Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Rēzeknē 2012.gada 26.novembrī (prot. Nr.25, 1.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis", 2011, Nr.26 (4424)) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. nodokļu maksātājiem - fiziskām un juridiskām personām - 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

3.5.1. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti ES struktūrfondu vai valsts atbalsta programmu ietvaros;

3.5.2. siltumenerģijas patēriņš pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir samazināts vismaz par 20% gadā."

1.2. Papildināt 3.punktu ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. nodokļa maksātājam - personai, kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss un kura ir noslēgusi līgumu ar pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē, - 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par to īpašumu, kurā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta."

1.3. aizstāt 8.punktā vārdus "līdz kārtējā gada 1.jūlijam" ar vārdiem "līdz kārtējā gada 1.novembrim."

1.4. Izteikt 9.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.7. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar 3.5.1.apakšpunktu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs/pārvaldnieks vai īpašnieks iesniegumam pievieno:

9.7.1. projekta līdzfinansētājas iestādes lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas projekta apstiprināšanu;

9.7.2. darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā uzskaitīti veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, norādīts to realizācijas gads;

9.7.3. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu (Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1.pielikums), ja atvieglojums piešķirams juridiskai personai."

1.5. Papildināt 9.punktu ar 9.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.8. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar 3.5.2.apakšpunktu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs/pārvaldnieks vai īpašnieks iesniegumam pievieno:

9.8.1. darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā uzskaitīti veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, norādīts to realizācijas gads;

9.8.2. energoapgādes komersanta izziņu par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 3 gadu laikā pirms energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;

9.8.3. energoapgādes komersanta izziņu par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā viena gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;

9.8.4. aprēķinu, kas apliecina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā iegūtā siltumenerģijas patēriņa samazinājumu (% izteiksmē), salīdzinot vidējo siltumenerģijas patēriņu 3 gadu laikā pirms un viena gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;

9.8.5. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu (Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1.pielikums), ja atvieglojums piešķirams juridiskai personai."

2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.BartaševičsPaskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.26 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā""

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Saistošo noteikumu projekts (turpmāk - projekts) nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus:

1.1.1. personai, kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss un kura ir noslēgusi līgumu ar pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē. Nodokļa atvieglojuma apmērs ir 50% no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par to īpašumu, kurā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta.

1.1.2. personām par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

• energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti ES struktūrfondu vai valsts atbalsta programmu ietvaros;

• siltumenerģijas patēriņš pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir samazināts vismaz par 20% gadā.

Nodokļa atvieglojuma apmērs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļām) ir 50% no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

1.2. Ar projektu pagarināts iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iesniegšanas termiņš - līdz kārtējā gada 1.novembrim.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. 2012.gadā Rēzeknes pilsētas domē saņemti iesniegumi ar lūgumu veikt grozījumus Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošo noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā" (turpmāk - Noteikumi), paredzot noteikt nodokļa atvieglojumus personām, kuru ģimenēm piešķirts audžuģimenes statuss. Lūgums pamatots ar grūtībām nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli. Ar šī atvieglojuma noteikšanu tiks samazināts nekustamā īpašuma nodokļa slogs nodokļa maksātājiem, kā arī sniegts atbalsts audžuģimeņu izveides veicināšanai.

2.2. Paredzot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas, pašvaldības mērķis ir aktivizēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Ņemot vērā minēto, projektā uzskaitīti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanas priekšnosacījumi, kā arī precizēts iesniedzamo dokumentu saraksts. Vienlaicīgi pašvaldība, ņemot vērā nodokļa maksātāju iesniegumos izteiktos lūgumus, no iesniedzamo dokumentu saraksta izslēdz energoaudita atzinumus, kas sastādīti pirms un pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas. Kā norādīts nodokļa maksātāju iesniegumos, energoaudita atzinumu nav izdevīgi sastādīt, jo tas izmaksā apmēram Ls 400.

2.3. Iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas termiņa pagarināšana sniegs iespēju personām, kurām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanas priekšnosacījumi (iegūts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, noteikta invaliditāte utt.) izpildās pēc 1.jūlija, pieteikties nodokļa atvieglojuma saņemšanai līdz kārtējā gada 1.novembrim.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Projekts samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa. Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes, iesniedzot prasījumus, un to atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts uzņēmējdarbības vidi ietekmē pozitīvi - uzņēmējiem paredzētas tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti ES struktūrfondu vai valsts atbalsta programmu ietvaros, vai arī ja siltumenerģijas patēriņš pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir samazināts vismaz par 20% gadā.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Noteikumu projekta izpildi nodrošina Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ievērojot nodokļa maksātāju priekšlikumus.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 26.11.2012.Stājas spēkā: 12.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 11.12.2012. OP numurs: 2012/194.39
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
253258
12.12.2012
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)