Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.; 2001, 24.nr.; 2009, 2., 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 205.nr.; 2011, 169.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) kontrolēt, lai finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvajos aktos regulēto darbību veic tikai šajos normatīvajos aktos minētās personas."

2. 7.panta pirmajā daļā:

papildināt 2.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šādas tiesības Komisija var izmantot arī pret citām personām, ja ir pamats uzskatīt, ka tās ir saistītas ar normatīvo aktu prasību iespējamu pārkāpumu vai to rīcībā varētu būt pārkāpuma apstākļu noskaidrošanai nepieciešamā informācija;";

papildināt 5.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šādas tiesības Komisija var izmantot arī pret citām personām, ja tās ir pārkāpušas finanšu un kapitāla tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.";

papildināt daļu ar 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"10) ierasties pie jebkura finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka (arī bez iepriekšēja brīdinājuma) pārbaudes veikšanai;

11) pamatojoties uz tiesneša lēmumu, ierasties pārbaudes veikšanai (arī bez iepriekšēja brīdinājuma) pie citas personas, ja ir pamats uzskatīt, ka šī persona ir saistīta ar normatīvo aktu prasību iespējamu pārkāpumu vai tās rīcībā varētu būt pārkāpuma apstākļu noskaidrošanai nepieciešamā informācija, Komisijas ierosinātās administratīvās lietas ietvaros;

12) pieprasīt un saņemt no finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem telefonsarunu izdrukas un cita veida datu pārraides ierakstus;

13) pamatojoties uz tiesneša lēmumu, pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta tā rīcībā esošos saglabājamos datus, kuriem var būt nozīme Komisijas ierosinātajā administratīvajā lietā;

14) pamatojoties uz tiesneša lēmumu, personas, pie kuras notiek pārmeklēšana un apskate, un policijas klātbūtnē bez iepriekšēja brīdinājuma iekļūt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku, to amatpersonu un darbinieku īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajās neapdzīvojamās telpās, transportlīdzekļos, dzīvokļos, būvēs un citos kustamos un nekustamos objektos, atverot tos un tajos esošās glabātavas (turpmāk - pārmeklējamie objekti), veikt pārmeklējamo objektu piespiedu pārmeklēšanu un tajos esošo mantu un dokumentu apskati, tai skaitā elektroniskajā informācijas sistēmā - datoros, disketēs un citos informācijas nesējos - saglabāto ziņu (datu) apskati. Ja persona, pie kuras notiek pārmeklēšana, atsakās atvērt pārmeklējamos objektus, šie objekti tiek atvērti, nenodarot tiem būtiskus bojājumus. Pārmeklēšanas un apskates laikā Komisijas amatpersonas ir tiesīgas:

a) aizliegt pārmeklēšanas un apskates vietā esošajām personām bez atļaujas atstāt šo vietu, pārvietoties un sarunāties savā starpā līdz pārmeklēšanas un apskates beigām,

b) iepazīties ar dokumentos un elektroniskajā informācijas sistēmā iekļauto informāciju (arī komercnoslēpumu saturošu informāciju),

c) izņemt atrastās mantas un dokumentus, kuriem var būt nozīme Komisijas ierosinātajā administratīvajā lietā,

d) pieprasīt un saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentu atvasinājumus,

e) veikt elektroniskajā informācijas sistēmā saglabāto ziņu (datu) izdrukāšanu vai ierakstīšanu elektroniskajos informācijas nesējos,

f) pieprasīt un saņemt rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus no finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka amatpersonām un darbiniekiem,

g) uz laiku, kas nav ilgāks par 72 stundām, aizzīmogot pārmeklējamos objektus un tajos esošās glabātavas, lai nodrošinātu pierādījumu saglabāšanu;

15) pamatojoties uz tiesneša lēmumu, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka dokumenti vai manta, kas varētu kalpot par pierādījumu finanšu un kapitāla tirgus darbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumam, tiek glabāta citu personu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos pārmeklējamos objektos, attiecībā uz šīm personām policijas klātbūtnē veikt šīs daļas 14.punktā minētās darbības. Ja fiziskās personas objektu pārmeklēšanu veic juridiskās personas telpās, pārmeklēšana un apskate notiek juridiskās personas pārstāvja un fiziskās personas klātbūtnē."

3. Papildināt likumu ar 7.1, 7.2, 7.3 un 7.4 pantu šādā redakcijā:

"7.1pants. (1) Šā likuma 7.panta pirmās daļas 14. un 15.punktā minēto pārmeklēšanas un apskates darbību laikā pēc Komisijas amatpersonu un darbinieku likumīga pieprasījuma finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku, to amatpersonu un darbinieku, kā arī citas personas, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā ir saistīta ar normatīvo aktu prasību iespējamu pārkāpumu vai tās rīcībā varētu būt pārkāpuma apstākļu noskaidrošanai nepieciešamā informācija Komisijas ierosinātajā administratīvajā lietā, pienākums ir:

1) nodrošināt piekļuvi jebkuriem to īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajiem pārmeklējamiem objektiem, atverot tos un tajos esošās glabātavas;

2) nodrošināt piekļuvi jebkurā veidā un formā sastādītiem vai uzglabātiem dokumentiem, kā arī elektroniskajā informācijas sistēmā saglabātajām ziņām (datiem);

3) Komisijas noteiktajā termiņā sniegt pilnīgu un patiesu pieprasīto informāciju;

4) izsniegt pieprasītos dokumentus, dokumentu kopijas (norakstus) vai izrakstus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināt to pareizību;

5) apliecināt elektroniskajā informācijas sistēmā saglabāto ziņu (datu) izdruku vai elektroniskajos informācijas nesējos izdarīto ierakstu autentiskumu;

6) izpildīt citas Komisijas amatpersonu un pilnvarotu darbinieku likumīgās prasības.

(2) Komisija par šā panta pirmajā daļā minēto pienākumu nepildīšanu ierosina administratīvo lietu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Par šā panta pirmajā daļā minēto pienākumu nepildīšanu Komisija uzliek fiziskajai personai soda naudu līdz 500 latiem, bet juridiskajai personai - no 1000 līdz 10 000 latiem.

(4) Komisijas amatpersonas un darbinieki, pildot amata pienākumus ārpus Komisijas telpām, uzrāda pilnvaru.

(5) Valsts policija sniedz palīdzību Komisijas amatpersonām šā likuma 7.panta pirmās daļas 14. un 15.punktā minēto pārmeklēšanas un apskates darbību izpildē.

7.2 pants. (1) Par atļauju veikt šā likuma 7.panta pirmās daļas 11., 13., 14. un 15.punktā minētās darbības lemj rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis atbilstoši Komisijas juridiskajai adresei. Tiesnesis 72 stundu laikā izskata Komisijas iesniegumu un citus dokumentus, kas pamato nepieciešamību veikt šīs darbības, uzklausa Komisijas amatpersonas un darbiniekus un pieņem lēmumu par darbību atļaušanu vai par atteikumu veikt šīs darbības. Lēmumā par pārmeklēšanu un apskati norāda personu, pie kuras notiks pārmeklēšana un apskate, vietu, kur pārmeklēšana un apskate tiks veikta, un kādas administratīvās lietas ietvaros šī pārmeklēšana un apskate tiks veikta.

(2) Tiesneša lēmumu nosūta Komisijai 24 stundu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

(3) Par tiesneša lēmumu 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var iesniegt sūdzību tiesas priekšsēdētājam.

(4) Tiesas priekšsēdētājs sūdzību izskata 10 dienu laikā. Komisijas sūdzību par tiesneša lēmumu izskata Komisijas pārstāvja klātbūtnē. Personas sūdzību par tiesneša lēmumu izskata Komisijas pārstāvja un ieinteresētās personas vai tās pārstāvja klātbūtnē. Tiesas priekšsēdētāja lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

(5) Tiesas priekšsēdētājs sūdzību var apmierināt vai noraidīt. Apmierinot sūdzību, tiesas priekšsēdētājs var pilnīgi vai daļēji atcelt vai grozīt pārsūdzēto lēmumu.

(6) Pierādījumi, kas iegūti, pamatojoties uz pārsūdzēto lēmumu, kurš pilnīgi vai daļēji atcelts vai grozīts, nav izmantojami lietā tādā apjomā, kādā ir atzīts šā lēmuma prettiesiskums.

7.3 pants. (1) Šā likuma 7.panta pirmās daļas 11., 14. un 15.punktā minētās pārmeklēšanas un apskates darbības Komisijas amatpersonas fiksē procesuālās darbības protokolā.

(2) Procesuālās darbības protokolā norāda:

1) darbības norises vietu un datumu;

2) darbības veikšanas tiesisko pamatu;

3) laiku, kad darbība sākta un pabeigta;

4) darbības veicēju amatu, vārdu un uzvārdu;

5) protokolētāja amatu, vārdu un uzvārdu;

6) personu - darbības dalībnieku amatu, vārdu un uzvārdu;

7) darbības norises gaitu un konstatētos faktus;

8) procesuālās darbības laikā iegūtās mantas un dokumentus.

(3) Protokolam pievieno procesuālās darbības gaitā iegūtās mantas un dokumentus.

(4) Procesuālās darbības veicējs iepazīstina personas, kuras piedalījās attiecīgajā darbībā, ar procesuālās darbības protokola saturu un pielikumiem. Personu izteiktos labojumus un papildinājumus fiksē protokolā.

(5) Protokolu kopumā un katru tā lappusi atsevišķi paraksta procesuālās darbības veicējs, protokolētājs un visas personas, kuras piedalījās attiecīgajā darbībā. Ja persona atsakās parakstīties, to atzīmē protokolā, norādot atteikšanās iemeslu un motīvu.

7.4 pants. (1) Komisija, uzsākot šā likuma 7.panta pirmās daļas 11., 13., 14. un 15.punktā minētās darbības, izsniedz tiesneša lēmuma kopiju personai, pie kuras tiek veiktas šīs darbības. Persona par to parakstās lēmumā.

(2) Uzsākot šā likuma 7.panta pirmās daļas 14. un 15.punktā minētās pārmeklēšanas un apskates darbības, Komisijas amatpersona informē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai citu personu, attiecībā uz kuru tiek veiktas šīs darbības, par tās tiesībām.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam vai citai personai, attiecībā uz kuru tiek veiktas šā likuma 7.panta pirmās daļas 14. un 15.punktā minētās pārmeklēšanas un apskates darbības, ir tiesības:

1) būt klāt visu pārmeklēšanas un apskates darbību laikā, izteikt piezīmes un lūgumus;

2) sniedzot paskaidrojumus, izmantot advokāta vai cita veida juridisko palīdzību. Paskaidrojumu sniegšanu atliek uz laiku, kas nav ilgāks par vienu stundu, ja ir nepieciešams sagaidīt advokātu vai citu juridiskās palīdzības sniedzēju;

3) ierosināt, lai sniedzamajai informācijai vai kādai tās daļai tiek noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss;

4) iepazīties ar procesuālās darbības protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem, iesniegt labojumus un papildinājumus;

5) iesniegt sūdzību Komisijas priekšsēdētājam par Komisijas amatpersonas vai darbinieka rīcību."

4. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

"17.1 pants. Pieņemot lēmumu par sankciju piemērošanu personām, kuras pārkāpušas finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, Komisija ņem vērā:

1) pārkāpuma smagumu;

2) pārkāpuma ilgumu;

3) personas atbildības pakāpi;

4) pārkāpuma rezultātā personas gūtos ienākumus;

5) pārkāpuma rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu;

6) personas sadarbību pārkāpuma pārbaudē;

7) personas pieredzi finanšu un kapitāla tirgū;

8) personas finansiālo stāvokli;

9) personas iepriekš izdarītos pārkāpumus finanšu un kapitāla tirgū."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Grozījumi šā likuma 7.panta pirmās daļas 13.punktā stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Elektronisko sakaru likumā."

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 8.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 27.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.11.2012.Stājas spēkā: 01.12.2012.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Valsts iestādes, civildienestsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 27.11.2012. OP numurs: 2012/186.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252960
01.12.2012
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)