Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.823

Rīgā 2012.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 29.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.punkta otro teikumu.

2. Svītrot 7.punktu.

3. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 10.6.1., 10.6.3., 13.14., 13.15.4., 15.3.1., 16.10.2., 16.10.3., 20.4.1., 20.4.3. un 21.3.3.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu."

4. Svītrot 9.punktu.

5. Aizstāt 10.3.apakšpunktā vārdus "meža apsaimniekošanu" ar vārdiem "ugunsdrošību un ugunsdzēsību".

6. Aizstāt 10.4.apakšpunktā vārdu "ģeneratorus" ar vārdu "elektrostacijas".

7. Izteikt 10.6.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10.6. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:".

8. Izteikt 13.3.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13.3. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:".

9. Papildināt 13.4.apakšpunktu aiz vārda "izņemot" ar vārdiem "meža nekoksnes vērtību ieguvi".

10. Izteikt 13.6. un 13.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.6. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku novākšanu. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru;

13.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, kā arī dzīvnieku pajūgiem un ar dzīvniekiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;".

11. Svītrot 13.10.apakšpunktu.

12. Izteikt 13.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.14. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja, purva vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot:

13.14.1. dabiski apmežojušās zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

13.14.2. šo noteikumu 13.15.4., 16.10.2. un 16.10.3.apakšpunktā minētās darbības;

13.14.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:

13.14.3.1. meža ieaudzēšanu stādot vai sējot lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;

13.14.3.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu;".

13. Izteikt 13.15.apakšpunkta ievaddaļu un 13.15.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.15. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

13.15.1. atjaunot mežu stādot vai sējot;".

14. Svītrot 13.15.5.apakšpunktu.

15. Papildināt noteikumus ar 13.1 un 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Dabas lieguma zonā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Veicot cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus un ievēro Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā noteiktās prasības.

13.2 Lai novērstu apdraudējumu lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas."

16. Izteikt 15.2.apakšpunktu, 15.3.apakšpunkta ievaddaļu un 15.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, kā arī dzīvnieku pajūgiem un ar dzīvniekiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

15.3. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

15.3.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot dabiski apmežojušās zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";".

17. Svītrot 15.3.4.apakšpunktu.

18. Izteikt 15.4.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"15.4. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos, meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos kokus), ja mežaudzes vecums pārsniedz:".

19. Papildināt noteikumus ar 15.5. un 15.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

15.6. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

15.6.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus;

15.6.2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru."

20. Papildināt noteikumus ar 15.1 un 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru.

15.2 Sausos kokus, kritalas un nocirstos bīstamos kokus šo noteikumu 15.1 punktā minētajā apjomā, kā arī nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām."

21. Izteikt 16.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. dedzināt sausās zāles un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai, ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;".

22. Svītrot 16.5. un 16.6.apakšpunktu.

23. Izteikt 16.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.7. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai."

24. Izteikt 16.10.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"16.10. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:".

25. Izteikt 16.10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.10.3. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus."

26. Aizstāt 19.2.apakšpunktā vārdu "svešzemju" ar vārdu "citzemju".

27. Izteikt 20.4.apakšpunkta ievaddaļu un 20.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

20.4.1. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus;".

28. Izteikt 21.3.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"21.3. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:".

29. Izteikt 21.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;".

30. Svītrot 21.3.4.apakšpunktā vārdus "kā arī galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas".

31. Svītrot 22.punktu.

32. Izteikt 23.4. un 23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

23.5. iznīcināt dabisko zemsedzi."

33. Svītrot 23.6.apakšpunktu.

34. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metrus platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā."

35. Izteikt 25.2., 25.3. un 25.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumu, ja dendroloģisko stādījumu izveido par parku vai mežaparku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parkiem un mežaparkiem;

25.3. atjaunot dendroloģiskos stādījumus bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas, izņemot stādījumu atjaunošanu atbilstoši dabas aizsardzības plānam;

25.4. cirst kokus bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas."

36. Izteikt 26.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija."

37. Svītrot 26.2.apakšpunktu.

38. Papildināt noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Alejas koku atļauts nocirst (novākt), ja koks kļuvis bīstams, apdraud ceļu satiksmes vai cilvēku drošību un nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes). Koku nocērt (novāc) pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas."

39. Izteikt 2.pielikuma 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Dabas lieguma zonā ietilpst šādas zemes vienības:".

40. Aizstāt 2.pielikuma 1.punkta tabulas otrās ailes nosaukumā saīsinājumu "Nr." ar vārdu "apzīmējums".

41. Izteikt 2.pielikuma 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3. Neitrālajā zonā ietilpst šādas zemes vienības:".

42. Aizstāt 2.pielikuma 3.punkta tabulas otrās ailes nosaukumā saīsinājumu "Nr." ar vārdu "apzīmējums".

43. Papildināt 3.pielikumu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību."

44. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr.140

Aizsargājamie koki - vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

15.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

16.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītols Salix fragilis

4,0

-

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

Papele Populus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 823Pieņemts: 04.12.2012.Stājas spēkā: 12.12.2012.Zaudē spēku: 19.09.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 11.12.2012. OP numurs: 2012/194.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
253278
12.12.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)