Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 1., 24.nr.; 2009, 13., 15., 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 178., 206.nr.; 2011, 103., 117., 184., 204.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Eiropas Kopiena" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienība" (attiecīgā locījumā).

2. I nodaļā "Likumā lietotie termini":

papildināt nodaļu pēc termina "Budžeta programma" un tā skaidrojuma ar terminu "Budžeta resors" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Budžeta resors - ministrija, cita centrālā valsts iestāde vai atsevišķi no ministriju vai citu centrālo valsts iestāžu budžetiem nodalīts resursu un izdevumu kopums, kam gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta līdzekļus paredz tieši apropriācijas kārtībā.";

papildināt nodaļu pēc termina "Ieņēmumi" un tā skaidrojuma ar terminu "Ietvara likumprojektu pakete" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Ietvara likumprojektu pakete - likumprojektu pakete, kas sastāv no vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta vai vidēja termiņa budžeta ietvara likuma grozījumu projekta un likumprojektiem, kuri ietekmē valsts budžetu vidējā termiņā.";

izslēgt terminu "Saistības" un tā skaidrojumu;

aizstāt termina "Tieši no budžeta finansēts komersants, biedrība un nodibinājums" skaidrojumā vārdus "biedrība un nodibinājums" ar vārdiem "biedrība, nodibinājums, arodbiedrība, reliģiska organizācija un tās iestāde".

3. Papildināt 5.pantu ar 12.1 daļu šādā redakcijā:

"(121) Nosakot maksas pakalpojuma izcenojumu, ievēro nosacījumu, ka samaksa par pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas."

4. Papildināt III nodaļas nosaukumu pēc vārdiem "ietvara likuma" ar vārdiem "projekta (ietvara likumprojektu paketes)".

5. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Atbildība par vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta (ietvara likumprojektu paketes) un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošanu

Finanšu ministrs ir atbildīgs par vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta (ietvara likumprojektu paketes), gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) un tam pievienojamo paskaidrojumu izstrādāšanu."

6. 16.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "30.novembrim" ar skaitli un vārdu "15.decembrim";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iesniedz priekšlikumus jaunām politikas iniciatīvām tikai tad, ja attiecīgajos nākamajos saimnieciskajos gados atbilstoši aktuālākajām makroekonomiskās attīstības prognozēm būs pieejami līdzekļi jauno politikas iniciatīvu finansēšanai. Priekšlikumus jaunām politikas iniciatīvām iesniedz vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikā noteiktajā termiņā.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Saeimai, Valsts prezidenta kancelejai, Augstākajai tiesai, Satversmes tiesai, Valsts kontrolei, Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, Tiesībsarga birojam, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un Ģenerālprokuratūrai ir tiesības iesniegt priekšlikumus jaunām politikas iniciatīvām neatkarīgi no šā panta otrajā daļā minētajām prognozēm.";

izslēgt ceturto daļu.

7. 16.2 pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Izstrādājot vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:

1) šā panta otrās daļas 6. un 7.punktā minētās vērtības attiecībā uz vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektā paredzēto pirmo tā darbības gadu tiek noteiktas tādā apjomā, kādā tās bija noteiktas iepriekšējā perioda vidēja termiņa budžeta ietvara likumā attiecībā uz otro tā darbības gadu, ievērojot šā panta sestās daļas nosacījumus;

2) šā panta otrās daļas 6. un 7.punktā minētās vērtības attiecībā uz vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektā paredzēto otro tā darbības gadu tiek noteiktas, izmantojot iepriekšējā perioda vidēja termiņa budžeta ietvara likumā attiecībā uz trešo tā darbības gadu noteiktās vērtības, ievērojot šā panta sestās daļas nosacījumus un ņemot vērā prognozētās izmaiņas makroekonomiskajā situācijā.";

papildināt sestās daļas ievaddaļu pēc skaitļa "1." ar vārdu un skaitli "un 2.";

izteikt sestās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izmaiņas ieņēmumos un izdevumos saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu finansētiem projektiem, pasākumiem;";

izteikt sestās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izmaiņas kārtējos maksājumos Eiropas Savienības budžetā un starptautiskai sadarbībai;";

izteikt sestās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) izmaiņas speciālā budžeta izdevumos saistībā ar aktuālām sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju kontingenta un vidēja apmēra prognozēm, kā arī saistībā ar aktuālām vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozēm;";

papildināt sesto daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) izmaiņas ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomā, ja par to ir pieņemts Ministru kabineta lēmums;

8) viena budžeta resora izdevumu maksimāli pieļaujamā apjoma pieaugums, ja tas segts ar cita budžeta resora maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma samazinājumu.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu trim turpmākajiem gadiem (ietvara likumprojektu paketi) iesniedz Saeimai līdz kārtējā gada 15.maijam."

8. 18.panta 1.1 daļā:

izteikt 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"4) ja ir notikušas izmaiņas, kas saistītas ar iemaksām Eiropas Savienības budžetā;

5) ja izmaiņas pamatbudžeta izdevumos ir saistītas ar izmaiņām valsts sociālo pabalstu un pensiju saņēmēju kontingenta prognozēs;

6) ja izmaiņas speciālā budžeta izdevumos ir saistītas ar izmaiņām sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju kontingenta un vidējā apmēra prognozēs, kā arī ar aktuālām vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozēm;

7) ja viena budžeta resora maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma pieaugums tiks segts ar cita budžeta resora maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma samazinājumu;";

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem."

9. Izslēgt 20.panta pirmo un otro daļu.

10. 24.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības var veikt valsts budžeta izdevumus vai uzņemties īstermiņa saistības no pārstāvniecības valstī kredītiestādē atvērtajā kontā saņemtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atbilstoši valsts budžeta likumā noteiktajai apropriācijai.";

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdu "saistības" ar vārdiem "valsts budžeta ilgtermiņa saistības".

11. Papildināt 27.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem finansēto izdevumu veikšanai var atvērt kontu kredītiestādē pārstāvniecības valstī. Gada beigās kontā, kas atvērts kredītiestādē pārstāvniecības valstī, esošo līdzekļu atlikumu, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, var izmantot nākamajā saimnieciskajā gadā atbilstoši valsts budžeta likumā noteiktajai apropriācijai."

12. Papildināt 30.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka kapitālsabiedrības, par kurām apkopo attiecīgos finanšu pārskatus un finanšu informāciju."

13. Papildināt 32.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets izvērtē Valsts kontroles veiktās revīzijas ieteikumus un, ja nepieciešams, lemj par tālāko rīcību to ieviešanā."

14. Pārejas noteikumos:

aizstāt 37.punktā skaitli un vārdu "2012.gada" ar skaitli un vārdu "2015.gada";

papildināt pārejas noteikumus ar 64. un 65.punktu šādā redakcijā:

"64. Sagatavojot vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu 2014.-2016.gadam, papildus šā likuma 16.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem nosacījumiem ņem vērā arī prognozētās izmaiņas makroekonomiskajā situācijā.

65. Grozījumi šajā likumā par I nodaļas papildināšanu ar terminu "Ietvara likumprojektu pakete" un tā skaidrojumu, grozījumi III nodaļas nosaukumā, grozījumi 16.pantā par tā izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī grozījumi 16.2 pantā attiecībā uz ietvara likumprojektu paketi stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem Saeimas kārtības rullī."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 15.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 4.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.11.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 04.12.2012. OP numurs: 2012/190.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
253139
01.01.2013
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)