.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja paternitātes pieņēmumu apstrīdējusi persona, kurai nodibināta aizgādnība, lietā pieaicina bāriņtiesas pārstāvi."

48. Izteikt 247.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Paternitāti, kas atzīta un reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā, var apstrīdēt persona, kura paternitāti atzinusi, bērna māte vai persona, kura sevi uzskata par bērna tēvu."

49. Aizstāt 250.1 panta pirmajā daļā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc dzīvesvietas".

50. Aizstāt 250.16 panta otrajā daļā vārdu "dzīvesvieta" ar vārdiem "deklarētā dzīvesvieta un dzīvesvieta, ja tā atšķiras".

51. 250.23 pantā:

papildināt otro daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"11) prasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

12) atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Atbildētājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;";

izslēgt otrās daļas 2.punktu.

52. 251.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, rīcībspējas ierobežošanas pārskatīšanu un atjaunošanu;";

papildināt pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) par pagaidu aizgādnības nodibināšanu un izbeigšanu;";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu personām to izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;";

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) par nākotnes pilnvarnieka tiesību apturēšanu;".

53. 254.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"11) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Pieteicējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;

12) ieinteresētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ieinteresētajai personai personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;";

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

papildināt otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un skaitli "vai pieteicējs kopā ar pārstāvi, ja to noteikusi tiesa, izņemot šā likuma 72.panta piektajā daļā noteikto gadījumu".

54. 259.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "adoptētāja dzīvesvietas" ar vārdiem "adoptētāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc adoptētāja dzīvesvietas" un vārdus "pieteicēja dzīvesvietas" - ar vārdiem "pieteicēja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc pieteicēja dzīvesvietas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "adoptējamā dzīvesvietas" ar vārdiem "adoptējamā deklarētās dzīvesvietas, bet, ja adoptējamais atrodas ārpusģimenes aprūpē, - pēc tās vietas adreses, kur tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe".

55. Izteikt 33.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"33.nodaļa
Personas rīcībspējas ierobežošana un aizgādnības nodibināšana garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ
".

56. Izteikt 264.panta tekstu šādā redakcijā:

"Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ iesniedz tiesā pēc šīs personas deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc šīs personas dzīvesvietas; ja persona ievietota ārstniecības iestādē, - pēc ārstniecības iestādes adreses."

57. Papildināt likumu ar 264.1 pantu šādā redakcijā:

"264.1 pants. Pieteikuma iesniedzēji

Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ un aizgādnības nodibināšanu var iesniegt pati persona, tās bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors."

58. Izteikt 265. un 266.pantu šādā redakcijā:

"265.pants. Pieteikuma saturs

Pieteikumā norāda personai nosakāmo rīcībspējas ierobežojumu. Pieteikumam pievieno pierādījumus, kas apstiprina rīcībspējas ierobežošanas nepieciešamību personas interesēs.

266.pants. Lietas sagatavošana iztiesāšanai un pieteikuma izskatīšana

(1) Lietu par personas rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu un aizgādnības nodibināšanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ tiesa izskata, piedaloties bāriņtiesas pārstāvim un prokuroram.

(2) Bāriņtiesas pārstāvis piedalās, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā. Bāriņtiesas pārstāvim ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā un pieteikt lūgumus.

(3) Tiesas pienākums ir aicināt uz tiesas sēdi personu, par kuras rīcībspējas ierobežošanu izskata lietu. Pieteikuma noraksts nosūtāms personai, kurai ierosināts ierobežot rīcībspēju un nodibināt aizgādnību, izņemot gadījumu, kad šī persona pati ir pieteikuma iesniedzēja, nosakot tai laiku, ne ilgāku par 30 dienām, paskaidrojumu iesniegšanai.

(4) Izskatot lietu, tiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa izziņu no ārstniecības iestādes un citus personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma noteikšanai nepieciešamos pierādījumus no pieteicēja un iestādēm.

(5) Tiesa, sagatavojot lietu iztiesāšanai, var sasaukt sagatavošanās sēdi un nepietiekamu pierādījumu gadījumā noteikt papildu ekspertīzes veikšanu vai pieprasīt citus pierādījumus."

59. 267.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesa var izlemt jautājumu par tiesu psihiatriskās un, ja nepieciešams, tiesu psiholoģiskās ekspertīzes noteikšanu. Lēmums par tiesu ekspertīzes noteikšanu ir pārsūdzams.";

izslēgt trešo daļu.

60. Papildināt likumu ar 267.1 pantu šādā redakcijā:

"267.1 pants. Pagaidu aizgādnības nodibināšana

(1) Pēc lietas dalībnieku lūguma tiesa var pieņemt lēmumu, ar kuru uz laiku līdz sprieduma taisīšanai par rīcībspējas ierobežošanu nodibina attiecīgajai personai pagaidu aizgādnību saskaņā ar šā likuma 33.2 nodaļas noteikumiem par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

(2) Lēmums stājas spēkā nekavējoties. Tas zaudē spēku, ja attiecīgajā jautājumā tiek pieņemts cits nolēmums.

(3) Par tiesas lēmumu nodibināt pagaidu aizgādnību var iesniegt blakus sūdzību. Blakus sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi."

61. Izteikt 268.pantu šādā redakcijā:

"268.pants. Tiesas spriedums

(1) Ja tiesa uz pierādījumu pamata konstatē, ka personas rīcībspēja ir ierobežojama, tā taisa spriedumu, kurā norāda rīcībspējas ierobežojuma apjomu un ar kuru nodibina personai aizgādnību.

(2) Tiesa, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu, vadās pēc apstākļiem, par kuriem iesniegti pierādījumi. Tiesa, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu, pēc lietas dalībnieka lūguma var vērtēt rīcībspējas ierobežošanu tādās jomās kā:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

(3) Tiesa rīcībspējas ierobežojuma apjomu var vērtēt arī citās jomās.

(4) Tiesa, izvērtējot personas spējas, nosaka, vai un kādā apjomā aizgādnis ar aizgādnībā esošo rīkojas kopā, un tikai pēc tam apjomu, kādā aizgādnis rīkosies patstāvīgi.

(5) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa tā norakstu nosūta bāriņtiesai - aizgādņa iecelšanai, kā arī prokuroram un personai, kuras rīcībspēja ierobežota. Tiesa nosūta informāciju par spriedumu arī Iedzīvotāju reģistram un, ja nepieciešams, sprieduma norakstu atzīmes ierakstīšanai zemesgrāmatā, kustamas mantas reģistrā vai citā attiecīgā publiskā reģistrā.

(6) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, kurā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kura taisījusi spriedumu;

2) tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, attiecībā uz kuru taisīts spriedums;

3) to, ka šī persona atzīta par personu ar rīcībspējas ierobežojumu;

4) sprieduma rezolutīvo daļu;

5) sprieduma spēkā stāšanās dienu."

62. Izteikt 269.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tiesa atzīst, ka pieteicējs apzināti iesniedzis nepamatotu pieteikumu, tiesas izdevumi uzliekami pieteicējam."

63. Izslēgt 270.pantu.

64. Papildināt likumu ar 33. un 33.2 nodaļu šādā redakcijā:

"33.1 nodaļa
Personas rīcībspējas ierobežojuma garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ pārskatīšana

270.1 pants. Piekritība

Pieteikums par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu iesniedzams tajā pašā tiesā, kura noteica rīcībspējas ierobežojumu.

270.2 pants. Pieteikuma iesniedzēji

(1) Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu var iesniegt persona pati, tās aizgādnis, bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors. Bāriņtiesas pārstāvis piedalās lietu izskatīšanā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā. Bāriņtiesas pārstāvim ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā un pieteikt lūgumus.

(2) Aizgādnim ir pienākums iesniegt tiesā pieteikumu par rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu ne retāk kā reizi septiņos gados no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par rīcībspējas ierobežošanu.

270.3 pants. Pieteikuma saturs

(1) Pieteikumā norāda, kādā apjomā ir pārskatāms rīcībspējas ierobežojums.

(2) Pieteikumam par rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu pievienojami pierādījumi, kas to apliecina.

270.4 pants. Lietas sagatavošana iztiesāšanai

(1) Pieteikuma noraksts nosūtāms personai, kuras rīcībspēju ierosināts pārskatīt, izņemot gadījumu, kad šī persona pati ir pieteikuma iesniedzēja. Tad tai nosaka laiku, ne ilgāku par 30 dienām, paskaidrojumu iesniegšanai.

(2) Tiesas pienākums ir aicināt uz tiesas sēdi personu, kuras rīcībspējas ierobežojumu pārskata.

(3) Izskatot lietu, tiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa no ārstniecības iestādes izziņu un no pieteicēja un iestādēm citus pierādījumus, kas ir nepieciešami rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanai.

270.5 pants. Tiesu ekspertīzes noteikšana

Tiesu ekspertīzi nosaka pēc noteikumiem, kādus piemēro lietās par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ.

270.6 pants. Tiesas spriedums

(1) Ja personas rīcībspējas ierobežojumu tiesa pārskata, tā spriedumā norāda, vai ierobežojums:

1) atceļams pilnībā;

2) atceļams daļā;

3) saglabājams;

4) grozāms.

(2) Tiesas sprieduma rezolutīvajā daļā norāda atcelto un saglabāto ierobežojuma apjomu.

(3) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa tā norakstu nosūta bāriņtiesai - aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma grozīšanai vai aizgādņa atcelšanai, kā arī prokuroram, aizgādnim un personai, kuras rīcībspējas ierobežojums pārskatīts. Tiesa nosūta informāciju par spriedumu arī Iedzīvotāju reģistram un, ja nepieciešams, sprieduma norakstu atzīmes grozīšanai zemesgrāmatā, kustamas mantas reģistrā vai citā attiecīgā publiskā reģistrā.

(4) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, kurā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kura taisījusi spriedumu;

2) tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, attiecībā uz kuru taisīts spriedums;

3) to, ka personai ir pārskatīts rīcībspējas ierobežojums;

4) sprieduma rezolutīvo daļu;

5) sprieduma spēkā stāšanās dienu.

33.2 nodaļa
Pagaidu aizgādnības nodibināšana

270.7 pants. Piekritība

Pieteikumu par pagaidu aizgādnības nodibināšanu personai iesniedz tiesā pēc šīs personas deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc šīs personas dzīvesvietas; ja persona ievietota ārstniecības iestādē, - pēc ārstniecības iestādes adreses.

270.8 pants. Pieteikuma iesniedzēji

Pieteikumu par pagaidu aizgādnības nodibināšanu personai var iesniegt pati persona, tās bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors.

270.9 pants. Pieteikuma saturs

Pieteikumā papildus šā likuma 254.pantā noteiktajam norāda Civillikuma 364.2 pantā minētos apstākļus, pievienojot šos apstākļus apstiprinošus pierādījumus, un to, vai prasītājs lūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē.

270.10 pants. Tiesas rīcība pēc lietas ierosināšanas

(1) Pēc tam, kad ir ierosināta lieta par pagaidu aizgādnības nodibināšanu personai, tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai lietas dalībnieka lūguma pieprasa pierādījumus, tajā skaitā arī ārstniecības iestādes izziņu par to, vai garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ persona ir zaudējusi spēju saprast savas darbības nozīmi un to vadīt.

(2) Pieteikuma noraksts nosūtāms personai, kurai ierosināts nodibināt pagaidu aizgādnību, izņemot gadījumu, kad šī persona pati ir pieteikuma iesniedzēja. Tad tai nosaka laiku, ne ilgāku par 15 dienām, paskaidrojumu iesniegšanai.

(3) Pēc lietas ierosināšanas, nerīkojot tiesas sēdi, tiesa informē prokuratūru un bāriņtiesu par lietas ierosināšanu. Pēc tam, kad saņemti paskaidrojumi, visi pierādījumi un izziņa no ārstniecības iestādes, tiesa lūdz prokuroru 10 darba dienu laikā iesniegt lietā rakstveida atzinumu, bet bāriņtiesu - pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā.

270.11 pants. Pieteikuma izskatīšana

(1) Pieteikumu par pagaidu aizgādnības nodibināšanu tiesnesis izlemj nekavējoties.

(2) Ja pieteicējs nelūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē un tiesa neuzskata par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē, pieteikumu izskata rakstveida procesā, savlaicīgi paziņojot lietas dalībniekiem par datumu, kad lēmuma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā. Šis datums uzskatāms par lēmuma sastādīšanas datumu.

(3) Ja pieteikumu izskata, rīkojot tiesas sēdi, tajā piedalās prokurors un bāriņtiesas pārstāvis. Tiesas pienākums ir aicināt uz tiesas sēdi personu, kurai nodibināma pagaidu aizgādnība.

270.12 pants. Tiesas lēmums

(1) Ja tiesa, pamatojoties uz pierādījumiem, konstatē, ka personai ir nodibināma pagaidu aizgādnība, tā taisa lēmumu par šādas aizgādnības nodibināšanu, norādot aizgādņa pienākumu vest noteiktas lietas un lēmuma darbības termiņu, kas nav ilgāks par diviem gadiem.

(2) Lēmums par pagaidu aizgādnības nodibināšanu personai stājas spēkā nekavējoties un ir spēkā šajā lēmumā norādītajā termiņā.

(3) Lēmuma par pagaidu aizgādnības nodibināšanu norakstu nosūta bāriņtiesai - pagaidu aizgādņa iecelšanai, kā arī prokuroram un personai, kurai nodibināta pagaidu aizgādnība.

(4) Par tiesas lēmumu nodibināt pagaidu aizgādnību var iesniegt blakus sūdzību. Blakus sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi.

270.13 pants. Pagaidu aizgādnības izbeigšana

(1) Pagaidu aizgādnība izbeidzas tiesas noteiktajā termiņā. 

(2) Ja pirms šā likuma 270.11 panta otrajā daļā minētā termiņa ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu pagaidu aizgādnības nodibināšanai, tā pati tiesa pēc aizgādņa vai aizgādnībā esošās personas pieteikuma izbeidz nodibināto pagaidu aizgādnību.

(3) Lēmums par pagaidu aizgādnības izbeigšanu stājas spēkā nekavējoties.

(4) Lēmuma par pagaidu aizgādnības nodibināšanas izbeigšanu norakstu nosūta personai, kurai bija nodibināta pagaidu aizgādnība, aizgādnim, prokuroram un bāriņtiesai - pagaidu aizgādņa atcelšanai.

270.14 pants. Tiesas izdevumi

Ja tiesa atzīst, ka pieteicējs apzināti iesniedzis nepamatotu pieteikumu, tiesas izdevumi uzliekami pieteicējam."

65. Izteikt 34.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"34.nodaļa
Personas rīcībspējas ierobežošana un aizgādnības nodibināšana izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ
".

66. Izteikt 271.pantu šādā redakcijā:

"271.pants. Piekritība

Pieteikums par rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ iesniedzams tiesā pēc šīs personas deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc tās dzīvesvietas."

67. Papildināt likumu ar 271.1 pantu šādā redakcijā:

"271.1 pants. Pieteikuma iesniedzēji

Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ var iesniegt pati persona, tās bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors."

68. Izteikt 272.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikumā norāda, uz kāda pamata un kādā apjomā personai ierobežojama rīcībspēja un nodibināma aizgādnība izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ un kādi pierādījumi to apstiprina."

69. Izteikt 273.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pieteikuma noraksts nosūtāms personai, kurai ierosināts ierobežot rīcībspēju un nodibināt aizgādnību, izņemot gadījumu, kad šī persona pati ir pieteikuma iesniedzēja. Tad tai nosaka laiku, ne ilgāku par 30 dienām, paskaidrojumu iesniegšanai."

70. Izteikt 274. un 275.pantu šādā redakcijā:

"274.pants. Bāriņtiesas pārstāvja un prokurora piedalīšanās

Lieta par aizgādnības nodibināšanu personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ izskatāma, piedaloties bāriņtiesas pārstāvim un prokuroram. Bāriņtiesas pārstāvis piedalās lietas izskatīšanā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā. Bāriņtiesas pārstāvim ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā un pieteikt lūgumus.

275.pants. Tiesas spriedums

(1) Ja tiesa atzinusi, ka persona, izlaidīgi vai izšķērdīgi dzīvojot vai pārmērīgi lietojot alkoholu vai citas apreibinošās vielas, draud novest sevi vai savu ģimeni trūkumā vai nabadzībā, tiesa ar spriedumu atņem šai personai tiesības pārvaldīt savu mantu, ierobežo tās rīcību rīkoties ar šo mantu un nodibina attiecīgajai personai aizgādnību. Ja tiesa, pamatojoties uz pierādījumiem, konstatē, ka personai ierobežojama rīcībspēja, tā taisa spriedumu, kurā norāda rīcībspējas ierobežojumu un aizgādņa kopīgu rīcību ar aizgādnībā esošo vai aizgādņa patstāvīgu rīcību.

(2) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa tā norakstu nosūta bāriņtiesai - aizgādņa iecelšanai, kā arī prokuroram un personai, kuras rīcībspēja ierobežota. Tiesa nosūta informāciju par spriedumu arī Iedzīvotāju reģistram un, ja nepieciešams, sprieduma norakstu atzīmes ierakstīšanai zemesgrāmatā, kustamas mantas reģistrā vai citā attiecīgā publiskā reģistrā.

(3) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, kurā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kura taisījusi spriedumu;

2) tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, attiecībā uz kuru taisīts spriedums;

3) to, ka šī persona atzīta par personu ar rīcībspējas ierobežojumu;

4) sprieduma rezolutīvo daļu;

5) sprieduma spēkā stāšanās dienu."

71. 276.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "kurai" ar vārdiem "ierobežota rīcībspēja un";

izslēgt otrajā daļā vārdus "bāriņtiesas vai".

72. Izteikt 277.pantu šādā redakcijā:

"277.pants. Personas rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšana

Pārskatot personas rīcībspējas ierobežojumu personām izlaidīgas un izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ, piemēro šā likuma 33.1 nodaļas noteikumus."

73. Papildināt likumu ar 34.1 nodaļu šādā redakcijā:

"34.1 nodaļa
Nākotnes pilnvarnieka tiesību apturēšana

277.1 pants. Piekritība

Pieteikumu par nākotnes pilnvarnieka tiesību apturēšanu pēc pilnvarotāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc pilnvarotāja dzīvesvietas, var iesniegt pilnvarotāja bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors.

277.2 pants. Pieteikuma saturs

Pieteikumā norāda apstākļus, kas ir par pamatu nākotnes pilnvarnieka tiesību apturēšanai, un pievieno šos apstākļus apstiprinošus pierādījumus.

277.3 pants. Pieteikuma izskatīšana

(1) Lietu par nākotnes pilnvarnieka tiesību apturēšanu tiesa izskata, piedaloties prokuroram.

(2) Personu, kura izsniegusi nākotnes pilnvarojumu, aicina uz tiesas sēdi.

277.4 pants. Lietas sagatavošana izskatīšanai

Pieteikuma noraksts nosūtāms pilnvarniekam, nosakot viņam laiku, ne ilgāku par 30 dienām, paskaidrojumu iesniegšanai.

277.5 pants. Tiesas spriedums

(1) Ja tiesa atzīst, ka pilnvarnieka darbība ir pretēja pilnvarotāja interesēm vai pilnvarnieks savus pienākumus nemaz nepilda, tā aptur viņam ar nākotnes pilnvarojumu piešķirtās tiesības.

(2) Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tā norakstu nosūta pilnvarniekam, pilnvarotājam, prokuroram un Latvijas Zvērinātu notāru padomei.

277.6 pants. Tiesas izdevumi

Ja tiesa atzīst, ka pilnvarnieka darbība ir pretēja pilnvarotāja interesēm vai pilnvarnieks savus pienākumus nemaz nepilda, tiesas izdevumi piespriežami no pilnvarnieka."

74. 288.panta otrās daļas 5.punktā:

izslēgt vārdus "(izņemot reģistrācijas apliecības)";

aizstāt vārdus "reģistrācijas apliecībā" ar vārdiem "attiecīgajā reģistrā".

75. Aizstāt 290.pantā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc dzīvesvietas".

76. Aizstāt 294.panta otrajā daļā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc dzīvesvietas".

77. Aizstāt 299.pantā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc dzīvesvietas".

78. 300.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdu "dzīvesvietu" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu";

papildināt 1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pieteicējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;";

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) tās personas, kura izdevusi dokumentu, vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu un juridisko adresi, kā arī tās personas, kurai saskaņā ar dokumentu jāpilda saistība, vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - nosaukumu un juridisko adresi. Norāda arī šo personu personas kodu vai reģistrācijas numuru, ja tas ir zināms;".

79. Papildināt 363.14 pantu ar 12.1 daļu šādā redakcijā:

"(121) Par tiesas lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu var iesniegt blakus sūdzību."

80. Aizstāt 363.22 panta pirmajā daļā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc dzīvesvietas".

81. Papildināt 363.28 pantu ar 9.1 daļu šādā redakcijā:

"(91) Par tiesas lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu var iesniegt blakus sūdzību."

82. 368.panta pirmās daļas 2.punktā:

aizstāt vārdus "dzīvesvietu, bet" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu";

papildināt punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pieteicējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;".

83. Izteikt 378.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ja mainās deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta un adrese saziņai ar tiesu, viņiem triju dienu laikā jāpaziņo tiesai un administratoram vai likvidatoram jaunā deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta un adrese saziņai ar tiesu;".

84. 403.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc dzīvesvietas";

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārdiem "rajona (pilsētas) tiesa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā locījumā).

85. Aizstāt 406.panta pirmās daļas otro teikumu ar tekstu šādā redakcijā:

"Prasība ceļama šajā likumā noteiktajā kārtībā tiesā, kura izskatīja pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu. Ja prasības izskatīšana piekrīt apgabaltiesai, tā ceļama tajā apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kas izskatīja pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu."

86. Izteikt 406.1 panta otrās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta vai dzīvesvieta nav zināma; 

3) ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijas Republikā;".

87. Aizstāt 406.2 panta otrajā daļā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc dzīvesvietas".

88. 406.3 panta otrajā daļā:

papildināt daļu ar 1.1, 1.2 un 1.3 punktu šādā redakcijā:

"11) pieteicēja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Pieteicējs norāda adresi saziņai ar tiesu, kā arī elektroniskā pasta adresi tiesas paziņojumu saņemšanai, ja viņš piekrīt saziņai ar tiesu izmantot elektronisko pastu;

12) parādnieka vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta; juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

13) pieteicēja pārstāvja, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis, vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu, bet juridiskajai personai - tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;";

izslēgt 2.punktu.

89. Aizstāt 406.10 panta pirmās daļas otro teikumu ar tekstu šādā redakcijā:

"Prasība ceļama šajā likumā noteiktajā kārtībā tiesā, kura izskatīja pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Ja prasības izskatīšana piekrīt apgabaltiesai, tā ceļama tajā apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kas izskatīja pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā."

90. 416.panta pirmās daļas 2.punktā:

aizstāt vārdus "dzīvesvietu, bet" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu";

papildināt punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Sūdzības iesniedzējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;".

91. Izteikt 430.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja apelācijas instances tiesā lietas dalībnieks iesniedz vai lūdz pārbaudīt pierādījumus, kurus viņam bija iespējams pieteikt lietas izskatīšanā pirmās instances tiesā, un ja apelācijas instances tiesa nekonstatē attaisnojošus iemeslus, kāpēc pierādījumi netika iesniegti pirmās instances tiesā, apelācijas instances tiesa pierādījumus nepieņem."

92. Papildināt 442.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Par lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, blakus sūdzības iesniegšanas termiņš skaitāms no dienas, kad lēmums izsniegts."

93. Papildināt 447.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Blakus sūdzību par šā likuma 640.pantā minētajiem tiesneša lēmumiem izskata tiesas sēdē."

94. 453.panta pirmās daļas 2.punktā:

aizstāt vārdus "dzīvesvietu, bet" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu";

papildināt punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Sūdzības iesniedzējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;".

95. Aizstāt 483.pantā vārdus "Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs vai ģenerālprokurors" ar vārdiem "ģenerālprokurors vai Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurors".

96. 497.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par šķīrējtiesnesi var iecelt jebkuru pilngadīgu personu, kurai nav nodibināta aizgādnība, neatkarīgi no tās pilsonības un dzīvesvietas, ja šī persona ir rakstveidā piekritusi būt par šķīrējtiesnesi, tai ir nevainojama reputācija, tā ir ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, kurai ir vismaz triju gadu praktiskā darba pieredze, strādājot augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā un uz kuru nav attiecināmi šā panta ceturtajā daļā minētie ierobežojumi.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par šķīrējtiesnesi nevar iecelt personu:

1) kura neatbilst šā panta otrās daļas prasībām;

2) kura kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu atzīta par aizdomās turēto vai apsūdzēto;

3) pret kuru kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

4) kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

5) kura agrāk izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvota sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu."

97. Papildināt 501.panta otro daļu pēc vārdiem "ja viņa kvalifikācija neatbilst tai, par kādu puses vienojušās" ar vārdiem un skaitli "un uz viņu ir attiecināms kāds no šā likuma 497.panta ceturtajā daļā minētajiem ierobežojumiem".

98. Aizstāt 533.panta otrajā daļā vārdus "parādnieka dzīvesvietas" ar vārdiem "parādnieka deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc parādnieka dzīvesvietas".

99. 536.panta pirmajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus "rīcībnespējīga persona" ar vārdiem "persona, kurai nodibināta aizgādnība, vai nepilngadīgais";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) šķīrējtiesnesis neatbilst šā likuma 497.panta otrās daļas prasībām, šķīrējtiesa netika izveidota vai šķīrējtiesas process nenotika atbilstoši šķīrējtiesas līguma vai šā likuma D daļas noteikumiem;".

100. Aizstāt 541.panta 3.2 un ceturtajā daļā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc parādnieka dzīvesvietas".

101. Aizstāt 541.1 panta trešajā daļā vārdus un skaitli "Padomes 2000.gada" ar skaitļiem un vārdiem "2007.gada 30.oktobra Lugāno konvencijas par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 54. un 58.pantā minēto apliecību, Padomes 2000.gada".

102. Aizstāt 543.panta pirmās daļas 7.punktā vārdus "un dzīvesvietu" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu, deklarācijā norādīto papildu adresi (adreses) un dzīvesvietu, ja tā atšķiras".

103. Aizstāt 552.panta otrajā daļā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas, deklarācijā norādītās papildu adreses vai dzīvesvietas".

104. Izslēgt 555.panta ceturtajā daļā vārdus "atrašanās vietu vai" un vārdus "ja parādnieka atrašanās vieta nav zināma".

105. Izteikt 560.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) parādniekam ar tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja tādā apjomā, kādā notiek izpildes lietvedība;".

106. Izslēgt 562.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "rīcībnespējīgam parādniekam".

107. Papildināt 563.panta pirmās daļas 6.punktu pēc vārdiem "atjaunots apelācijas" ar vārdu "kasācijas".

108. Aizstāt 577.panta pirmās daļas 5. un 8.punktā vārdus "un dzīvesvietu" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu".

109. Aizstāt 603.panta otrās daļas 4.punktā vārdus "un dzīvesvietu" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu".

110. 638.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "atbildētāja dzīvesvietas" ar vārdiem "atbildētāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc atbildētāja dzīvesvietas";

papildināt otro daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"11) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, tad citus identifikācijas datus) un adresi saziņai ar tiesu, bet juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

12) atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, tad citus identifikācijas datus), deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;";

izslēgt otrās daļas 2.punktu.

111. Aizstāt 641.panta otrajā un 2.1 daļā vārdus "dzīvesvieta vai atrašanās vieta" ar vārdiem "deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta vai juridiskā adrese".

112. 644.panta otrajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "kas paredzēta" ar skaitļiem un vārdiem "2007.gada 30.oktobra Lugāno konvencijā par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās";

aizstāt vārdus "attiecīgo regulu" ar vārdiem "attiecīgās konvencijas un regulu".

113. 644.4 panta pirmajā daļā:

papildināt daļu ar 1.1 un 1.2 punktu:

"11) pieteicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, tad citus identifikācijas datus) un adresi saziņai ar tiesu, bet juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

12) atbildētāja (piedzinēja) vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, tad citus identifikācijas datus), deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.";

izslēgt 2.punktu.

114. 644.7 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "pieteicēja dzīvesvietas" ar vārdiem "pieteicēja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc pieteicēja dzīvesvietas";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Bērna dzīvesvietu šā panta otrās daļas izpratnē nosaka tāpat kā lietās, kuras izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām.";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "dzīvesvietu un korespondences adresi Latvijā tiesas dokumentu saņemšanai" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu un adresi Latvijā saziņai ar tiesu, lai saņemtu tiesas dokumentus";

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "un dzīvesvietu" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, kā arī dzīvesvietu, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas un deklarācijā norādītās papildu adreses".

115. Papildināt 644.9 panta otro daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: "Par tiesas sēdi atbildētājam paziņo uz tā deklarēto dzīvesvietas adresi, bet gadījumos, kad deklarācijā norādīta papildu adrese, - uz papildu adresi, kā arī uz dzīvesvietas vai atrašanās vietas adresi, ja tās atšķiras no deklarētās dzīvesvietas un deklarācijā norādītās papildu adreses."

116. Papildināt 644.12 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā: "Bērna dzīvesvietu šīs daļas izpratnē nosaka tāpat kā lietās, kuras izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām."

117. 644.14 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc dzīvesvietas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ja minēto personu dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav zināma" ar vārdiem "Ja minētajai personai nav deklarētās dzīvesvietas un šīs personas dzīvesvieta nav zināma, kā arī nav zināma šīs personas un bērna atrašanās vieta".

118. 644.15 panta trešajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus "un dzīvesvietu vai ziņas par tā atrašanās vietu, kā arī korespondences adresi Latvijā tiesas dokumentu saņemšanai" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu vai ziņas par viņa atrašanās vietu, kā arī adresi Latvijā saziņai ar tiesu, lai saņemtu tiesas dokumentus";

aizstāt 4.punktā vārdus "un dzīvesvietu" ar vārdiem "deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu adresi, kā arī dzīvesvietu, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas un deklarācijā norādītās papildu adreses".

119. Papildināt 644.18 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesas dokumentus un tiesas pavēsti atbildētājam piegādā uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi, bet gadījumos, kad deklarācijā norādīta papildu adrese, - uz papildu adresi, kā arī uz dzīvesvietas vai atrašanās vietas adresi, ja tās atšķiras no deklarētās dzīvesvietas un deklarācijā norādītās papildu adreses."

120. Aizstāt 647.panta pirmajā daļā vārdus "atbildētāja dzīvesvietas" ar vārdiem "atbildētāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc atbildētāja dzīvesvietas".

121. 656.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Personai, kuras dzīvesvieta vai atrašanās vieta" ar vārdiem "Personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "vai atrašanās vieta" ar vārdiem "atrašanās vieta vai juridiskā adrese".

122. Izteikt 662.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu izpilda rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītā adresāta adrese vai adresāta deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - adresāta dzīvesvieta vai juridiskā adrese."

123. 666.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Personai, kuras dzīvesvieta vai atrašanās vieta" ar vārdiem "Personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese";

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "vai atrašanās vieta" ar vārdiem "atrašanās vieta vai juridiskā adrese".

124. Izteikt 672.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu izpilda rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītā adresāta adrese vai adresāta deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - adresāta dzīvesvieta vai juridiskā adrese."

125. 675.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Personai, kuras dzīvesvieta vai atrašanās vieta" ar vārdiem "Personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese";

aizstāt otrajā daļā vārdus "vai atrašanās vieta" ar vārdiem "atrašanās vieta vai juridiskā adrese".

126. Izteikt 681.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu izpilda rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītā adresāta adrese vai adresāta deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - adresāta dzīvesvieta vai juridiskā adrese."

127. Papildināt pārejas noteikumus ar 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66. un 67.punktu šādā redakcijā:

"59. Ja tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību, pamatojoties uz likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 21.panta 1.punktu, un mēneša laikā pēc šo grozījumu spēkā stāšanās dienas nav iesniegts pieteikums par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, tiesnesis pieņem lēmumu par pagaidu aizgādnības izbeigšanu. Lēmums par pagaidu aizgādnības izbeigšanu nosūtāms bāriņtiesai izpildīšanai, prokuroram, aizgādnim un personai, kuras rīcībspēja ierobežota.

60. Ja tiesa apturējusi tiesvedību, pamatojoties uz likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 21.panta 2. un 3.punktu, tā atjauno tiesvedību pēc savas iniciatīvas, pēc lietas dalībnieka vai aizgādņa pieteikuma. Atjaunojot tiesvedību, tiesa izskaidro pieteicējam viņa tiesības grozīt pieteikuma priekšmetu un pamatojumu. Šādas lietas tiesā izskata Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, kāda ir spēkā no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas.

61. Persona, kuru tiesa līdz 2011.gada 31.decembrim atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ un nodibinājusi aizgādnību tās izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu lietošanas dēļ, turpmāk uzskatāma par personu ar rīcībspējas ierobežojumu bez personisko nemantisko tiesību ierobežojuma. Līdz brīdim, kad stājas spēkā attiecīgie grozījumi citos normatīvajos aktos, tiesiskais regulējums attiecībā uz rīcībnespējīgo personu un to personu, kurai nodibināta aizgādnība tās izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu lietošanas dēļ, tulkojams un piemērojams saskaņā ar šajā likumā un Civillikumā noteikto.

62. Šo pārejas noteikumu 61.punktā minētās personas rīcībnespēja pārskatāma pēc tādiem pašiem noteikumiem kā personai ar rīcībspējas ierobežojumu. Aizgādnim ir pienākums par šo pārejas noteikumu 61.punktā minēto personu iesniegt tiesā pieteikumu par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu četru gadu laikā pēc šo grozījumu spēkā stāšanās, ja pieteikums par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu nav iesniegts tiesā vai attiecībā uz to nav stājies spēkā spriedums. Ja pēc minētā termiņa tiesā nav iesniegts pieteikums par personas rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu vai attiecībā uz to nav stājies spēkā spriedums, bāriņtiesa gada laikā no iepriekš minētā aizgādnim uzliktā pienākuma termiņa notecējuma informē prokuratūru par tādām rīcībnespējīgām personām, kurām nepieciešams pārskatīt rīcībspējas ierobežojumu. Tiesa informē Iedzīvotāju reģistru, ka ir saņēmusi pieteikumu par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu rīcībnespējīgai personai, kurš iesniegts pēc četriem gadiem no dienas, kad stājās spēkā attiecīgie grozījumi. Iedzīvotāju reģistrs informē prokuratūru, kurai personai pēc četriem gadiem no dienas, kad stājās spēkā šie grozījumi, nav stājies spēkā spriedums par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu un kurai šo pārejas noteikumu 61.punktā minētajai personai tiesā ir ierosināta rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšana. Prokuratūra iesniedz pieteikumu tiesā par minētās personas rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu septiņu gadu laikā no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas.

63. Līdz šā likuma 483.panta grozījumu spēkā stāšanās dienai attiecīgajai amatpersonai iesniegtā sūdzība izskatāma saskaņā ar tiem noteikumiem, kādi bija spēkā sūdzības iesniegšanas dienā.

64. Šā likuma 11.panta pirmās daļas 4.2 punktā, 251.panta 3.1 punktā un 34.1 nodaļā "Nākotnes pilnvarnieka tiesību apturēšana" izdarītie grozījumi saistībā ar nākotnes pilnvarojumu stājas spēkā vienlaikus ar Civillikuma ceturtās daļas 18.nodaļas pirmās apakšnodaļas III1 sadaļu "Nākotnes pilnvarojums".

65. Šķīrējtiesu reģistrā reģistrētas pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniedz Uzņēmumu reģistram apliecinājumu, ka šķīrējtiesnesis atbilst šā likuma 497.panta otrās daļas prasībām, pievienojot dokumentus, kas pamato šķīrējtiesneša kvalifikāciju.

66. Ja puses ir vienojušās par strīda nodošanu pastāvīgajā šķīrējtiesā un šīs šķīrējtiesas dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2013.gada 1.aprīlim nav iesniedzis apliecinājumu par pastāvīgajā šķīrējtiesā esošā šķīrējtiesneša atbilstību šā likuma 497.panta otrās daļas prasībām, puses vienojas par strīda nodošanu izšķiršanai citai šķīrējtiesai. Ja vienošanās netiek panākta, strīds izskatāms tiesā.

67. Šķīrējtiesnesis, kurš neatbilst šā likuma 497.panta otrās daļas prasībām, līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim uzsākto šķīrējtiesas procesu pabeidz attiecīgajā šķīrējtiesā."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 29.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 14.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.11.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 14.12.2012. OP numurs: 2012/197.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
253447
01.01.2013
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"